Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 19. jul 2018.

Društvo

Piše:

Dimitris AVRAMOPOU

LOS,

komesar EU

PODGORICA

–Evropska

unija i Zapadni Balkanse, to-

komposljednjihgodina, sve

višepribližavaju jedni dru-

gima, produbljujući dugo-

trajneveze i odnose širom

našeg evropskogkontinen-

ta.

Sjednestrane,trenutnimigra-

cioni i bezbjednosni izazovi

pokazali su da se mogu rješa-

vati samo kroz zajednički i

prekogranični pristup, a Za-

padni Balkan jebio i ostaonaj-

važniji partner u ovom podu-

hvatu. Sa druge strane,

evropski put se još jednom

pokazao kao jedina održiva

sudbina za zemlje Zapadnog

Balkana - što je dodatno osna-

ženo Strategijom EU za Za-

padni Balkan i vjerodostoj-

nomperspektivomproširenja.

SPORAZUM

Danas smonapočetku još jed-

nog važnog poglavlja u našoj

zajedničkoj istoriji, posebno

kada govorimo o mobilnosti i

migracijama – kao i zajednič-

kimupravljanjemnjima.

Pregovori o statusnom spora-

zumuizmeđuEvropskeunijei

Crne Gore o akcijama koje je

sprovelaEvropska agencija za

graničnu i obalsku stražu za-

počeli su uspješno. Sporazum

na tehničkomnivoupostignut

je 5. jula. Kada se ovaj spora-

zum u potpunosti postigne i

formalno zaključi, pripadnici

graničnepolicijekojisuraspo-

ređeni na vašim granicama

imaće pravo da vrše granične

provjere na svim graničnim

prelazima zajedno sa pripad-

nicima vaše nacionalne gra-

nične policije. Takođe će pa-

trolirati duž granice vršeći

nadzorgranice,pričemutako-

đe mogu koristiti i tehničku

opremu. Ovaj sporazum ima

značajnu dodatnu vrijednost

u smislu jačanja upravljanja

granicama, borbe protiv nele-

galnihmigracija i krijumčare-

njamigranatauovomregionu.

On ima posebnu težinu u tre-

nutnom kontekstu, kada se

bilježi povećanje broja nele-

galnihulazakaigraničnihpre-

laza duž obalne rute koja vodi

kroz Zapadni Balkan, te kao

takav predstavlja važan in-

strument za zaustavljanje ne-

legalnih kretanja. Što je još

važnije, ovakav sporazum je

instrument koji ukazuje na

spremnost za veće izazove u

budućnosti i predstavlja na-

redni korak u saradnji sa

Evropskomagencijomza gra-

ničnu i obalsku stražu – korak

koji je od velike važnosti i u

najboljem interesu zemalja

Zapadnog Balkana i Evropske

unije.

GRANICE

Jačanje upravljanja granica-

ma ide ruku pod ruku sa još

jednim ključnim elementom

našesaradnje:mobilnošćuko-

ju omogućava bezvizni režim

putovanja.Uvijeksamgovorio

dasenadamdasmoveomabli-

zu trenutku u kome će čitav

ovaj region uživati u moguć-

nostibezviznogrežima.Takav

režim znači mnogo svim na-

šim građanima, i predstavlja

mogućnost da ih približimo u

profesionalnom, ekonom-

skom i kulturnom smislu.

Istovremeno, bezvizno puto-

vanje podrazumijeva određe-

na prava i odgovornosti - i ka-

da se takav status dobije, svi

morajudasepostarajudamje-

rila ostanu ispunjena i da ne

bude zloupotreba ili situacija

koje bi ugrozile jedno tako ve-

liko postignuće. Nedavno

usvojeni Evropski sistem za

informacije o putovanjima i

njihovom odobrenju doprini-

jeće i očuvanju bezviznog re-

žima putovanja za sve bona

fide putnike i otkrivanju onih

koji predstavljaju prijetnju ili

predstavljaju rizik u pogledu

nelegalne migracije i prije ne-

goštokrenunaput. Putempo-

menutog mehanizma za sus-

penzijuviza, nastavićemodau

tim naporima pratimo i podr-

žavamo Crnu Goru, kao i sve

partnere sa Zapadnog Balka-

na. Uopšteno rečeno, kako bi-

smo osigurali pouzdano i be-

z b j e d n o u p r a v l j a n j e

migracijama, moramo biti u

potpunosti usklađeni unašem

pristupu. S timuvezi, usklađi-

vanje vizne politike zemalja

Zapadnog Balkana sa prav-

nomtekovinomEUdoprinije-

će smanjenju migracionih i

bezbjednosnih rizika.

Danas, više nego ikada, EU i

Zapadni Balkan učvršćuju

svoju zajedničku istoriju, ra-

deći na zajedničkoj i prosperi-

tetnijojbudućnosti.Intenzivi-

rana saradnj a u obl ast i

migracija, mobilnosti, uprav-

ljanja granicama, kao i u obla-

stima borbe protiv terorizma i

borbe protiv organizovanog

kriminala predstavljaće su-

štinskeparametrepartnerstva

koje je mnogo šire i dublje.

Građani uPodgorici, uBeču ili

Briselu žele isto: sigurnu,

prosperitetnu, slobodnu imo-

bilnu Evropu. Samo približa-

vanjem, prvenstveno politič-

k im i opera t i vn im, a u

budućnosti, kada se ostvari

željeni napredak, i institucio-

nalnim, moći ćemo da takvu

Evropu obezbijedimo svim

našimgrađanima.

PODGORICA

–Resorniministri za

nauku i inovacije šest državaZapad-

nogBalkana zatražili suda se izpro-

gramaEvropskekomisije za finansira-

nje istraživanja i inovacija–Horizont

Evropa, odopredijeljenih 100milijardi

eura, zanaš region izdvoji tri odsto,

odnosno trimilijarde, kakobi se sma-

njio jaznapolju istraživanja i inovacija

saEvropskomunijom.

To su, kako je saopšteno iz Regionalnog

savjeta za saradnju, a prenose agencije iz

regiona, ministarstva nauke šest zemalja

predložila u inicijalnoj izjavi uoči usvaja-

njaovogprograma, ashodnozaključcima

sastankaRadnegrupeZapadnogBalkana

za istraživanja i razvoj.

- Ne dovodeći u pitanje kriterijume izvr-

snosti u odabiru svih projekata za Hori-

zont Evropa, tražimo da ulaganja u istra-

živanja i inovacije budu ravnomjerno

geografski raspoređena širom Evrope,

uključujući Zapadni Balkan, kao regiju u

procesu pristupanja. Da bi se pomoglo u

ispunjavanju obećanja o „dijeljenju izvr-

snosti“, tražimo da se za ovaj instrument

izdvoji tri odsto – piše u inicijalnoj izjavi

ministaraZapadnogBalkana.

Istakli su da se jaz u istraživanjima i ino-

vacijama izmeđuEvropskeunije iZapad-

nogBalkana i dalje povećava.

- Time bi se doprinijelo zatvaranju eko-

nomske podjele Zapadnog Balkana i

Evropskeunije i osiguraloda regionbude

spreman da se suoči s pritiscima konku-

rentnosti koje nosi članstvo u Uniji – na-

vedeno je u izjavi.

Ističe se da su ekonomije Zapadnog Bal-

kana suočene sa problemomnedovoljnih

kapacitetazaravnopravnonadmetanjesa

državama članicama Evropske unije koje

imaju veće, dobro finansirane i sjajne

istraživačke sisteme.

- Cilj programa Horizont Evropa je jača-

nje naučne i tehnološke baze Evropske

unijetokomsedmogodišnjegperioda,od-

nosnood2021. do2027, kakobi sepodsta-

kao razvoj inovacijskih kapaciteta i kon-

kurentnosti i otvaranje radnih mjesta u

Evropi, ispunili prioriteti građana i odr-

žao evropski socio-ekonomski model i

vrijednosti – istaknuto je u saopštenju

Regionalnog savjeta za saradnju.

J. B.

PODGORICA

- Prvi pro-

gramTelevizijeCrneGore

bio jenajgledaniji tokomju-

na i uprvoj polovini jula, po-

kazala sumjerenjaCrno-

gorskogTelekoma i

Agencije IPSOS.

Kako prenosi Portal RTCG,

taj period obilježilo je Svjet-

sko prvenstvo u fudbalu, a

Javni servis jeprenosiosve64

utakmice, uz specijalne emi-

sije kao i izvještaje reportera

sa završnice Mundijala. Gle-

daociTVCGbili suuprilici da

prvi put gledaju Mundijal u

HDformatu.

Finalni duel Francuske i Hr-

vatske, u pojedinim trenuci-

ma meča, na programima

TVCG gledalo je, kako je po-

kazalo istraživanje, više od

100.000 ljudi.

Ljubitelji fudbalamogli su od

14. junado15. juladauživajuu

majstorijama najboljih svjet-

skih fudbalera, a uCrnoj Gori

najviše pažnje, osim finala,

privukli su dueli Srbije i Švaj-

carske, Islanda i Hrvatske,

kaoipolufinalnimeč„trikolo-

ra“ i Belgije.

Emitovano je oko sto sati pre-

nosa utakmica, kao i više od

50 sati studijskog programa u

29 specijalnih emisija u koji-

ma su gosti analizirali najbit-

nije momente s prvenstva,

kao i suđenje, a reporteri

RTCGizMoskve suposlali 27

priloga koji su prikazani u in-

formativnim i emisijama po-

svećenim Svjetskom prven-

stvu.

K. J.

Migracije – izazov za EU i Zapadni Balkan

Zajedničke granične

patrole uslov su za

bezbjedne granice

Danas, više nego ikada, EU i Zapadni Balkan

učvršćuju svoju zajedničku istoriju, radeći

na zajedničkoj i prosperitetnijoj budućnosti.

Intenzivirana saradnja u oblasti migracija,

mobilnosti, upravljanja granicama, kao i u

oblastima borbe protiv terorizma i borbe protiv

organizovanog kriminala predstavljaće suštinske

parametre partnerstva koje jemnogo šire i dublje

Države Zapadnog Balkana traže veću podšku iz programa Horizont Evropa

Zanauku i

inovacijeza

našu regiju

očekuju tri

milijarde

SanjaDamjanović

Istraživanje Crnogorskog Telekoma i Agencije IPSOS

TelevizijaCrneGore tokom

Mundijalabilanajgledanija

Promjene u RTCG

Urednik

Portala

IlijaŠuković

PODGORICA

- Dosadaš-

nja urednica Portala Radio

Televizije Crne Gore Olja

Bulatović razriješena je, a

na njenomjesto imenovan

je dugogodišnji novinar

Javnog servisa Ilija Šuko-

vić, potvrdio je Pobjedi

v.d. generalnog direktora

Božidar Šundić.

Bivša generalna direktori-

ca Andrijana Kadija imano-

vala je početkomgodine

Olju Bulatović za urednicu

Portala RTCG, umjesto

Slavka Đurđića.

Đurđića je, inače, Šundić

nedavno imenovao za v.d.

direktora Televizije Crne

Gore.

Šundić je ranije za Pobjedu

najavio da će biti smjena

u Javnom servisu, a sve

kako bi taj medij unapri-

jedio i učinio da on bude

Javni servis svih građana.

On je početkommjeseca

imao nekoliko sastanaka

sa zaposlenima u toj kući, a

razgovarao je i sa novinari-

ma Televizije Crne Gore sa

kojima je razmatrao plan

za poslovanje.

K. J.

Ilija

Šuković