Previous Page  3 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 36 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 20. jul 2018.

Politika

PODGORICA

–Crnogorsko

Ministarstvoodbranepri-

stupićeNATOCentru izvr-

snosti zakooperativnu saj-

ber odbranu, kakobi

konkretnodoprinijelo ispu-

njenjuzadataka izNATO

agendeuborbi protivhi-

bridnihprijetnji i unaprije-

dilokapaciteteodgovorana

sajber izazove.

Vlada je juče na sjednici usvo-

jila Informaciju o pristupanju

Ministarstva odbraneMemo-

randumu o razumijevanju o

funkcionalnomodnosuuCen-

tru izvrsnosti zakooperativnu

sajber odbranu i Drugom

amandmanu na Memoran-

dumo razumijevanjuuvezi sa

osnivanjem, upravljanjem i

radomNATOCentra izvrsno-

sti za kooperativnu sajber od-

branu.

Vlada je ovlastila ministra od-

brane Predraga Boškovića da

potpiše note opristupanju.

- U raspravi je istaknuto da će

Ministarstvo pridruživanjem

NATO Centru izvrsnosti za

kooperativnu sajber odbranu

imati prilikudakonkretnodo-

prineseispunjenjuzadatakaiz

NATO agende, posebno u

oblasti borbe protiv hibridnih

prijetnji, ali i da unaprijedi ka-

pacitete odgovora na sajber

izazove, saopšteno je iz Vladi-

ne Službe za odnose sa javno-

šću.

Kako se navodi, četiri glavna

polja djelovanja ovog obra-

zovno-istraživačkog Centra

su tehnologije, strategije, ope-

racije i pravo, a njegove aktiv-

nosti se realizuju kroz multi-

disciplinarna primijenjena

istraživanja, ekspertska savje-

tovanja, obuke i vježbe.

IzVladesuobjasnilidajezada-

tak Centra da ojača kapacitete

za sajber odbranu Alijanse i

njenihčlanica,auciljuunapre-

đenja interoperabilnosti NA-

TO-a na tomplanu.

R.P.

PODGORICA

Na ,,naslovnici

Njujork tajmsa“

objavljenoj uCr-

noj Gori 18. jula

2087. uudarnoj vi-

jesti podnaslo-

vom ,,Počeo je 3.

svjetski rat“piše

da su snažni i vrlo

agresivni Crno-

gorci bezupozo-

renja ispalili prve

nuklearne rakete

sapoligonaDonji

Zagarač.

To je jedna od za-

paženijih šala šire-

nih juče društve-

n im mr e ž ama ,

povodomTrampo-

ve izjave. Smisaoza

humor obojen je

dodatnim detalji-

ma poput onoga da

je napad izveden

,,rano jutros u 11.55

po crnogorskomvremenu“.

- Riječi nekadašnjeg predsjednika Trampa, iz-

govorene prije nekolikodecenija, su se ostvari-

le.SnažniivrloagresivniCrnogorcisubezupo-

zorenja jutros ispalili veliki broj nuklearnih

raketa u svimpravcima. Još nije poznat razlog

zašto suCrnogorci doveli svijet na ivicu kolap-

sa. Pouzdani izvori tvrdeda suneposrednopri-

je agresije neki Crnogorci pekli rakiju, navodi

se u tekstu.

Reporter ,,Njujork tajmsa“ javlja sa lica mjesta

da tog jutra ništa nije slutilona dobro.

-Crnogorci suseprobudilioko11sati, štojevrlo

rano za njihove prilike. Čak i prije doručka su

postali vrlo agre-

sivni. Nedugo za-

timpočeli suda is-

paljuju nuklearne

rakete na sve veće

gradove širomsvi-

jeta, navodi se u

udarnoj vijesti

,,garniranoj“ na-

slovima: Peking u

plamenu, Moskva

gori, Vašington

sravnjen sa ze-

mljom.

List obavještava

čitaocedaćeusko-

roobjaviti opšrini-

je informacije i

poziva ih da šalju

fotografije svojih

gradova – ako gra-

dovi uopšte više

postoje.

Duhoviti komen-

tari zapaženi su i

naportalima, apo-

jedini čitaoci čak

,,nude pomoćTrampu“.

-Akoikadazaratitesanekim,odnosnonapadne

neko SAD, budite uvjereni da će ovamala, hra-

bra zemlja, kao pravi iskreni prijatelj skupiti

svoju vojsku i stati u odbranu svojeg prijatelja

Amerike. Iako imate ogromnu listu prijatelja,

dajem glavu da bi Crna Gora prva bila uz Vas,

jedna je odporuka.

Međukomentarimasunajbrojniji oni koji kažu

da je ovo izvanredan marketing i prilika da svi

čuju zaCrnuGoru.

- Odličan promotivni potez za narod i državu i

zato hvala ,,frizuri“. Drugimriječima - sitni, ali

dinamitni, kaže se u jednomodnjih.

R.U I.

Ovalni kabinet: Donald Džon

Tramp pozira sa telefonskom

slušalicom u ruci, zagledan u

kameru objektiva, a iza njego-

vih leđa, sa slikeokačenena zi-

du,smiješiseVladimirVladimi-

rovičPutin.

Fotomontaža na naslovnoj

strani Pobjede je sarkastični

komentar na Trampovu izjavu

da suCrnogorci ,,snažni i agre-

sivni“ tedamoguzapočeti Tre-

ći svjetski rat.

Ali i - razotkrivanje realnosti.

Jer,kadageneralVesliKlarkka-

že da Tramp ,,govori rusku pri-

ču“, ili kada senator Mekejn

ustvrdi da američki predsjed-

nik ,,igra kako Putin želi“, oni

suštinski opominju da kroz

Trampa trbuhozbori njegov

ruskikolega.Ibašzato,zasluže-

no, na ilustraciji ruski predsjed-

nik je izviše američkog pred-

sjednika. Majstor (master)

iznadšegrta (apprentice).

Slika sa naslovnice Pobjede je,

istovremeno, svojevrsni omaž

neumrloj ideji Zul ikara Zuka

Džumhura, slavnog pisca i pu-

topisca, slikara i karikaturiste,

tvorca ,,Hodoljublja“.

U beogradskoj Politici je

Džumhur,uvrijemerazlazaJo-

sipaBrozaTitasaJosifomVisa-

rionovičem Staljinom, u ono

slavnodoba kada je Jugoslavi-

ja rekla istorijsko Ne i kada je

prijetila invazija vojske Komin-

forma objavio karikaturu: Karl

Markssjedizaradnimstolom,a

izaleđaiiznadglave-uokvireni

Staljinovportret.

Taj ćecrtežproslaviti Džumhu-

ra i jugoslovensko Ne. U godi-

nama poslije ta će genijalna

karikaturapostatizaštitniznak

političkogidentitetaJugoslavi-

je, simbol duha otpora malih

protivmoćnih.

Zato smou legendi pored slike

sa jučerašnje naslovne strane

Pobjede zapisali: ,,Ilustracija,

posvećenoZukuDžumhuru“.

Drži li onaj TrampstvarnoPuti-

novuslikunazidu?Jučerašnje,

jednostavno i iskreno, pitanje

jednog postarijeg čitaoca Po-

bjede,savremenikaonogdoba

kadasusocijalističkemasepje-

vale ,,Amerika i Engleska biće

zemlja proleterska“, nije bilo

samo znak nerazumijevanja

Trampovognezgrapnogpona-

šanja.

Već dokaz da ona Zukova kari-

katura traje. Samo se likovi mi-

jenjaju.

D.ĐURANOVIĆ

PODGORICA

–PrvugodinučlanstvaCrneGoreuNATO

obilježilo jeutemeljenjedržavnepolitike, razvoj partner-

skih i dobrosusjedskihodnosa i dalji radu jačanjuvladavine

prava i ekonomskognapretka–ocijenio jepredsjednik

SkupštineCrneGore IvanBrajović.

On je na regionalnoj konferenciji „Svi za jednog, jedan za sve“,

koju je juče u Podgorici organizovao Alfa centar, ocijenio da je

podrška građana članstvu u Alijansi potvrđena i na minulim

predsjedničkimi lokalnimizborima.

-Mi smovlast koja je sebi dalazadatakdakontinuiranoupozna-

je javnost sa činjenicama i promoviše značaj partnerstva sa naj-

razvijenimdržavama svijeta. VećinskaCrnaGora je to razumje-

lainijepodilazilaanimozitetudijelajavnostiuvezisačlanstvom

uNATO–naveo jeBrajović.

Brajović je ocijenio i kako je naše članstvo uNATOpodsticaj za

region, te kako Crna Gora otvoreno podržava i nudi razmjenu

iskustavasvimsusjedimauprocesupristupanjaAlijansiiEvrop-

skoj uniji.

Predstavnik NATO štaba Robert Piščel kazao je u video poruci

da je članstvo u NATO dobro za Crnu Goru, ali i za Alijansu jer

obezbjeđujemeđunarodnu i regionalnubezbjednost.

Izvršni direktor ALFA centra Aleksandar Dedović poručio je

kako Crna Gora mora voditi računa o svojoj bezbjednosti i bu-

dućnosti. Crna Gora, kako je ocijenio predsjednik Odbora za

bezbjednost i odbranu ObradMišo Stanišić, ima najbolju plat-

formu za regionalnu saradnju.

Nezavisni poslanikAleksandar Damjanović rekao je kako našoj

zemlji nedostaje nekoliko desetina miliona eura za pokrivanje

finansijskihobaveza članstva.

Lider Ure Dritan Abazović naveo je da Crna Gora nikada u 28

godina pluralističkog parlamentarnog života, nije imala bojkot

parlamenta koji je trajaodvije godine.

Đ. Ć.

PODGORICA

– Ambasa-

dorka Sjedinjenih Američkih

Država Margaret En Uehara

saopštila je da je, tokomnje-

nog diplomatskogmandata,

Crna Gora napredovala na

evroatlantskomputu i zvanič-

no postala partner i saveznik

u Sjevernoatlantskom savezu.

Ueharu je juče u oproštaj-

nu posjetu primioministar

vanjskih poslova Srđan

Darmanović koji je, kako je

saopšteno iz Ministarstva,

zahvalio ambasadorki na

podršci reformama crnogor-

skog društva, kao i na ličnom

doprinosu jačanju bilateralne

saradnje.

- Podsjetivši da je za vrijeme

njene diplomatske misije

Crna Gora ostvarila jedan od

spoljnopolitičkih prioriteta

- članstvo u NATO-u, Darma-

nović je ukazao na veoma

važnu ulogu i sveobuhvatnu

podršku SAD-a u tom kontek-

stu, kaže se u saopštenju.

Uehara je, kako se navodi,

iskazala zadovoljstvo što je

bila u prilici da doprinese

snaženju veoma sadržajne

saradnje SAD-a i Crne Gore.

R.P.

Slika i karikatura

Vlada ovlastilaMinistarstvo odbrane da pristupi NATO

Centru izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu

Efikasnijaborbaprotiv

hibridnihprijetnji

Vladačestitala

Kosovuviznu

liberalizaciju

Vlada Crne Gore čestitala

je putemTwittera viznu

liberalizaciju Kosovu.

- Čestitamo, Kosovo! Ovo

je još jedna dobra vijest

za Zapadni Balkan. Crna

Gora se posebno raduje

jer je doprinijela uspjehu

svog susjeda, navodi se

u tvitu.

Regionalna konferencija „Svi za jednog, jedan za sve“

Podrškačlanstvau

Alijansi potvrđena

naminulimizborima

Darmanović u oproštajnu

posjetu primio

ambasadorku SAD

Uehara:

Vi ste

partner

NATO-a

Izjava američkog predsjednika Donalda Trampa izazvala

lavinu komentara na društvenimmrežama i portalima

Prve rakete izZagarača

PRIČA SANASLOVNE STRANE POBJEDE

Putinova slika na ziduOvalnog kabineta predsjednika SAD

IvanBrajovićna

Regionalnoj konferenciji