Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 19. jul 2018.

Politika

PODGORICA

Dr IvanVu-

ković, noslilac izborne liste

„ZadobrograđanaPodgori-

ce - Pobjedničkakoalicija

MiloĐukanović“ kojučine

DPS i partneri BS, LP, DUA i

Crnogorska, bićekandidat

za gradonačelnika glavnog

grada - usaglašeno jeuvrhu

Demokratskepartije socija-

lista, saznajePobjeda.

Odbor DPS-a glavnog grada

ozvaničiće i potvrditi Vukovi-

ćevukandidaturuzaprvogčo-

vjeka Podgorice na sjednici

koja će biti održana u petak,

20. jula. Tu odluku će nakon

togapotvrditiPredsjedništvoi

Glavni odbor partije.

APSOLUTNAVEĆINA

Sjednica Skupštine glavnog

grada na kojoj će biti izabran

novi gradonačelnik biće odr-

žana 31. jula.

DosadašnjigradonačelnikSla-

voljub Stijepović će, prema

našim saznanjima, dobiti

funkciju u kabinetu predsjed-

nika Crne GoreMila Đukano-

vića.

Na izborima za odbornike u

Skupštini Podgorice koji su

održani 27.maja, koalicijakoju

je predvodio dr Ivan Vuković

osvojila je 48.047 glasova, pa u

parlamentu ima apsolutnuve-

ćinu-32odborničkamjestaod

61 koliko ima uparlamentu.

Ivan Vuković rođen je 17. sep-

tembra 1984. u Podgorici, gdje

je završio osnovnu i srednju

školu.

BIOGRAFIJA

Osnovne i specijalističke stu-

dije završio je, sa visokimpro-

sjekom, na Fakultetu politič-

kih nauka Univerziteta Crne

Gore, apostdiplomske2008. u

Holandiji.Ujunu2014. godine

odbraniojedoktorskudiserta-

ciju na Centralnoevropskom

univerzitetu u Budimpešti.

Akademsku 2016 - 2017. pro-

veo je na UniverzitetuDžordž

Vašington, gdje je tokom bo-

ravka u Americi i predavao.

Tokom protekle dvije godine,

bio je angažovankao

prodekan za među-

narodne odnose na

FPN-u. Vuković je

slovio za jednog od

stručnijih političkih

PODGORICA

ČlanstvoCr-

neGoreuEvropskoj uniji

prioritet je crnogorskeVla-

de, i ona je sposobnada taj

cilj ostvari, poručio jepremi-

jerDuškoMarković.

On je jučeprimio članoveRad-

ne grupe Savjeta EU zadužene

za proces proširenja Unije i

njeneodnosesadržavamakan-

didatima (COELA), koja je za-

počela višednevnu radnu po-

sjetuCrnoj Gori.

Marković je rekao da je imple-

mentacija evropske agende

reformi glavni politički cilj

Vlade, kao što su na ekonom-

skomplanu to razvoj, valoriza-

cija resursa, otvaranje novih

radnih mjesta i podizanje ži-

votnog standarda građana.

- Zahvalni smoEUna Strategi-

ji proširenja jer nam ona daje

prilikudaostvarimosvojuvizi-

ju –CrnaGora

uUniji.Mi

želi-

mo da tu priliku iskoristimo, i

sposobni smoda i taj cilj ostva-

rimo. Zato nam je potreban in-

tenzivan dijalog sa EU, i zato

samzahvalanna vašemintere-

su za Crnu Goru, istakao je

Marković.

Govoreći o procesu evropske

integracije Crne Gore, on je

upoznaopredstavnikeCOELA

sa promjenama u pregovarač-

koj strukturi i najavio intenziv-

nije uključivanje civilnog sek-

tora uproces.

- Premijer je upoznao članove

Radne grupe COELA o impo-

zantnim ekonomskim rezulta-

tima Vlade u prošloj i u ovoj

godini, kao i o činjenici da se u

ovom trenutku u našoj zemlji

realizuju investicije vrijedne

višemilijardieura,kažeseusa-

opštenju.

Navodi se da su predstavnici

Radne grupe, koju čine stalni

predstavnici država članica

Unije u Briselu, istakli činjeni-

cu da jeCrnaGora na čelu pre-

govaračkog procesa saEU.

-Onisupozdraviliposvećenost

Vlade evropskoj agendi i spro-

vođenju neophodnih reformi i

izrazili podršku individual-

nom vrednovanju rezultata

kandidata u procesu pristupa-

nja, dodaje se u saopštenju.

Sastanku suprisustvovali glav-

ni pregovarač Crne Gore sa

Evropskom unijom Aleksan-

dar Drljević i šef Delegacije

Evropske unije u Crnoj Gori

ambasadorAivoOrav.

R.P.

PODGORICA

Predsjednik Ruske

Federacije Vladimir Putin čestitao je

crnogorskom kolegi Milu Đukanovi-

ću Dan državnosti Crne Gore.

- Poštovani gospodine predsjedniče,

primite čestitke povodomDana

državnosti Crne Gore - navodi se u

Putinovoj

čestitki.On

je našoj zemlji

poželiomir, blagostanje i prosperi-

tet.

R. P.

PODGORICA

Dragan Ivančević i čla-

novi Crnogorskedjelovanjemuvlasti u

Budvi doprinose jačanjudržave i nje-

nih institucija, to radeukomplikova-

nimpolitičkimodnosima i naborbi ko-

juhrabrovode treba imčestitati,

umjesto što seprotivnjihvodi neobjaš-

njivahajka– saopštio jepredsjednik

CrnogorskeVladimirPavićević.

Onjereagovaona, kakojenaveo, brutalnu

hajku kojoj su izloženi odbornik Crno-

gorskeuSkupštini opštineBudvaDragan

PurkoIvančević i članovi tepartijeuBud-

vi.

Predstavnici Crnogorske i vlasti u Budvi

potpisali su u utorak sporazum o postiz-

bornoj koalicionoj saradnji, čime je omo-

gućen rad lokalnog parlamenta, koji nije

zasijedao duže od pola godine te izbje-

gnuto uspostavljanje prinudne uprave u

tomgradu.

Nakon toga sunapojedinimFejsbuk stra-

nicama, među kojima dominiraju „Politi-

ka Crna Gora“ i „Crna Gora transparen-

tno“, objavljeni postovi u kojima se

odbonik Crogorske Dragan Purko Ivan-

čević optužuje za izdaju birača i principa

na kojima je zasnovanaCrnogorska, te da

je to što je 90-ih podržavao Liberalni sa-

veziskoristiozasticanjematerijalnekori-

sti.

- Samo bi ga zamolili da promijeni ime

partije i ne bruka Crnogorce – navedeno

je na stranici „PolitikaCrnaGora“.

-Znate li one što čitav život viču „ja samti

brate stari Liberal“, a svaki put su ta dva

prsta debelo naplatili i to na štetu države

koju navodno obožavaju. E pa kapiten

vam je te ekipe Purko - čovjek koji je naj-

bolje unovčio mahanje sa dva prsta svaki

put kad je bila prilika... Srećna ti žičara

junače – piše u postu na stranici „Crna

Gora transparentno“.

Reagujući na ove navode, lider Crnogor-

skeVladimir Pavićević ističe kako se spo-

razumomizBudve zapravobrani i poštu-

je država i izborna volja građana, te kako

je sve što ta partija radi potpuno transpa-

rentno. Građane je pozvao da prate rad i

nadziru svaki korak Crnogorske, a njeno

djelovanje „cijene po rezultatima, a ne po

praznimpričama“.Osvrnuose inaoptuž-

beDPS-a za političkukorupciju.

Saopštio je i kako Ivančević nije učestvo-

vao u dijalogu koji su vodili Crnogorska i

predstavnici koalicije na vlasti, već da je

timpregovorima rukovodioupravo on.

-Akopostoji bilokakavdokazda sambilo

kada učestvovao u političkoj korupciji,

molimdame onaj ko takve dokaze ima sa

timdokazima javno suoči - naglasio jePa-

vićević.

Đ.Ć.

Lider Crnogorske reagovao na optužbe na račun te partije i njenih odbornika

Pavićević: Čestitajtenam,

umjestoštovoditehajku

Nezadovoljan sporazu-

momo koalicionoj saradnji

sa budvanskom vlašću, iz

Crnogorske je juče istupio i

jedan od osnivača te parti-

je, Dragan Mihović.

- Pošto je Crnogorska prišla

strani koju smo pomom

utisku smatrali plaćenim

političkim slivnikom, bez

moralne ili javne vertikale,

bez snage i ljudi koji bi

bili u stanju da prona-

đumoderan pristup

gradu u ekspanziji, u

oblikovanju njegove

razorene duhovnosti

i socijalne ravnoteže,

obavještavamVas - ja

izlazim – naveo je

Mihović u

pismu koje je uputio pred-

sjedniku stranke Vladimiru

Pavićeviću.

Pavićević je u odgovoru, u

koji je Pobjeda imala uvid,

Mihovića obavijestio da je

njegovo pismo proslijeđe-

no nadležnomodboru, te

da će istupanje iz članstva

biti konstatovano.

Ostavku u Crno-

gorskoj u

utorak je

podnio

i pred-

sjednik

nikšićkog

odbora

stranke Dra-

žen Tadić.

IzCrnogorskeistupio

i jedanodosnivača

Premijer Marković sa članovima Radne grupe Savjeta EU

PrioritetVlade

članstvoCrneGore

uEvropskoj uniji

PutinčestitaoĐukanoviću

Dandržavnosti CrneGore

ODLUKA:

Sjednica Skupštine Podgorice biće održana 31. jula

Dr IvanVuković

kandidat za

gradonačelnika

Dosadašnji

gradonačelnik

Slavoljub Stijepović

će, prema saznanjima

Pobjede, dobiti funkciju

u kabinetu

predsjednika

Crne GoreMila

Đukanovića

analitičara.

Podsjećamo, dr Đorđe Suhih

izSocijaldemokrata izabranje

6. jula za predsjednika Skup-

štineglavnoggrada, nakonsti-

tutivnoj sjednici na kojoj su

verifikovani mandati novom

sazivuodbornika uSkupštini.

U Skupštini glavnog grada 17

odbornika ima lista „Podgori-

ca za 21. vijek – Demokrate i

Građanski pokret URA“, dok

su listi „Sve za moj grad – De-

mokratski front i Socijalistič-

ka narodna partija“ pripala

osam, Socijaldemokratama tri

i Albanskoj alternativi jedan

mandat.

Z.D.

Vladimir Pavićević

DraganMihović

Vladimir Putin

IvanVuković

Sa sastankapremijeraMarkovića i

članovaRadnegrupeSavjetaEU