Previous Page  4 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 36 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 20. jul 2018.

Politika

PODGORICA

–Demokrat-

ski front najvjerovatnijene-

ćepredlagati kandidate za

članove skupštinskihodbo-

ra, kaoni zapotpredsjedni-

kaparlamenta– saznajePo-

bjeda.

- Situacija se usložnjava zbog

najavljenih novih progona od

SDT-a prema našim liderima

Nebojši Medojeviću i Milanu

Kneževiću. Zato DF do kraja

skupštinskog zasijedanja naj-

vjerovatnijenećepredlagatini

članove odbora, a kamoli pot-

predsjednika ili predsjednike

odbora–kazalo jePobjedi više

izvora iz tog opozicionog sa-

veza. DF, kako saznajemo, za-

sad neće učestvovati ni u radu

radne grupe za izborno zako-

nodavstvo.

Prema Poslovniku Skupštine,

jedno od tri potpredsjednička

mjesta pripada opoziciji, od-

nosnoDF-ukaonajjačemopo-

zicionom subjektu. Najavlji-

vano je da će Front, nakon

prekida bojkota Skupštine,

predložiti svog kandidata za

potpredsjednika parlamenta,

ali i „ući“ iuskupštinskeodbo-

re. Pobjeda je ranije pisala da

DPS neće podržati kandidata

DF-a za potpredsjednika par-

lamenta protiv kojeg se vodi

bilo kakav sudski postupak.

Podršku najveće vladajuće

partije ne bi dobili poslanici

kojimasesudizapokušajtero-

rizma uoči parlamentarnih

izbora 2016. godine, ali ni oni

kojima se sudi zbog incidenta

uskupštinskomholuufebrua-

ru 2017. godine, kada su ver-

balnoifizičkinasrnulinakole-

ge iz vlasti nakon što je ukinut

poslanički imunitetMandićui

Kneževiću.Toznačidanapot-

predsjedničkommjestu ne bi

mogli biti Andrija Mandić,

Milan Knežević, NebojšaMe-

dojević, Branko Radulović,

Marina Jočić, kao ni Milutin

Đukanović,

I.K.

PODGORICA

GorankaVu-

činić reizabrana je juče za

predsjednicuSavjetaAgen-

cije za srečavanjekorupcije.

SavjetASKna jučerašnjoj sjed-

nici prihvatio je Izvještaj o

sprovođenju Plana realizacije

mjera iz Izvještaja Evropske

komisije o Crnoj Gori za 2018.

godinu, u dijelu koji se odnosi

na Agenciju. Članovi Savjeta,

kako je saopšteno, ocijenili su

da se Plan realizacije mjera iz

Izvještaja EK za ovu godinu

sprovodi predviđenom dina-

mikom, o čemu govori broj i

stepen realizovanihmjera. Sa-

vjet je insistirao na nastavku

dosljedne realizacije mjera iz

tog dokumenta.

Plan je, kako se navodi, usvojen

u junu ove godine, a od ukupno

49mjera,njih32surealizovane

ili se realizuju u kontinuitetu,

djelimičnojerealizovanajedna

mjera, a u toku je realizacija tri

mjere. Realizacija preostalih 13

mjera predviđena je za treći i

četvrti kvartal ove godine.

- Kroz realizacijumjera, izme-

đuostalog,stvorenisuusloviza

izdavanje prekršajnih naloga,

izrađen je Model upravljanja

rizicima u toku izborene kam-

panje, dok jeu Informacionom

sistemuaktivirana funkcional-

INTERVJU:

TanjaMiščević, glavni

pregovarač Srbije sa Evropskomunijom

Prijemu

članstvo

jeuvijek

političkaodluka

Pregovori sa Unijomsu istovremeno i politički i tehnički, podjednako

su zahtjevne obje dimenzije. Ali, u konačnom: prijemu članstvo u EU je

uvijek politička odluka država članica

PODGORICA

– Biti pred-

vodnikuprocesunije olakša-

vajućaokolnost,većnaprotiv,

nosi sa sobom odgovornost i

za pružanje podrške drugim

državama kandidatima, ka-

zala jeu intervjuuzaPobjedu

šefica pregovaračkog tima

Srbije sa EU TanjaMiščević,

dodajući da su Srbija i Crna

Gora predvodnice puta ka

EU.

- Srbija i CrnaGora suprepo-

znate kao države predvodni-

ceupravonaosnovuprincipa

za koji se i mi zalažemo –

principaprocjenepojedinač-

nognapretkasvakeoddržava

kandidata.Ukolikobi seuveo

bilo koji drugi način vredno-

vanja uspjeha, ne samo što bi

se od ovog principa odstupi-

lo, već vjerujemda bi todalo i

pogrešnu sliku o napretku u

reformama. Često se može

čuti od evropskih zvaničnika

da će u procjenjivanju na-

pretka biti „strogi, ali praved-

ni“ i to jeprincipkoji apsolut-

no podržavamo, jer odgovara

i onome što je naš cilj – da re-

forme imaju svoju primjenu.

Biti predvodnik u procesu

nije olakšavajuća okolnost,

već naprotiv, nosi sa sobom

odgovornost i za pružanje

podrške drugim državama

kandidatima, ističeMiščević

u razgovoru zaPobjedu.

POBJEDA :

I zbo r i z a

Evropski parlament biće

održani sljedeće godine.

Očekujetelidaćeuizbornoj

atmosferi i u vrijeme pora-

sta desničarskih partija, fo-

kus EU zaista ostati na pro-

širenjunaZapadni Balkan?

MIŠČEVIĆ:

Svjedoci smo

da se za „unutrašnje potre-

be“, naročito tokom izbornih

kampanja, diskurs zaoštri, ali

ne očekujem odstupanja od

politikeEU.

Pristupanje regiona je, kako

je rečeno u Strategiji prošire-

nja iz februara ove godine u

političkom, ekonomskom i

bezbjednosnominteresuEU.

Ne zaboravimo važnost na-

šeg učešća u rješavanju mi-

grantske krize i saradnje u

oblasti pružanja azila, suzbi-

janja organizovanog krimi-

nala, trgovine drogom i ljudi-

ma ili terorizma, vjerujemda

bi tokom izborne kampanje

bila prepoznata pozitivna

ulogaSrbijeuovimoblastima.

Trgovinanamjeusmjerenana

zajedničko tržište, anaši stan-

dardi u oblastima bezbjedno-

sti hrane, interkonektivnosti,

javnih nabavki su oni koji po-

stoje i uEU. Zato jeproširenje

EU od podjednakog značaja i

za EU, njene članice, i Srbiju i

Crnu Goru. Bugarsko pred-

sjedavanje Savjetom EU je

vratilo na agendu politiku

proširenja. Trenutno austrij-

sko predsjedavanje, takođe,

kao jedanodprioritetanavodi

približavanje država ovog re-

giona Evropskoj uniji. To je,

uz Strategiju proširenja i ne-

davno održan Samit EU - Za-

padni Balkan, jasan signal da

Unija računa na ovaj region i

da će pitanje proširenja i dalje

biti veomavažnounutar same

EU.

P

OBJEDA:

Da li protivlje-

nješirenjuEUkojedolaziod

važnihigračauEU-Francu-

ske i Njemačke - može da

uspori i degradira put Za-

padnogBalkanakaEU?

MIŠČEVIĆ:

Nebihseupot-

punostisaglasilasastavomda

se Francuska ili Njemačka

protive širenju EU. Te dvije

države su jedne od naših naj-

značajnijihpartnerauproce-

su pristupanja, bez čije po-

drške bi proces bio znatno

sporiji imanje kvalitetan.

Prepostavljam da se ovo mi-

šljenje temelji na govoru

predsjednika Makrona u

Evropskom parlamentu, ka-

da je rekao da ne očekuje pri-

jem novih članica prije nego

što se sprovedu reforme u sa-

moj Uniji. Očigledno je da se

poslije finansijske krize, Br-

egzita, migracionih proble-

ma, očekuje redefinisanje i

reformisanje sistema Evrop-

ske unije, zato ne bih tumači-

la ovo kao poruku državama

kandidatima za članstvo, već

višekaopozivnareformupo-

stojećeg sistema. Stavoprije-

mu novih država zavisi od

suverene odluke svake od dr-

žava članica. Evropska unija

je prepoznala važnost ovog

regiona i potrebu da Zapadni

BalkanpostanedioEU.Uspo-

ravanje procesa pregovora bi

djelovao kontraproduktivno

na evropsku budućnost regi-

ona, a tonijeuinteresuni jed-

ne od strana.

POBJEDA:

Koliko poglav-

lje 35 otežava put Srbije ka

Evropskoj uniji? Da li misli-

te da bi bez tog poglavlja

pregovori išli lakše i brže?

MIŠČEVIĆ:

Poglavlje 35,

pored poglavlja vladavine

prava, ima posebno mjesto u

pregovaračkom procesu Sr-

bije. Ovo poglavlje se otvara

napočetku, azatvaranakraju

pregovora, isto kao pitanja

vladavine prava. Za razliku

od pregovora koje vodi Crna

Gora, u našem slučaju i po-

glavlje35,kojejezapravopra-

ćenje sprovođenja svega što

jedogovorenouprocesunor-

malizacije Beograda i Prišti-

ne, takođe služi kao „kontrol-

ni mehanizam“ za sva druga

poglavlja, jer bez napretka u

njemu mogu biti blokirani

pregovori u svimdrugimpo-

glavljima. Specifičnost je i u

tomeštoovdjeimamoi„treću

stranu“kojajedionormaliza-

cije, panapredakne zavisi sa-

mo od Srbije, a danas može-

mo reći isključivo zavisi od

sprovođenja obaveza koje

Prištinado sadanije ispunila.

I ovdje imamo prelazna mje-

rila, ali o njihovom ispunje-

nju države članice izvještava

Spoljnopolitička služba EU.

Dakle, velika novina, speci-

fičnost, teško političko pita-

nje, i to jeste posebna težina

našihpregovora saEU.

POBJEDA:

Koliko su pre-

govori saEUpolitička, a ko-

liko tehnička stvar?

MIŠČEVIĆ:

Prijem u član-

stvo u EU je uvijek politička

odlukadržavačlanica.Prego-

vori su, međutim, istovreme-

no i politički i tehnički i po-

djednako su zahtjevne obje

dimenzije. Ono čime se mi

kao pregovarački timbavimo

jesu tehnička pitanja, pitanja

usaglašavanja sa pravnim te-

kovinama EU, sa implemen-

tacijom mjera, dostizanjem

standarda, štočininajvećidio

pregovaračkogprocesa.Tako

zapravo pregovaramo i sa

Evropskomkomisijom, drža-

vama članicama, ali svakako

najviše unutar Srbije, sa na-

šim institucijama, oko najbo-

ljih rješenja koja će nam do-

nijeti najviše koristi u

pripremama za članstvo u

EU.

J.ĐURIŠIĆ

Savjet Agencije za sprečavanje korupcije izabrao predsjednika

GorankaVučinićponovo

predsjedavaSavjetomASK

nost „slučajna kontrola“, koji

omogućava pripremanje auto-

matskog spiska slučajno oda-

branih funkcionera po katego-

rijama funkcija, a shodno

metodologiji redovne kontrole

funkcionera. Funkcionalnost

„pamti“ subjekte realizovane

kontrole,uciljuonemogućava-

nja kontrole izvještaja istih

funkcionera naredne godine –

saopšteno je izASK.

I.K.

Najjača opoziciona grupacija zasad neće

učestvovati u radu skupštinskih tijela

RukovodstvoDemokratskog fronta

DFnećeni uodbore, ni

zapredsjedavajući sto

BorisMugošau

parlamentuumjesto

MićaOrlandića

PODGORICA

- Funkcioner SocijaldemokrataBorisMugoša

novi jeposlanikucrnogorskomparlamentu.

On će uposlaničkimklupama zamijenitiMićaOrlandića, koji je

danaspodnioostavku.Orlandić jenedavno izabranzapredsjed-

nika Skupštine opštineBar.

R.P.

BorisMugoša

Tanja

Miščević

Sa sjedniceSavjetaASK-a