Previous Page  12 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 36 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 20. jul 2018.

CrnomGorom

Nikšić:

Stambeno nakonmjesečne pauze nastavilo rekonstrukciju

Radnici sevratili

naDomrevolucije

ZAVRšNi RADOVi PRVEFAZE:

JučenaDomu revolucije

NIKŠIĆ

–Majstori i građe-

vinskemašinevratili su se

jučenanikšićkiDomrevolu-

cije.

Radovi na prvoj fazi rekon-

strukcije i adaptacije zdanja,

počeli su 23. marta a obustav-

ljeni15.junaponaloguurbani-

stičko-građevinskeinspekcije,

pošto je reagovao autorski tim

glavnogprojekta,,Sadar+Vuga

i HHF Arhitekti“. Kako je

obrazloženo,izvođačjenapra-

vio brojna odstupanja od glav-

nog projekta.

Predsjednik opštine Veselin

Grboviće rekao je prošle sed-

mice da postoji veliko intere-

sovanje investitora za taj pro-

stor.Međunjima jekompanija

„Laković“, kojaželidauzakup

uzme 5.000 kvadrata central-

nog prostora u tom zdanju za

gradnju tržnog centra. Za dio

prostora zainteresovani su i

kompanija „Goranović“, Nik-

šićki mlin, Tehnopolis, kao i

vlasnici fitnes centra.

Investitor posla vrijednog oko

790.000 eura je Direkcija jav-

nih radova, izvođač nikšićko

preduzeće „Stambeno“, a kao

stručni nadzor

„Urbi.pro“

iz

Podgorice.

Autori projekta rekonstrukci-

je istakli su da se izvođenjem

radova za koje nije izdata gra-

đevinska dozvola narušava

bezbjednost objekta i autor-

ska prava. Iz opštine su odgo-

vorili da autori insistiraju na

skupimestetskimzahvatima.

Nakon obustave radova, izDi-

rekcijesuobjasnilidajetokom

demontaža i rušenja izvođač,

firma „Stambeno“, uočio niz

oštećenja koja su znatno uti-

cala na nosivost i stabilnost

pojedinih elemenata kon-

strukcije objekta.

- Ta oštećenja su predstavljala

opasnost za bezbjedno izvo-

đenje radova, kao i za kasniju

upotrebu objekta. U skladu sa

važećomzakonskomregulati-

vom, kao i predloženim rješe-

njem sanacije konstrukcije iz

glavnog projekta, preduzete

susve radnjeneophodneda se

oštećeni elementi saniraju i

vrate na mjesto u narednim

fazama realizacije ovog pro-

jekta-pojasnilisuizDirekcije.

Nameđunarodnomkonkursu

za rekonstrukcijuDoma revo-

lucije koji je raspisalo Mini-

starstvo održivog razvoja i tu-

rizma pobijedio je projekat

slovenačko-švajcarsko-crno-

gorskog tima ,,Sadar+Vuga i

HHFArhitekti“ koji podrazu-

mijeva korišćenje postojeće

izgrađene strukture, sa do-

gradnjom u vidu minimalnih

intervencija koje će objekat

oblikovati u novi tip urbanog

prostora.

Projektomjepredviđenodase

rekonstrukcija obavi u pet fa-

zi, a rok za završetak prve je

četirimjeseca.

Izgradnja Doma revolucije

počela je 18. septembra 1978.

godine. Djelo je slovenačkog

ahitekteMarkaMušića.

Ra.P.

CEtiNjE:

U toku sanacija crne ekološke tačke u DonjemPolju, Hidrotermće posao završiti za tri mjeseca

Ponor očišćenod

otpadnihvoda

CETINJE

- Sanacijaponora

uDonjemPoljunastavljena

je, aprethodnihdana loka-

cija jeponovoočišćenaod

otpadnihvoda i fekalnog

mulja.

Pobjedi je iz prijestonice sa-

opšteno da je završeno izvla-

čenje otpada sa dna.

- Sljedeći korak je angažova-

nje teleskopske ,,ruke“ koja

će služiti za proboj terena i

otvaranje nekadašnjih kaver-

ni začepljenih čvrstimmate-

rijalom, koji je rezultat više-

godišnjeg taloženja fekalnog

mulja – naveli su iz lokalne

uprave.

Nastavak radova predviđa iz-

gradnju uređaja za predtre-

tman otpadnih voda, koji će

zaustavljati velike čestice,

grubi otpad i pročišćavati ot-

padne vode. Tako će se u po-

nor slivati samo pročišćena

voda, njegova protočnost bi-

će povećana, a fekalni mulj i

otpadćeseposebnoskladišti-

ti i odlagati, s ciljem smanje-

nja neprijatnih mirisa i plav-

ljenja usljed pojačanih

padavina.

Sanacija te crne ekološke tač-

ke koštaće 600.000 eura. Ri-

ječjeojednojodfazadugogo-

dišnjeg projekta rješavanja

odvođenja fekalnih i atmos-

ferskihvoda iz cetinjskogpo-

lja, čiju realizaciju sprovodi

Direkcija javnih radova.

Sanacija ponora počela je

krajem septembra prošle go-

dine, planirani rok za završe-

tak bio je 90dana.

Radovi suzbog lošihvremen-

skih uslova tokom jeseni i zi-

me bili obustavljeni. Izvodi

ih firma Hidroterm iz Ulci-

nja. Završen je veći dio posla

- spojena je cjelokupna fekal-

na kanalizacija i urađen baj-

pas za odvođenje tehničke

vode do uređaja za prečišća-

vanje, odnosno do ponora

dva.

- Tokom obilnih padavina

krajem prošle godine poka-

zalo se da je upojna moć po-

nora povećana, ponor je tada

u kratkom roku upio ogro-

mnu količinu atmosferskih

voda koje su se sa područja

čitavog grada slivale ka Do-

njem Polju, ali je izbjegnuta

mogućnost poplava u tomdi-

jelu grada - navode iz lokalne

uprave.

Proteklih godina na teritoriji

gotovočitavoggrada izgrađe-

na je nova fekalna i atmosfer-

ska kanalizacija, što je pred-

stavljalo dodatnu obavezu da

se izvrši sanacija ponora.

J. ĐUKANOVIĆ

Krajemprošle godine

ponor je u kratkom

rokuupio ogromnu

količinu atmosferskih

voda koje su se sa

područja grada slivale

kaDonjemPolju

Jučenaponoru

HERCEGNOVI

–Oko40

predstavnika hercegnov-

skihnevladinihorganizaci-

ja, juče suuopštiniHerceg

Novi potpisali ugovoreo fi-

nansiranjuprojekata. Lokal-

nauprava jeove godine sa

70.000eurapodržala45

projekatanevladinog sekto-

ra, koji se tičukulturneba-

štine, razvoja lokalne zajed-

nice, omladine i starih,

podrškeosobama sa invali-

ditetom, edukacije, sporta i

zaštite životne sredine.

- Na ovaj način, opština Her-

ceg Novi nastavlja praksu po-

drške radu i razvoju nevladi-

nihorganizacija,prepoznajući

njihovznačaj,pokretačkusna-

gui orijentisanostkanapretku

Herceg Novi: Lokalna uprava podržava civilni sektor

ZaprojekteNVO70.000eura

lokalne zajednice kojoj pripa-

daju – saopšteno je iz lokalne

uprave.

Sekretar za društvene djelat-

nosti i sport Darko Klasić je

kazaodakomisijazaraspodje-

lu sredstava nevladinim orga-

nizacijama nije imala lak za-

datak prilikom ocjenjivanja

projekata i programa rada.

Kako je obrazložio, ukupna

sredstva budžetom opredije-

ljena za ovunamjenu raspodi-

jeljena su poštujući odluku o

kriterijumima, načinu i po-

stupku raspodjele sredstava

nevladinim organizacijama, i

to projektima nevladinih or-

ganizacijakoje suse ranijepo-

kazale kao dobar saradnik lo-

kalne uprave u različitim

oblastima, a ove godine su se

javile na konkurs i podnijele

urednudokumentaciju.

Ž.K.

PODGORICA

-Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnijenapa-

janje električnomenergijom

uvišeopština. Zbog togapo-

trošači upojedinimnaselji-

maponekoliko sati neće

imati struju.

Budva:

od9do11:30sati diona-

selja kodobjektaBiMSlavija.

Berane:

od 8 do 18 sati Lužac

II, Donja Rženica - zbog

ugradnje novihbrojila.

BijeloPolje:

od8do 18 sati To-

maševo,Glibavac,Potrk,Obod,

Zaljevo, Lijeska, Sokolac, Pisa-

na Jela, Kameno Polje, Barice,

Čokrlije, Pavino Polje, Grab,

Vergaševići, Kovren, Bliškovo,

Stožer, Slatka, Bijeli Potok,

Grančarevo, Kičava i Bioko-

vac; od9do 15 sati Rasovo.

Kolašin:

od 9 do 14 sati – Suva

gora; od 10do 15 sati –Osreci.

Mojkovac:

od9do 13 sati Sela.

Nikšić:

od 9 do 15 sati Vilusi,

Ilijino brdo (carina), Dolovi i

selo Orah; od 9 do 11 sati dio

korisnika iz ul. Dragice Pravi-

ce br. 10.

Pljevlja:

od 11 do 12 sati Tvr-

daš i romskonaselje; od9do14

sati VelikeKrće i Crljenice.

Petnjica:

od 8 do 14:30 sati Sa-

vinbor,KruščicaiDaščarijeka

(povremeni prekidi u navede-

nom terminu); od 8:30 do

14:30 sati Azane i dio sela Tu-

canje.

Plav:

od8do14:30satiseloJara.

Rožaje:

od 9 do 14:30 sati Ka-

lačko brdo, Kalače luke i Đu-

ranovića luke.

Šavnik:

od9do 17 sati Godijelja.

Ulcinj:

od8do18sati dionase-

lja Đerane, ul. D-1 i dio naselja

iznad Doma zdravlja prema

Ljuljićima; od 7 do 13 sati dio

naselja Pinješ, naselje ispod

repetitora,hotel„Mediteran“i

diopristana okoHolegre.

M.N.

CEDIS

Radovi u

12opština

PLUŽINE

– Manifestacija

„Pjesnička riječ na izvoru

Pive“ počinje danas u 18

sati. Susreti se organizuju

48. put, a gotovo kom-

pletan programu kojem

će učestvovati više od 50

poeta održaće se u Domu

kulture i na Ljetnjoj sceni.

Među učesnicima su Naod

Zorić, Mošo Odalović,

Gojko Božović, Andrija

Radulović, Jovan Delić,

Ljubivoje Ršumović, Kosta

Radović, Bogdan Rakić,

Marko Paovica, Tripko

Draganić, Lidija Tomić,

Đorđe Nešić, Jovanka

Vukanović...

S. D.

Počinju48.

Pjesnički

susreti

Plužine