Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

CrnomGorom

Subota, 21. jul 2018.

Predsjednik Vlade DuškoMarković razgovarao sa rukovodstvomopštine Berane

Fondza razvoj ubrzaćenapredak sjevera

PODGORICA/BERANE -

Vlada i opština

vide prostor za zajedničko i usaglašeno

djelovanje bez rezervi i podozrenja, na

temama razvoja i valorizacije resursa sa

ciljempodizanja kvaliteta života i životnog

standarda građana – saopšteno je nakon

sastanka predsjednika Vlade Duška Mar-

kovića i predsjednika opštine Berane Dra-

goslava Šćekića.

Čestitajući građanima Berana Dan opšti-

ne, 21. jul premijer je ponovio odlučnost

i posvećenost Vlade ukupnomnapretku

Sjevernog regiona.

– Sa tim ciljem je planirano formiranje

posebnog fonda za razvoj Sjevera koji bi

trebalo da ubrza razvoj – najavio je premi-

jer Marković.

Zaključeno je da je potrebno uložiti dodat-

ne napore kako bi nadležne službe pravo-

vremeno izvršavale svoje obaveze koje se

tiču izgradnje infrastrukture.

Predsjednik opštine Berane zahvalio je

predsjedniku Vlade na prijemu ocijenivši

kao dobru praksu odluku premijera da

se redovno sastaje sa čelnicima lokalnih

samouprava. Sastanku su prisustvovali i

direktor Agencije za izgradnju Berana Miro

Vešović i savjetnik predsjednika opštine za

ekonomski razvoj Darko Stojanović.

Lokalnoj upravi i građanima Berana Dan

opštine čestitali su predsjednik Crne

Gore Milo Đukanović i Skupštine Ivan

Brajović.

C.G.

BEZREZERVIRADITINARAZVOJUBERANA:

Šćekić iMarković

Vodudobilo50

domaćinstava

Večesaprijateljimana

ŽabljakuCrnojevića

DANILOVGRAD–

Predsjed-

nikopštineBranislavĐura-

nović imještaninBranko

Đurovićpuštili suuradvo-

dovoduneseljuKopitoPe-

trovićana lijevoj obali Zete.

Tako je riješenopitanje sta-

bilnog snabdijevanjavodom

oko50domaćinstavau tom

kraju i ujednoobezbijeđeni

suuslovi zanovepriključke.

Preme riječima člana Savjeta

mjesne zajednice Gorica,

Zdravka Đurovića ukupna in-

vesticijaiznosilaje42.000eura.

– Postojeći cjevovod dužine

1.700 metara je zamijenjen i

napajaće se sa dva izvorišta

,,Brajovića“ i ,,Žarića jama“.

Takođe, izgrađeno je i 19 šahti

sa vodomjerima i nabavljen

neophodni materijal za se-

kundarnu mrežu do domova

sadašnjih korisnika - rekao je

Đurović i naglasio da je čitav

projekat realizovan u saradnji

sa lokalnom upravom, d.o.o.

Vodovod i kanalizacija te Mi-

nistarstvom poljoprivrede i

ruralnog razvoja.

Branislav Đuranović je kazao

da od početka realizacije tog

projekatimajudobrusaradnju

samještanima.

–Kadasudobreidejenadnev-

nom redu i kad režijski odbor

ne štedi truda i vremena na

rješavanju aktuelnih komu-

nalnih problema, onda lokal-

na uprava mora biti još bolji

partner u tim poslovima - re-

kao je Đuranović i zahvalio se

javnim preduzećima i držav-

nim subjektima na ogromnoj

podršci kakobi i ovakapitalna

investicija ugledala svjetlost

dana.

B.K.

42

hiljade eura koštala je

izgradnja vodovoda

IMAMJESTAZANOVEPRIKLJUČKE:

Saotvaranjavodovoda

Saradnja turističkih organizacija Cetinja i Podgorice

CETINJE-

Turističkeorga-

nizacijeCetinja i Podgorice

u saradnji saMjesnomza-

jednicomŽabljakCrnojevi-

ća, organizujumanifestaciju

„Veče saprijateljimanaŽa-

bljakuCrnojevića“unedje-

lju, sapočetkomu 19 sati.

Kakojeistaknutousaopštenju

organizatora u kulturno-za-

bavnom programu učestvuju

IgorĐurović i Virtuoz bend.

Posjetioci će uživati u zdravoj

hrani i tradicionalnim proi-

zvodima.

Manifestacija se organizuje

treću godinu zaredom sa ci-

ljem da se istakne značaj Ža-

bljakCrnojevićaukulturnom,

tradicionalnom i istorijskom

smislu.

M.N.

Morsko dobro o korišćenju državne imovine

Plažekojenijesu izdatemože svakodakoristi

BUDVA-

Ponte, pristaništa i plaže koje

nijesu ustupljene na korišćenje, dos-

tupne su svima pod jednakimuslovima

za korišćenje u skladu sa predviđenom

namjenom - saopštili iz JP Morsko dobro

povodom, kako navode, čestih slučajeva

da se građanima i turistima onemoguća-

va pristup i korišćenje obale na području

morskog dobra, posebno u Boki Kotor-

skoj. U saopštenju navode da se djelovi

obale koji su Ugovoromdati na korišćenje

(pristaništa, privezišta uređena kupališta i

sl.) mogu koristiti u skladu sa odredbama

ugovora i uslovima koje je propisalo to

JP. Iz Morskog dobra apeluju na građane i

turiste da svaku situaciju ometanja slobod-

nog korišćenja morskog dobra u državnoj

svojini u skladu sa njegovomnamjenom,

prijave opštinskim komunalnimpolicijama/

inspekcijama ili na Turistički telefon broj

080001300.

M.N.

Nikšić:

Na Vučju počeo trodnevni kamp zamlade preduzetnike

Od iskusnihučekako

dapokrenubiznis

NIKŠIĆ–

NaVučju je juče

počeoprviKampzapredu-

zetnike, koji će tokomtri da-

naokupiti 20učesnika staro-

sti od 17do20godina.

Organizuje ga Inovaciono

preduzetnički centarTeh-

nopolis, daukažena značaj

preduzetništva i podstakne

mladena razmišljanje i ra-

zvijanjevještina.

Zamišljeno je da mladima iz

Nikšića, Tivta, Herceg Novog,

Kotora, Podgorice, Plužina i

Pljevalja govore stručnjaci i

uspješni preduzetnici.

SARADNJA

Izvršni direktor Tehnopolisa

Ratko Bataković kazao je kako

im je namjera da animiraju

mlade koji su na životnoj pre-

kretnici.

- Sa nama su predstavnici ne-

koliko lokalnih uprava iz Crne

Gore, kao i Tehnološkog parka

Intera iz Mostara, Kliker IT

Školice za djecu iz Beograda,

kao i naši partneri iz Subotice,

Asocijacija poslovnih žena,

prijateljiizAlterModusa...Ov-

dje je ukupno 40 učesnika, a

među njima i predstavnici mi-

nistarstava nauke i ekonomi-

je–kazao jeBataković.

Potpredsjednik opštineNikšić

Dragan Perović kazao je da u

lokalnoj upravi žele da jačaju

preduzetnički duh, naročito

kodmladih.

- Imaćete prilikuda uvidite ko-

je su prednosti svog biznisa,

naučićete osnovne vještine ko-

munikacije i izrade poslovnih

planova. Primjeri starijih i

ostvarenih preduzetnika po-

moći će vamda osnujete svoje,

za početak male firme, a uz

umješnost i posvećenost sigur-

no ćete ih kasnije uvećavati i

unapređivati -kazao jePerović.

On jedodaoda je lokalnaupra-

va i do sada imala sluha za one

koji se odvaže i uplove u pre-

duzetničke vode, a sada je tu i

Tehnopolis,kaojediniinovaci-

ono preduzetnički centar, koji

dužeodgodinuuspješnofunk-

cioniše.

ZNANJE

Prema riječima Radosava Ba-

bića doprinos preduzetništva

ekonomskomprosperitetupo-

rastao je u vremenima global-

ne ekonomije, kada znanje po-

staje najvažniji input.

- Preduzetničke vještine po-

stale su jedan od najvažnijih

prioriteta evropskih agendi, a

smisao za inicijativu i predu-

zetništvoprepoznatjekaojed-

na od osam ključnih kompe-

tencija za cjelodnevno učenje.

Takođe,razvojpreduzetničkih

znanja i vještina jemeđu prio-

ritetima politike razvoja ljud-

skih resursa uCrnoj Gori i čini

sastavni dio ključnih strateš-

kih dokumenata iz te oblasti -

istako je naBabić.

On je podsjetio da jeMinistar-

stvo ekonomije niz godina

sprovodilo projekte koji su za

cilj imali stimulisanje kreativ-

nosti mladih i afirmaciju pre-

duzetništva, sve s ciljem da se

smanji nezaposlenost.

Preduzetništvo mladih je, ka-

ko tvrdi Babić, i okosnica dva

veoma važna strateška doku-

menta, koji su u nadležnosti

Ministarstva ekonomije, a to

su Strategija za cjeloživotno

preduzetničko učenje 2015-

2019iStrategijarazvojamikro,

malih i srednjih preduzeća u

Crnoj Gori 2018-2022.

Ra. P.

VJETARULEĐABUDUĆIMPRIVREDNICIMA:

JučenaVučju

Dvadeset mladih iz Nikšića, Tivta, Herceg Novog, Kotora,

Podgorice, Plužina i Pljevalja imaćete priliku da uvide

koje su prednosti sopstvenog biznisa, naučiće osnovne

vještine komunikacije i izrade poslovnih planova

Danilovgrad:

Pušten u rad

vodovod u Kopitu Petrovića