Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 19. jul 2018.

CrnomGorom

CETINJE:

Direkcija za saobraćaj završila rekonstrukciju 16,5 kilometara puta

Na putu od Cetinja do

Njeguša probijen je tunel

dužine 450metara i

širine 6, 8metara. Ulaz u

tunel je kodmjesta Čeka-

nje, a izlaz kod restorana

„Kod Pera na Bukovicu“.

Svetlana Janjević inži-

njerka u Direkciji za sao-

braćaj kaže da se izgrad-

njom tunela od Čekanja

do Bukovice, izbjegao

veliki broj serpentina na

putu od togmjesta do

Njeguša.

- Tunel ima dvije saobra-

ćajne trake i biće osvijet-

ljen - kazala je Janjević.

Probijanje tunela počelo

je u februaru 2017. godi-

ne.

Tunel

,,smanjio“

serpentine

Njeguši bliži

prijestonici

3,5kilometara

CETINJE

Rekonstrukcija

putaCetinje–Njeguši dugog

16,5kilometara, završena je

nakondvije godine. Ukupna

vrijednost radova iznosila je

9,5miliona eura. Informaci-

juozavršetku togposla

objavila jeVladanaTviter

nalogu.

Direktor Direkcije za saobra-

ćaj SavoParačakažeda je sada

put skraćen za tri i po kilome-

tra i proširenna gotovo sedam

metara kolovoza.

RADOVI

Rekonstrukcija puta počela je

u januaru 2016. godine. Rado-

vi su podrazumijevali rekon-

strukciju i proširenje starog

puta, koji je na nekolikodioni-

ca izmješten sa stare trase, či-

me se izbjegao veliki broj kri-

vina, ali i uspona.

Put koji je nekada bio jedina

veza Cetinja sa morem, do sa-

da je bio širok četiri, a na rijet-

kimdionicama oko4,5metara

i sa velikim brojem krivina.

Izgradnjomnasipa, jedanbroj

posebno oštrih krivina je

izbjegnut, što put čini sigurni-

jimi lagodnijimza putovanje

- Radovi su izvođeni od Bajič-

kecrkve,prekoDubovika,gdje

je jedno od skraćenja, preko

Čekanja, Bukovice, Njeguša,

do mjesta Krstac. Kroz nase-

ljeni dio Njeguša obnovljeno

jeoko800metaraputa–kaza-

la je Janjević.

TRASA

Sagovornica Pobjede nagla-

šavakako jeovako rekonstru-

isana saobraćajnica posebno

značajna za novo etno-selo u

mjestuKrstac, ali umnogome

doprinosi boljoj povezanosti

mjestakrozkojaprolazi,kako

saprijestonicom,takoisapri-

morjem.

Trasa počinje od Bajičke cr-

kve, azatimprolazi krozBaji-

ce. Odmah iznad Bajica, put

se sa nekoliko uzastopnih

krivina penje, savladavajući

padine brda Ljut. Na padina-

ma ima nekoliko proširenja

sa kojih se pruža pogled na

Bajice i Cetinje. Put se kon-

stantno penje i ubrzo prolazi

kroz mjesto Dubovik. Tu je

urađen jedan od nasipa i

skraćenje puta. Trasa se po-

tomprotežeivicomnacional-

nogparkaLovćen.Nakonne-

koliko kilometara, stiže se do

raskrsnice u mjestu zvanom

Čekanje, gdje se sa desne

strane odvaja put za Čevo i

Grahovo.

Lijevo se skreće za Njeguše i

dalje zaKotor.

Vrijednostradovaje9,6milio-

naeura. Izvođačradova jeAD

„Mehanizacija i programat“

iz Nikšća, a radove finansira

Direkcija za saobraćaj.

Preostalo je postavljanje sao-

braćajnih znaka i puštanje u

radnovogdalekovodaitunel-

ske rasvjete.

SERPENTINE

Put Cetinje – Njeguši izgra-

đen je 1881, godine, a projek-

tovao ga je čuveni arhitekta

Josp Slade. Dio puta od mje-

sta Krstac do Kotora poznat

jepo25serpentina,međuko-

jima su i one koje formiraju

slovo „M“. Prema nekim na-

vodima projektovane su u

čast knjeginje Milene Petro-

vić, žene knjazaNikole.

J.Đ.

9,5

miliona eura koštala je

rekonstrukcija puta i

izgradnja tunela

TIVAT

U Porto Montenegru

u zgradi Zbirke pomorskog

nasljeđa otvoren je Centar za

inovacije. Radni prostor funk-

cionise kao kancelarija za sve

kojima je ista potrebna na par

sati ili rade na terenu.

- Prostor je idealan za sve

mlade preduzetnike koji

započinju svoj biznis, za čla-

nove tima crnogorskih startap

projekata i one koji žele da

iznajme radni prostor, za

kratkoročne i dugoročne pro-

jekte, na dnevnoj, sedmičnoj ili

mjesečnoj bazi – objasnili su iz

kompanije Adriatik marinas.

Ljetnja članarina iznosi osam

eura na dnevnoj bazi, petod-

nevno članstvo plaća se 30

eura, kolika je i mjesečna cije-

na od ponedjeljka do petka, od

9 do 17 časova. Dnevni bora-

vak nudi udobnost za nefor-

malne sastanke, dok je terasa

sa klupama i suncobranima

idealna za rad ili razgovore u

udobnosti nautičkog naselja.

Brzi internet, aparat za kafu,

članski popusti u susjednoj

kafeteriji pomažu umaksimal-

noj produktivnosti svih koji

žele da im radni prostor bude

baš u Porto Montenegru.

Kompanija Adriatik marinas

darovaće slobodan radni

prostor jednom crnogorskom

startap projektu sa zanimljivim

konceptom i proizvodom.

Zainteresovani mogu da kon-

kurišu do 30. septembra, a

dobitnik će prostor besplatno

korisiti do kraja 2018. godine.

S. K.

TIVAT:

Centar za inovacije otvoren u Portu

Poklanjaju ,,kancelariju“

jednomstartapprojektu

DANILOVGRAD

Penzio-

neriDanilovgrada juče su

zvaničnonakorišćenjedo-

bili rekonstruisanuzgradu

najmasovnijenevladineor-

ganizacijekojabroji oko

3.000registrovanihčlanova.

Sanaciju krova i zamjenu fa-

sade, te adaptiranje tri stam-

bena prostora izvelo je Ko-

muna l no preduzeće, a

ukupna investicija, prema ri-

ječima predsjednikaUdruže-

nja penzionera Nikole Čago-

rovića,iznosilaje10.000eura.

Za direktora Fonda PIO Du-

šana Perovića, na taj način se

obezbjeđuju dobri uslovi za

boravak, druženje i korišće-

nje slobodnog vremena naj-

starije populacije u gradu na

Zeti.

- Ovo je samo jedan u nizu

projekatakojePIOrealizujeu

saradnji sa Savezomcrnogor-

skih penzionera i lokalnom

upravom. Odnos ove opštine

prema doskorašnjim neima-

rima je za svaku pohvalu, jer

je predsjednik Branislav Đu-

ranović tokommandata uvi-

jek imao razumijevanja za

njihove potrebe i skromne

zahtjeve - istakao jePerović.

Predsjednik opštine Brani-

slav Đuranović zahvalio je na

saradnji u minulih 12 godina

koliko je bio na čelu opštine,

sa ljudima koji su, kako je re-

kao, znanje i iskustvo i nakon

radnog vijeka posvetili pros-

peritetu ove sredine i za do-

brobit sadašnjih i generacija

koje dolaze.

Prigodna svečanost je održa-

nauekskluzivnomugostitelj-

skomobjektu ,,Zamerak“koji

je otvoren u okviru penzio-

nerske zgrade.

B.K.

DANILOVGRAD:

Uređena zgrada penzionera

Zamerak trećemdobu

10

hiljada eura koštalo

je uređenje zgrade

penzionera

ZASLUŽILISVOJPROSTOR:

Sa

otvaranja rekonstruisanezgrade

PLJEVLJA

Uslijed poja-

čanih atmosferskih pada-

vina, došlo je do naglog

zamućenja vode gradskih

vodovoda „Breznica“ i

„Jugoštica“ tako da voda

nije za piće – saopštili

su iz Zdravstveno-sani-

tarne inspekcije Uprave

za inspekcijske poslove,

Područne jedinice Pljevlja.

Iz inspekcije su napomenu-

li da će o svimpromjena-

ma građani biti blagovre-

meno informisani.

A. S.

Pljevlja

Voda sa

„Breznice“ i

„Jugoštice“

nijezapiće

ODCETINJA

DONJEGUŠA

ZA15MINUTA:

Detalji saputa