Previous Page  9 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 36 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 20. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

- Ski centarKolašin 1450

donirao je 18.000eura za adaptaciju i

opremanjePedijatrijskeklinike Institu-

ta zabolesti djeceKliničkog centra.

Kako je saopšteno iz ove zdravstvene usta-

nove, zahvaljujući ovomnovcu adaptirano

je odjeljenje Pedijatrijske klinike u kojem

se liječe djeca starosti dodvije godine.

-Tadonacijaomogućilajedaseizvedugra-

đevinski radovi i nabavi novi mobilijar i

stvoreboljiuslovizaboravakiliječenjenaj-

mlađihpacijenata - piše u saopštenju.

Sl.R.

Senat UCG preinačio odluku Vijeća ETF-a o angažovanju profesora na fakultetu u Kotoru

Radusinović: Još jedna

blamažaUniverziteta

Senat ima pravo i mogućnost da promijeni odluku fakulteta, ali

ono što je evidentno je da kada postoji interes da se nekome ili

nekoj instituciji napravi šteta, pribjegava se i tome da se i potpuno

legitimne odluke preinače, što, mislim, da je bilo i u ovomslučaju –

rekao je za Pobjedu redovni profesor na ETF-u dr Igor Radusinović

PODGORICA

–SenatUni-

verzitetaCrneGorepreina-

čio je, kakonezvanično sa-

znajePobjeda, odlukuVijeća

Elektrotehničkog fakulteta

oangažovanjuredovnog

profesoradr IgoraRadusi-

novićanapredmeturaču-

narskemreženabrodovima

naPomorskomfakultetuu

Kotoru.

VijećeETF-apredložilojepro-

fesora Radusinovića, koji je

izabran internim oglasom, ali

jeSenat, kako saznajemo, zbog

toga što je on „unastavi nama-

tičnom fakultetu opterećen“

više od 50 odsto, predložio sa-

radnicu u nastavi na Elektro-

tehničkom fakultetu dr Anđe-

lu Draganić, koja, kako piše u

prijedlogu odluke, „nema pro-

pisanunormu časova“.

NORMA

Članovi Senata juče su se elek-

tronskim putem izjašnjavali o

ovoj odluci, a kakonezvanično

saznajemo, stav je daDraganić

bude angažovana.

Profesor Radusinović kazao je

jučePobjedi danijeupoznat sa

konačnom odlukom Senata,

jer je sjednicabilaelektronska,

ali ne sumnja da će ovo tijelo

donijeti odlukuda seDraganić

izabere za nastavnika na pred-

metu računarske mreže na

brodovima, uz mentorstvo dr

IreneOrović.

- Od 1994. radimu oblasti tele-

komunikacionih mreža u koje

spadaju i računarske mreže.

Završio sam osnovne studije

na ETF Podgorica, a magistar-

ske i doktorske studije na

smjeru Telekomunikacione

mreže ETF Beograd, dokazao

sam se kroz naučno-istraži-

vački i stručni rad u oblasti te-

lekomunikacionihmreža kroz

više stotina radova i desetine

projekata. Izabran sam u zva-

nje redovnog profesora, izme-

đu ostalih i na predmetima ra-

čunarske mreže na našem

fakultetu. Umeđuvremenu je

Rektorski kolegijumdoniood-

lukudaseodlukaVijećaETF-a

RektoratUniverzitetaCrneGore

Prof. dr IgorRadusinović

Preinačenje odluke Vijeća

ETF-a, prema njegovom

mišljenju, „dio je scenarija,

koji ima kontinuitet, u kome

se ljudi iz Rektorata obraču-

navaju sa profesorima Elek-

trotehničkog fakulteta“.

- Pored nekih prizemnih

ličnih interesa pojedinica sa

našeg fakulteta to se dešava

i zbog činjenice da u doga-

đajima vezanim za smjenu

bivše rektorke Radmile

Vojvodić nijesmo htjeli da

učestvujemo na način što

nećemo doći na sjednicu

Senata, već smo se opredije-

lili da u akademskoj atmosfe-

ri saslušamo sve argumente

i iznesemo svoj stav. To je za

nas u skladu sa akademskim

integritetom člana Senata

Univerziteta Crne Gore.

Ovo je već deseti slučaj,

ako dobro brojim, u zadnjih

devet mjeseci, u kome se

brutalno krše prava kolega

sa ETF-a. Između ostalog,

nama je otet projekat BIO-

ICT Centar izvrsnosti. Našem

dekanu u zakonskom roku

nije sprovoden postupak za

izbor u zvanje redovnog pro-

fesora. Poništen je konkurs

za izbor u zvanje na koji se

javio jedan od naših najboljih

mladih kolega iz formalnih

razloga. Koleginici za izbor u

zvanje redovnog profesora

izmišljaju neka pravila koja

su suprotna postojećoj legi-

slativi visokog obrazovanja.

I tako dalje. Kako ETF nije

usamljen u ovakvompostu-

panju Rektorata ne znam šta

više neakademski treba da

urade pa da se shvati da se

stvari na Univerzitetu Crne

Gore hitnomorajumijenjati,

naravno akademskimputem

– naglasio je Radusinović.

ObračunisaprofesorimaETF-a

preinači, zbog mog navodnog

preopterećenja i predložio ko-

leginicu Draganić, koja je ne-

davnodoktorirala,aliizpotpu-

nedrugeoblastidokseoblašću

računarskih mreža ne bavi,

nema adekvatnoobrazovanje i

reference. Previdjeli su i činje-

nicu da je i koleginica jednako

preopterećena, teda su sada to

gotovo svi nastavnici i saradni-

ci na našem fakultetu, jer nam

seunormu,računajuiprimije-

njene studije, na koje se nije-

smobirali–objasniojeRadusi-

nović.

Senat je, kako je navedeno u

prijedlogu odluke, „u duhu

afirmacije sopstvenih mladih

kadrova, sa doktoratom i nji-

hove pripreme za izvođenje

nastave“, a konstatujući da Vi-

jeće ETF-a nije poštovalo su-

gestiju da se uzme u obzir nor-

ma prijavljenih kandidata,

predložiloDraganić.

- Predloženi kandidat Vijeća

ETF(Radusinović)imavišeod

50 odsto norme na matičnom

fakultetu, doksaradniksadok-

toratom(Draganić) nema nor-

mu – napisano je u prijedlogu

odluke.

To,premariječimaprof.Radu-

sinovića, nije valjana argu-

mentacija.

- Nema razlike da li neko na

matičnomfakultetu ima ili ne-

ma normu. Norma je na UCG-

u i sasvimje svejednoda li vam

je 50 odsto samo namatičnom

fakultetu ili na čitavom Uni-

verzitetu. To ne piše ni u jed-

nomnašemdokumentuisamo

je izgovor, koji nema nikakvu

težinu, a testiraćemo ga gdje

treba – poručio je Radusino-

vić.

ODLUKA

To što je Senat preinačio odlu-

kuVijećaETF-a,kakojekazao,

legitimno je pravo ovog tijela,

koje donosi konačnu odluku,

na prijedlog fakulteta.

- Senat ima pravo i mogućnost

da promijeni odluku fakulteta,

ali ono što je evidentno je da

kadapostojiinteresdaseneko-

me ili nekoj instituciji napravi

šteta, pribjegavase i tomedase

i potpuno legitimne odluke

preinače, što, mislim, da je bilo

i u ovom slučaju – rekao je Ra-

dusinović.

Kategoričan je da ni „kolegini-

caDraganić, kaoni njenamen-

torka, prorektorka Irena Oro-

vić nijesu kompetentne da

obavljajunastavuutojoblasti“.

- Iznio sam malo neprijatan

podatak članovima Senata, da

je koleginica Draganić tokom

studiranja stekla samo osnov-

no obrazovanje iz oblasti tele-

komunikacija kojoj ovaj pred-

met pripada, na trećoj godini

akademskih studija, i to iz dva

predmeta u kojima je stekla,

svega, zadovoljavajuću ocje-

nu. Zamislite da takav kandi-

dat treba da bude profesor,

koji je kasnije na specijalistič-

kim, magistarskim i doktor-

skim studijama, preskočio 15-

akpredmetaizoveoblasti,nije

radiomagistarsku i doktorsku

tezu iz nje, nema nijedan na-

učni rad izoblasti računarskih

mreža. Njen izbor je još jedna

blamaža Univerziteta i poten-

cijalno velika prevara stude-

nata Pomorskog fakulteta ko-

jima će po svoj prilici nastavu

držati dr Draganić uzmentor-

stvo prorektorke Orović. Svi-

ma treba da je u interesu da

našu djecu podučavaju kom-

petentni predavači tako da se

moramo zamisliti o motivima

izbora drDraganić – kategori-

čan jeRadusinović.

J.BEHAROVIĆ

og objekta u porti Manastira Dajbabe

obra

acija

Nelegalni

objekat koji

je izgrađen u

portiManastira

Dajbabe ne

može biti

u funkciji

Manastira,

već naprotiv,

njegovom

izgradnjom

devalvirane

su vrijednosti

kulturnog

dobra - poručili

su iz Uprave

za zaštitu

kulturnih

dobara

ga u tome sprečava „nepotpu-

nost“ u rješenju o zaštiti kul-

turnogdobragdjenijeprecizi-

rano koje su to granice

Manastira koje treba da budu

zaštićene.Nijepromijeniostav

ni kada su iz Uprave ponovili

da je mogao da obustavi grad-

nju. Inspektor je, kako je poja-

snio, u skladu sa procedurom

zatražioreakcijuurbanističko-

građevinske inspekcije koja,

takođe, nije pečatirala ovaj

objekat. Interesantno je bilo

pročitati njihovo pojašnjenje

gdje navode kako nijesu nikog

zatekli da izvodi radove, te su

pozvali SPC da dođe u prosto-

rije Ministarstva održivog ra-

zvoja i turizma gdje bi se izja-

snili da li imaju dozvolu za

gradnjuiline.Oni tonijesuuči-

nili, već su ovomresoru poslali

poruku preko inspektora za

kulturnadobradaćepokrenuti

proces legalizacije objekta.

SPC je ilegalno u porti Mana-

stira Dajbabe podigla crkveni

objekat u slavu ruske carske

porodiceRomanov.

Crnogorski pokret je podnio

Osnovnomdržavnomtužilaš-

tvu u Podgorici krivičnu pri-

javu protiv SPC navodeći da

Mitropolija crnogorsko - pri-

morska zloupotrebljava služ-

beni položaj, ali i u kontinui-

tetu devastira i prisvaja

kulturna dobra.

Iz Mitropolije crnogorsko–

primorske Pobjedi još nijesu

odgovorili na pitanja koja se

tiču slučaja ilegalne gradnje

kojom se narušava kulturno

dobroManastiraDajbabe.

N. ĐURĐEVAC

Vrijedna donacija Kliničkomcentru

Ski centarKolašinpoklonio 18.000

eura zaPedijatrijskukliniku

Korisnice naknada organizovale protest u Podgorici

PODGORICA

-Majke troje

i višedjeceodržale su juče

protest ispredSkupštine

CrneGoreodakle suporu-

čiledanećeprekidati okup-

ljanjadok imsenevratedo-

životnenaknadekoje su

ukinute.

Predstavnica Koordinacio-

nog odbora bivših korisnica

naknada Željka Savković re-

kla je novinarima da majke

traže samo jedno: da im se

vrati primanje od 70 i 40 od-

stoprosječne zarade.

- Kategorizaciju majki neće-

modozvoliti - kazala je ona.

Ministarstvo rada ponovo je

izmijenilo Zakono o izvrše-

njuodlukeUstavnogsudaCr-

neGore od 19. aprila 2017. go-

dinekakobi omogućili daoko

600 majki troje ili više djece,

koje su ranije raskinule ugo-

vor na određeno vrijeme za-

rad doživotne naknade i koje

su nakon što je ona ukinuta

ostale bez primanja, moći će

da ostvare pravo na novu vr-

stu naknade koja iznosi od

193 do 336 eura. Poslanici bi

trebalo u ponedjeljak da se

izjasne o ovomaktu.

N.Đ.

Traže

doživotna

primanja

Saprotesta