Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 48 Next Page
Page Background

18

Pobjeda

Četvrtak, 19. jul 2018.

Kultura

CETINJE

Izložba „Na strani

pravde i slobode - Legat Velj-

ka Vlahovića“, koju organizu-

je Istorijski muzej Crne Gore

(NMCG), biće otvorena veče-

ras u 19 sati u Crnogorskoj

galeriji umjetnosti ,,Miodrag

Dado Đurić“. Na otvaranju će

govoriti direktorica Narod-

nogmuzeja Anastazija Mira-

nović, rukovoditeljka Istorij-

skogmuzeja Ljiljana Karadžić

i kustostkinja Božena Miljić.

- Ovaj muzej ima čast da čuva

zaostavštinu velikana i narod-

nog heroja Veljka Vlahovića

koja će prvi put biti izložena

u javnosti, izuzev odlikova-

nja koja se nalaze u Stalnoj

postavci Istorijskogmuzeja.

Izložba će svjedočiti o svim

važnijimperiodima Veljkovog

života, o njegovompolitič-

kom angažmanu, partijskom i

državničkom radu. Kustostki-

nje izložbe, istoričarka Bože-

na Miljić i istoričarka umjet-

nosti Ljiljana Karadžić žele da

crnogorskoj javnosti ispričaju

priču o Veljku kao čovjeku,

stvaraocu i misliocu. Izložba

će biti koncipirana hronološki

i tematski, i sa više aspekata

osvjetljavaće izuzetnu ličnost

ovog velikana - navodi se u

najavi događaja.

Poredmnoštva fotogra ija,

posjetioci će moći da vide

Vlahovićeva lična dokumen-

ta, rukopise, privatne pred-

mete i namještaj.

- Želja nam je da predstavimo

zanimljive i vrijedne ekspo-

nate, koje posjetioci do sada

nijesu bili u prilici da vide.

Čineći dostpunimgrađu i

predmete široj javnosti i mla-

đimgeneracijama, ova izlož-

ba je dobar pod-

sjetnik na one koji

su borbom i radom

zadužili našu zemlju,

a Veljko Vlahović se,

bez sumnje, ubraja u

takve ljude - rekla je

kustostkinja Istorijskog

muzeja Božena Miljić.

Izložba će biti otvorena do

10. septembra.

A. Đ.

Legat Veljka Vlahovića večeras u Crnogorskoj galeriji umjetnosti ,,Miodrag Dado Đurić“ na Cetinju

Na strani pravde i slobode

PODGORICA

Dokumen-

tarnu selekcijuFilmskog fe-

stivalaHercegNovi –Mon-

tenegro filmfestivala, koji će

biti održanod 1. do7. avgu-

sta, obilježiće 29ostvarenja

iz cijelog svijeta. Studentska

produkcijabićepredstavlje-

nakroz 17 filmova iz regio-

na.

Selektor dokumentarnog fil-

ma je reditelj Vladimir Pero-

vić, a u žiriju će biti reditelji

Senad Šahmanović (Crna Go-

ra), Huaqing Jin (Kina) i Zofia

Kowalewska (Poljska).

I SREĆA I JAD

Selektor Perović kazao je da

nasumjetnostuvijek tjeradao

životu mislimo intenzivnije.

Dokumentarac, kako kaže, tu

ima osobenomjesto.

- O, kako nas divno, velikim

univerzalnim istinama, uče

slike života sa raznih, dalekih

stranasvijeta.Nijesutodaleke,

tamo nečije slike, to su moje,

naše slike. Slike naše ovdašnje,

današnje stvarnosti. I sreća i

jad, i uspjeh i propast, i ljepota

i rugoba, i nada i očaj, i sloboda

i dogma, i mir i rat, i blagosta-

nje i bijeda, i čast inečast, i, i, i...

sve to uvezano rukama, umo-

vima i osjećajnošću krativnih

dokumentarista,takodasedo-

segne i neko više značenje –

kazao jePerović.

Prema njegovimriječima, svi-

jet je odavno veliko selo, ne po

sredstvima opštenja, nego po

univerzalnosti ljudskihpostu-

pakaidoživljaja,icjelokupnog

ljudskog usuda na zemlji.

- Beskrajni šar svijeta proi-

zveo je u savremenom krea-

tivnom dokumentarcu i ne-

vjerovatni šar prosedea,

tehnika, formi, modova, este-

tika... Čini mi se da, od osam

godina kako dokumentarac

živi u Herceg Novom, ta veli-

ka svjetska bratovština krea-

tivnih dokumentarista nijed-

ne godine nije ponudila tako

raznovrstan i tako snažan iz-

borkaoove.Autoridokumen-

tarnih filmova istrajavaju.

Iskrenošću, čašću i strašću –

kazao jePerović.

Po izboruPerovića, publika će

biti u prilici da pogleda filmo-

ve iz Portugalije, Hrvatske,

Irana, Meksika, Velike Brita-

nije, Kanade, Indije, Ka-

zahstana, Belgije, Njemačke,

Španije, Francuske, Moldavi-

je, Rumunije, Tunisa, Palesti-

ne, Švajcarske, Srbije i drugih

zemalja.

Gosti festivala biće reditelji

Thomas Künstler, Dejan Pe-

trović, Svitlana Šimko, Maja

Arneklajv, Karin Berger, Gre-

gorie Verbeke, Deni Pitsaev i

producentkinja Antonia Kuz-

manić.

OŽIVOTU

Studentsku selekciju takmi-

čarskog programa Montene-

gro film festivala obilježiće 17

kratkihostvarenja koja dolaze

iz različitih filmskih škola. Se-

lektorjerediteljDušanKasali-

ca, a u žiriju će biti Danijela

Radulović, Peter Cerovšek i

Montenegro lmfestival:

Predstavljene dokumentarna i studentska selekcija

Univerzalne istine

i političkapitanja

Studentsku

selekciju

obilježiće

17 kratkih

ostvarenja

koja dolaze iz

različitih lmskih

škola. U kategoriji

dokumentarnog

lma 29

ostvarenja iz

cijelog svijeta

U selekciji Kino Evropa biće prikazano dvanaest dugometražnih

igranih, kao i tri ilma u okviru ponoćnih projekcija u dvorani

Park. Selektor i reditelj Ivan Marinović odabrao je naslove koji će

tek obilježiti ilmsku sezonu.

- Pored osvajača Zlatne palme, ostvarenja „Kradljivac“ Hirokazua

Koreeda, prikazaćemo i druge nagrađene naslove Kanskog

festivala poput ilma „Hladni rat“ (nagrada za najbolju režiju –

Pawel Pawlikowski), „Dogman“ Mattea Garronea (Nagrada za

najboljeg glumca - Marcello Fonte), ali i pobjednika Berlinskog

festivala, kontroverznog „Bez dodira“ (r. Adina Pintille). Biće tu

i ilmovi svjetski etabliranih autora poput Nuri Bilge Ceylana i

Alice Rorwacher, ali i manje poznati naslovi koji su prava ilmska

iznenađenja, poput ostvarenja „Krivica“ Gustava Mollera, koje

je bilo veoma zapaženo na ovogodišnjem Sandensu – kazao je

Marinović i dodao da publika ne

bi trebalo da propusti ni projek-

ciju ilma „Istorija ljubavi“ slove-

načke rediteljke Sonje Prosenc.

Ponoćne projekcije u dvorani

Park obilježiće ostvarenja koja

ruše tabue, šokiraju i hrabro

tragaju za autentičnim ilmskim

izrazom koji ne povlađuje niko-

me. Na reportaru je „Climax“

Gaspara Noe, „Egzorcizam“ Dali-

bora Matanića i „Ederlezi rising“

Lazara Bodrože.

Hrabrotraganjeza

autentičnimizrazom

MašaSeničić.Poredfilmova iz

Crne Gore, publika će vidjeti i

ostvarenja iz Srbije, Hrvatske,

Makedonije i Njemačke.

- U godini jubileja studentski

revolucionarne 1968, pred va-

masufilmovikojinasavremen

način tretiraju politička pita-

nja, ali i odnos prema životu i

međuljudskim relacijama –

kazao je selektorKasalica.

Selekcija, kako ističe, okuplja

deset igranih, šest dokumen-

tarnih i jedan animirani film.

Udokumentarnimfilmovima,

premariječimaKasalice,auto-

ri ne bježe da budu direktni i

otvoreni i da sa neobičnom la-

koćomgovoreonajintimnijim

trenucimauživotuprotagoni-

sta, ali i da tretiraju politička

pitanja o kojima se ne govori

često.

- U igranim filmovima mladi

autori nam nude zanimljive

priče koje se oslanjaju na tra-

diciju i njeno savremeno išči-

tavanje, epizode iz života u

stambenim blokovima regio-

nalnih centara i priče o uvijek

aktuelnimmeđuljudskim od-

nosima, kojima nas reditelji

provode kroz različte žanrove

– rekao jeKasalica.

J.N.

Kadar izaustrijskog lma „O, FortunaO“

Kadar iz lma „Ederlezi rising“

LazaraBodrože

CETINJE

Poznati ruski pijanista Vladimir Viardo nastupiće veče-

ras u 21 sat u svečanoj sali „Ivan Crnojević“ na Cetinju, u sklopu

festivala umjetničke muzike „Espressivo“.

Nakon što je ostvario pobjedu i osvojio zlatnumedalju na Među-

narodnompijanističkom takmičenju Van Klajburn 1973. godine,

Vladimir Viardo je zvrijedio poštovanje publike i kolega. Dostižući

međunarodnu slavu, izdvojio se od svoje generacije veoma

uspješnim izvođenjima i snimcima, inspirišući mnoge, uključu-

jući i Svjatoslava Rihtera i Alisiju de Laroću da ga veličaju zbog

njegovog neobičnogmuziciranja. U godinama koje su uslijedile,

Viardo je sarađivao sa vodećim svjetskimorkestrima.Viardoovi

seminari su veoma popularni širom svijeta, a ilozo ija njegovog

predavanja detaljno je opisana u knjizi Bendžamina Sejvera „The

Most Wanted Piano Teachers in the USA“. Njegove brojne snimke

za izdavačke kuće „Melodia“, „Pro Arte“ i „Nonesuch“ kritika je

jednoglasno pohvalila.

R. K.

VladimirViardona

festivalu „Espressivo“

KOTOR

U okviru ciklusa koncerata pod nazivom „KotorArt

talenti“ na Don Brankovimdanima muzike večeras u 21.30 sati u

Crkvi Sv. Duha nastupiće mladi pijanista Andrija Jovović, koji je

osvojio brojne nagrade na državnim i međunarodnim takmičenji-

ma. Ulaz je besplatan.

Jovović će pred kotorskompublikom izvesti djela Ludviga van

Betovena, Johana Sebastijana Baha, kao i nekoliko kompozicija

Frederika Šopena. Nakon završene Muzičke škole „Vasa Pavić“

u Podgorici, u klasi prof. Lidije Skender, Jovović je upisao studije

klavira na Univerzitetu za muziku i izvođačke umjetnosti (MDW),

u Beču, u klasi prof. Nataše Veljković. Osvojio je prve nagrade na

brojnim internacionalnim takmičenjima. Renomirani članovi žirija,

među kojima su profesori i šefovi klavirskih katedri u Rimu, Mila-

nu, Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Novom Sadu, komentarisali su

da je riječ o talentovanomdječaku s vrlo profesionalnim tonom

i besprijekornommuzikalnošću. U avgustu 2015. predstavljao

je svoju zemlju na Festivalu italijanske kulturne mreže IPSIA u

Prizrenu, gdje je položio audicijumeđu 65 mladihmuzičara i bio

nagrađen učešćemna seminaru pijaniste Pjerluiđija di Telae.

B. M.

Andrija Jovovićna

DonBrankovim

danimamuzike