Previous Page  5 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 36 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 20. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Dospjele

obavezepoosnovurepro-

grama 30najvećihporeskih

dužnika su 12,58miliona, a

nijenaplaćeno5,99miliona -

kazao jeuparlamentumini-

star finansijaDarkoRadu-

nović, odgovarajući na

pitanjaRaškaKonjevića

(SDP).

- Novonastali dug ovih kom-

panija od 15. februara prošle

zaključnosa31.majomovego-

dine iznosi 7,59 miliona, što

znači da je ukupan njihov dug

dospio za naplatu 13,5miliona

eura - kazao jeministar finan-

sija ali nije naveo pojedinačni

dug ovihkompanija.

Dužnici

Podsjetimo da su poredMon-

tenegro erlajnza, koji nije do-

bio reprogram, najveći pore-

ski dužnici Rudnik uglja,

Plantaže, Vektra Boka, Vektra

Montenegro, Vektra Jakić,

Željeznički prevoz, Željeznič-

ka infrastruktura, Galenika,

Inpek...

On je podsjetio da je ukupan

reprogramirani dug za 30 naj-

većih poreskih dužnika 63,6

miliona eura, od čega je na na-

platudospjelo 18,5miliona.

Konjević je tražiodamu sedo-

stavepodaciza30najvećihpo-

reskihdužnika, premaeviden-

ciji Poreske uprave, zaključno

sa 1. junom, o tome da li se iz-

mirujumjesečnerate, kao ido-

kaz o posljednjoj mjesečnoj

plaćenojtekućojporeskojoba-

vezi. Ministar je kazao da Mi-

nistarstvo finansija ima visok

stepen tolerancije kod naplate

ovakvih reprogama zato što u

ovim kompanijama trenutno

radi 3,93hiljade radnika.

-Tosuvelikekompanijezado-

maće uslove i tolerancija, od-

nosno izvjesna doza fleksibil-

nostiunaplatikodtihporeskih

obveznika je zbog visoke za-

poslenosti – pojasnio je mini-

star.

Podsjetio je da poreski obve-

znici, shodno zakonu o repro-

gramu poreskog potraživanja,

koji su imali poreski dug 15.

februara prošle godine imali

su pravo na reprogram do 60

mjesečnihrata iuzuslovda iz-

miruju i tekuće obaveze.

Tolerancija

Konjević je kazao da on na

određeni način razumije tole-

ranciju zbog velikog broja za-

poslenih, ali da ne može da je

„razumijepropis“koji jeusvo-

jioparlament.

-Uzakonupišedaseukidarje-

šenjeoreprogramuobvezniku

koji ne plaća mjesečnu ratu i

kasni više od 30 dana u plaća-

nju tekućeporeskeobaveze.U

tomslučajuporeski organ, na-

laže zakon, po službenoj duž-

nosti pokreće postupak pri-

nudnog izvršenja, a ako tonije

moguće onda prijedlog za ste-

čaj - kazao je Konjević i dodao

da se zakon ne može primje-

njivati na jedan način prema

jednom, anadrugi premadru-

gompravnomlicu.Podacikoje

je iznioministar, kako je obja-

snio, pokazujudasvrharepro-

grama gubi smisao.

Odgovarajućinapitanjeovisini

troškova po osnovu sudskih

presudaidaliimaustanovljene

odgovornosti po tom osnovu,

Radunović je kazao da su uku-

pni troškovi budžeta po ovom

osnovu iznosili 19,9milionaeu-

ra u 2015, godinu kasnije 26,5

miliona, a lani 19,4miliona.

- Ne raspolažemo tačnim po-

dacima o vansudskim porav-

nanjima - kazao je ministar i

dodao da se mora u jednom

trenutku utvrđivati odgovor-

nost za ove troškove.

-Prijetogasemoraupotpuno-

sti urediti sistemodlučivanja i

vođenja tačnih evidencija.

Ovoj pojavi se mora stati na

put - odgovorio je ministar na

pitanje nezavisne poslanice

AnkeVukićević.

M.P.M.

PODGORICA

- Španskahotelska gru-

paMelia internacional najavila je

otvaranjeprvoghotela togbrendau

Crnoj Gori.Hotel ćebiti izgrađenu

Petrovcu i imaće 114 soba.

Kakopišumedijiprojekatjepredstavljen

naspecijalizovanomportaluhotelmena-

gment.net

u kome se navodi da je Crna

Gora nedavno imala brzi rast broja turi-

sta, i da želi da se pozicionira kao luksu-

zna destinacija, usmjeravajući se na su-

per bogate sa brojnim ekskluzivnim

priobalnimdešavanjima.HoteluPetrov-

cućeposlovati pod franšizomMeliáHo-

tels&Resorts.

Za Meliu otvaranje ovog hotela pred-

stavlja prirodan korak naprijed u našem

rastu na tržištima gdje naši brendovi

imaju veliki potencijal da dodaju vrijed-

nost zahvaljujući našem uspjehu i isku-

stvuuturističkojhotelskojindustriji-re-

kao je Gabriel Escarrer, direktor Hoteli

Meliá International.

Meliá Hotels International, S.A. (bivši

Sol Meliá) je španski lanac hotela koji je

1956. godine osnovao Gabriel Escarer

Juliá u Palma de Majorci. Kompanija je

sada jedan od najvećih španskih opera-

tora turističkih odmarališta i 17. najveći

hotelijerusvijetu.Hotelski lanac trenut-

noupravlja sa 374hotelau40zemaljana

četiri kontinentapodbrendovimaMeliá,

GranMeliá,Meliá, Paradisus, Innside by

Meliá, TRYP by Wyndham, Hoteli Sol i

ClubMeliá.

n.K.

PODGORICA

- Poreski in-

spektori suodpočetkamaja

obavili 1.220provjera regu-

larnosti poslovanjaobvezni-

ka, anepravilnosti suutvr-

đenekod 163. Izdati su

prekršajni nalozi sanovča-

nimkaznamaod362hiljade

eura. Kod65obveznikapri-

vremeno je zabranjeno

obavljanjadjelatnosti - sa-

opštili su juče izPoreske

uprave.

Poreski inspektori, kako su ka-

zali, intenzivno prate rad obve-

znika tokomsezone na cjeloku-

pnoj teritoriji države, sa

fokusom na primorskim opšti-

nama i sjevernoj regiji, koje

predstavljaju prepoznatu turi-

stičku destinaciju. Kontrolišu

regularnost poslovanja pore-

skih obveznika u dijelu opšte

poreskeregistracije,evidentira-

nja prometa preko poreskih re-

gistar kasa, uplate dnevnih pa-

zara i prijavljivanja radnika.

- S početkom glavne turističke

sezone,kojupratipovećanobim

privredne aktivnosti, bilježi se

značajnovećibrojnepravilnosti

u poslovanju poreskih obvezni-

ka, naročito kod osoba koje

obavljaju privremenu djelat-

nost - naveli se u saopštenju.

Odpočetkajulaprekršajjeutvr-

đenkod111poreskihobveznika,

pri čemu su izdati prekršajni

nalozi u ukupnoj novčanoj vri-

jednosti od 273,4 hiljade eura, a

mjera privremene zabrane

obavljanja djelatnosti izrečena

kod 35 poreskihobveznika.

Tako poreski obveznici kojima

je izrečenamjera zabrane obav-

ljanja djelatnosti stičuuslove za

ponovno otpočinjanje rada tek

nakon što izmire sve dospjele

obaveze po osnovu poreza i iz-

datih prekršajnih naloga, pod-

nesu zaostale poreske prijave,

kao i prijave sve radnike zapo-

slene u objektima u kojima po-

sluju.

- Na taj način je od maja napla-

ćenopreko 200hiljada eura po-

reskog duga - kazali su izPU.

M. P.M.

Ministar finansija Darko Radunović odgovarao na poslanička pitanja

Novi dugod 13,5

milionaeura

nagomilalo30

najvećihdužnika

Ministarstvo

finansija ima visok

stepen tolerancije

kod naplate

reprograma

ovih firmi, jer

imaju 3,93 hiljade

radnika - kaže

ministar, a Konjević

konstatuje

da se zakon

mora jednako

primjenjivati za sve

Ljekovi

skuplji šest

putanego

u regionu

Poslanica Draginja Vuk-

sanović-Stanković (SDP)

je saopštila da sumnogi

ljekovi u Crnoj Gori sku-

plji nego u regionu.

- Prema podacima

organizacije Kod naši

građani ljekove plaćaju

pet do šest puta više

nego u EU i regiona.

,,Valsakor“ građani Crne

Gore plaćaju 9,46 eura,

a u zemljama regiona

1,96 eura. ,,Singular“ se

zavisno od apoteke kreće

od 20 do 46 eura, a u

regionu osamdo devet

eura, ,,kodioval“ 18 do 19

(devet eura u regionu),

antiepileprici oko 50 eura

(18 eura), ,,tanakan“ 15 (12

eura), ,,plaviks“ 10,7 do

25 (pet do sedam), ,,brilik“

75 eura (33 do 35 eura u

Srbiji) - kazala je Vuksano-

vić i pitala ministra finan-

sija da li je normalno da

građani plaćaju ovoliko

skuplje ljekove, mi stalno

ulažemomilione u refor-

me, a svi su nezadovoljni i

građani i ljekari i osoblje.

Ministar je objasnio da

je drugi resor adresa za

odgovor o cijenama, ali i

objasnio da se dodatnih

16miliona eura iz drugog

rebalansa ovogodišnjeg

budžeta, koji se odnose na

Fond zdravstva, odnosi na

nabavku ljekova, liječenje

van Crne Gore i transfere.

Konjević: Platudo250eura

prima80.000radnika

Raško Konjević je kazao da 80.000 radnika prima platu do

250eura. Od toga, kako je kazao, 36.000primamanjeod 193

eura, 41.000imajuod183do250eura.

- Njih 13.500 ima platu 194 eura, 2.200 prima po 195 eura,

3.600prma 196 eura, 1.180 radnika prima 197 eura, 2.050pri-

ma 198 eura, a 4.814 radnika 200 eura - objasnio je Konjević i

upitao da li semože živjeti od toga. Odgovor na to dodatno

pitanjenijedobio.

Španski hotelski lanac gradiće objekat u Crnoj Gori

MelianajavilaotvaranjehotelauPetrovcu

Melia

Poreska inspekcija odmaja

obavila 1.220 kontrola

Zatvorili

65 objekata

Sa sjedniceparlamenta