Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 19. jul 2018.

Politika

PODGORICA

-Američki

predsjednikDonaldTramp

ponovo jeuspioda smjesti

CrnuGoruucentar svjetske

javnosti. Ocjenomda suCr-

nogorci snažni i agresivni i

da sepita zaštobi američkim

trupama trebalo tražiti da

braneCrnuGoru, Tramp je

izazvao reakcije širomsvije-

ta i pokrenuopitanjeda li su

SAD, saTrampomna čelu,

zaistaposvećene članu5Va-

šingtonskog sporazumakoji

govori o tomeda senapadna

jednučlanicuNATOsmatra

napadomna cijeluAlijansu i

predstavlja sržSjevernoa-

tlantskog saveza.

U intervjuu za Foks njuz,

Tramp je govorio o funkcioni-

sanju i finansiranju NATO. Na

konstataciju novinara da član-

stvouNATOobavezuječlanice

da brane svaku zemlju koja je

napadnuta i na pitanje - zašto

bi njegov sin išao da brani reci-

mo Crnu Goru – američki

predsjednik je kazao da se i on

postavlja istopitanje. .

-Razumijemštomepitate. I ja

sam se to pitao. Crna Gora je

mala država sa veoma snaž-

nim ljudima. Oni su veoma

snažni ljudi. Oni su veoma

agresivni ljudi, možda će po-

stati agresivniji i čestitam - u

Trećem svjetskom ratu smo -

kazao jeTramp.

Govoreći o finaniranju Alijan-

se,predsjednikSADjeponovio

stav da sve članice moraju iz-

dvajati dogovoreni procenat iz

budžeta za finansiranje NATO

operacija.

-Ne zaboravimo ovdje sam

(kao predsjednik) tek godinu i

po,alisampreduzeorazgovore

prije tri ili četira dana. Morate

da platite, morate. Oni čak i ne

plaćaju, a mi ih štitimo. To je

jednačina i u Crnoj Gori, za-

ključio je američki predsjed-

nik.

REAKCIJE

Izjava predsjednika SADza tili

čas je izazvala brojne reakcije i

žustre kritike povodom kon-

statacija oCrnoj Gori.

Dejmon Vilson, izvršni pot-

predsjednik Atlantskog savje-

ta, komentarišući izjavu ame-

ričkog predsjednika, kazao je

da je Crna Gora ponosna naci-

ja, ponosnihljudi, koji susepo-

kazali snažnim i otpornim to-

komsvoje teške istorije.

- Nisu agresivni, ali će braniti

svoju naciju i sada i naš savez.

Žestoke reakcije svjetske javnosti na ocjene

američkog predsjednika o Crnoj Gori

Trampova

ruskapriča

Mandić: Bojimsezavas

Marković: Uživajteuzabludi

LiderDemokratskog frontaAndrijaMandić radujesezbog izja-

veameričkogpredsjednikaDonaldaTrampa.

-NijeslučajnopitanjenakojejeodgovorioDonaldTramp.Bojim

sezavas, aradujemsezbognas. Bojimseda jenasamituuHel-

sinkijumalodotaknutatemaCrneGoreiovognasiljaidržavnog

terora koji se sprovodi nad građanima CrneGore. Ne kažemto

ja,negopredsjednikSAD,DonaldTramp,rekaojeMandićtokom

premijerskogsatauSkupštini.

Predsjednik VladeDuškoMarković odgovoriomu je da Tramp

ukazaonapitanjeizdvajanjazafinaniranjeAlijanseidaamerički

predsjednik ne govori prvi put da ne želi da vidi svoje vojnike

kakoratujuzadruge.

-On jetorekao i ranije, aneprvi put. Vi uživajteusvojoj zabludi i

vjerujemdaćetesesuočitisaposljedicamateizjave.Pustimomi

Trampa, rekao jeMarković.

SjedinjeneDržave

razumijuposvećenost

koju je dala CrnaGora.

Naše ugovorne obaveze

zajedno vezujunaše

nacije. Nema sumnje da

su SjedinjeneDržave

posvećene odredbama

iz člana 5 - da napad

na jednog

bude tretiran

kaonapad

na sve,

zaključio

jeVilson

Brineme štoTramp

koristi ruskupriču

a da bi sa Takerom

Karlsonomgovorio o

Crnoj Gori. Trampove

izjave slabeNATO,

dajuRusiji dozvoluda

izazove nevolje i time u

stvari povećavaju rizike

odobnovljenog sukoba

na Balkanu,

napisao je

Klark na

Tviteru

Ljudi uCrnoj

Gori su se

oduprli Puti-

novompritisku

kako bi sačuvali

demokratiju.

Senat je sa 92 glasa za

i dva protivpodržao

učlanjenje Crne

Gore uNATO. Na-

padima na CrnuGoru

i preispitujući naše

obaveze uNATO, pred-

sjednik igra kako Putin

želi, rekao je američki

senator DžonMekejn

Slab i popustljiv

Piše:

MiodragVLAHOVIĆ

O

vo gornje, iz naslova, nikada ne bismo rekli, a kamoli

napisali za predsjednika SAD. Ne pamtimo da je iko

od njih takav bio, a naše poznavanje te materije bismo, za

svaki slučaj, ograničili na XX vijek i na ovo malo od stolje-

ća u kojem živimo.

Crna Gora će uvijek pamtiti napore predsjednika Vilsona,

na nesrećnoj konferenciji u Versaju, a i poslije nje, da se

učini bar nešto za malenu kraljevinu u balkanskim brdima,

koja je bila Saveznica u Velikom ratu, a, odmah potom, bila

zaboravljena i brutalno zbrisana sa političke mape.

I danas nam je drago, dok se sjećamo počivše Jugoslavije,

koja je, sa američke daljine, takođe bila mala zemlja, kada

čitamo svjedočanstva i pronalazimo fotografije i snimke

sa susreta maršala Tita sa američkim predsjednicima.

Nedavno smo se, sa starijim kolegom, takođe našim

diplomatom, smijali začuđenom Niksonu pred kojim pred-

sjednik SFRJ nonšalantno pali (kubanski!) „Romeo i Julija“

tompus, usred Ovalnog ofisa! Đe je apsolutno i bespogo-

vorno zabranjeno pušenje, naravno. Priceless, kako kaže

jedna reklama.

Zbog toga smo, uostalom, prošle godine, povodom čuve-

nog „guranja u reketu“ predsjednika Trampa, kada je, nez-

grapno i nedolično, odgurnuo našeg premijera Markovića,

da bi se probio u prvi red (đe mu je, i bez laktanja, mjesto)

to tumačili kao nesnalaženje 45. predsjednika SAD u

novim situacijama, kada diplomatska uljudnost nikada nije

na odmet.

Sada imamo nove „zgode i nezgode šegrta Hlapića“, da

se sjetimo naslova jedne zaboravljene dječje knjige iz

zapadnih krajeva bivše velike domovine, opredmećene u

trideset sekundi nepovezanih i nezgrapnih misli stanov-

nika Bijele kuće, u kojima su Crnogorci ,,jaki i agresivni“.

Za prvo ćemo se odmah složiti, a o drugom ima svjedo-

čanstava onih koji su kroz istoriju kidisali na malenu Crnu

Goru.

Nema, naravno, potrebe da se jedimo na Donalda Džona

Trampa, na njegovo poznavanje istorije i geografije, a

još manje na znanje i manire. Ima ko o tome da brine i

da kaže. Nismo ga mi birali, pa je red da se, bar na javnoj

sceni, uzdržimo. Drago nam je, s druge strane, da čitamo

izjave našeg prijatelja, senatora Džona Mekejna i da svje-

dočimo brojnim reakcijama i kritikama drugih američkih

prijatelja, iz obje glavne partije i iz mnogobrojnih instituci-

ja, koji precizno i pošteno tumače ono što je predsjednik

Tramp uspio da kaže i obrazlažu neizbježne loše posljedi-

ce takvog nastupa - i po Ameriku, i po svijet.

Ono što, ipak, možemo i moramo ovim povodom reći, kao

iskreni američki saveznici, kao građani najmlađe članice

Alijanse - koja želi da bude i dio evropske porodice naroda

i država - je vrlo jednostavna poruka: ne radi se ovdje o

Crnoj Gori, niti o tome da li smo mi jaki ili nejaki, agresivni

ili permisivni.

O Sjedinjenim Državama je riječ, o njenoj sposobnosti,

interesu i želji da ostane faktor stabilnosti i mira u ovom

problematičnom svijetu, zajedno sa NATO saveznicima,

i u saradnji sa svima koji žele saradnju zbog vrijednosti i

interesa koji nas povezuju, bez obzira na veličinu i geo-

grafsku poziciju. Riječ je i o samoj Alijansi, o rezonu nje-

nog postojanja i obavezama i odgovornostima svih koji je

čine.

Upotreba Crne Gore i njene navodne sposobnosti da

izazove globalni sukob, kako bi se zamaglili ili opravdali

neubjedljivi diplomatski nastupi, ne samo ovaj posljednji

u Helsinkiju, ne govori dobro o sposobnosti američkog

predsjednika da upravlja krizama koje sam stvara.

Zato mu, sve i da želimo, ne možemo reći da je to što radi

„snažno i agresivno“. Jer nije. Naprotiv i nažalost, upravo

je obrnuto.

(Autor je bioministar inostranih poslova Crne Gore i

prvi crnogorski ambasador u Vašingtonu. Sada je crno-

gorski ambasador pri Svetoj Stolici. Iznijeti stavovi i mišlje-

nja ne izražavaju nužno zvanične stavove Crne Gore)

Komentar

Ponosni smo što

imamo Crnu Goru

kao saveznika i znamo

dajenašaAlijansajača,rekaoje

zaPobjeduVilson.

Dodaje da je upravo Kremlj

agresivan u regionu, i to „kroz

političko zastrašivanje, eko-

nomsku prisilu i prikrivene

operacije kao sredstvo za šire-

njehaosa,poremećajpolitičkih

i ekonomskih reformi i spreča-

vanje proširenjaNATO i EU.“

- Ruski obavještajni agenti

GRUsuorkestriralipokušajdr-

žavnog udara i atentata u okto-

bru 2016. upravo s ciljem spre-

čavanja Crne Gore da se

priključiNATO.ProširenjeAli-

janse jasno pokazuje da nema

s i gurnosnog vakuuma i

onemogućava Rusiju da ugrozi

bezbjednost Crne Gore ili dru-

gih saveznika u regionu. Član-

stvo u NATO-u je brana za ru-

sku agresiju i garancija mira,

ocijenio jeVilson.

Podsjetio je i da je američki Se-

nat sa 97 glasova za podržao

prijedlog da se Crna Gora pri-

druži NATO-u.

- Sjedinjene Države razumiju

posvećenost koju je dala Crna

Gora. Naše ugovorne obaveze

zajednovezujunašenacije.Ne

-

ma sumnje da su Sjedinjene

Države posvećene odredbama

iz člana 5 - da napad na jednog

bude tretiran kao napad na

sve, zaključio jeVilson.

NajučerašnjiupitPo-

bjedevisokizvanič-

nikNATOističeda

je, mimo nedavne

izjave, Donald

Tramp jasno sta-

viodoznanjadasu

S A D p o t p u n o

posvećene NATO-u.

Prema ocjeni zvanični-

ka Alijanse, član 5. Vašin-

gtonskogugovora je temelj voj-

nog saveza, a nedavni NATO

samit jepokazaoda unutar čla-

nica postoji čvrsto jedinstvo

oko temeljnihvrijednosti.

- Naš savez je jači nego ikada.

Član 5 se samo jednom aktivi-

rao, kao podrška Sjedinjenim

Državama nakon napada 11.

septembra, što je dovelo do

najveće vojne operacije NATO

u Avganistanu, gdje su stotine

hiljada Evropljana i Kanađana

stajalerameuzramesaamerič-

kim trupama i više od hiljadu

ljudi platile su krajnju cijenu,

rekao jeNATOzvaničnik.

ANTI-TRAMP

Svjetskimedijiprenijelisujuče-

rašnju Trampovu izjavu, ocje-

nujući da je, „postavljanjem

istogpitanja“ - zaštobi od ame-

ričkih trupa trebalo tražiti da

brane svoje saveznike - Tramp

suštinski izazvaoNATO.

NBC njuz podsjeća i da Crna

Gora troši oko 1,5 odsto svog

državnogbudžetazaodbranu,i

navodi da sa 20 vojnika dopri-

nosimisijiuAvganistanu,štoje,

kako dodaju u poređenju sa

brojemstanovnika,višeodzva-

ničnog doprinosa SAD.

Vašington post prenosi izjave

nekadašnjeg predsjedničkog

kandidata, američkog senatora

Džona Mekejna, koji je kazao

da „napadajući Crnu Goru,

Tramp radi upravo ono što Pu-

tin želi“.

- Ljudi u Crnoj Gori su se odu-

prliPutinovompritiskukakobi

sačuvali demokratiju. Senat je

sa 92 glasa za i dva protiv podr-

žao učlanjenje Crne Gore u

NATO. Napadima na Crnu Go-

ru i preispitujući naše obaveze

uNATO, predsjednik igra kako

Putin želi, rekao jeMekejn.

Ovaj medij piše i da je jučeraš-

njom izjavom Tramp pokazao

da ne zna kakoNATO funkcio-

niše. USA Today konstatuje da

„većdovoljnozabrinutečlanice

Alijanse imaju novi razlog da

budunervozni“.

- To je Crna Gora, ili makar

Trampova posljednja izjava o

toj zemlji, piše američki list.

I bivši NATO komandant Vesli

Klark takođe je komentarisao

Trampove izjave.

- ZnamdaNATO član 5 postoji

dabi spriječio rat. Zato se samo

jednomaktiviraonakon11.sep-

tembra,aCrnaGoraidalješalje

trupe uAvganistan, za nas. Bri-

ne me što Tramp koristi rusku

priču a da bi sa Takerom

Karlsonom govorio o Crnoj

Gori. Trampove izjave slabe

NATO, daju Rusiji dozvolu da

izazove nevolje i time u stvari

povećavaju rizike od obnovlje-

nog sukoba na Balkanu, napi-

sao jeKlarknaTviteru.

JovanaĐURIŠIĆ

Upotreba Crne Gore i njene navodne

sposobnosti da izazove globalni sukob, kako bi

se zamaglili ili opravdali neubjedljivi diplomatski

nastupi, ne samo ovaj posljednji u Helsinkiju,

ne govori dobro o sposobnosti američkog

predsjednika da upravlja krizama koje sam

stvara. Zatomu, sve i da želimo, nemožemo reći

da je to što radi ,,snažno i agresivno“