Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 19. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Plantaže su prilikom jučerašnje

posjete guvernera američke savezne države Mejn,

Pola Lepejdža, uspostavile nove kontakte kojima

će poboljšati ekonomske veze Crne Gore i važnih

izvoznih tržišta na kojima realizuju 65 odsto svoje

proizvodnje, saopšteno je iz ove kompanije.

Lepejdža, koji je došao u pratnji ambasadorke

SAD u Podgorici Margaret En Uehare, dočekali su

izvršna direktorica Plantaža Verica Maraš i direktor

izvoza Milan Milutinović i tokomobilaska podru-

ma Šipčanik gostu predstavili istorijat i aktivnosti

kompanije.

M.P.M.

Guverner Mejna u Plantažama

Šansazaveći izvoz

USD

1.17070

JPY 131.81000

GBP 0.88725

CHF

1.16480

AUD

1.5810

CAD

1.54030

Kursna lista

PODGORICA

Odpet veli-

kihzagađivačaokoline jedino

jenedavnoTEPljevljadobila

integrisanudozvoluza rad

koja se izdajenapet godina.

DOZVOLA

ZahtjevKAP-a je vraćennado-

punu zbog znatnih nedostata-

ka. Željezara Tosčelik je prošle

sedmice dostavila obnovljeni

zahtjev,Kovačnici Podgorica je

odbijen, a Svinjogojska farmau

Spužu nije ga ni dostavila, kaže

generalna direktorica za život-

nu sredinu u Ministarstvu tu-

rizma IvanaVojinović.

Izdavanje ove dozvole ne znači

da je postrojenje u tom mo-

mentuusklađenosaevropskim

standardima, već ona definiše

plan zadataka koji se moraju

sprovesti da bi se povećala od-

govornost prema okolini. Proš-

lo je 13 godina od kada su ove

kompanije, po Zakonu o inte-

grisanomsprečavanjuikontro-

li zagađivanja životne sredine,

trebaloda imajuovudozvolu, a

posljednji rok je istekao 1. janu-

ara ove godine. UMinistarstvu

su odlučili da više ne produža-

vaju rokove, nego da pooštre

kazne. Izmjene zakona su prije

nekoliko dana ušle u skupštin-

skuproceduru,akaznazakom-

panije koje nemaju ovu dozvo-

lu podignuta je sa sadašnjih

maksimalno 15 na 40 hiljada

eura.

ROK ISTEKAO1. JANUARA

Vojinović je kazala da 1. janua-

ranijednoodovihpetpostroje-

nja nije imalo integrisanu do-

zvolu za rad, zbog čega se

moraomijenjati zakon.

-OvogaputaVladasenijeopre-

dijelila za produženje roka ne-

gozapooštravanjekazne. Prili-

kom dostavljanja obimne

dokumentacije kompanije

imaju obavezu da dostave i fi-

nansijsku garanciju za dobro

izvršenje posla u visini od 20

odsto planirane investicije za

tu godinu - objašnjava direkto-

rica.

Dugose, podsjeća, odlagalopo-

većanje novčnih kazni, ali je

sada sazrelo vrijeme, iako će

onedodatnoopteretiti radovih

postrojenja.

-To jebio jedini načinda sepri-

vole da odgovornije rade na za-

štiti vode, vazduha i zemlje -

kaže Vojinović, koja smatra da

će pooštravanje novčane kazne

podstaći firme da ubrzaju pri-

bavljanje ove dozvole.

- Ta se procjena potvrdila. Na

osnovu komunikacije sa kom-

panijama vjerujemo da će

uskoro imati uredne zahtjeve

za dobijanje dozvole -ističe

ona.

ODUZIMANJEDOZVOLE

Izdavanje ove dozvole ne znači

da je postrojenje u tom mo-

mentu u potpunosti usklađeno

sa evropskimstandardima.

- Integrisana dozvola definiše

precizan plan koraka koje u ra-

zumnim vremenskim interva-

lima postrojenje treba da spro-

vede i zadovolji kako bi se

smatralo da je usklađeno sa za-

konom.Odmomentaizdavanja

integrisane dozvole ključno je

postupanje inspekcija, prije

svega ekološke, koje će pratiti

rad tog postrojenja i uticaj na

životnu sredinu – kaže Vojino-

vić i ističe da zakon predviđa

mogućnoststavljanjavansnage

ove dozvole u situacijama kada

inspektori utvrde da nijesu is-

punjeni uslovi koji su sastavni

dio rješenja.

Pohvalila je EPCGkoja je dobi-

la integrisanu dozvolu za rad

TEPljevlja.

- Zahtjev EPCG je bio urađen

po najboljim standardima koje

propisujeDirektivaEU. Izradi-

li su veoma dobre planove pri-

lagođavanja rada ovog postro-

jenja i Agencija za zaštitu

životne sredine je izdala inte-

grisanu dozvolu za rad – rekla

je Vojinović, dodajući da je iz-

davanje ove dozvole složen

proces, koji stvara probleme i

državamaEU.

M.P.M.

Izmjene zakona o integrisanomsprečavanju i kontroli zagađivanja

životne sredine ušle u skupštinsku proceduru

Dozvoluza rad ima

samoTermoelektrana

KAP i željezara

obnavljaju

zahtjeve,

Kovačnici je

odbijen, a farma

svinja u Spužu nije

ga ni dostavila

40

hiljada eura predložena

kazna za kompanije koje

nemaju integrisanudoz-

volu za rad

rao na pitanja poslanika

legalizuju

posljedice

jeMarković i dodao da je nes-

porno da smo se ovim zako-

nompribližilimeđunarodnim

standardima i doprinijeli raci-

onalizaciji procedura u toj

važnoj oblasti.

M.P.M.

pića da li je Vlada sposobna da se

suoči sa ubrzanimpogoršanjem

standarda građana i strukturalno

neodrživim stanjem ekonomije.

- Iz Svjetske banke su upozorili da

su javne inansije i dug neodrživi.

Posljednja vlada koja je ozbiljno

vodila inansije je bila vlada Željka

Šturanovića. Građani žive sve

gore i ova kockarska ekonomija

je pri kraju - ocijenio je Krivokapić

i dodao da budžetski de icit već

osmu godinu u prosjeku iznosi

pet odsto i da se „raskuba državna

imovina“.

Premijer je odgovorio da razvoj

zemlje, dok je on na čelu Vlade,

neće biti doveden u pitanje zbog

dnevnopolitičkih interesa, niti će

biti pod sjenkom samoljubivih i

umišljenih političara.

iku6.810eura

PODGORICA

Treba pokrenuti reviziju

koncepta reorganizacije željeznice, a kao

model iskoristiti njemačka i slovenačka

iskustva koja predviđaju formiranje hol-

dinga željezničkih preduzeća, saopštio je

predsjednik odbora direktora Željezničke

infrastrukture Safet Kalač na sastanku

menadžmenta četiri željeznička preduze-

ća u Privrednoj komori.

Istakao je da se značajna podrška u tom

procesu očekuje od Ministarstva saobra-

ćaja i PKCG.

Iz PKCG je saopšteno da su učesnici

sastanka konstatovali da četiri kompatibil-

na preduzeća moraju još tješnje da sara-

đuju, kako bi e ikasnije poslovala.

- Nepovoljna starosna struktura zaposle-

nih i nedostatak stručnog kadra među

najznačajnijim su izazovima sa kojima se

željeznička preduzeća susrijeću. Predstav-

nici željezničkih preduzeća su pozitivno

ocijenili programdualnog obrazovanja

u čijoj realizaciji je PKCG partner i najavili

aktivno učešće, prepoznajući njegov zna-

čaj za obezbjeđenje buduće radne snage.

Oni su, međutim, upozorili da Zakon o

zaradama državnih službenika i namje-

štenika i Uredba o zabrani zapošljavanja

u javnom sektoru negativno utiču na

rješavanje problema kadra, zbog čega su

tražili podršku PKCG u zastupanju njihovih

interesa po tompitanju pred donosiocima

odluka – navedeno je u saopštenju iz Pri-

vredne komore.

Smatraju i da ograničenje za poslovanje

predstavlja i Zakon o javnimnabavkama.

Podnijeli su i inicijativu za smanjenje stope

PDV na prevoz tereta na sedamodsto.

M.P.M.

Sastanakmenadžmenta željezničkih preduzeća u Privrednoj komori

Sadahoćeželjeznički holding

Sa sastankauPKCG

svaku eventualnu nedoumi-

cu - kazala je Krsmanović.

Naglasila je da „tek predstoji

utvrđivanje tačnih naknada

za komunalnouređenje“.

- Prijedlozi odluke o nakna-

damasuupućeni nadležnom

ministarstvu na saglasnost, a

potom treba da ih usvoje od-

bornici. Vjerujem da ne po-

stoji mogućnost da oni koji

su predali zahtjeve za legali-

zaciju plate veće komunalne

naknade, kako se spekuliše,

ali znam da su predviđene

kazne za sve koji se nijesu

prijavili za legalizaciju – re-

kla je Krsmanović.

Tačan broj nelegalnih obje-

katanapodručjuopštineBar

nije utvrđen, ali se pominje

cifra između20 i 30hiljada.

V.K.V.

TEPljevlja

ZoricaKrsmanović