Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 21. jul 2018.

Ekonomija

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte

Brkovićbi daprodahotele

Odlučeno je da se obrazuje radna grupa koja će izvijestiti Savjet

o svimpitanjima iz zahtjeva Vektra Boke za davanje saglasnosti

za „prodaju hotela Plaža, Igalo, Tamaris i starog hotela Boka“

PODGORICA

-VektraBoka,

vlasništvoDraganaBrkovi-

ća, dostavila je zahtjevSa-

vjetuzaprivatizacijuzada-

vanje saglasnosti za

„prodajuhotelaPlaža, Igalo,

Tamaris i staroghotelaBo-

ka“. Savjet jena jučerašnjoj

sjednici odlučioda seobra-

zuje radna grupakoja će ga

izvijestiti o svimpitanjima iz

ovog zahtjeva.

Brković je krajem decembra

2007. godine kupio 59,45 odsto

kapitalaHTPBoka za 22milio-

na eura, uz obavezu da uloži

350 miliona, izgradi i renovira

četiri hotela za tri godine i za-

posli1,2hiljaderadnika.Napri-

jedlogčlanaSavjetaSrđeKeko-

vića donesen je zaključak da

ministarstvafinansijaizdravlja

za narednu sjednicu pripreme

cjelovitu informaciju o statusu

bolnice uMeljinama.

Savjet je predložio Vladi da

usvoji izvještaj o rezultatima

pregovora po osnovu među-

narodnog tendera za izdava-

nje u dugoročni zakup zemlji-

šta za izgradnju baznog

naselja planinskog centra

„Kolašin 1600“, sa prijedlo-

gomodluke.

- Predmet 20-godišnjeg zaku-

pa je zemljište površine 272

hiljade kvadrata po fiksnoj za-

kupnini od deset centi po kva-

dratu i varijabilnoj zakupnini

od 0,1 odsto neto godišnje, uz

klauzuludaseplaćaunaprijed

za deset godina - saopšteno je

Sa sjedniceSavjeta

Dvije najjače privredne grane - građevinarstvo i turizam rez

Ovegodinep

10hiljadado

hiljada stranih

PODGORICA

-Trenutno

sunajdeficitarnija zani-

manjamajstori na građe-

vinama, tekuvari, kono-

bari i sobariceu turizmu.

Ipak, srednjoškolci se ra-

dijeopredjeljujuza zani-

manja tehničarau tim

strukama, ili zanekedru-

geposlove. Tajna jeu to-

me što jemaloposlodava-

cau turizmu, anijedanu

građevinarstvukoji rad-

nicimanudi cjelogodišnji

angažman. Zato semladi

radijeopredjeljujuza za-

nimanjakoja sumožda i

slabijeplaćena, ali suan-

gažovani tokomcijele go-

dine.

Iz Zavoda za zapošljavanje

su nam kazali da je ove go-

dine planirano da zaposle

deset hiljada domaćih se-

zonaca,adasuzapolagodi-

ne angažovana 6.483 lica sa

evidencije, što je na nivou

prošlegodineza isti period.

Osim toga, kvota zapošlja-

vanja stranaca na sezon-

skimposlovima ove godine

je 18.185.

-Zanekesusezonskiposlo-

vinužda, dokne iskrsnene-

štokonkretnije.Mladikori-

ste priliku da spoje ugodno

i korisno i dva do tri mjese-

ca budu na moru, steknu

prva radna iskustva i nešto

zarade. Znatnu korist od

angažovanja na sezonskim

poslovimamogu imati i ko-

risnici socijalnih davanja,

ukoliko su radno sposobni,

ali veliki broj nezaposlenih

nije zainteresovan za se-

zonski rad – rekli su Pobje-

di u Zavodu za zapošljava-

nje.

Uprvojpoloviniovegodine

poslodavci su na birou rada

najviše tražili konobare,

Malo

poslodavaca

u turizmu,

a nijedan u

građevinarstvu

ne nudi

kvalifikovanim

radnicima

cjelogodišnji

angažman, pa

semladi radije

opredjeljuju za

slabije plaćena

zanimanja

na kojima su

angažovani

cijele godine

Iz PKCG kažu da je Škola za srednje i više stručno obrazovanje

,,Sergije Stanić“ uvijek imala dobru saradnju sa privredom.

- To i nagrade koje učenici ove škole osvajaju na domaćim i

međunarodnim takmičenjima naveli su privredu da prepozna

interes u saradnji sa ovomobrazovnom institucijom i anga-

žovanju njenih đaka tokom cijele godine – naveli su iz PKCG i

dodali da učenici ove škole obavljaju praksu i zapošljavaju se

u Splendidu, Svetom Stefanu, Porto Montenegru, Ridžentu,

Mediteranu, Porto Budvi, Kužini, Aleksandru, Obali…. I istakli da

im, zbog izuzetnih postignuća na raznim takmičenjima otvaraju

vrata i van granica zemlje.

Đaci iz ,,SergijaStanića“

radeuSplendidu,Svetom

Stefanui inostranstvu

kuvare, pica majstore, mesa-

re, pekare, sobarice, higijeni-

čarke,servire,peračeposuđai

radnike na pomoćnim poslo-

vima.Poredosnovnihznanjai

radnog iskustva, sve više se

traže i dodatna znanja, kao

npr.znanjestranihjezika.Iste

je rezultate dalo i istraživanje

Privredne komore sprovede-

nou apriluove godine.

Potražnja

- Potrebe poslodavaca za se-

zonskomradnomsnagomos-

ciliraju, takoda je najveća po-

tražnja u predsezoni. To ne

znači da je nema u toku sezo-

ne, jer nerijetko radnici, zbog

uslovarada, napuštajujednog

poslodavca i odlaze kod dru-

gog, a često se zbog poveća-

nog obima posla treba pove-

ćati i broj izvršilaca - navode

iz ZZZ i naglašavaju da se

značajan broj domaćih sezo-

naca zapošljava mimo njih,

jer ih direktno kontaktiraju

poslodavci.

- Očekujemo informacije iz

Poreske uprave o prijavi rad-

nika na obavezno socijalno

osiguranje, štotrebadadosta-

veu rokuod30dana. Savjeto-

davci iz biroa rada, sa terena,

najavljuju intenzivnije zapo-

šljavanje u narednih nekoliko

dana - kažu izZZZ.

Imajućiuvidustrukturnune-

zaposlenost uCrnoj Gori i ve-

liki„uvoz“radnesnage,izPri-

vredne komore navode da je

potrebno više promovisati

mogućnosti sezonskog zapo-

šljavanja i preko nadležnih

institucija upravljati ovim

procesom.

- Još u toku školske godine

ponuditimladimda rade pre-

ko ljeta, i obezbijediti im od-

govarajuću obuku. Zakonom

predvidjeti da se početak

školskegodinemožeodgoditi

za određene kvalifikacije,

imajući uviduda sezona traje

itokomseptembra,motivisati

poslodavce (Uredba o sub-

vencijama za zapošljavanje

određenihkategorijanezapo-

slenih lica, subvencije za za-

pošljavanje mladih...), te pra-

titi uslove rada u cilju

osiguranjabezbjednosti ipra-

va radnika. Potrebno je i da se

nastavi sa projektom ,,Zapo-

slimo naše mlade na sezon-

skim poslovima“ - ističu iz

Privredne komore. I podsje-

ćaju da su istraživanja poka-

zala da reformu stručnog ob-

razovanja treba nastaviti sa

povećanjem udjela praktič-

nog rada i povećavanjem kri-

terijuma za dobijanje diplo-

me. Učesnici istraživanja su

smatrali da je potrebno orga-

nizovati program stručnog

osposobljavanja lica sa steče-

nim stručnim obrazovanjem,

štobi omogućiloboljupripre-

mu za tržište rada.

Ističuda jemotivacijamladih

PODGORICA

–Kineski pro-

izvođačpametnih telefona

kompanijaXiaomi otvorila

je juče svojuprvuMi zonuu

MultikomRetail prodavnici

uKapital plaza centru.

Generalni zastupnik Xiaomi

brenda za CrnuGoru je Venkon

Tehniks. Direktorica Venkon

Tehniks Vanja Knežević kazala

je da se od decembra njihovi

uređaji mogu kupiti na 30 loka-

cija u Crnoj Gori. Osim pamet-

nih telefona tržištu nude elek-

trične skutere, pametne satove,

eksterne punjačei, zvučnike, a

uskoro će asortiman upotpuniti

Xioami računarima i televizori-

ma.Xiaomijeosnovan2010.go

-

dine, a prepoznat je po loguMi

(Mobile Internet).

r.E.

UKapital plaza centru

Otvorena

Mi zona

PODGORICA

- Javni poziv

zadodjelu sredstava zapo-

dršku investicijamaupoljo-

privredna gazdinstva sa ci-

ljemunapređenjakvaliteta

sirovogmlijeka– IPARDlike

2 juče jeobjaviloMinistar-

stvopoljoprivrede.

Zahtjev za podršku se može

dostaviti do 21. septembra.

Bespovratna podrška se daje

za nabavku aparata ili pokret-

nih sistema zamužu i opreme

za hlađenje mlijeka, odnosno

laktofriz, kanta sa potopnim

hladnjakom i sa rotacionim

nakon sjednice.

Sastavni dio ugovora čini i in-

vesticioni program predstav-

ljen u četiri klastera od 50mi-

l i ona eu r a , od č e g a j e

predviđeno ulaganje od 12,8

miliona u prvom klasteru za

prve četiri godine.

- Prostornimplanomposebne

namjene Bjelasica i Komovi i

detaljnom razradom lokalite-

ta Kolašin 1600 ova lokacija je

prepoznata kao okosnica ra-

zvoja zimskog turizma u sje-

vernom regionu sa još sedam

zimskih centara: Žarski, Cmi-

ljača, Torine, Kolašin 1450, Je-

lovica sagolf naseljem,Komo-

vi i Eko adventure park

Komovi-objašnjenojeusaop-

štenju.

Savjet je, na zahtjevMinistar-

stvaekonomije, predložiodau

plan privatizacije bude uvr-

šten i Kastelo Montenegro

Pljevlja u kojem je država vla-

snik 86,8 odsto, a za čiju je ku-

povinu zainteresovana nje-

mačka kompanija Kohler

Verpakungstehnik.

Savjet je razmotrio i informa-

cijuKomisije za imovinska pi-

tanja, kojoj je dostavljen za-

ht j ev kompani j a Margo

Market, Trgokop, Dinamik

trejd, Volumen trejd i Ritam

trejdda seutvrdi da su isplatili

adekvatnu tržišnu naknadu u

postupku privatizacije za ze-

mljište. Zaključeno je da se

zbog nepotpune dokumenta-

cije nijesu stekli uslovi za da-

vanjemišljenja.

Na osnovu zahtjeva Ekomeso

iz Bijelog Polja Savjet je ocije-

nio da su se stekli uslovi za

pretvaranjepravakorišćenjau

pravo svojine za katastarske

parcele ukupne površine

35.405 kvadrata.

M.P.M.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo javni poziv za IPARD lajk

Podrškazanabavkuaparata

hladnjakom. Podržaće se na-

bavka samo nove opreme i

uređaja, a neće poljoprivred-

nihinputa,operativniitroško-

vi carine, kupovina ili zakup

zemljišta. Korisnik mora biti

upisan u Registar poljopri-

vrednih gazdinstava i imati

najmanje tri krave, odnosno

30koza, ili ovaca.

M.P.M.

Mašinezamužukrava

PODGORICA

–Crnogorskakomercijalnabanka je za

pola tekuće godineostvarilaprofit od6,7miliona eura.

U izvještaju objavljenom na KHOV se navodi da su prihodi

od kamata bili 11,6miliona eura, a od naknada i provizija 3,6

miliona.

M.P.M.

Za pola godine

Profit CKB6,7miliona

NaMontenegroberzi

ProdateakcijeAtlaspenzije

i Jugopetrola za242.000

PODGORICA

- NaMontenegroberzi juče jeprodato

14.200akcijaDruštva zaupravljanjepenzionimfondom

Atlas penzija za 142.000eura. Društvo ima 185.000akvi-

ja, a cijenapoakciji je 10eura.

I juče se trgovalo akcijama Jugopetrola - 8.700 akcija je pro-

dato za 100.000 eura. Cijena po akciji je 11,5 eura.

M.P.M.