Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 19. jul 2018.

CrnomGorom

BUDVA

- Zemljekandidati za

pristupanjeEvropskoj uniji

kao što suSrbija, CrnaGora

iliMakedonija radenauspo-

stavljanjupravnog i instituci-

onalnogokvira zapridruži-

vanje. Taj proces ima

značajne implikacije zauslu-

gevodosnabdijevanja i

upravljanjavodama. Pored

pripremeplanova zauprav-

ljanje riječnimslivovima,

usklađenost saDirektivomo

prečišćavanjukomunalnih

otpadnihvoda, jedna jeod

najznačajnijih i najskupljih

obavezakoja zahtijeva zako-

nodavstvoEU- kažekoordi-

nator projekta IAWDFilip

Veler.

On u autorskom tekstu objav-

ljenom u publikaciji JP Regio-

nalni vodovodCrnogorsko pri-

morje ,,Vode Crne Gore“ ističe

da se za zemlje koje su se pri-

družile EU u ranom talasu pri-

stupanja (Mađarska, Slovačka

ili Slovenija), zadatak da obez-

bijede strogo definisani tre-

tman otpadnih voda, pokazao

kao jedanodnajvećih izazova.

Pridruživanje Evropskoj uniji,

objašnjavaVeler, nosi i obaveze

i koristi.

- Ispunjavanje obaveza za kon-

trolu zagađenja voda podrazu-

mijeva izgradnju postrojenja

za tretman otpadnih voda koja

ranijenijesupostojala ili subila

neefikasna. Ta izgradnja se od-

vijala velikom brzinom u no-

vim zemljama članicama. Na

sreću, od EU se mogu dobiti fi-

nansijska sredstva kojima se

podržavaovajprocesuspostav-

ljanja nužno potrebnog uprav-

ljanja otpadnim vodama. Iza-

zov izgradnje te infrastrukture

je značajan i zahtijeva i inže-

njerske kapacitete i reformu

sektoravodakakobiseosigura-

la dugoročna održivost infra-

strukture i finansiranje neop-

hodno za održavanje – navodi

Veler.

Prema njegovim riječima, za

potencijalnenovezemlječlani-

ce EU, pouke koje se mogu

izvući iz iskustava zemalja kao

što su Hrvatska, Slovenija, Bu-

garska i Rumunija pomažu u

razumijevanju i pripremi za

izazove koji suprednjima.

- Na sreću, na regionalnom ni-

vou postoje institucije i aran-

žmani koji podržavajuovu raz-

mjenu znanja i saradnju za

poboljšanje usluga i upravlja-

nje vodama. Međunarodna ko-

misija za zaštitu Dunava (stvo-

rena na osnovu Konvencije o

zaštiti Dunava) bila je jedna od

ključnih institucija koje podr-

žavaju razmjenu i saradnju u

vodama. Slično tome, važnu

uloguodigrala je i Savskakomi-

sija, koja je formirana za ujedi-

njenje zemalja Save uupravlja-

nju riječnim slivom, i koja

kombinujezaštituvodaiusluge

u vezi sa vodama sa ekonom-

skimrazvojem– ističeVeler.

Region Dunava je riječni sliv

koji zahvata najviše zemalja na

svijetu. Devetnaest zemalja,

uključujući i Crnu Goru, koje

čine ovaj region, povezane su

vodom – Dunavom i njegovim

brojnimpritokama.

Veler podsjeća da je region bio

gvozdenomzavjesomistorijski

podijeljen između istoka i za-

pada. Posljednjih godina važne

inicijative i događaji dovodedo

približavanja zemalja regiona i

stvaraju nove mogućnosti za

saradnju-uključujućisaradnju

uupravljanjuvodama.Central-

nu ulogu u porivu ka jačanju

saradnjeopitanjuvodauregio-

nu, imalo je proširenje EU ka

istoku i jugu.

M.N.

ROŽAJE

-Dužeodmjesec,

napodručjurožajskeopšti-

ne trajeotkup šumskihplo-

dova. Pečurka jeove godine

rodilakao rijetkokada i iz-

vrsnog jekvaliteta.

Prema informaciji iz tamoš-

njih firmi koje se bave otku-

pom, od početka sezone otku-

pljeno je nekoliko stotina tona

pečurke,maline i borovnice.

OTKUP

Vlasnik firme „Sloga“ koja se

godinama uspješno bavi otku-

pom, preradom i izvozom

šumskih plodova Feho Kalač,

kaže da su otkupili više od 100

tona kvalitetne pečurke.

- Za oko dva mjeseca, koliko

trajesakupljanjepečurke,mo-

ja firma je otkupila skoro 120

tonauglavnomvrgnja i lisičar-

ke, izvrsnog kvaliteta, što ovu

sezonu, svrstava u jednu od

najboljih. Pored moje firme,

poslomotkupa se bave i firme

„Interfud“, „Harkoprom“,

„Šumski plodovi“, koje su ta-

kođe, imale uspješnu sezonu

otkupa, koja na sreću svih nas

kao i brojnih građana koji su

uključeni u sakupljanje daro-

va prirode, još traje - kazao je

Kalač.

Otkupnecijenesu, dodajeon, i

pored velike ponude kao na

početku sezone.

- Za kilogram prve klase vr-

gnja u otkupu plaćamo tri eu-

ra, lisičarka se otkupljuje za

oko dva eura, dok se suvi smr-

čak otkupljuje po cijeni i do

130eura za kilogram. Ovihda-

na jepočeo i otkupborovnice i

trenutno se za kilogram plaća

1,3 eura. Borovnica je dobro

rodila i veoma je dobrog kvali-

teta, tako da su naše procjene

daćeovogodišnji rodtogšum-

skog ploda biti oko 300 tona -

rekao jeKalač.

Sagovornik Pobjede zadovolj-

no ističe da nema problem sa

plasmanom, izveze sve što ot-

kupi.

- Pečurku u svježem stanju

prodajemo kupcima u Italiji i

Njemačkoj, a borovnicu u Au-

striji i veoma smo zadovoljni

cijenom koju postižemo na

inostranom tržištu - rekao je

Kalač.

I Šefkija Nurković iz firme

„Šumski plodovi“, veoma je

zadovoljanotkupom.

-Pečurka jeveomakvalitetna i

zbog toga smo u mogućnosti

daponudimoveomadobruot-

kupnu cijenu, kako za vrganj

tako i lisičarku, čime su zado-

voljni i sakupljači. O tome

svjedočipodatakda jeutajpo-

saouključen veliki broj građa-

na, budući da se dnevno otku-

pi i po nekoliko desetina tona

tog dara prirode. Upravo smo

završili i otkup oko 200 tona

maline po cijeni od euro i po-

čeli otkup borovnice - rekao je

Nurković.

ZARADA

Inače, poredpečurke,maline i

borovnice, građani se bave i

berbomkleke, šipuraka, divlje

jagode i kupine, dakle svimšto

je priroda dala, a za što tržište

pokazuje interesovanje. Saku-

pljanješumskihplodovapred-

stavlja dobru priliku velikom

broju rožajskih porodica da

popunekućnebudžete,dapri-

preme zimnicu, obezbijede

ogrijev i opreme djecu za ško-

lu. Prema procjeni upućenih,

tokom ove sezone, firme koje

se bave otkupom, beračima bi

mogleda isplatevišeod1,5mi-

liona eura.

Naravno, u taj iznos ne ulazi

cifra koju će dobiti firme od

izvoza, koja sigurno nijemala.

F.KALIĆ

NIKŠIĆ

–Društvomladihekologau sa-

radnji saSportsko-ribolovnimklubom

„Nikšić“ organizovalo je akciju spaša-

vanja ribekoja jeostala zarobljenau

vrtačamaSlanog jezera.

Uobičajeno, ljeti kada se usljed suše sma-

nji nivovodeu jezerima ostanuvelike ko-

ličine klena, šarana, babuške i pastrmke

koje stradaju. Takvo stanje negativnouti-

če na brojnost ribljeg fonda, a posebno je

ugrožena sitna mlađ koja je i najmanje

otporna na smanjenje kiseonika i hrane u

vodi. Jedini spas suaktivisti koji ihvrateu

jezero.

Juče su na taj način spasili oko 120 kilo-

grama ribe. U avgustu će, kada bude re-

dovni godišnji remont HE Perućica, u

kanalima koji vode od Slanog i Krupca ka

Norinu, ponovo ostati na stotine kilogra-

mamlađi.

Nazatvaračnicamanikšićkihjezeranema

baraža,patokomcijelegodinestradariba,

ali je problem najvidljiviji tokom ljeta.

Predsjednik nikšićkog Društva mladih

ekologa Miodrag Karadžić kaže da će i

ubuduće organizovati slične akcije.

Ra. P.

Filip Veler, koordinator programa IAWD

Prečišćavanje

otpadnihvoda

skupaobaveza

budućihčlanica

FilipVeler

Okvirna

direktiva

EU

- Glavni zakonodavni akt

EU koji se odnosi na vodu

je Okvirna direktiva EU o

vodama. To je jedan od naj-

progresivnijih zakonodav-

nih akata o vodama u svi-

jetu i podstiče upravljanje i

zaštitu voda, ne na osnovu

državnih ili političkih gra-

nica, već na osnovu pri-

rodnih geografskih i hidro-

loških formacija, riječnih

slivova. Zemlje koje dijele

Dunavski basenmoraju da

sarađuju ukoliko žele da

ispune obaveze iz Direkti-

ve (što je za države članice

EU obavezno). Direktiva

takođe podržava ideju da

cijene usluga vodosnabdi-

jevanja moraju da pokriju

njeno cjelokupno koštanje

– kaže Filip Veler.

Rožaje:

Dobra godina za berače i otkupljivače šumskih plodova

Kilogramsuvog

smrčka 130eura

Pečurka je rodila

kao nikad i

otkup još traje.

Za kilogram

prve klase

vrgnja dobija

se tri, a lisičarke

oko dva eura.

Dobra godina je

i za borovnicu,

za kilogramse

dobija 1,3 eura

Nikšić:

Akcijamladih ekologa i Sportsko-ribolovnog kluba

Spasili zarobljenu ribu

IZSUVIHVRTAČARIBUVRATILIUJEZERO:

Aktivisti nadjelu

OTKUPJOŠTRAJE:

Odpečurke sedobrozaradi