Previous Page  8 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 36 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 20. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

- Na Klinici za onkologiju i radioterapiju Kli-

ničkog centra u srijedu je popravljen aparat za spoljašnje

zračenje.

Kako je saopšteno iz Kliničkog cenra, nakon otklanjanja kvara

aparat je u punoj funkciji i pacijenti su nastavili sa terapijom

zračenja planiranom dinamikom. Aparat za zračenje bio je u

kvarunekolikodana, odnosno od 15. jula.

Sl.R.

NIKŠIĆ

–Planinarskaekspedicijasastavljenaodpetčlanova,

predvođenaDragomVujovićem iz PSD„Javorak“ izNikšića,

popela se jučenanajviši vrhEvropeElbrus.

Dovrhaod5.642metra, poredVujovića, kome jeovotreći putna

krovu Evrope, popeli su se Jelena Jovanović iz Danilovgrada,

VaskoRabrenović izBara,MirkoKalemsaPala i ŽeljkoKovače-

vić. Praćena lošim vremenskim uslovima ekspedicija je ipak

uspjela da se domogne Elbrusa, a na putu od šest dana ka vrhu

Evrope temperatura se u pojedinim trenucima spuštala i do 30

stepeni ispodnule.

S.D.

PODGORICA

- Ispunjava-

njeobaveza izpoglavlja 23 -

pravosuđe i temeljnaprava i

24 - pravda, sloboda i be-

zbjednost, predstavljaprio-

ritet crnogorske admini-

stracije, saopštio je glavni

pregovaračCrneGore sa

Evropskomunijom(EU)

AleksandarDrljević.

On je, na sastanku sa članovi-

ma Radne grupe za proširenje

u Savjetu EU (KOELA), kazao

da je to neophodno kako bi se

održala dobra dinamika pro-

cesa pregovaranja i doprinije-

lo daljem razvoju svih segme-

nata društva.

Drljević je, kako je saopšteno

iz Generalnog sekretarijata

Vlade, rekao da će Crna Gora

intenzivnije sprovoditi preu-

zeteobavezeuoblasti vladavi-

ne prava.

Neophodno je, kako je kazao,

jačati administrativne kapaci-

tete svih ključnih institucija,

kako bi se postiglimjerljivi re-

zultati na terenu, koji će se

kvalitativno odraziti na cjelo-

kupan proces pristupanja i

ukupandruštveni ambijent.

- Odlučni smo da sprovedemo

sve neophodne reforme kako

bismo postali vjerodostojni

član evropske porodice. Taj

zahtjevan proces pregovara-

nja sa EUpredstavlja najsnaž-

niji mehanizam za sprovođe-

nje reformi koje će doprinijeti

izgradnji demokratskog i zre-

log društva sa jakim i efika-

snim institucijama - rekao je

Drljević, prenijela jeMina.

Sljedeću godinu, kako je na-

veo, moglo bi obilježiti privre-

meno zatvaranje pojedinih

poglavlja.

Pregovaračica zapoglavlje 23 i

24Marijana Laković-Draško-

vić, kazala je da je u sprovođe-

njuobavezauoblastivladavine

prava, značajandioposlazavr-

šen, posebnoudijelu izmjene i

donošenja novihzakona.

- Biće nastavljena implemen-

tacija zakonskih propisa, a fo-

kusćebitinapostizanjurezul-

t a t a na t e r enu u c i l j u

realizacije prelaznihmjerila -

rekla je ona.

Za Crnu Goru, kako je kazala,

napredakupoglavljima23 i 24

jedanjeodnajvažnijihzadata-

ka,jerćeodtogazavisitiidina-

mika ukupnog pregovaračkog

procesa.

R.D.

Drljević: Poglavlja

23 i 24prioritet

našeadministracije

Sa sastanka

Petočlana ekspedicija iz Crne Gore osvojila Elbrus

Vujovićpredvodio

ekipudovrhaEvrope

Mitropolija crnogorsko-primorska predala zahtjev za ozakonjenje ilegal

Upravi zakulturna

neprihvatljiva legali

PODGORICA

–Mitropolija

crnogorsko-primorskaoba-

vijestila jeubranstičko-gra-

đevinsku inspekcijuMini-

starstvaodrživog razvojada

supredali zahtjevza legali-

zacijuobjektakoji je ilegalno

izgrađenubliziniManastira

Dajbabe, rečeno jePobjedi iz

ovogVladinog resora.

Naveli suda je zahtjev za lega-

lizaciju za objekat predat Se-

kretarijatu za planiranje pro-

stora i uređenje prostora koji

ćedaljepostupati, sadokazom

opredaji zahtjeva.

-Poovomzahtjevuzalegaliza-

ciju dalje postupa i rješava Se-

kretarijat za planiranje i ure-

đenje prostora glavnog grada

Podgorica, a shodno zakonu –

saopštili suoni Pobjedi kratko.

Uprava za zaštitu kulturnih

dobra, međutim, oštro je rea-

govala zbog pokrenutog pro-

cesa legalizacije. Iz ove usta-

novekazali suzaPobjeduda je

zanjihneprihvatljiva legaliza-

cija objekta koji je Srpska pra-

voslavnacrkva izgradilaupor-

t i Manast i ra Da jbabe u

Podgorici, jer je u suprotnosti

saZakonomozaštitikulturnih

dobara i samim postulatima

zaštitekulturnihdobara i oču-

vanja njihovih zatečenih vri-

jednosti.

ODGOVORNOST

Podsjećajuda je u zakonuna-

vedenoda jezaštitakulturnih

dobara od javnog interesa, a

da su ciljevi zaštite kulturnih

dobara očuvanje i unapređi-

vanje kulturnih dobara i nji-

hovo prenošenje budućim

generacijama u autentičnom

obliku. Nužno je u tom smi-

slu, dodaju oni, spriječiti rad-

„Divlji“ objekat uportiManastiraDajbabe

nje i aktivnosti kojima semo-

že promi j en i t i i zg l ed ,

svojstvo, osobenost, značenje

ili značaj kulturnog dobra.

- Pomenuti nelegalni objekat

nemožebiti u funkcijiMana-

stira, već naprotiv, njegovom

izgradnjom devalvirane su

vrijednosti kulturnog dobra

Manastira Dajbabe – istakli

su izUprave.

Podsjetili su, takođe, da je

Manastir Dajbabe osnovao

1897. godine kaluđer Simeon

Popović koji je u prirodnoj

pećini formirao crkvu posve-

ćenu Uspenju Bogorodice, a

sam je i oslikao njenu unu-

trašnjost.Upitanjuje,kakosu

pojasnili, vrlo specifična cr-

kva, kojoj novi objekat kon-

kuriše.

- Da ne govorimo da novosa-

građeni objekat u manastir-

skojportinije imanentangra-

diteljstvu ovih prostora, on

nemauporišteunašoj sakral-

noj arhitekturi. Njegovom

gradnjomnarušen je integri-

tet, osobenosti, karakter Ma-

nastira Dajbabe, njegove

umjetničke, istorijske, ambi-

jentalne i druge vrijednosti -

negodujuoštro izUprave.

INSPEKCIJE

Ponovili su da je ilegalni obje-

kat izgrađen u neposrednoj

blizinikulturnogdobraMana-

stiraDajbabe, unjegovojporti,

suprotnoZakonuozaštiti kul-

turnih dobara, važećem plan-

skomdokumentu,kaoizakon-

skoj regulativi koja se odnosi

na izgradnju objekata. Ranije

suizoveustanove,nakonštoje

Pobjedapokrenulapitanje ile-

galnegradnjeuportiManasti-

ra Dajbabe, zatražili hitnu re-

akciju inspektora za kulturna

dobra. On, međutim, nije pe-

čatirao objekat navodeći kako

Popravljenaparat

zazračenjeuKCCG

Potpisan sporazumza čišćenje naše teritorije od eksplozivnih naprava

Istraživaće i tunel Potkop

PODGORICA

–DirektorDi-

rektorata zavanredne situa-

cijeMirsadMulić i direktor

Ustanove za jačanje ljudske

bezbjednosti (ITF), humani-

tarneorganizacijeVladeSlo-

venije, TomažLovrenčič,

potpisali su jučememoran-

dum, kojimjeozvaničena sa-

radnjanaprojektupružanja

pomoći uoblasti čišćenja te-

ritorijeodneeksplodiranih

ubojnih sredstava (NUS), za-

ostalih izprethodnihratova.

Kako je saopšteno nakon sa-

stanka, plan je da se u saradnji

sa ITF-om, u naredne dvije go-

dine, oprememagacini za skla-

dištenje NUS-a, opreme poli-

goni za njihovo uništavanje, a

od sredstava projekta čija je

ukupna vrijednost 1.750.000

dolara, finansiraće se, između

ostalog, i istraživanje tunela

Potkop u opštini Herceg Novi,

koji je na samom završetku

Drugog svjetskog rata bio mi-

niranisrušen,aučijojsunepo-

srednoj blizini veoma važni

turistički objekti, poput Porto

Montenegra, Porto Kumbora i

turističkog kompleksaLuštica.

- Izrazivši zadovoljstvo zbog

potpisivanja memoranduma,

direktor ITF-a Lovrenčič je

iskazao uvjerenje da će reali-

zacijaprojekta imati pozitivan

socijalni, ekonomski i ekološki

uticaj na život građana Crne

Gore injihovuživotnuokolinu

– saopšteno je izMUP-a.

Potpisivanju memoranduma

prisustvovao je i predstavnik

Kancelarije za bilateralnu sa-

radnju i odbranu u Ambasadi

SjedinjenihAmeričkihDržava

u Podgorici BrajenMeklenan,

čija je Vlada glavni donator

projekta.

J.B.

Sapotpisivanjamemoranduma

PODGORICA

-CrnaGora i

Italija jačaće saradnjuu

obrazovanjukroz zajednič-

ke aktivnosti koje ćebiti za-

snovanenapotpisanomspo-

razumuo saradnji uoblasti

kulture i obrazovanja, za-

ključeno jena jučerašnjem

sastankuministraprosvjete

DamiraŠehovića i novoime-

novanog ambasadora Italije

uCrnoj Gori LukeZeliolija.

Tokomsastanka, kako je saop-

šteno, potvrđene su namjere o

jačanju odnosa u oblasti obra-

zovanja kroz, između ostalog,

promociju italijanskog jezika

unašoj zemlji.

- U tom kontekstu, dogovore-

no je da se ubrzano radi kako

bi se crnogorskim studentima

koji žele da studiraju u Italiji

omogućilo da međunarodni

sertifikatoznanju italijanskog

jezika, koji jepreduslovzastu-

dije u Italiji, mogu dobiti i u

Crnoj Gori – saopšteno je iz

Ministarstva.

Ambasador je, kako dodaju,

istakao zadovoljstvo činjeni-

comda se italijanski jezik izu-

čavau47osnovnihi22srednje

škole uCrnoj Gori.

Najavio je i jačanje saradnje u

oblasti studentskih razmjena.

- Sagovornici su se saglasili da

je do sada urađeno dosta na

polju saradnje u obrazovanju,

posebno kada se uzme u obzir

da već sada svake godine Vla-

daItalijedodjeljujekandidati-

ma iz Crne Gore studentske

stipendije. Osim toga, Crna

Gora kroz program Tempus i

Erasmus + najviše sarađuje sa

univerzitetima iz Italije – ka-

zali suoni.

N.Đ.

Šehović: Sertifikat oznanju

italijanskog i uCrnoj Gori

Šehović i Zelioli

Sastanak sa radnomgrupomza proširenje u Savjetu EU

Ministar prosvjete razgovarao sa ambasadorom Italije