Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 21. jul 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

-Turistička

organizacijaHercegNovi

nagradila jeđake generaci-

jenovskihosnovnih i Sred-

nje školeuručivši implake-

te i vrijednenovčane

nagrade.

Učenice generacije SMŠ

„Ivan Goran Kovačić“, Anja

Tičić, Jovana Terzić i Alek-

sandra Janjić nagrađene su

iznosom od po 3.600 eura, a

najbolji učenici iz tri osnovne

škole sa po 1.200 eura. To su

Ilija Babić (OŠ ,,Milan Vuko-

vić“), Savo Popović (OŠ ,,Or-

jenski bataljon“), Stefan Đu-

rišić i RajkoĐilović (OŠ ,,Ilija

Kišić“). Bez nagrade je ostala

OŠ„DašoPavičić“ jer godina-

ma ne birajuđaka generacije.

Direktor TO Herceg Novi

Pavle Obradović je kazao da

su na ovaj način željeli da sti-

mulišuone koji suučili i stva-

rali i gradili svoje obrazova-

nje, da nastave još bolje.

Ž.K.

TIVAT

–Švajcarski brend

satovaHublot postao je zva-

nični satmarinePortoMon-

tenegro i Jahtingkluba, a

dvogodišnje strateškopar-

tnerstvoobjelodanjeno je

preksinoćnabazenuJahting

kluba. Na tržištuće senaći

samo30 satovaHublot Por-

toMontenegro.

Lice na časovniku u mjeri od

45mm plave je boje sa logoti-

pom Porto Montenegra na

hronografu i kućištu od sa-

firnog stakla. Unutrašnjost sa-

ta se pokreće pomoću kalibra

Hublot HUB1143, samonavi-

janjem, sa rezervatom od 42

časa i isporučuje se sa plavom

gumomi narukvicomodkože.

S.K.

PLJEVLJA

-Utoku jeuređe-

nje centralne gradske zone.

Posječeni sudrvoredi uglav-

noj ulici, porušeni trotoari,

demontirani ivičnjaci uklja-

njanjemstarihmaterijala.

Predsjednik opštine Mirko

Đačićkažedatrebaizvestiira-

dove na atmosferskoj kanali-

zaciji, potom asfaltirati sve

površine, jersuseodvišeopci-

ja kad je podloga za poploča-

vanje u pitanju, odlučili za as-

falt,aondaslijedipopločavanje

na suvompjesku.

DILEME

No,kakojedodao,imajudileme

kako centralni prostor urediti.

- Imamo dilemu da li vraćati

drvored u dva reda, da li ići po

osi ulice sa drvoredom, svje-

tiljkama, mobilijarom? Koliko

zadržati ono što je naslijeđe-

no, kako bi zadržali duh mje-

sta, čaršije, teukojojmjeri pri-

mijeniti nova rješenja – rekao

je Đačić na sastanku sa tehni-

čarima i građanima koji imaju

lijepouređena dvorišta.

Po njegovimriječimajednaod

dilema koju treba razriješiti

jeste štouraditi sa tri većapro-

stora.

- Pojavljuje se pjaceta ispred

opštine, zatim ispred „Zelen-

gore“ i najveći prostor Trg

Đorđija Peruničića. Kad je trg

u pitanju, čini mi se da postoji

saglasnost da ga treba tretirati

kao jedan prostor, što on i je-

ste. Možda treba porušiti sve

lokalekoji se tunalaze i trgde-

finisatikaojedanprostorudva

nivoa. Morali bi da uradimo

jednovećestepenište,kaopre-

lazak sa jednog nivoa u drugi.

Drugorješenjebi bilosačuvati

lokale,aliuraditineštosazido-

vima i žardinjerama na gor-

njem djelu trga koje ne izgle-

daju dobro. Otvara se i

problemfasadauglavnoj ulici.

U budžetu opštine neće u ne-

kom skorijem periodu imati

sredstavadaseneštoznačajni-

je uradi, ali ići ćemo korak po

korak–kazao jeĐačić.

Izvođač ima rok od 100 dana,

ali vrlo je lako moguće da taj

rokbude„probijen“,jerprema

riječima Đačića, postoji dosta

instalacija koje se moraju tre-

tirati, kao i odrediti trasa bu-

dućih cjevovoda grijanja od

podstanice nove toplane, čija

je realizacija već izvjesna, do

zgrade uSkerlićevoj.

ULICA

Glavnagradskaulicabićeosvi-

jetljena sa 30 svjetiljki u dva

reda. Njena površina od 6.500

metarakvadratnihbićepoplo-

čana sa 4.000 kvadrata u gra-

nitu. Oko 3.500 kvadrata gra-

nit je u sivoj, a 500 kvadrata u

bordo boji. Popločavanje će

biti izvedeno kombinacijom

granita sa oko 2.500 kvadrata

behaton ploča i 600 kvadrata

kocke.

Ulica će biti u jednom nivou,

bez trotoara i ivičnjaka, sama-

limpadomoddvaodstokoji će

skupljati atmosferalije.

Vrijednost ugovora sa predu-

zećem „Ving“ koje izvodi ra-

dove jeste 620.000 eura, a sa

preduzećem Vodovod je za

zamjenu cijevi zaključen ugo-

voruvrijednostiod65.000eu-

ra.

A. S.

BERANE

-Na evidenciji ne-

zaposlenihnakrajuprošle

godinenalazilo se6.451 oso-

ba, odčega sužene činilevi-

šeodpolovine, 3.641. To je

navedenou izvještajuBiroa

radaBerane. Podaci seod-

nose i naPetnjicu jer, kako je

objašnjeno, za tuopštinuu

kojoj jenezaposlenihbilo

1.100, nijeodređena šifra.

U dokumentu je navedeno da

zaposlenje do jedne godine

čeka 2.785, od jedne do tri go-

dine 3.211, a preko tri godine

455 osoba.

Višeodpolovinenezaposlenih

(3.401 ili 52,72 odsto) čine oni

bez radnog staža (2.183 žene),

dok nezaposlenih sa više od

deset godina radnog staža ima

842. Na evidenciji Biroa rada

bilo je33osobekoje imajuviše

od 30godina radnog staža.

Prema starosnoj strukturi,

među Berancima koji traže

posao najbrojniji su oni koji

imaju od 51 do 60 godina

(1.737), dok jeonihdo40godi-

na 2.587.

Tokomprošlegodineregistro-

vano je 3.890 novoprijavlje-

nih. Prema stepenu stručne

spreme, najviše jenekvalifiko-

vanih, 1.371, sa srednjom ško-

lom 1.209, a sa fakultetskom

diplomom 329. Oglašeno je

585 radnih mjesta, što je 116

više u odnosu na prethodnu

godinu.

Statistika Biroa rada pokazuje

da je lani zaposleno 1.178 oso-

ba, što je 71 više u odnosu na

godinu ranije, a stručnu prak-

su je u okviru projekta ,,Struč-

noosposobljavanjevisokoško-

laca“ odradilo 138 lica.

Na sezonskim poslovima an-

gažovano je 197 nezaposlenih,

u turizmu i ugostiteljstvu za-

posleno je 142, u građevinar-

stvu 20, poljoprivredi deset,

trgovini 13 i u ostalim djelat-

nostima dvanaestoro.

Redovnu novčanu naknadu je

dobilonjih78naevidencijiBi-

roa, od čega je invalida 1.788, a

invalida rada21.Uvećanenov-

čane naknade dobilo je 20 ko-

risnika.

T. Č.

KOLAŠIN

-Dvadeset osoba

sa invaliditetomizDani-

lovgrada, Kolašina,Mojkov-

ca, Berana i Petnjice,među

kojima jedeset žena, uče-

stvovalo jena trodnevnoj

obuci izoblasti pčelarstva.

Predavač magistarka Jadran-

ka Luketa-Marković izHrvat-

ske, inače osoba sa invalidite-

tom i uspješna pčelarka,

objasnila je polaznicima obu-

ke da ne postoje ograničenja

za bavljenje timposlom.

- Pčelarstvo je oblast u kojoj i

radno i kreativno možemo da

pronađemosebe.Pčelartsvose

zavoli, pčelarstvu se pripadne

.Donosi razne mogućnosti sa-

mozapošljavanja, ostvarivanja

prihoda, ličnog zadovoljstva u

radu.Osjetilasamkako izdana

u dan raste emocija kod osoba

sa invaliditetomkoji saznavali

sve više iz pčelarstva. Brojni

pozitivni primjeri su poveća-

vali želju polaznika obuke da i

oni postanu uspješni pčelari -

istakla jeLuketa-Marković

Organizatori su kazali kako su

uhotelu ,,Bjanka“, jedinomna

sjeveru koji je prilagođen oso-

bama sa invaliditetom, imali

odlične uslove za rad.

Projekat „Osobe sa invalidite-

om – lideri u pčelarstvu“, fi-

nansira EU, a dio je prekogra-

nične saradnje Crne Gore i

BiH. Ukupna vrijednost pro-

jekta je 245.388 eura, od čega

85 odsto obezbjeđuje EU, a 15

odstopartnerskeorganizacije.

U projektu učestvuju Savez

udruženja roditelja djece i

omladine sa teškoćama u ra-

zvoju „Naša inicijativa“ iz

Podgorice, Udruženje za po-

moć djeci i omladini „Sunce“

iz Pala, Udruženje pčelara

„Uljanik“ iz Berana i Udruže-

nje pčelara „Pale“.

Dr. P.

ULAGALIUZNANJE:

Nagrađeni đaci

HercegNovi:

TOnagradila đake generacije

Odlikaši dobili od

1.200do3.600eura

Tivat

LogoPortana satu

švajcarskogbrenda

Pljevlja:

Lokalna uprava o uređenju centralne gradske zone

Kakozadržati duh

čaršije i primijeniti

moderna rješenja

JEDANTRG,TRIIDEJE:

Glavnagradskaulica

Imamo dilemu što uraditi sa pjacetom ispred opštine,

prostorom ispred „Zelengore“ i TrgomĐorđija

Peruničića. Glavna ulica površine 6.500 kvadratnih

metara biće popločana sa 4.000 kvadrata granita –

kazao je predsjednik opštineMirko Đačić

Berane:

Izvještaj Biroa rada za 2017. godinu

Poslusenada6.451 osoba

52,72

odstona evidenciji

nezaposlenih čine lica

koja prvi put traže

posao

VIŠEODPOLOVINE

NEZAPOSLENIH

ČINEŽENE:

Berane

Kolašin:

Obuka za osobe sa invaliditetom

Zapčelarstvone

postojeograničenja

UPČELARSTVUSVAKOMOŽE

PRONAĆISEBE:

Jučeuhotelu ,,Bjanka“