Previous Page  6 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 36 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 20. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Investiciono-

razvojni fond je za prvih šest

mjeseci odobrio 102 miliona

eura kredita, 25 odsto više nego

lani u istomperiodu, saopšteno

je iz fonda.

- Od tog iznosa 74miliona su

dugoročni, a 28miliona krat-

koročni krediti - navodi se u

izvještaju I dodaje da je 40 odsto

ukupnog broja kreditnih plasma-

na, u iznosu od 8,4miliona eura,

namijenjeno preduzetništvu,

prije svega za turizam i ugosti-

teljstvo, poljoprivrednu i gene-

ralno proizvodnju. Krediti za

proizvodne djelatnosti povećani

su duplo na 18,7 miliona.

M.P.M.

Investiciono-razvojni fond u prvih šest mjeseci

Odobrena 102miliona

euranovihkredita

U kapitalnim izdacima evidentirana je nabav-

ka vozila od 86.500 eura, -Nabavljena su

četiri vozila marke ,,lada“ ukupne vrijednosti

40.080 eura i jednog vozila marke ,,nisan“

od 35.000 eura. Pored toga zaključen je i

ugovor o nabavci motornih vozila po sistemu

zamjene staro za novo sa ,,Montelada S&B“

i zamijenjeno 45 rashodovanih vozila čija

je procijenjena vrijednost 44.000 eura za 6

novih vozila ,,lada“ od 53.700 eura - navodi

se u izvještaju. Uprava je sklopila i ugovor o

nabavci guma za motorna vozila

Sa ,,Vujačić kompani“ u vrijednosti od 20.258

eura.

Zašestnovihdali45rashodovanihvozila

PODGORICA

Za ciljeve

održivog razvojana global-

nomnivounedostajeoko tri

trilionadolara godišnje. Ri-

ječ jeo investicijamauvodo-

privredu, agrar, telekomuni-

kacija, energetiku, saobraćaj,

građevinarstvo i šumarstvo

zemaljaurazvoju. Države

donatori pokazujurastuće

interesovanje zapromociju

održivih investicijauovim

sektorima.

One time mogu da utiču na

uklanjanje barijera za investi-

cije, umanjenje rizika i usmje-

ravanjeprivatnogkapitalapre-

ma ciljevima održivog razvoja.

CrnaGorajedosadabilauglav-

nom korisnica humanitarne i

razvojne pomoći. Međutim,

približavanjem EU i otvara-

njem pregovaračkog poglavlja

30 Vanjski odnosi, moraće da

obezbijedi kapacitete za uče-

stvovanje u aktivnostima na-

mijenjenim najmanje razvije-

nim i zemljama u razvoju. Za

ovu svrhu izdvajaćemo 0,33

odsto BDP, što je veći procenat

u odnosu na Hrvatsku koja

opredjeljuje0,03odsto,Rumu-

niju 0,08, ili Italiju 0,16. No,

ekonomije zemalja donatora

imaju koristi od razvojne sa-

radnje, jer njome jačaju izvoz i

zaposlenost. Tako je svaki euro

njemačke pomoći proizveo

0,83 eura povrata kroz poveća-

nje izvoza. Njemačka pomoć

inicirala jeoko4,5milijardi eu-

ra dodatnog izvoza i otvaranje

najmanje 64.000 radnih mje-

sta.

Zakonom o međunarodnoj ra-

zvojnoj saradnji i upućivanju

međunarodne humanitarne

pomoći, koji je naša zemlja do-

nijela 27. aprila 2018. uvedeno

je uspostavljanje inkluzivnog

partnerstva za održivi razvoj.

Riječ je o zajedničkom radu i

odgovornosti javnog, privat-

nog i civilnog sektora u cilju

doprinosaiskorjenjivanjusiro-

maštva i pružanjepodrškepar-

tnerskim zemljama u postiza-

nju uravnoteženog i održivog

razvoja, uz primjenu načela

komparativnih prednosti, do-

brog upravljanja, transparen-

tnosti i razvojne efikasnosti.

Pomenuti zakon je polazna os-

nova, jer će modaliteti njiho-

vog sprovođenja i uključivanja

privatnog sektorabiti definisa-

ni strategijom međunarodne

razvojnesaradnje i humanitar-

ne pomoći. Crna Gora je mali

donator imoramobiti efikasni.

Strategija treba da definiše ka-

ko, gdje i šta je potrebno raditi,

odnosno definisaće ciljano tr-

žištezarazvojnusaradnju.Kao

doprinos izradi ove strategije,

19. jula je u Privrednoj komori

organizovan okrugli sto na te-

mu „Privatni sektor i inkluziv-

no partnerstvo za održivi ra-

z v o j “ , u s a r a d n j i s a

Ministarstvomvanjskihposlo-

vaiUNDP-om.Govorilisupot-

predsjednikPrivrednekomore

Ivan Saveljić, direktorica za

ekonomsku i kulturnu diplo-

matiju uMVP Ana Vukadino-

vić, direktorica za razvojnu sa-

radnju i humanitarnu pomoć

MVP Bosiljka Vuković-Simo-

nović, ekspertkinje UNDP

Astrid Schnitzer-Skjønsbergi i

MaraNiculescu i privrednici.

Strateška uloga privatnog sek-

tora u ovoj oblasti dobija sve

više na značaju, čineći ga do-

datnim izvorom finansiranja i

podrškeodrživomrazvoju,kao

i izvorom informacija o efika-

snom rješavanju razvojnih

problema kroz različitemode-

lesaradnjesajavnimsektorom.

Privrednici ocjenjujuda oblast

humanitarne i razvojnepomo-

ći ne treba posmatrati kao iz-

dvajanje novca kroz grantove,

već kao mogućnost za širenje

poslovanja naših privrednih

subjekata izlaskomna treća tr-

žišta. Kao posebno interesan-

tni za učešće u ovim projekti-

ma, prepoznata su preduzeća

iz IT i sektora poljoprivrede.

To pokazuju i primjeri iz

prakse koje su prenijele ek-

spertkinje UNDP. Tako su uz

podršku austrijske razvojne

agencijeADAfirmeiztedrža-

ve realizovale u Albaniji izra-

dumapa za planinarenje i bi-

ciklizam čime je otvoren

značajan potencijal razvoja

ruralnog turizma. Vrijednost

posla iznosila je 189.100 eura,

a polovina je dodijeljena

grantom. Privredna komora

ovim okruglim stolom, i ak-

tivnostima koje slijede na-

stavljadadoprinosirazumije-

vanju pomenutog zakona u

cilju definisanja ključnih pi-

tanja koji predstavljaju izazov

za poslodavce sa aspekta nje-

govogsprovođenjaipodizanja

svijesti o važnoj ulozi privat-

nog sektora u implemetaciji

ciljeva održivog razvoja 2030.

R.E.

Zakon omeđunarodnoj razvojnoj saradnji i

upućivanjumeđunarodne humanitarne podrške

CrnaGoraodkorisnice

pomoći dodonatora

DRI dala uslovnomišljenje na nansijski izvještaj Uprave za nekretnin

PODGORICA

DRI jedala

uslovnomišljenjena finan-

sijski izvještajUprave za

nekretnine zaprošlugodi-

nu.

U izvještaju koji su sačinili

senatori dr Milan Dabović i

Nikola Kovačević se navodi

da je utvrđeno da je u 2017.

budžetska potrošnja preko-

račena 419.474 eura na uku-

pno 5,2miliona eura.

RAČUNI

- Uprava za nekretnine nije

planirala izdatke za otplatu

obaveza iz prethodnog peri-

oda koji su nastali po osnovu

sudskih odluka. Nijesu pla-

ćani i evidentirani pojedini

izdacinaadekvatnimračuni-

ma. Izvršena je korekcija iz-

dataka od 302.350 eura, što

predstavlja materijalno zna-

čajan iznos, nakon koje je

došlo do prekoračenja po-

trošnje kod grupe Ostali iz-

daci. Uvećani su izdaci za

ostala lična primanja za

41.177 euro, ostale izdatke

260.973 eura, a istovremeno

smanjeni izdaci za ostala lič-

na primanja za 259.636 eura,

zamaterial 1.537, ostali izdaci

33.770 eura i za transfere

7.406eura-konstatovanojeu

izvještaju.

Navodi se da su na teret -

Ostalih naknada isplaćivane

naknade licima koja nemaju

zasnovan radni odnos u Up-

ravi od 259.636 eura, što nije

u skladu sa pravilnikomo je-

dinstvenoj klasifikaciji raču-

na za budžet Crne Gore i

budžete opština.

- U decembru prošle godine

isplaćeno je bruto 99.079 eu-

ra varijabile, za 322 zaposle-

na uUpravi, za pet lica zapo-

s l e n a u Mi n i s t a r s t v u

finansija idva licauUpravi za

imovinu - konstatovano je u

izvještaju.

Utvrđeno jeda suputni nalo-

zi djelimično popunjeni i da

ne sadrže vrijeme korišćenja

službenog vozila, evidenciju

Probili budžet za

ostali dužni 200

Putni nalozi

bez pokrića,

nema evidencije

o korišćenju

službenih

vozila, na

sistematizovanim

radnimmjestima

rade po ugovoru

o djelu, godišnje

odmore plaćaju

odoka, isplaćivali

tuđe činovnike...

utroška goriva imaziva.

- Revizijom blagajne je tako-

đe utvrđeno da uz pojedine

putne naloge nije priloženo

pozivno pismo, izvještaj o

obavljenom službenomputu

ibordingkarte, pasenemože

utvrditi čas polaska i povrat-

ka sa službenog putovanja.

Pojedine putne naloge nije

potpisaoblagajnik-ocijenju-

jeDRI.

Lica angažovana po osnovu

ugovora o djelu obavljala su

poslove za koje su sistemati-

zovanaradnamjesta. Iuugo-

vorima o dopunskom radu

utvrđene su brojne nepravil-

nostiodvremenskogangažo-

vanja, pa do tri lica kojima su

u toku korišćenja godišnjih

odmora isplaćivane naknade

po osnovu zaključenih ugo-

vora o dopunskom radu.

Ugovori su, kako je konstato-

vano, zavođeni retroaktivno.

NAKNADE

- Revizijom je utvrđeno da je

Uprava za nekretnine za se-

dam lica isplatila naknade za

neiskorišćeni dio godišnjeg

odmora bez dokaza o prisut-

PODGORICA

Vlada je za

dvakvartala realizovala

86,9odstoplaniranihoba-

veza, s timdadesetmini-

starstvavanijesudokraja

ispunili zadatke. Najviše je

podbaciloMinistarstvo

prosvjetekoje je realizvalo

polaobaveza,ministarstvo

finansija, saobraćaja i turiz-

ma 75, javneuprave80, po-

ljoprivrede84,6, rada87,5,

ljudskaprava83,3,MUP90 i

ekonomije95,8odsto.

- Ukupno visok procenat

ostvarenja ocijenjen je izu-

zetno uspješnim, imajući u

vidu da su preostale obaveze

Vlada realizovala sa 86,9 odsto plan rada za šest mjeseci

Podbacilodesetministarstava

Vlada je utvrdila amandman na prijedlog rebalansa, koji se

odnosi na instituciju predsjednika države, ali nijesu navedeni

detalji. Ovaj dokument nije objavljen nakon sjednice, ali je u

saopštenju objašnjeno da je cilj primjena novih zakonskih

rješenja kojima se uređuje ta institucija.

Predloženeizmjeneu

budžetupredsjednikadržave

u finalnoj fazi, a u najvećem

brojuslučajevaseradiomate-

rijalima koji su već dostavlje-

ni na mišljenje Evropskoj ko-

misiji - saopšteno je nakon

jučerašnje sjedniceVlade.

U oba kvartala planirano je

bilo 144 tema, od čega 48 iz

nadležnosti Komisije za poli-

tički sistem, unutrašnju i

vanjsku politiku, od kojih je

realizovano45, dok jeod96 iz

nadležnosti Komisije za eko-

nomsku politiku i finansijski

sistemrealizovano 80 tema.

Usvojenjeiizvještajorealiza-

ciji Srednjoročnog programa

radaVlade 2018 - 2020, za pr-

vupolovinuove gpdine.

-Ovimprogramom, koji se te-

melji na dosadašnjim dosti-

gnućima Vlade i ciljevima za-

datim ekspozeom premijera,

su na koordiniran način i uz

učešće svih resora utvrđeni

prioritetizanarednitrogodiš-

nji period, uvođenjem i mjer-

ljivih indikatora uspjeha. Cilj

je postizanje kvalitetnijeg i

odgovornijeg rada i vidljivih

rezultata u sprovođenju stra-

tegijskih ciljeva utvrđenih na

nacionalnom nivou - konsta-

Sa skupauPKCG

Sinoć otvorenHotel Jadran Iberostar u Perastu

Naslijeđenobogatstvo

pretvorenouopštedobro

PODGORICA

Predsjednik

Vlade Duško Marković otvorio

je sinoć Hotel Jadran Iberostar

u Perastu koji je u kategoriji pet

zvjezdica. Premijer je poručio da

činjenica da je 40. hotel otvoren

umandatu ove Vlade pokazuje

da uspjeh ne dolazi samod sebe

već da je Vlada odlučno ,,zasuka-

la rukave“ kako bi u cijeloj Crnoj

Gori započela valorizaciju važnih

razvojnih potencijala.

Hotel je lociran u čuvenoj palati

Smekja, koja datira iz XVIII vije-

ka. Cijeneći vrijednost tradicije

samog objekta, kao i značaja

grada Perasta u istoriji Boke i

Crne Gore, hotelska grupacija

Iberostar je odlučila da ovaj jedin-

stveni hotel bude dio prestižnog

brenda Iberostar Heritage.

- Novi hotel u nekadašnjoj palati

Smekja nije samo investicija,

već primjer kako se naslijeđeno

SinoćuPerastu