Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 19. jul 2018.

Društvo

Sveštenici SPCuHercegNovomodržali parastosDražiMihailoviću

PODGORICA

Radio i por-

tal AntenaM, danas kao i

prije 24godinedrži seprin-

cipa istine i tačne informa-

cije, poštujući dostojanstvo

onihokojima izvještava, ni-

kadne jureći za senzacijama

–poručio jevlasnik i glavni i

odgovorni urednik togme-

dijaDarkoŠuković.

RadioAntenaMproslavio

je juče 24godinepostojanja,

advijekakopostoji i Portal.

Šuković je za Pobjedu kazao

dainformacijeAnteneMnije-

su demantovane, da je ovaj

radio bio škola novinarstva i

na neki način „fabrika“ novi-

nara, jer je veliki broj mladih,

talentovanih novinara stasao

uovommediju.

- Što se tiče sistema vrijedno-

sti uređivačke politike, Ante-

na M je na

i s t i m

pozici-

j a m a

na ko-

jima je

b i l a

o n o g

trenut-

ka kad je

osnovana. Doduše, okolnosti

u kojima radi su se gotovo u

potpunosti promijenile, ali

sam uređivački koncept i na-

čin rada nije se promijenio.

Dominantno smo informativ-

no glasilo, sa urbanommuzi-

kom, bez podilaženja komer-

cijalnim trendovima – to

nijesmo nikad radili, ne radi-

monisad,anećemoniubudu-

će - poručio je Šuković.

Rekao je da je temelj izraza

medijanačijemjeončelu tač-

na, precizna, iznad svega isti-

nita i jasna informacija.

- Ali i često očitovanje kroz

komentare na neka aktuelna

dešavanja, velika produkcija

društveno-korisnih sadržaja

koji nijesu komercijalni, od-

nosnoprodukcijaemisijakoje

sutipičneza javneservise.Sve

to radimo ili iz svojih sredstva

ili kad i koliko uspijemo da se

izborimoza sredstva izFonda

za podršku komercijalnim

emiterimakojijeugašenproš-

le godine - kazao je Šuković.

Prvi čovjek Antene M rekao

nam je da su napredovali i u

tehničkom smislu, a kako je

naveo, pokrivaju tri četvrtine

crnogorske teritorije.

- Zahvaljujući internetu mo-

gunas slušati svuda.Dvijego-

dine je prošlo kako imamo i

Portal, imamo zapaženu

sinergiju, aonoštonamje

uvijek bila prepoznatlji-

va strana je da nikada

nijesmo jurili za senza-

cijama, jer nam je prin-

cip uvijek bio da se dr-

žimo istinite i tačne

informacije, da poštu-

jemo dostojanstvo

onih o kojima piše-

mo, da da-

mo sve od

s e b e d a

uvijek imamo obje

strane ili sve strane u

temamakojimasebavi-

mo. Adhominemnovinarstvo

je za nas strano, uvijek idemo

na loptu nikad na čovjeka,

uvijek se bavimo pojavom...

To su standardi kojih se drži-

mo - kazao je Šuković.

K.J.

PODGORICA

Predsjednik

VladeDuškoMarkovićoci-

jenio jeneprihvatljimto što

je sveštenstvoMitropolije

crnogorsko-primorskeu

utorakveče služiloparastos

ratnomzločincuDražiMi-

hailoviću, ucrkvi u seluŽli-

jebkodHercegNovog.

On je na jučerašnjoj sjednici

Skupštine poručio i da Vlada

na čijem je čelu nikada neće

upadati u crkve sa policijom i

vaditi pendreke, te da će drža-

va mijenjati zakone kako bi

neko krivično odgovarao za

takva djela.

PARASTOS

-Nekojepokušaodanasnatje-

ra da sa pendrecima i unifor-

mama uđemo i spriječimo taj

sraman čin. Nikada to neće

uraditi Vlada, dok sam ja na

njenom čelu, jer je to crkvena

imovina. Ali je blam svešten-

stva Mitropolije i bruka da se

ratnomzločincuutomprosto-

ru organizuje parastos. Drža-

va će naći načina da odgovori

na to, ne da izvodi policajce i

da izvlači pendreke, nego će

mijenjati zakone, pa će neko

krivično odgovarati za takva

djela –kazao jeMarković.

On je osudio to što poslanik

Demokratskog fronta Andrija

Mandić brani neodgovorno

ponašanje sveštenstvaMitro-

polije da se pojavi na skupu

koji je zabranjen.

- To nije odnos prema državi i

zakonu nego nepoštovanje dr-

žave i zakona–rekao jeMarko-

vić.

Mandića je zanimalo zašto je

Vladaonemogućilamitropolita

crnogorsko-primorskog Amfi-

lohija da činodejstvuje na pro-

storu zaštićeng kulturnog do-

bra – na Svaču kod Ulcinja, u,

kako je on kazao, hrišćanskom

hramu koji je pod duhovnom

jurisdikcijomSPC.Pitaojepre-

mijera i da li sunadležni predu-

zeli nešto protiv, kako je naveo

„ostrašćenih pripadnika dru-

gih konfesija koji su se okupili

dafizičkispriječepravoslavnog

mitropolitada služi liturgijuna

temeljimaHrama Svetog Jova-

naKrstitelja uSvaču“.

Markovićjeistakaodajepolici-

ja postupila u skladu sa zako-

nom.

- Skup nije bio blagovremeno

prijavljen.Ovakavskup,čakida

je bio blagovremeno prijavljen,

nije imao opravdanja sa aspek-

ta Zakona o zaštiti kulturnih

dobara - pojasnio je premijer.

SVAČ

On je istakao i da su na ovom

kulturnom dobru u vremen-

ski bliskomperiodu izvođeni

konzervatorski radovi radi

unapređenja njegovog sta-

nja.

- Stoga, svaka aktivnost koja

bi bila sprovedena u tomvre-

menu, a bez prethodne kon-

sultacijeodnosnosaglasnosti

Uprave za zaštitu kulturnih

dobara, predstavlja potenci-

jalni rizik i opasnost kako za

njegov integritet, takoi zabe-

zbjednost posjetilaca, bez

obzira ko je sprovodi i kakvu

jurisdikciju sebi pridaje – re-

kao jeMarković.

On je poručio i da Vlada ima

jasan stav i namjeru da i u na-

rednomperiodu, posvećeno i

odlučnodjelujenaplanuobe-

zbjeđivanjazaštite i očuvanja

svih kulturnih dobara koja se

nalaze na našoj teritoriji.

- A s tim u vezi, i da spriječi

PODGORICA

SavjetAgencije za elektron-

skemedije izdao je juče saglasnost zapro-

mjenuvlasničke strukturePinkMtelevizije,

anovi vlasnikbićedioničarskodruštvo „Daj-

rektmedija“ izBeograda.

- Savjet Agencije za elektronskemedije izdao je

saglasnostzapromjenuvlasničkestrukturepri-

vrednog društva „Pink M Company“ d.o.o. iz

Podgorice emitera „TV PinkM“, kojom se pre-

nosi 100odstovlasničkogudjelasadosadašnjeg

vlasnika privrednog društva „Pink Internatio-

nal Company“ d.o.o. iz Beograda, Srbija na pri-

vrednodruštvo„DirectMedia“d.o.o. izBeogra-

da, Srbija - precizirano je u saopštenju.

Savjet Agencije je, kako dodaju, ovakvu odluku

donio jer je utvrđeno da planiranom promje-

nom vlasničke strukture neće doći do kršenja

odredbiZakonaoelektronskimmedijimaveza-

nih za nedozvoljenu medijsku koncentraciju,

imajući uviduda jeAgencijauradilasveprovje-

re vlasničke strukture budućeg vlasnika emite-

ra opšteg televizijskog programa „TVPinkM“.

Savjet je juče usvojio i izvještaj o finansijskom

poslovanju Agencije za elektronske medije za

prvopolugođe 2018. godine.

-Agencijaza elektronskemedije jeuprvompo-

lugođu2018.godineostvarilaukupanprihodod

473.010,58 eura, sa ukupnim rashodom od

385.824,83 eura, što znači da je ostvarena pozi-

tivna razlikau iznosuod87.185,75 eura. Uizvje-

štajnomperiodu, Agencija je uspjela da obezbi-

jedi efikasno funkcionisanje i ostvarivanje

planiranih ciljeva - navedeno je u saopštenju.

Ovakav rezultat, kako navode, ostvaren je za-

hvaljujući stalnoj internoj kontroli, mjesečnoj

analizi prihoda i rashoda i praćenja likvidnosti

poslovanja.

- Ključni pokazatelj poslovanja i njihovo pore-

đenje sa finansijskim planom za 2018. godinu,

na koji je Skupština Crne Gore dala saglasnost,

ukazuje da se on u potpunosti sprovodi - piše u

saopštenju.

K.J.

PODGORICA

Naknadni

konkurs zaupis uprvi ra-

zred srednjih škola jeupri-

premi i bićeobjavljen tokom

jula, saopšteno je izMini-

starstvaprosvjete, aprijav-

ljivanje jeplaniranoza 15, 16.

i 17. avgust.

Iz resora prosvjete je saopšte-

no da je određeni broj učenika

osnovnih škola upućen na po-

pravne ispite koji će se održati

uprvojpoloviniavgusta,paćei

ti učenici moći da se prijave u

avgustovskomroku.

-Usrednješkoleujunskomro-

ku upisano je 6.503 učenika.

Od tog broja u programe gi-

mnazije upisano je 2.013 uče-

nika. U stručne škole na pro-

grame u četvorogodišnjem

trajanjuupisanoje3.419učeni-

ka. Na programe stručnih ško-

lau trogodišnjemtrajanjuupi-

sanje1.071učenik-navodi seu

saopštenju.

Direktor Direktorata za sred-

nje obrazovanje Veljko Tomić

rekao je da podaci jasno uka-

zuju na to „da smo sa kampa-

njom za upis u stručne škole,

kao i drugim aktivnostima na-

pravili značajne pomake u

stručnomobrazovanju“.

-Oni zarezultat imajupoveća-

no interesovanje učenika za

profile u srednjim stručnim

školama, koji omogućavaju

lakše uključivanje na tržište

rada i dalji profesionalni ra-

zvoj - saopštio jeTomić.

Pojasnio je da je karakteristič-

nozaupisni rokkoji jezavršen

to da su u pojedinim školama

formirana odjeljenja za obra-

zovne programe za koje dugo

nije bilo interesovanja uče-

nika ili ih nije bilo u obra-

zovnoj ponudi škola.

- Na primjer, u Tivtu je formi-

rano odjeljenje kuvara, pri če-

mu se za upis prijavilo skoro

dvaputavišeučenikaodtraže-

nog broja. U Budvi se za

ovaj programprijavilo

dvostruko više uče-

nika u odnosu na

prethodnu školsku

godinu. Kuvare će-

mo poslije dužeg

nizagodinaimatiiu

Ulcinju.UPodgori-

ciseprija-

v i l o

Radio AntenaM juče proslavio 24 godine postojanja

Šuković: Držimo

seprincipa istine

Državaćezako

nependrecim

slavljenje ratni

Neko je pokušao

da nas natjera da

sa pendrecima

i uniformama

uđemo i

spriječimo taj

sraman čin.

Nikada to neće

uraditi Vlada, dok

sam ja na njenom

čelu, jer je to

crkvena imovina

– rekao je Duško

Marković

SveštenstvoSPCspriječenodaodrži liturgijun

DarkoŠuković

Premijer ocijenio da je parastos Draži Mihailoviću sramota Srps

Savjet Agencije za elektronskemedije

Dajrektmedija

novi jevlasnik

PinkMtelevizije

ZgradaPinkMtelevizijeuPodgorici

Ministarstvo prosvjete

Usrednje školeu

rokuupisano6.50

VeljkoTomić