Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 19. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

Oko600

majki troje ili višedjece, koje

suranije raskinuleugovor

naodređenovrijeme zarad

doživotnenaknade i koje su

nakon što jeonaukinuta

ostalebezprimanja,moći će

daostvarepravonanovuvr-

stuprimanja.

To je propisano izmijenjenim

Zakonom o izvršenju odluke

Ustavnog suda Crne Gore od

19. aprila 2017. godine o kojem

se juče polemisalo na skup-

štinskom Odboru za zdrav-

stvo, rad i socijalno staranje.

Ministar rada i socijalnog sta-

ranja Kemal Purišić detaljnije

jepojasniosadržinupredlože-

nog zakona, ističući da je akt

promijenjenzato štoova kate-

gorija žena nije bila pravno

prepoznata, jer je prošle godi-

nenakonukidanjanaknadepo

osnovu rođenja troje ili više

djece uvedena nova vrsta pri-

manja samo za one korisnice

koje su imale ugovor na neo-

dređeno vrijeme.

PRAVNI STATUS

- Na ovaj način se sada u pot-

punosti izjednačavaju u prav-

nomstatusu– rekao je on.

Prema predloženom zakonu,

majkama će se retroaktivno

isplatiti naknada, počevši od

30. juna 2017. godine.

- Za pomenuti broj korisnica

naknada (za oko njih 600)

procijenjeno je da će biti po-

trebna sredstva za period od

PODGORICA

Upravni odbor

Univerziteta Crne Gore je na

sjednici juče utvrdio zahtjev za

budžetskim sredstvima Univer-

ziteta za 2019. godinu, u uku-

pnom iznosu od 22.625.080,19

eura. Zahtjev će, kako je saop-

šteno, biti dostavljen Ministar-

stvu prosvjete i Ministarstvu

inansija u propisanoj formi.

- Na sjednici Upravnog odbora,

između ostalog, donesena je i

odluka o načinu organizacije

bibliotečkih djelatnosti na UCG,

i odluka o unutrašnjoj organi-

zaciji i sistematizaciji radnih

mjesta na Univerzitetu, a koje se

odnose na Medicinski fakultet i

Centralnu univerzitetsku bibli-

oteku – saopštio je predsjednik

Upravnog odbora prof. dr Duško

Bjelica.

R. D.

ima, a

spriječiti

zločinaca

svaku radnju kojom se može

promijeniti izgled, svojstvo,

osobenost, značenje ili zna-

čaj kulturnih dobara Crne

Gore. Analogno tome, da

analizira i djeluje na svaku

aktivnostkojamožeimatine-

gativnu konotaciju ne samo

na kulturno dobro, nego po-

sredno i na temeljne vrijed-

nostinašeggrađanskogdruš-

tva – rekao jeMarković.

Sl.R.

Svaču

e crkve

Upravni odbor

Univerziteta Crne Gore

Iz budžeta

očekuju

za iduću

godinu

više od 22

miliona eura

rvom

đaka

odjeljenje više od traženog

broja. Sva upisna mjesta za

ovajprofilujunskomrokupo-

punjena su u školama u Baru,

BijelomPolju, Nikšiću i Pljev-

ljima. UPodgorici imamo pri-

javljene učenike za obrazovni

program stolar. Učenici, ali i

njihovi roditeljii su shvatili

koje mogućnosti pružaju

stručne škole. To su ustanove

koje imaju prohodnost ka

srodnim fakultetima radi na-

stavka obrazovanja, ali i omo-

gućavajukvalitetnopraktično

obrazovanje koje se rea-

lizuje u realnom

radnom okruže-

nju, što je ključno

za bržu zapošlji-

vost i ulazak na

tržište rada - po-

jasnio jeTomić.

K.J.

Skupštinski odbor podržao izmjene zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda

Novanaknada

zaoko600majki

Iznos od 193

euramjesečno

predviđen je za

korisnice koje

su dok su radile

po ugovoru

na određeno

primale do 200

eura, a 264 eura

imaće one koje

su ostvarivale

mjesečnu zaradu

u neto iznosu od

200 do 350 eura.

Iznos od 336 eura

primaćemajke

koje su imale

veću platu od

350 eura

Poslanika Halila Dukovića (DPS) zanimalo je koliko od ranijih

22.000majki ove godine koristi pravo na novu naknadu,

nakon čega mu je pomoćnik ministra Goran Kuševija kazao da

je zahtjev za nastavak mjesečne naknade podnijelo 3.009 kori-

snica, a da je to pravo ostvarilo njih 2.066. Istakao je da imaju

podatak kako 553 korisnica prima mjesečno 193 eura, 1.031

iznos od 264 eura, dok 482 korisnice primaju 336 eura. Njihova

statistička baza bilježi i da 150 preduzetnica i poljoprivrednica

ostvaruje pravo na naknadu od 193 eura.

- Na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore je 5.349 bivših korisni-

ca naknada, a 357 korisnica koristi naknadu po osnovu ZZZCG

u iznosu od 77,20 eura, odnosno bruto 96,35, što na godišnjem

nivou iznosi 412.000 eura - istakao je on.

Podsjetio je da se 4.598 korisnica vratilo da prima penziju, a da

je, takođe, oko 1.000majki koje su nakon što je ukinuta nakna-

da nastavile da koristie pravo na materijalno obezbjeđenje.

Statistikakorisnica

Predloženim izmijenjenim

zakonompropisano je da

nove korisnice podnose

zahtjev za ostvarivanje

mjesečne naknade u roku

od 30 dana od dana stupa-

nja na snagu ovog zakona.

Uz zahtjev za ostvarivanje

prava dužne su da dostave

dokaz o posljednje tri zara-

de za koje su uplaćeni pore-

zi i doprinosi za obavezno

socijalno osiguranje koji

izdaje organ uprave nadle-

žan za naplatu poreza.

U ovom aktu prvi put su

predviđene i prekršajne

kazne, te je precizirano da

će se iznosomod 250 eura

kazniti korisnica ako ne

prijavi svaku promjenu koja

je od uticaja na ostvarivanje

prava na naknadu, ali i ako

ne da istinite podatke od

kojih zavisi ostvarivanje

prava na ovo primanje.

Kazna

250eura

18mjeseci (dokraja tekućego-

dine) u iznosu od oko 3,56mi-

liona eura. Tu su uključena i

sredstva za doprinose – nave-

deno je u predloženom zako-

nu.

Preciziranojekakoćeiznosod

193 eura primatimajke koje su

dok su radile ostvarivale zara-

duunetoiznosudo200eura, a

nešto veće primanje, od 264

eura, imaće majke koje su pri-

male platu u neto iznosu od

200 eura do 350 eura. Najveći

iznos - 336 eura - predviđen je

zamajkekoje suprijeprestan-

ka radnog odnosa ostvarivale

mjesečnu zaradu u neto izno-

suvećemod350eura. Precizi-

rano je, takođe, da korisnice

koje su do dana stupanja na

snagu ovog zakona napunile

55do61godinu, ostvarujupra-

vo na naknadu do ispunjava-

nja jednog od uslova za stica-

nje prava na penziju, a majke

koje su navršile 45 do 55 godi-

na ostvaruju pravo na nakna-

du u periodu od pet godina.

Korisnice koje su do dana stu-

panja na snagu ovog zakona

napunile 33 do 45 godina

ostvaruju pravo na naknadu u

perioduod tri godine.

Ministar Purišić je na Odboru

istakao i da će nakon svih ko-

rekcija ovog zakona godišnji

trošakzanaknade iznositi oko

11miliona,štoje,premanjego-

vim riječima, velika ušteda u

odnosu na to da se ranije iz-

dvajalo oko 60miliona.

-Voliobihdapodržitepredlo-

ženi zakon kako bismo mogli

što prije da se uhvatimo u ko-

štac, nanovo, sa ovim proble-

mom– istakao jePurišić.

GREŠKA

Ispričao je da su u izmijenjeni

zakon uvrstili još jednu kru-

pnu novinu. U prethodnom

tekstu ovog akta, kako je poja-

snio ministar, neprecizno je

bio iskazan iznos poreza i do-

prinosa, jer se obračunavala

samo stopa od 15 odsto, ali ne i

onaštoseplaćana teretposlo-

davaca, a iznosi 5,5 odsto. Na

ovu grešku im je ukazano iz

Ustavnog suda gdje se, prema

riječima Purišića, nalazi za-

htjev kojim se osporava ova-

kavnačinobračuna.

- Iz Ustavnog suda su kazali:

,,Mi vas savjetujemo da izmi-

jenite i ovo, jer smomi već za-

uzeli stavove i oborićemo to u

tom dijelu zakona ako ga vi u

hodunepromijenite“.Takoda

smo odlučili da promijenimo

tuosnovicuzaplaćanjedopri-

nosa. Uvodimo jednu opštu

formulaciju da će se na iznos

naknada koje su isplaćivane

obračunavati pripadajući do-

prinos obadijeladoprinosa za

penzijsko i invalidsko osigu-

ranje... Osnovica za plaćanje

doprinosa za PIO neće biti 15

odsto, već 20,5 odsto – istakao

je on.

Precizirao je kako će se ta

osnovica ispraviti retroaktiv-

no i obuhvatiće i onekorisnice

koje već primaju naknadu, te

dajeVladaobezbijedilapotre-

ban novac za to. U izmijenje-

nomzakonu istaknuto je da je

za ovu korekciju za period od

30. juna2017. godinedo31. de-

cembra2018.godineopredije-

ljeno 1,5miliona eura.

Vlada je zatražila od Skupšti-

ne da ovaj zakon donese u

skraćenompostupku, ističući,

između ostalog, da zbog ,,hit-

nosti rješavanja ovog proble-

ma predloženi akt nijemogao

bitistavljenuprocedurujavne

rasprave“.

N.ĐURĐEVAC

Prema predloženom

zakonu, kako je

rečenonaOdboru,

majkama će se

retroaktivno isplatiti

naknada, počevši od

30. juna 2017. godine

Sa sjednice