Previous Page  7 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 36 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 20. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Klub poslanika

SDP-a predao je u skupštinsku

proceduru prijedlog izmjena

zakona o akcizama, kojim se

predviđa smanjenje akciza na

gorivo za 15 odsto. U tombi slu-

čaju litar dizela koštao 1,1 euro, a

benzina 1,2 eura. To bi, ističu, bilo

stimulativno za privedu i građa-

ne. U obrazloženju se navodi da

je posljednje povećanje akciza

bio pogrešan potez Vlade i Mini-

starstva inansija.

- Porezi čine 55 odsto cijene

goriva. Tako država na rezervoar

goriva od 75 eura uzima 40 eura

akciza i poreza, dok je stvarna

cijena goriva i marža naftnih

kompanija 35 eura - kazala Dragi-

nja Vuksanović Stanković (SDP) i

podsjetila da su zbog poskuplje-

nja goriva porasle cijene taksi

usluga, a ima najava iz još nekih

privrednih grana.

M.P.M.

USD

1.16110

JPY 130.92000

GBP

0.89118

CHF

1.16110

AUD

1.57940

CAD

1.53890

Kursna lista

Klub poslanika SDP-a predao u skupštinsku proceduru prijedlog izmjena zakona

Akcizenagorivo

smanjiti 15odsto

PODGORICA

Vlada je juče

raspisala javni pozivzauče-

šće građanau trećoj fazi pro-

jektaHiljaduplus, koji omo-

gućavakupovinu stanovapo

povoljnijimuslovima. Direk-

tor za razvoj i stanovanjeu

Ministarstvuodrživog razvo-

jaMarkoČanovićkazao jeda

građani odponedjeljkado 13.

avgustamogudapredajudo-

kumentacijubankama.

USLOVI

Očekuje, se, rekao je, da će iz-

među 400 i 450 domaćinstava

riješiti stambenopitanje, odno-

sno više od 1.200 građana. Vri-

jednost projekta je 20 miliona

eura, od čega jeVlada obezbije-

dila deset miliona kredita od

Bankezarazvoj SavjetaEvrope,

a deset miliona pet banaka koje

učestvuju u projektu – NLB,

CKB, Lovćen, Erste i Sosijete

ženerale. Korisnicima čiji član

domaćinstva radi u javnomsek-

Vlada je juče raspisala javni poziv za učešće građana u trećoj fazi projekta Hiljadu plus

Uponudi 780stanova

Investitori

nude stanove u

Cetinju, Nikšiću,

Pljevljima,

BijelomPolju,

Mojkovcu, Baru,

Herceg-Novom,

a najviše, 486, u

Podgorici

toru namijenjeno je 40 odsto

kredita, 30 odsto mladim brač-

nimparovimado35godina,a30

odsto ostalimkorisnicima.

Što se tičeponude stanova, naA

listi je645, anaB listi 135, odče-

ga 76 u Podgorici. U projektu

učestvuje 28 investitora – 11

građevinara, četiri preduzeća i

13pojedinaca,auponudisusta-

noviuosamopština.UPodgori-

ci je najviše stanova – 486, a sli-

jede Cetinje, Nikšić, Pljevlja,

Bijelo Polje, Mojkovac, Bar,

Herceg-Novi. U ponudi je 512

stanova u različitim fazama

izradnje, odkojihsu 133završe-

ni. Po strukturi nudi se 29 gar-

sonjera,389jednosobnihstano-

va, 199 dvosobnih, 27 trosobnih

i jedandupleks.

- Danas će biti objavljena kom-

pletna lista stanova na A listi, sa

dispozicijom prostorija, kon-

takt telefonima i cijenom po

Na pitanje da li će u Podgorici cijene biti niže od 1.100 eura, Čano-

vić je kazao da hoće i da će za svaki stan biti na sajtu projekta

objavljena cijena.

- Neće svaka cijena biti 1.100 eura. Maksimalna je 1.100 - poručio

je Čanović I dodao da smatraju da su cijene stanova za ovaj pro-

jekat mogle biti niže.

- Iz prošlog projekta u Siti kvartu su se stanovi prodavali po cijeni

od 1.150 eura, a sada vrijede 1.350 po kvadratu - kazao je Čanović.

Cijenakvadratanesmije

daprelazi 1.100eura

kvadratu - naveo je Čanović

idodao da će tražiti da oni koji

su na A listi daju činidbenu ga-

ranciju zavisno od stepena iz-

građenosti objekta, da bi kori-

snici bili sigurni da će biti

završeni u roku.

UČEŠĆE

Ministar održivog razvoja i tu-

Iz Sosiete ženeral banke je saopšteno da će

svi koji ispune uslove ovogodišnjeg konkursa

dobiti kredit po nominalnoj kamatnoj stopi

2,99 odsto godišnje, odnosno efektivnoj od

3,03, rokomotplate do 20 godina, nižom jed-

nokratnomnaknadomod 0,3 odsto i moguć-

nost grejs perioda do 12 mjeseci.

Naveli su da za kredit od 40 hiljada na 20

godina mjesečni anuitet iznosi 220,85 eura, a

ukupni troškovi 13,13 hiljada eura i predstavlja-

ju zbir kamata za cijeli period, administrativne

i naknade za mjenicu, upita u Kreditni biro

Centralne banke i naknade za izdavanje lista

nepokretnosti. To znači da je ukupan iznos

koji klijent treba da vrati 53,13 hiljada eura.

M.P.M.

Zakreditod40.000rata220eura

rizma, Pavle Radulović je rekao

da su uspjeli da dogovore da

učešće za stan nije obavezno.

Direktorica Nacionalne jedini-

ce za implementaciju projekta

komunalne infrastrukture i za-

štite životne sredine SanjaMu-

goša objasnila je da se građani o

projektu mogu informisati na

sajtu

www.1000plus.me

, kao i

pozivom na Kol centar 19915.

Na sajtu će se, kako je objasnila,

objavljivati spisak predatih

aplikacija. Nakon zatvaranja

poziva, Projektni odbor pregle-

da dokumentaciju i donosi ko-

načneodlukeočemuobavješta-

va aplikante i predaje vaučer.

Građani sklapaju predugovor

sa investitoromna osnovu vau-

čera, anakontoga iugovoroku-

poprodaji sa bankom i investi-

torom.

N.K.

za prošlu godinu

00, a

iljada

nosti na poslu ili o broju nei-

skorišćenih dana odmora.

Zahtjevi za nadoknadu štete

za neiskorišćeni dio godiš-

njeg odmora za šest zaposle-

nihlicasupodneseniprije30.

juna, do kada je rok da se

iskoristi godišnji odmor.Nei-

skorišćeni odmori plaćani su

sa stavke Ostali transferi po-

jedincima,štonijeuskladusa

pravilnikom - navedeno je u

izvještaju.

Revizijom državne imovine

utvrđeno je da nije vršena

procjena imovine za deset

službenih vozila, čija je na-

bavna vrijednost 136.022 eu-

ra.

-Uprava za nekretnine nema

evidenciju(registar) izdatih i

oduzetih licenci za rad geo-

detskihorganizacija,

- Za rad lica angažovanih u

komisije za izlaganjena javni

uvidpodatakaonepokretno-

stima isplaćeno je bruto

433.417 eura. Revizijom je

utvrđenodaUpravanijesači-

nila intreni akt kojim bi se

uredilevisinenaknada–kon-

statuje se u izvještaju.

Uprava je Ministarstvu fi-

nansija u januaru 2018. do-

stavila spisak neizmirenih

obaveza koje su na kraju

2016. iznosile 476.371 euro, a

na kraju prošle godine

199.401 euro, odnosnomanje

za 276.970 eura.

M.P.M.

- Revizijom je utvrđeno da

od decembra prošle godi-

ne u Crnoj Gori ne postoji

geodetski inspektor čija su

ovlašćenja između osta-

lih i kontrola geodetskih

organizacija - navedeno je

u izvjetaju uz objašnjenje

da je lice koje je obavlja-

lo poslove geodetskog

inspektora u Upravi za

nekretnine raspoređeno na

drugo radnomjesto.

Pravilnikomo unutrašnjoj

organizaciji i sistematiza-

ciji Uprave za inspekcijske

poslove sistematizovana

su radna mjesta glavnog

inspektora za geodeziju i

inspektora za geodeziju.

Oddecembra

nema

inspektora

Utvrđeno je da suputni

nalozi djelimično po-

punjeni i da ne sadrže

vrijeme korišćenja

službenog vozila,

evidencijuutroška

goriva imaziva

Sapresa

tovano je na sjednici.

Usvojen je drugi kvartalni iz-

vještaj o realizaciji obaveza iz

programa pristupanja EU do

2020.

-Od180obaveza,ispunjenoje

147, odnosno 82 odsto. Od 147

zakona i podzakonskih akata

realizovano je 121 ili 82 odsto.

Takođe, od33 strategijskado-

kumenta, ispunjeno je 26 - 79

odsto - stoji u izvještaju.

Vlada je donijela Uredbu o

načinu i postupku izrade,

usklađivanja i praćenja spro-

vođenja strategijskih doku-

menata.

Usvojen je izvještaj sa zajed-

ničkesjednicevladaCrneGo-

re i Albanije od 3. jula ove go-

done.Prilikompredstavljanja

izvještaja iskazano je zado-

voljstvosadržajemirezultati-

ma zajedničke sjednice dviju

vladainaglašenznačajtakvog

pristupa za intenziviranje re-

gionalnesaradnje.Zadužnisu

nadležni resori da prate im-

plementacijupotpisanihspo-

razuma i realizuju zadatke

koji su definisani tokom sjed-

nice.

Usvojena je informacijaopri-

jedlogu dopune finansijskog

sporazuma između Vlade i

EU o godišnjem akcijskom

programu za Crnu Goru za

2014. i prihvaćena dopuna

sporazuma koja se odnosi na

rehabilitaciju dionice želje-

zničke pruge Kos-Trebešica,

čiji je budžet prvobitno bio

procijenjenna4,6milionaeu-

ra.

-Novi budžet jeveći zamilion

eura i iznosi 5,6miliona, a do-

punom finansijskog sporazu-

ma predviđeno je da se nedo-

stajuća sredstva obezbijede

uvećanjemnacionalnog kofi-

nansiranja iz kapitalnog

budžeta - navedeno je u saop-

štenju.

M.P.M.

Za državnog sekretara za oblast šumarstva, lovstva i drvne

industrije u Ministarstvu poljoprivrede imenovan je Milosav

Andjelić. Za v. d. generalnog direktora Direktorata u Mini-

starstvu turizma, određena je Nada Pavićević.

Vlada je predložila skupštini akcionara „Barska plovidba“ da

produži mandat u bordu Ljubomiru Kočoviću.

Anđelićdržavnisekretar

bogatstvo pretvara u opšte dobro

i doprinos zajedničkom interesu

– poručio je Marković dodajući da

je palata Smekja jedan od prvih

uspješnih objekata kulturnog turiz-

ma, koji legitimiše zemlju jedinstve-

ne kulture i turističkog potencijala.

On je rekao da nakon realizacije

ovakvih projekata, ekonomski

rast i rekordi u turizmu neće biti

privremeni trend – već konstanta i

obilježje razvijene Crne Gore.

Hotel će imati 65 soba, različitih

nivoa i predstavlja idealan spoj

avangardnog stila i izvorne arhitek-

ture.

N.K.