Previous Page  11 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 36 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 20. jul 2018.

Hronika

PODGORICA

Porodicapokojne Ivane

Šoćproširila jeoptužnicuuodnosuna

doktorkuBogdankuAndrić, nečelnicu

Infektivneklinike sakoje je 18. februara

2011. godineuveoma teškomstanjuot-

puštenaCetinjanka IvanaŠoć. Pacijent-

kinja jeposlijenepuna 24 satapreminu-

lanaCetinjuodkomplikacijakoje je

izazvaovirusAH1N1 (svinjski grip).

Proširenjeoptužnicebiojerazlogzbogko-

jeg je juče u podgoričkomVišem sudu za

septembar odgođeno suđenje ljekarima

okrivljenim za neadekvatno liječenje Iva-

ne Šoć.

OsimAndrić, na optuženičkoj klupi su lje-

kariKliničkogcentradrDraganObradović

iBrankicaDupanovićzbogkrivičnogdjela

- teškodjeloprotiv zdravlja ljudi.

SudskiprocesvodisutkinjaVesnaMoštro-

kol.

Porodica Šoć je došla do materijalnog do-

kaza koji potvrđuje da je doktorica Andrć

u vrijeme liječenja Ivane Šoć bila načelnik

odjeljenja i bila pretpostavljena optuže-

nomdoktoru Draganu Obradoviću kojem

je dozvolila, kako porodica Šoć tvrdi, da

pruži nepodobannačin liječenja i nesavje-

snopostupapremasadavećpokojnojpaci-

jentkinji Šoć.

Uproširenoj optužnici navodi seda suAn-

drić iObradovićpostupali usuprotnosti sa

preporukama Instituta za javno zdravlje

Podgorica i uputstvom Ministarstva

zdravljaa shodnokojima je trebaloštopri-

je krenuti sa antivirusnom terapijom, bez

čekanja laboratorijske potvrde infekcije.

Sadrugestrane,optuženiObradovićjepri-

mijenio simptomatsku terapiju uputivši

pacijentkinju Šoć na preglede kod neuro-

loga i psihijatara, uz obrazloženje da se

radi o organski zdravom, ali umišljenom

bolesniku–hipohondru.

- Osim što je primijenio neadekvatno lije-

čenje,ObradovićjeotpustioŠoćsaodjelje-

njasuprotnoPravilnikuokućnomredušto

Andrić nije spriječila iako je to bila dužna

kao prije svega ljekar, zatim kao dežurni

ljekar i načelnik odjeljenja – navodi se u

optužnici.

Uprkos odlukama kolegijuma održanog

18. februara 2011. godine da se pacijentki-

nja Šoć podvrgne daljimdijagnostičko te-

rapijskim procedurama, Obradović je

istog dana napisao optusnu listu nakon

čega je porodica bila prinuđena da sada

pokojnu Ivanu, zbog izuzetno teškog sta-

nja ukojemse nalazila iznese saKlinike.

-Andrić, koja jeprisustvovalaviziti i vidje-

la način odlaska sa klinike sada pokojne

Ivane, kada su je dvije osobe faktički nosi-

le, jer nije mogla da hoda, kao dežurni lje-

kar i načelnik klinike nesavjesno je postu-

palakadasenijeupoznala savećnapisanim

otpusnimpismom, na kojemnije bilo pot-

pisa direktorke klinike i saglasnosti da se

pacijent otpusti – navodi se u dopunjenoj

optužnici.

Optužena Andrić je, kao načelnik i dežur-

na ljekarka 18. februara. 2011. godine - na

dan otpusta pokojne Ivane Šoć od strane

Dragana Obradovića preuzela pacijentki-

njuiuprkosživotnojugroženostiukojojse

onanalazila,sprovelaotpustiuputilapaci-

jentkinjuna kućno liječenje.

U tomtrenutku Ivana je bila u umirućem i

bespomoćnomstanju,ukomjeiotpuštena

kao „izliječena“ i „dobrog opšteg stanja“ i

nakon 24 sata je preminula od posljedica

neliječenog svinjskog gripaAH1N1.

Porodica Šoć smatra da je ljekarka Bog-

dankaAndrićsvojimnečinjenjemznalada

moženastupiti smrt IvaneŠoće što se i de-

silo sjutra dan.

Naprethodnomsuđenju,braniocioptuže-

nih ljekara nezadovoljni rezultatima nala-

za vještaka izZagreba koji su utvrdili da je

pokojna Ivana Šoć preminula od posljedi-

ca svinskog gripa zatražili su novo vješta-

čenje ali je sud to odbio.

Optuženi Obradović je izjašnjenje vješta-

ka iz Zagreba ocjenio kao ,,nedopustivo“

ističući da se radi ouopštenimi šturimod-

govorima kako bi vještaci izbjegli odgovo-

rekoji bi upotpunosti diskreditovali i obe-

smislili ovaj nalaz.

B.R.

Porodica Ivane Šoć proširila optužnicu protiv ljekarke Infektivne klinike

„Andrićmoglazaustaviti

otpust pacijentkinje“

tini

sića (38), člana iste navijačke

grupe.

DOSJE

Prije 16 godina, Milošević je

uhapšenzbogubistvaPodgo-

ričanina Andrije Mijovi-

ća (24) uBudvi, na šetalištu.

Tada je i teško ranio sugrađa-

nina Aleksandra Bokana. To-

kom 2015. godine je bio

osumnjičen da je sa još tri

osobe oteo i mučio dvojicu

švedskih državljana kako bi

iznudio 250.000 eura.

Prije sedam godina uhapšen

je zbog sumnje da je na Bule-

varu Ivana Crnojevića poku-

šaoda ubije IlijuPopovića.

Milošević je tada, nakon kra-

će prepirke, u Popovića ispa-

lio tri hica iz pištolja i pobje-

gao. Meci su ga pogodili u

noge. Uoktobru 2015. godine

hapšen jezbog sumnjeda jeu

„Siti pabu“ u centru Podgori-

ce pretukao sugrađani-

naĐorđaMilačića.

A.G.

Otacpokojne IvaneŠoć