Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

CrnomGorom

Subota, 21. jul 2018.

Herceg Novi:

Peti dan protesta UOB „Meljine“

Danilovgrad:

Predstavljene knjige Veljka S. Ikovića

Građani podržavaju

zahtjevezaposlenih

Priče i stihovi ozavičaju

HERCEGNOVI–

Građanski

skuppodrške zaposlenima

Opštebolnice „Meljine“, ko-

ji odponedjeljkaprotestuju

zahtijevajući dabolnicauđe

u sistemjavnog zdravstva

CrneGore, bićeorganizovan

unedjelju, 22. jula ispred te

ustanoveu 19 sati. Okuplja-

nje jenajavila grupa građana

,,SpasimoBolnicuMeljine“,

prekoFejsbuka.

Skup podrške, kako su kazali,

vanstranački za očuvanje bol-

nice ,,Meljine“ organizuje i

Udruženje penzionera Her-

cegNovi u subotu, 28. julau 10

sati u parku „Boka“. Govoriće

predsjednik opštine Stevan

Katić, prim. drVitomirVujno-

vić, dr ĐuroMusić i u ime op-

štinskogUdruženjapenzione-

raAleksandarRadulović.

Pozivaju građane da imse pri-

druže.Naobaprotestapriklju-

čiće se i zaposleni meljinske

bolnice.

Oni su na jučerašnjem prote-

stusaopštili da jošnijesudobi-

li zvaničan odgovor za prijem

koji su uputili premijeru Duš-

kuMarkoviću.

Predsjednica sindikata Slavi-

ca Drobnjak kaže da su za-

htjev premijeru ponovili i ju-

če nadajući se u brz odgovor.

Udopisusumupredočilisitu-

aciju i probleme sa kojima se

ustanova i zaposleni dugo su-

očavaju.

-Idanassmonapolasataorga-

nizovali protest. Sve ovo je is-

crpljujuće, ali moramo da bu-

demo čvrsti i jaki ako želimo

nešto da postignemo. Radnici

sujedinstveniiodlučni–kaza-

la jeDrobnjak.

Zaposlenima ubolnici ,,Melji-

ne“menadžmentduguječetiri

plate, doprinosinijesuuplaće-

ni dvije i po godine, posljed-

njih godina kadar se osipa, pa

bolnica funkcioniše u veoma

teškim uslovima. I pored sve-

ga maksimalno su posvećeni

posluisada,tokomsezone,ka-

da je obimposla udvostručen.

Država je pokrenula sudski

spor sa Atlas grupom, koja je

vlasnik bolnice od 2007. godi-

ne,okoraskidaugovora,alirad-

nici smatraju da se status usta-

novemora riješiti što hitnije ne

čekajući okončanje spora jer

tadamože biti kasno.

Ž.K.

ČEKAJUODGOVORNADLEŽNIH:

Sa jučerašnjegprotesta

DANILOVGRAD-

NaTrgu

9. decembarpreksinoć jeu

organizaciji Centra zakul-

turuodržanoknjiževnove-

čeposvećeno stvaralaštvu

profesoraupenziji VeljkaS.

Ikovića. Promocijanjegove

knjigepriča ,,Stvarnost“ i

zbirkedavnozapisanihpje-

sama ,,Prah intime“, okupi-

la jeveliki broj ljubitelja

proze i poezije.

-Autor je jednovrijemeživio i

radio u inostranstvu, putovao

i sabirao utiske, ali nikad nije

dopustio da ga poraze neo-

bični prizori, veličina i sjaj

gradova i drugih kulturno-is-

torijskih znamenja mimo

granica Crne Gore. Svoju

zemlju čuvao je u srcu i duši, a

boravakuNjemačkoj ga je na-

dahnuo za pisanje i širenje vi-

dokruga. Vratio se u svoje

mjesto i pjesme uvrštene u

zbirku „Prah intime“ uistinu

otkrivaju njegovu intimu got-

ovodonajsitnijihdetalja-rek-

la je prof.mrMilicaVuković.

Novinar i publicista Milorad

Bošković kaže da je Iković st-

varalac modernog načina

mišljenja, aupostupkunikada

nije želioda budemodernista.

-Poštovao je domete prethod-

nika,pratiodinamikuiživitok

tradicije, posebno one poslije

Drugog svjetskog rata. Samim

tim,VeljkoSekulin jepokazao

visok stepen kulture sjećanja,

jer sekaočovjekkrozrafinira-

no sjećanje oslobađa trivijal-

nog, banalnog, zemaljske

prašine - rekao jeBošković.

BožidarBrajovićpodsjetiojeda

Iković piše o stvarnim događa-

jima o sebi, porodici i komšija-

ma, o ljudima i domaćinstvima

iz nekadašnje jelenačke opš-

tine.

-Njegovepričenose jedinstve-

nuipravuporukuzabudućnost

- da sene zaborave istinske vri-

jednosti, da se ne ponove zle

radnje, da budemo bolji nego

što jesmo, da budemo braća,

pravedni i solidarni - naglasio

jeBrajović.

Odlomke iz knjiga čitao je

prof. Miodrag Đurović, a

goste je tokom programa

zabavljao gitarista Bojan

Matunović. Ulogumedijato-

raobavila jeBožidarkaPopo-

vić.

B.K.

Saknjiževnevečeri naTrgu9. decembar

Kotor:

Predstavljen učinak IPA projekta

Ribarske lukepotrebneBaru,

HercegNovomi Ulcinju

KOTOR-

Želimodaodgovor-

noupravljamo resursima, ali

i da sačuvamo specifičnosti

našeg ribarstvakoje imaviše-

struku funkciju, ne samoeko-

nomsku i ekološku, nego i so-

cijalnu i kulturološku–kazao

je jučepotpredsjednikVlade

iministar poljoprivrede i ru-

ralnog razvojaMilutinSimo-

vić.

On je tokompredstavljanja IPA

projekta „Jačanje kontrole i

upravljanja u ribarstvu“, vri-

jednogskoropolamilionaeura,

kazao da je Crnoj Gori potre-

ban moderan, održiv ribarski

sektor koji će zapošljavati riba-

re i njihove porodice, i koji će

sve većoj turističkoj potrošnji

obezbijediti specifične proi-

zvode i plodove našegmora.

Projekat je tokom 18 mjeseci

realizovaošpansko-crnogorski

konzorcijumTragsatec-Studi-

obLasso, a finansiran je iz sred-

stava pretpristupne pomoći

EU. Kroz projekat unaprijeđen

jeribarski informacioni sistem,

ribarska plovila opremljena

elektronskimuređajima za vo-

đenje evidencije. Unaprijeđen

je sektor inspekcijske kontrole,

borbaprotivnelegalnogribolo-

va i bezbjednost plovidbe.

Simović jekazaoda sukroz taj i

druge projekte u sektoru ribar-

stva stvoreni dobri temelji na

koje treba da se nadogradi in-

frastruktura koju zahtijeva Za-

jednička evropska ribarska po-

litika.

- Moramo imati novo zakono-

davstvo, izgrađene insitutucije,

jačeinspekcijskeslužbe.Uradi-

li smo dosta. Formirali smo Di-

rektorat za ribarstvo u Mini-

starstvu, jačali inspekciju,

opremali laboratorije, kroz

projekatkojidanaspredstavlja-

mo unaprijedili sistemkontro-

le. Sada je pitanje kakodalje ra-

zvijati ribarstvo jer imamo

dvostrukuobavezu-darazvije-

mo konkuretnost ribarskog

sektora, da malu i zastarjelu

flotu osavremenimo, poboljša-

mobezbjednostnamoru,obez-

bijedimo održivi izlov, sljedlji-

vostplodovamora,bezbjednost

hrane kao i da uskladimo ribar-

ski sektor sa obavezama EU ri-

barske politike.

ŠefDelegacijeEUuCrnoj Gori,

Aivo Orav istakao je da će EU

nastavitidapodržavadaljejača-

nje kapaciteta u crnogorskom

sektoru ribarstva, u pravcu

usklađivanja sa EUpolitikomu

ovoj oblasti. Posebno je nagla-

sio potrebu jačanja svijesti o

važnosti zaštite ribljeg fonda i

održivog korišćenja ribljih re-

sursa.AmbasadorOravjezado-

voljan sa rezultatima projekta

koji je finansiran iz pretpristu-

pnih fondovaEU.

Urazgovorusapredstavnicima

Instituta za biologiju mora Si-

mović je ocijenio da ta naučna

institucijom ima kapacitet da,

zajedno sa Ministarstvom i ri-

barima, odgovori potrebama

razvoja crnogorskog ribar-

stvapredkojimsubrojni izazo-

vi - razvoja i usaglašavanja sa

EUstandardima.

Na sastanku je istaknuta potre-

ba formiranja ribarskih luka u

Herceg Novom, Ulcinju i Baru,

izgradnja infrastrukture na

mjestima prvog iskrcaja, kao i

uređenje ribljih pijaca radi

unapređenja standarda be-

zbjednosti hrane, kao i drugih

potrebnih infrastrukturnih sa-

držaja koji treba da isprate ra-

zvoj ribarskog sektora u Crnoj

Gori.

C.G.

USPOSTAVLJENABOLJAKONTROLAURIBARSTVU:

JučeuKotoru

CEDIS danas izvodi radove u dvije opštine

DioBijelogPoljabez struječetiri sata

PODGORICA-

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas će radove za kvali-

tetnije i sigurnije napajanje

električnom energijom izvo-

diti samo u BijelomPolju i

Rožajama.

U BijelomPolju 8 do 11 sati

bez napajanja elektricnom

energijombiće Gornji dio

grada, Konfekcija, Hotel,

Robna kuća, Solidarnost. U

Rožajama struju neće imati

žitelji sela Kaluđerski Laz od 9

do 14:30 sati.

M.N.

Mojkovac:

Dogovorena rekonstrukcija tri škole

Zapetmjeseci

bićekaonove

školstvu. Uslovi rada će biti

znatno poboljšani, prije svega

što se radi o objektima starim

povišedecenijaikojisuodavno

bili spremni za rekonstrukciju.

Opština ne učestvuje direktno

u finansiranju rekonstrukcije,

ali je spremna da pomogne

maksimalno,kakobiseplanira-

ni radovi završili u roku - kazao

jeMišnić.

ČIŠĆENJE

Direktor SMŠ Dejan Vuković

je nakon potpisivanja ugovora

odmah angažovao zaposlene

da raščiste prostorije koje će

bitiobuhvaćenerekonstrukci-

jom. Pored ostalog, počelo je

izmještanjebiblioteke.Njegov

kolega iz osnovne škole, Vese-

lin Bulatović, podsjećajući da

jeprijepet godina, uzpodršku

ambasade Japana, drvena sto-

larija zamijenjena eloksira-

nom, ocijenio je da će planira-

na ulaganja u školsku zgradu

direktno uticati na kvalitet

nastave, a time i rezultate rada

u školi. On je dodao da radovi,

koji počinjuuponedjeljak, ne-

ćeuticati napočetaknastaveu

septembru.

R. Ć.

Nakon skoro pola vijeka počeće

prvi ozbiljni radovi na poboljšanju

uslova u dvijemojkovačke škole.

Projektom je obuhvaćena i JU

„Komanski most“ u Podgorici

Sapotpisivanjaugovora

MOJKOVAC–

Objekti Sred-

njemješovite škole „Vuksan

Đukić“ iOsnovne škole

„AleksaBećoĐilas“uMoj-

kovcu te JU„Komanski

most“uPodgorici biće re-

konstruisani.

PROJEKAT

Ugovor o poslu vrijednom 2,8

milionaeurapotpisalisumini-

starka ekonomije Dragica Se-

kulić i predstavnik izvođača

radova Konzorcijumom „Ro-

mingMontenegro“ izNikšića.

Timpotpisima su, nakon sko-

ro pola vijeka, ozvaničili prve

ozbiljne radove na poboljša-

nju uslova, i za đake i nastavni

kadar uMojkovcu.

-Unarednihpetmjeseciudvi-

jemojkovačke škole zamijeni-

ćemo fasade, sisteme grijanja,

odnosno preći će na na pelet.

Obavićemo ostale neophodne

opravke, od vrata do prozora.

Na taj način stvorićemo znat-

no bolje uslove za rad učenika

i nastavnog osoblja - kazala je

Sekulić.

Onajedodaladajeto29.proje-

kat koji je realizovan ili se pri-

prema u okviru programa

energetske efikasnosti u ško-

lama.

- Ovo je šesti ugovor koji smo

potpisali. Svi podrazumijevaju

radove na više objekata. Na-

mjera nam je da što više škola i

drugih ustanova obuhvatimo

projektom. Očekujemda ćemo

rekonstruisati i ostale škole u

CrnojGori, naravno, tamogdje

bude potrebno - rekla je Seku-

lićpodsjetivšida trenutnorade

popravkeutriobjektauPodgo-

rici.

Predsjednik opštine Mojko-

vac, Ranko Mišnić, napome-

nuo je da se godinama nije oz-

biljno ulagalo u mojkovačke

školske objekte.

- Najavljena rekonstrukcija

dviješkolskezgradebićeizuze-

tan doprinos mojkovačkom