Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Subota, 21. jul 2018.

Podgorički odbor DPS-a prihvatio

prijedlog partijskog vrha

Vukovićpredložen

jednoglasnoza

gradonačelnika

PODGORICA

Podgorički

odborDPS-aprihvatio je si-

noć jednoglasnoprijedlog

partijskogvrha i za gradona-

čelnikaPodgoricepredložio

dr IvanaVukovića. Tuodluku

Opštinskogodbora trebalobi

dapotvrdePredsjedništvo i

Glavni odborDPS-a, anakon

toga, Vuković ćebiti izabran

zapredsjednikaopštinePod-

goricana sjednici paramenta

glavnoggrada 31. jula.

Na sjednici Odbora bilo je mi-

šljenja, kako nezvanično sa-

znajemo, da je Vuković dobro

rješenje, ali i da je dosadašnji

gradonačelnik Slavoljub Stije-

pović zaslužio još jedan man-

dat. Vuković je noslilac izbor-

ne liste „Za dobro građana

Podgorice – Pobjednička koa-

licija Milo Đukanović“, koju

čine DPS i partneri BS, LP,

DUA i Crnogorska. Koalicija

koju je predvodio na izborima

27.maja,osvojilaje32mandata

od ukupno 61. Vuković je ro-

đen 17. septembra 1984. u Pod-

gorici, gdje je završio osnovnu

i srednju školu. Osnovne i spe-

cijalističkestudijezavršiojena

Fakultetu političkih nauka

UniverzitetaCrneGore, apos-

tdiplomske 2008. u Holandiji.

U junu 2014. godine odbranio

je doktorsku disertaciju na

Centralnoevropskom univer-

zitetu u Budimpešti. Akadem-

sku 2016- 2017. proveo je na

Univerzitetu Džordž Vašin-

gton,gdjejeipredavao.Tokom

protekle dvije godine, bio je

prodekan za međunarodne

odnose naFPN-u.

Dosadašnji gradonačelnik

PodgoriceSlavoljubStijepović

će, kako je Pobjeda ranije pisa-

la, dobiti funkciju u kabinetu

predsjednika Crne Gore Mila

Đukanovića.

Odbor glavnog grada na sinoć-

njoj sjdnici iskazao je zado-

voljstvopostignutimizbornim

rezultatom.

I.K.

Šef diplomatije o izjavi Donalda Trampa da su Crnogorci agresivni

Darmanović: Da,

agresivnosmose

borili za slobodu

i protiv fašizma

BEČIĆI

PredsjednikSjedi-

njenihAmeričkihDržava

DonaldTramp je, karakteri-

šući Crnogorcekaoagresi-

vannarod, očigledno imao

dobre informacijeonašoj

istoriji, budući da smo semi

zaista agresivnoborili zavri-

jednosti slobode i antifašiz-

ma i na to smo izuzetnopo-

nosni, ocijenio je šef

crnogorskediplomatijeSr-

đanDarmanović.

On je juče na konferenciji za

medije, održanoj nakon trećeg

sastanka ministara vanjskih

poslovaJadransketrilateraleu

Bečićima,uosvrtunatuTram-

povu izjavu, kazao da je Crna

Gora još tokom 90-ih godina

jasnopokazalada jemiroljubi-

va zemlja.

- Predsjednik Tramp je imao

dobre informacije o crnogor-

skoj istoriji. Mi smo se u Dru-

gom svjetskom ratu zaista

agresivnoborilizasvojuslobo-

du i protiv fašizma. Ako je

predsjednik Tramp na to mi-

slio, mi smo na to ponosni i u

tome nema ništa sporno – re-

kao jeDaramanović.

Govoreći o dijelu Trampove

izjave, u kojoj je on naveo i ka-

ko bi Crnogorci s obzirom na

snagu i agresivnost mogli iza-

zvatitrećisvjetskirat,šefcrno-

gorske diplomatije ocjenjuje

kakojetukontekstzamijenjen.

- Jasno je daCrnaGore nemo-

že uraditi nešto tako, jer mi

prosto nemamo te kapacitete.

Osim toga, ne vjerujem da je

naša snaga baš toliko precije-

njena. Do toga bi eventualno

mogao da dovede neki napad

treće strane na Crnu Goru. U

tomslučajuaktiviraobi sečlan

5.Alijanse.Međutim, nevjeru-

jemda suNATOzemlje u opa-

snosti da ih neko napadne. Ra-

diseonajjačojvojno-političkoj

organizaciji koja je ikadposto-

jala, tako da se mi osjećamo

vrlo bezbjedno – smatramini-

starDarmanović.

Ponovio je i kako naša zemlja

ostajeposvećenaAlijansi,ana-

ši odnosi sa SjedinjenimAme-

ričkimDržavamaizrazitojakii

partnerski.

-Našepartnerstvo saSjedinje-

nim Američkim Državama

ostaje jednako snažno, kao što

i član 5. NATO saveza ostaje

bezuslovan i na stabilnim no-

gama. Kada je riječ o Trampo-

voj izjavi,mislimda se turadi o

temi koja je stalnona stolu, a to

su finansijske kontribucije u

okviruNATO-a. CrnaGora je i

u tom okviru na veoma stabil-

nim nogama. Naša izdvajanja

za odbranu u okviru BDP-a su

1,66odsto,sajasnimplanomda

to bude dva odsto do 2022. go-

dine. Taj plan je već dostavljen

NATO-u – rekao je Darmano-

vić.

On je jučeuBečićima, uokviru

trećeg sastanka ministara

vanjskih poslova Jadranske

trilaterale, bio domaćin kole-

gama iz Hrvatske i Albanije

Mariji Pejčinović-Burić i Di-

tmiruBušatiju.

Na pitanje Pobjede, da li se u

našoj zemlji s obziromna izja-

vu prvog čovjeka Amerike

osjećajubezbjedno,odgovorili

su kako u to niko ne treba da

sumnja.

- NATO savez je savez koji

brani, a unutar država Alijan-

se sigurno postoji veliko po-

vjerenje u unutrašnji sistem

svihčlanica. Samimdolaskom

ovdje,pokazalismodaseuCr-

noj Gori osjećamo jako sigur-

no–navelajepotpredsjednica

Vlade i ministarka vanjskih

poslova HrvatskeMarija Pej-

činović-Burić.

Dobrosusjedskiodnosiiregio-

nalna saradnja, kroz razmjenu

iskustava, ostaju ključni ele-

menti upogledupotpune regi-

onalne integracije u Evropsku

uniju, definisano jeuzajednič-

koj izjavi koja je usvojena juče

na sastanku Jadranske trilate-

rale koji je održanuBudvi.

Tokom sastanka, šefovi diplo-

matija tri države razgovarli su

o važnim bezbjednosnim, po-

litičkimi ekonomskimpitanji-

ma u regionu.

Tema razgovora bile su evroa-

tlantske i evropske integracije,

aktuleni bezbjednosni izazovi

i saradnja u sektorima energe-

tike, turizma i zaštite životne

sredine.

Na sastanku usvojena je i za-

jedničkaizjavakojomse,izme-

đu ostalog, definiše da dobro-

susjedski odnosi i regionalna

saradnja, kroz razmjenu isku-

stava, ostajuključni elementiu

pogledu potpune regionalne

integracije uEU.

Đ. Ć.

Predstavnici ASK sa

članovima Radne

grupe za proširenje u

Savjetu EU (COELA)

Partnerski

odnosi u

borbi protiv

korupcije

PODGORICA

Ispunjavanje

mjera i aktivnosti koje proizila-

ze iz pregovaračkog procesa

sa EU predstavlja prioritet u

radu Agencije za sprečavanje

korupcije - poručio je Sreten

Radonjić direktor Agencije na

sastanku sa članovima Radne

grupe za proširenje u Savjetu

EU (COELA), koju čine pred-

stavnici svih 28 država članica

EU.

Predstavnici COELA-e ocijenili

su da je snažna podrška i par-

tnerski odnos sa Agencijom za

sprečavanje korupcije u posti-

zanju rezultata u prevenciji

korupcije i cjelokupnompro-

cesu pridruživanja – saopšteno

je iz ASK.

- Predstavnici Agencije odgo-

varali su na pitanja članova

COELA-e, nakon čega su člano-

vi delegacije izrazili zadovolj-

stvo dobijenim informacijama

o radu ASK, zajednički kon-

statujući da bi ovakvi susreti

trebalo da postanu ustaljena

praksa u komunikaciji sa pred-

stavnicima EU – saopšteno je

nakon sastanka.

I. K.

Advokat izvršne direktoriceMANS-a podnio tužbu protiv Skupštine

Tražeponištenjeodlukeosmjeni Ćalović-Marković

PODGORICA

Advokat Veselin Radu-

lović podnio je tužbu Osnovnom sudu

u Podgorici protiv Skupštine Crne Gore

radi poništenja odluke kojom je izvršna

direktorica MANS-a Vanja Ćalović-Mar-

ković razriješena članstva u Savjetu

Agencije za sprečavanje korupcije.

Sudu je predloženo da donese rješenje

o privremenoj mjeri kojombi Ćalović-

Marković odmah bila vraćena na mje-

sto člana Savjeta ASK - saopšteno je iz

MANS-a.

- Odluka o razrješenju Vanje

Ćalović-Marković donijeta je

kada se pred Upravnim sudom

vodio spor radi poništenja odluke

pomoćnika direktora ASK, koji

je postupajući po nalozi-

ma direktora Agencije,

proizvoljno, nezakonito

i bez obrazloženja,

sa nizomneistinitih

navoda, utvrdio da

je Ćalović-Marković

kao članica Savjeta ASK prekršila

odredbe Zakona o sprečavanju

korupcije. Nesporno je da odluka

pomoćnika direktora Agencije

nije bila pravnosnažna, te da nijesu

bili ispunjeni uslovi za pokre-

tanje postupka razrješenja u

Skupštini Crne Gore – saop-

štemo je iz MANS-a.

Navode da povredu zako-

na prethodno nije utvrdio

Savjet ASK, već pomoćnik

direktora Agencije, a Savjet nije obavi-

jestio nadležni odbor, već je to uradio

direktor Agencije.

- Zato je riječ o nezakonitoj odluci, koja

predstavlja samovolju i brutalno preko-

račenje zakonskih ovlašćenja. Skupšti-

na je odluku o razrješenju donijela bez

prijedloga ovlašćenih predlagača – naj-

manje tri člana Savjeta Agencije i bez

odluke Savjeta Agencije koji je trebalo

da utvrdi kršenje zakona – navodi se u

saopštenju

I. K.

Konstituisana Skupština opštine Pljevlja

DragišaSokićpredsjednik

PLJEVLJA

Unastavku

konstitutivne sjednice lokal-

nogparlamenta, održane ju-

če, DragišaSokić, diplomira-

ni pravnik izabran je za

predsjednikaSkupštineop-

štinePljevlja, javnimglasa-

njemsa 21 glasom„za“.

Sokić je (DPS) izabran na pri-

jedlog odbornika izborne liste

„Za dobro građana Pljevalja -

pobjednički! Koalicija DPS,

SD, BS–MiloĐukanović“.

-Svi zajedno trebamoposveti-

ti pažnju poboljšanju poslov-

nog ambijenta donošenjem

kvalitetnih odluka i propisa

kako bi olakšali poslovanje i

omogućili brži razvoj malog i

srednjeg preduzetništva, ali i

privlačenje novih investicija

koje bi omogućile otvaranje

novih radnih mjesta i podigle

kvalitet života svih građana –

kazao jeSokić, zahvalivši sena

ukazanompovjerenju.

Izbor Sokića za predsjednika

skupštineopštinenijesupodr-

žali odbornici Demokratske

Crne Gore, DNP-a i Nove srp-

ske demokratije, obrazloživši

da je pri izboru drastično kr-

šenPoslovnik.

Za Sokića je glasao opozicioni

odbornikBožidarBajić(Pokret

za Pljevlja) koji je svoj stav po-

jasniorekavšida je jedinamana

novog predsjednika parlamen-

ta to što ga predlaže DPS. Dva

odbornika SNP–a bila su uzdr-

žana pri glasanju.

A. S.

DragišaSokić

Predsjednik Francuske čestitao

Đukanoviću Dan državnosti

Makron: Otvorenapoglavlja

svjedočeopribližavanju

CrneGoreEvropskoj uniji

PODGORICA

Francuski

predsjednikEmanuelMa-

kronuputio je čestitkuMilu

ĐukanovićupovodomDana

državnosti, i poručioda

Francuskapodržava evrop-

ske integracijeCrneGore.

- Prijateljske veze između na-

še dvije zemlje, saveznice u

okviru Atlantskog saveza više

od godinu, moraju nas voditi

ka zajedničkom djelovanju u

službi bezbjednosti i stabilno-

sti, ne samo našeg kontinenta,

nego i šire, naveo jeMakron.

On je kazao da Francuska po-

država evropske integracije

Crne Gore, i da pregovori o

članstvu predstavljaju zahtje-

van proces koji podrazumije-

va puno poštovanje postavlje-

nihkriterijuma.

Makron je ocijenio da 31 otvo-

reno pregovaračko poglavlje

svjedoči o napretku koji je Cr-

na Gora postigla i njenompri-

bližavanjuEvropskoj uniji.

- Nadamo se da će Crna Gora

nastaviti sa dosadašnjim tru-

dom, uz posebnuposvećenost

sprovođenjureformi izoblasti

vladavineprava i slobode izra-

žavanja, koje čine suštinu

evropskog projekta, kaže se u

čestitki.

R.P.

EmanuelMakron

SlavoljubStijepovićiIvanVukovićsinoćnasjednicipodgoričkogodboraDPS-a

Sa jučerašnjegministarskog sastankauBudvi

VanjaĆalović-

Marković