Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 19. jul 2018.

Hronika

PODGORICA

– Policija je uhap-

sila M. R. (43) iz Podgorice zbog

sumnje da je u utorak ujutro

pretukao nevjenčanu suprugu

u stanu u Ulici Steva Boljevića, u

lamelama na Zabjelu.

Žena je zbog povreda završila

u Urgentnom centru. Osumnji-

čeni je zadržan i biće priveden

u Osnovno tužilaštvo na saslu-

šanje.

C. H.

KOTOR

– Kotorska policija

rasvijetlila je dva krivična djela

– tešku krađu i nasilničko pona-

šanje i uhapsila trojicu osum-

njičenih, dok je protiv jedne

osobe podnijeta krivična prija-

va. Prijava je podnijeta protiv

S. Č. (40) iz Srbije, sa prebiva-

lištemu Herceg Novom, zbog

sumnje da je počinio tešku

krađu. On je, kako se sumnja,

7. jula maskiran ušao u pekaru

,,Šop komerc“ u Radanovićima,

prošao iza prodajnog pulta i iz

kase ukrao 170 eura.

Nakon što je uzeo novac, zapo-

slenu je odgurnuo u prolazu i

pobjegao. Policija je 18. jula u

Kotoru uhapsila i S. B. (26), N.B.

(31) i A.O. (24), iz Kotora, jer su

napali V. G. (25) iz Nikšića i S.V.

(23) iz Kotora.

V. G. i S. V. je ukazana pomoć u

kotorskoj bolnici, gdje je kon-

statovano da su zadobili lake

tjelesne povrede.

C. H.

PODGORICA

–SvjedokV. R.

juče jeuVišemdržavnomtu-

žilaštvunegiraoda jebiou

emotivnoj vezi saUkrajin-

komAnastasijomLašmano-

vomkoja je 11.majapronađe-

naubijenau svomstanuu

Kotoru, potvrdio je zaPobje-

duadvokatZoranPiperović.

Za ubistvo Lašmanove Tuži-

laštvo sumnjiči dvadesetdvo-

godišnjeg Arsenija Stanovića

koji je nekoliko godina bio u

emotivnoj vezi sa Lašmano-

vom. Stanović se tereti za ubi-

stvo izvršeno na svirep način i

iz koristoljublja.

V. R. koji je vlasnik jedne firme

nije sporio poslovne odnose sa

Lašmanovom, ali je negirao da

su imali nešto više odposlovne

komunikacije. Istakao je da je

Lašmanovu upoznao mjesec

pred tragedijukoja je zadesila.

V. R. je pozvan da svjedoči na-

kon što je u utorak jedna od

djevojka koje su vodile doma-

ćinstvo Lašmanove ispričala

da je njena pokojna gazdarica

bila u ljubavnoj vezi sa njim.

Djevojka koja je vodila doma-

ćinstvo Lašmanove saslušana

je sa još tri osobe uutorakuVi-

šemtužilaštvu.Nikoodova če-

tiri svjedoka nije znao ništa re-

ćištobibiloodznačajazasamo

krivično djelo. Arsenije Stano-

vićuhapšenje18. junauTirani,

poslije jednomjesečnog skri-

vanja u susjednoj Albaniji.

Kod njega su nakon hapšenja

pronađene falsifikovane putne

isprave koje je, kako se pretpo-

stavlja, trebalo da iskoristi za

bijeg u Sjedinjene Američke

Države.

Stanović do sada nije želio da

iznese odbranu, koristeći za-

konsko pravo da se brani ćuta-

njem.ArsenijeStanovićjeprije

nekoliko godina bio u emotiv-

noj vezi sa ukrajinskomdržav-

ljankom.

Samo dan nakon što je prona-

đeno tijelo sa više ubodnih ra-

na na tijelu i glavi inspektori su

imali saznanjakoja suukaziva-

la da je Arsenije Stanović mo-

gući počinilac. U prilog tim

tvrdnjama prikupili su brojne

dokaze– snimke sa video-nad-

zora, DNK tragove...

B.R.

PODGORICA

–Upresluša-

nimtajnosnimljenimrazgo-

vorima, juče seu sudnici

podgoričkogVišeg suda

mogločuti kakoSašaSinđe-

liću telefonskomrazgovoru

izvjesnogToplicupodstiče

dabraćuuCrnoj Gori pozo-

veda glasajuzaDemokrat-

ski front, jer akopobijedi

MiloĐukanovićCrnaGora

sigurnoulazi uNATO.

Sudski proces protiv optuže-

nih za pokušaj terorističkog

napada na dan parlamentar-

nih izbora 16. oktobra 2016.

godine vodi sutkinja Višeg su-

da u Podgorici Suzana Mugo-

ša.

- Javi našoj braći da daju po-

dršku Srbima u Crnoj Gori.

Ako pobijedi kriminalacMilo,

oni će da uđu u NATO. Zato

treba organizovati Srbe u Cr-

noj Gori, da podrže tu srpsku

listu, to je DF, i da svi izađu na

trg kako znaju i umiju. Treba

izvesti mnogo naroda da ne

mogu da ih rastjeraju – govori

Sinđelić sagovorniku.

Pojašnjava mu da su rezultati

izbora2016.godinepitanjeop-

stanka ,,biti ili ne biti“.

- Pitanje je opstanka. Ili će Cr-

na Gora da bude slobodna dr-

žava, ili će taj kriminalac da je

uzme pod NATO kontrolu.

Njima u NATO-u odgovara i

kriminalac samo da bude pod

njihovom kontrolom – kaže

Sinđelić.

Navodi daMiloĐukanovićne-

će birati sredstva da dođe do

pobjede, pa i da upotrijebi silu

prema narodu.

- On nema drugi izbor osimda

upotrijebi silu protiv sopstve-

nognaroda. Zato trebaorgani-

zovati Srbe koliko se može, da

sezajednodrže, da izađu, da to

bude mirno koliko je god mo-

guće. Akoupotrijebi silu, treba

da se odbrane. UlaskomuNA-

TOpostaju direktni neprijate-

lji, neće imse oprostiti –naveo

je svjedok saradnik.

Poslijetrominutnogmonologa

u kojem iznosi dva moguća is-

hoda izbora u Crnoj Gori, sa-

govornik Sinđelića pita da li to

štomu je saopštio ima napisa-

no, jer bi mu na taj način po-

mogao u animiranju ljudi koji

imaju veze sa glasačima u Cr-

noj Gori.

-Naravnodanemamnapisme-

no, sve ovo sam rekao iz svoje

glave –kaže Sinđelić.

On je u sljedećem presluša-

nomrazgovorukazaodaCrnoj

Gori hitno treba da se pomo-

gne, da se da podrška, „da ljudi

izađuna trg“.

- Neko baš veliki bi bio zahva-

lan da to bude kako treba – sa-

opštava Sinđelić sagovorniku.

Uslijedilo je preslušavanje te-

lefonskih razgovora na ru-

skomjeziku, aujednommuški

glasna ruskomseobraća sago-

vorniku imenom Volođa i sa-

opštava da će mu do 12 časova

javitigdjećeseštadešavatiišta

treba fotografisati.

SutkinjaMugoša juče je doni-

jelarješenjekojimsenećečita-

ti poruke od 21. do 27. oktobra

koje su pronađene u telefonu

Sinđelića.

- Vijeće je odlučilo da se ne či-

tajuporukesajednogodbroje-

va, jer je riječ o privatnim po-

rukama koje nisu u vezi s

postupkom – objasnila je sut-

kinjaMugoša. Suđenje je pre-

kinuto zbog lošeg zdravstve-

nogstanjaoptuženogDragana

Maksića. Sljedeće ročište za-

kazano je za 20. jul.

B.R.

Podgorica:

Priveden

osumnjičeni

za prebijanje

supruge

Tri osobe

uhapšene

zbog krađe i

nasilničkog

ponašanja

UKotoru rasvijetljena

dva krivična djela

Istraga o ubistvu ukrajinske državljanke u Kotoru

Svjedok tvrdi danijebio

uvezi saLašmanovom

AnastasijaLašmanova

Na suđenju za pokušaj terorizma preslušavani razgovori svjedoka saradnika

Sinđelić: Treba

organizovati Srbe

dapodržeDF

Katnićnajaviopostupak

protivadvokata

Glavni specijalni tužilacMilivojeKatnić juče je zatražioodod-

braneokrivljenihda se ,,uzdrži odnečasnih radnji“, nakon što

jeadvokatDušanRadosavljevićoptužioTužilaštvozaskandal

kojijeprošaonezabilježenoprilikomprezentovanjaavionskih

karatakoje jeDNPkupioza liječenjebolesnedjevojčice.

- Tužilaštvo je saopštilo da jeDNP 2015. i 2016. kupovao karte

za jednu djevojčicu koja je bila bolesna. Iskreno se nadamda

uvaženikoleganijeimaooveinformacije.Akoihjeimao,sma-

tramda je tobeskrupulozno, da sebolest jednogdjetetakori-

stizaoptužbeprotivmogbranjenika–kazaojeRadosavljević.

Uslijedila je oštra kritika glavnog specijalnog tužioca koji je

ukazao da je Tužilaštvo iznijelo činjenice i da se u toj fazi po-

stupka iznijetečinjenicenekomentarišu.

-Zamoliobihvasdaneraditeovestvari,jeronenemajuvezes

postupkom.Našlistejednučinjenicukojanemavezesanašim

postupanjem. Vi ste tomogli predložiti kaodokaz. Tonijemo-

ralno, uzdržitesenečasnihradnji - istakao jeon.

Katnić je kazaoda smatra da je skandal priča o 100.000eura

koje je Šišmakov dao svjedoku saradniku Saši Sinđeliću za

advokate.

- Tužilaštvoće i za topokrenuti postupak. Kadhoćeteozbiljan

postupak,mi ćemovamga i dati –kazao jeKatnić.

Saobraćajna nesreća u Lugovima kod Kolašina

PoginuoNišlija, „puntom“ uletioukamion

KOLAŠIN

–VojislavPeković

(75) izNišapoginuo jeu sao-

braćajnoj nesreći koja se juče

ujutrudogodilanamagistral-

nomputuKolašin–Podgorica,

umjestuLugovi.

Uudesu supovrijeđenimaloljet-

ni A. R. (14) i J. S. (14) koji su se

nalazili u vozilu niških registar-

skih tablica i oni su prevezeni u

Klinički centar Podgorica.

Peković je upravljao vozilom

„fiat punto“ registarskih oznaka

NI 067 NB. Od siline udara, vo-

zač je odmah podlegao povreda-

ma.

U saobraćajnom udesu učestvo-

valo je i teretno vozilo, registar-

skih oznaka PGGE 870, kojim je

upravljao A. M. iz Podgorice.

Istragomćebiti utvrđenokako je

došlo do nesreće. Saobraćaj na

ovomdijelumagistrale bio je po-

la sata uprekidu.

Dr. P.

SamjestaudesauLugovima

PODGORICA

–MarioMilo-

šević (38) izPodgorice iĐor-

đePavićević (31) izNikšića,

zakojima subile raspisane

potjernice, uhapšeni su juče

uakciji crnogorske i kosov-

skepolicije.

Prema saznanjima Pobjede,

Milošević je uhapšen u Prišti-

ni, ispredzgrade ukojoj je sta-

novao, a kod sebe je imao pi-

štolj i pokušao je da pobjegne.

U stanu je pronađen još jedan

pištolj, droga i kosovskadoku-

menta koja je Milošević kori-

stio.

Sa njima je uhapšen i srpski

državljanin Đ. S. (22), kojeg

tražibeogradskiInterpolzbog

ubistva u Srbiji. U stanu gdje

su se krili pronađeno je više

kilogramamarihuane.

Premasumnjamapolicije,Mi-

lošević je iznajmljivao stan u

kom je već neko vrijeme bora-

vio, aposljednjihdanapridru-

žio mu se Pavićević, koji je 3.

jula pobjegao iz kotorske bol-

nice. On jeubolnicuuDobroti

prevezen izzatvoraukojemje

bio zbog krivičnog djela otmi-

ca u sticaju sa krivičnim dje-

lom iznuda u pokušaju, poči-

njenog 15. septembra 2015.

godine uKotoru.

Milošević jepotraživanpopo-

tjernici NCB Interpol Podgo-

rica zbog osnovane sumnje da

je zajedno sa IgoromMašano-

vićem (22) i VukanomVujači-

ćem (23) ubio Radomira Đu-

ričkovićaizCetinja10.oktobra

2016. godine uCetinju.

Kako je saopšteno iz Uprave

policije, Pavićević je kod sebe

imaofalisfikovanadokumenta.

- Uspješnom i efikasnom sa-

radnjom službenika Uprave

policije i policije Kosova, da-

nas je na teritoriji Kosova rea-

lizovana zajednička akcija i li-

šen je slobodeM. M. za kojim

je bila raspisana potjernica od

NCB Interpol Podgorica zbog

krivičnog djela teško ubistvo

počinjenog na štetu R. Đ. Ta-

kođe, u ovoj akciji slobode je

lišen i Đ. P. koji se nalazio u

bjekstvu, a koji je prilikom

hapšenja posjedovao lične

isprave na ime drugog lica –

saopšteno je iz policije.

Milošević je za ubistvoĐurič-

kovića angažovao Cetinjane

Vukana Vujačića (21) i Igora

Mašanovića (20), koji su mu

pomogli u pribavljanju auto-

mobila i oružja. I za njima su

raspisane međunarodne po-

tjernice.

Vujačićje,kakoistražiteljivje-

ruju, kupio automobil koji su

koristili u krivičnom djelu,

dok jeMašanović nabavio au-

tomatskupušku.

Samonekolikosatiposlijeubi-

stva Đuričkovića, policija je

napravila foto-robot jednog

od osumnjičenih – Vukana

Vujačića i razotkrila ekipu.

Đuričković, koji je imao veze

sa,,škaljarskomgrupom“,ubi-

jen je 10. oktobra naCetinju.

Nanjega je izautomatskepuš-

ke pucano ispred kafane ,,Ko-

noba“ unaseljenomdijeluCe-

tinja, u Ulici IV proleterske.

Ubica je poslije 23 sata, iz au-

tomobila u pokretu, sa mjesta

suvozača pucao ka „tiguanu“,

cetinjskih registarskih ozna-

ka, u kojem je bio Đuričković,

dok se namjestu suvozača na-

lazioMiloradRadulović.

Istražitelji su na putu prema

CeklinuispodObodskepećine

pronašli izgorjeli plavi ,,reno

megan“, podgoričkih oznaka,

koji sukoristile ubice.

OsimubistvaCetinjanina,Mi-

lošević se dovodi u vezu sa još

nekimlikvidacijama.

A.G.

Na Kosovu po Interpolovoj potjernici stavljene lisice dvojici bjegunaca

Milošević i Pavićević

uhvaćeni uPrištini

PolicijaMiloševića razoružala