Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 19. jul 2018.

Hronika

Saobraćajna nesreća u Bečićima

Mladić stradao,

njegovoj vjerenici

seborezaživot

BUDVA

U saobraćajnoj

nesreći koja se dogodila u

noći između utorka i srijede,

oko 00.45 sati, u Bečićima,

poginuo je dvadesetpetogo-

dišnji Miloš Vukomanović iz

Srbije, dok se njegovoj vjere-

nici Snežani Rudinac, godinu

mlađoj, ljekari bore za život.

Vukomanović i Rudinac su

prelazili bulevar kada je na

njih naletjelo vozilo budvan-

skih tablica za čijimupravlja-

čem je bila E. A. (23) koja je

nakon nesreće zadržana u

policiji.

Mladić je odmah podlegao

povredama, dok je djevojci

pomoć ukazana u risanskoj

bolnici. Ljekari su konstatovali

da ima teške povrede opasne

po život.

C. H.

PODGORICA

Trideseto-

smogodišnja T. N. iz Podgorice

uhapšena je zbog sumnje da je

zloupotrijebila službeni položaj u

privrednomposlovanju i falsi iko-

vala isprave. Procijenjena šteta za

budžet je gotovo 151.000 eura.

Ona je, kako se sumnja, prekora-

čila granice svojih ovlašćenja i 17.

aprila Poreskoj upravi podnijela

falsi ikovanumjesečnu prijavu

poreza na dodatu vrijednost za

januar 2018. godine za preduze-

će

„VIP.ME

“ d.o.o.

- U toj prijavi, sumnja se, lažno je

prikazala stvarno stanje stvari

i na taj način za ovo privredno

društvo pribavila protivpravnu

imovinsku korist u iznosu od

150.826 eura, čime je za ovaj

iznos pričinila štetu budžetu –

navodi se u saopštenju.

C. H.

Uhapšena Podgoričanka zbog zloupotrebe položaja

Tereti seda jeoštetilabudžet za 151.000

ULCINJ

Devetnaestogodišnji A. D. iz Rožaja utopio se juče na

Velikoj plaži u Ulcinju. Ljekari su, nakon što su spasioci izvukli mla-

dića, pokušali da ga reanimiraju, ali nijesu uspjeli.

Početkom juna pronađeno je i tijelo Marka Mutića (24) umoru u

blizini Ulcinja.

C. H.

ULCINJ: Utopiose

devetnaestogodišnjak

PLAV

H. Z. (25) iz Albanije, sa privremenimboravkomu Plavu,

uhapšen je juče zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedo-

zvoljena polna radnja, na štetu dvadesetpetogodišnje djevojke.

Ona je prijavila da ju je u Ulici Omeragića izički napao nepoznati

muškarac, da ju je oborio na asfalt i nasilno pokušao da joj skine

pantalone. Osumnjičeni će biti priveden u Osnovno državno tuži-

laštvo na saslušanje.

C. H.

PLAV:

Uhapšenmladić iz Albanije

Prijavazbog seksualnog

uznemiravanja

PODGORICA

Predsjednik

Višeg sudauPodgorici Boris

Savić sjutrabi trebaloda sa-

opšti odlukuooptužnici Spe-

cijalnog tužilaštvau slučaju

„Telekom“.

O optužnici se raspravljalo 6.

jula, kada je vanraspravno vije-

će čulo argumente tužilaštva i

odbrane. Pravni zastupnici

okrivljenih, Zoran Piperović i

DragoljubĐukanović, dostavili

su togdana sudu svudokumen-

taciju koju Tužilaštvo nije mo-

glo da „nađe“ tokom višegodiš-

njeistrage,akoja,kakosupored

ostalog obrazložili, ide u korist

njihovihklijenata.

DOKUMENTACIJA

Dvojica bivših čelnika Crno-

gorskogTelekoma–OlegObra-

dović, kao predsjednik odbora

direktora preduzeća Telekom

Crne Gore i Miodrag Ivanović,

kao izvršni direktor Moneta,

optuženi su da su kompaniju,

nakon što je privatizovana i

prodata Mađarima, oštetili za

2,3 miliona eura, pribavljajući

koristdrugome.Specijalnituži-

lac Saša Čađenović ocijenio je

tog dana da su dokazi koje je

Tužilaštvo ponudilo dovoljni

da optužnica prođe kontrolu

Višeg suda. Obradović i Ivano-

vićteretesedasuzloupotrijebi-

li položaj u privrednom poslo-

vanju pribavljajući korist u

iznosuod2,3milionaeurakom-

paniji ,,Rawleigh Trading“ iz

Londona na ime fiktivnog ugo-

vora o konsultantskim usluga-

maispitivanjatržištatelekomu-

nikacija uJugoistočnoj Evropi.

Dokumentacija do koje tužilaš-

tvo nijemoglo doći, ali jeste od-

brana, kako jerečenonaraspra-

vi, dokazuje da o angažovanju

konsultantske kuće iz Londona

Obradović i Ivanović nijesu od-

lučivali sami, već da je odluku

donio Odbor direktora Teleko-

ma. Osimnjihovih, na odluci su

i potpisi dvojiceMađara.

Sudu je dostavljena i dokumen-

tacija koja dokazuje daObrado-

vić i Ivanović nijesu imali ovla-

šćenjadaodobravaju„milionske

poslove“...

Umeđuvremenu, kroz dnevne

listove Vijesti i Dan pokrenuta

jeintenzivnakampanjaususret

odluci o sudbini optužnice.

Pritom, mediji se nijesu bavili

optužnicom, već su mahom

portretisali „lik i djelo“ dvojice

optuženih.

KAMPANJA

Tako suVijesti „izračunale“ vri-

jednost, kako su predstavili jav-

nosti, Obradovićevih i Ivanovi-

ćevih preduzeća koja su, prema

njihovoj računici, vrijedna više

od20miliona eura?! Ispostavilo

se, čitajući tekst, da su preduze-

ća mahom u suvlasništvu, kao i

da jednaod firmi, kojudovodeu

vezu sa Ivanovićem, ipak, nije

njegova. Osim prihoda predu-

zeća,izostaojepregledkreditne

zaduženosti, a ,,nestali“ su i de-

talji koji pokazuju legalnost po-

slovanja. Nekolikodanakasnije,

kampanjajenastavljenauDanu.

Ovaj list se prvenstveno bavi

Obradovićemo kojem, na osno-

vu istraživanja nevladine orga-

nizacije Mreža za afirmaciju

nevladinog sektora (MANS),

piše kako je njegova firma „Hi-

droenergijaMontenegro“ zara-

dilamilione na račun subvenci-

ja za mini hidroelektrane. Tako

su predsjednik Višeg suda u

Podgorici Boris Savić i crnogor-

ska javnost, nekoliko dana prije

nego što treba da bude saopšte-

na odluka o optužnici u slučaju

„Telekom“, sa stranica Vijesti i

Dana„zasuti“milionimakojesu

navodnoprihodovali okrivljeni.

Boris Savić optužnicu protiv

Obradovića i Ivanovićamožeda

odbije, prihvati ili je vrati na do-

punu. Ugovor koji tužilac sma-

tra spornim potpisan je u okto-

bru 2005. godine, pola godine

nakon što je privatizovanCrno-

gorski Telekom.

K.K.

Viši sud sjutra bi trebalo da saopšti odluku o optužnici u slučaju „Telekom“

Spinovanje i

medijski pritisak

PODGORICA

Kotoranin

Veselin Vukotić reagovao je

na tekst objavljen u Pobjedi 17.

jula pod naslovom „Mjesecima

pratili Katnića i pripremali likvi-

daciju“.

Reagovanje prenosimo inte-

gralno.

„Ovo više pišem zbog crno-

gorske javnosti, iako znamda

mnogi ljudi, dok čitaju ovo uz

jutarnju kafu, i sami kažu „a

dosta je brate više, za sve što

se loše desi u ovoj državo krivi

su Škaljarci“.

Scenario koji su izrežirali viso-

ko pozicionirani ljudi iz ANB-a,

policije i tužilaštva sa jednim

narkomanom, sada već zašti-

ćenim svjedokom, je već viđen

sa različitimglumcima.

No, ova gospoda sa vrha se

malo više zaigrala, pa već po

drugi put u glavnu ulogu stav-

ljajumoje sinove.

Da podsjetimna događaj od

prije dvije godine, kada su

podučili izvjesnu Tamaru Zvi-

cer, majku četvoro djece, da

su Vesko i njegov sin Jovan u

naselje Dobrota pucali na nju.

Jovan je gospodinu Katniću,

glavnom specijalnom tužiocu,

dostavio validnu dokumen-

taciju da je u tomperiodu bio

1000 kmdaleko odmjesta

događaja, a Vesko je sa svo-

jomporodicom sjedio u svom

stanu. Time se opovrgla laž i

neistina i pokušaj namještaljke

koja je potekla iz iste kuhinje i

od istih ljudi.

S obziromna to da tomprili-

komnijesumogli napakovati

Jovanu, sada to isto pokušava-

ju na još neprimjereniji načina

da urade starijem sinu Igoru.

Gospodo iz ANB-a, priložite ije-

dan validan dokaz iz mjera taj-

nog nadzora kojeg čak i neza-

konito sprovodite prema našoj

porodici, sudstvu i tužilaštvu,

kao istinitost Vaše tvrdnje da

se Igor ikada sastao sa oso-

bama koje navodite u Vašim

tekstovima, a kamoli planirao

tako zvjerske likvidacije spe-

cijalnog tužioca gospodina

Katnića i visoko pozicioniranih

policijskih funkcionera.

Dobro je što u ovoj našoj drža-

vi, koja jeste mala pa se zato

u njoj sve brže sazna, ima još

poštenih sudija, tužilaca i poli-

cajaca, pa se iskreno nadam

da će se i ovaj prljav scenario

ovdje zaustaviti.

Ova karta na koju su pojedinci

zaigrali i žele da nas posvađaju

sa državom i da smo protiv

njenih institucija - neće im

uspjeti.

Mi druge domovine nemamo,

nikada nećemo biti ničiji pol-

troni, špijuni i plaćenici.

Ako želite da nas predstavite

neprijateljima države, znajte

da vam to neće uspjeti jer u

ovoj zemlji imamomnogo

čestitih prijatelja i drugova koji

namponešto važno i bitno

kažu o tome što ste u stanju

da nampripremite. Zna se ko

je od visoko pozicioniranih

službenika ANB-a i policije

na platnom spisku od vaših

miljenika Kavčana i koliko je

kome plata. Znamo i ko je iz

ANB-a obilazio skoro svake

noći vođe „kavčana“ za period

gotovo pola godine, koji su

našli utočište kod svog prijate-

lja na periferiji Cetinja, a nakon

dojave da napuste Kotor

zbog racije koja im se sprema.

Znači gospodo, korumpirana,

nemojte se zavaravati i misliti

da nemamo nikoga ko bi

mogao da nam saopšti zna-

čajne i povjerljive informacije.

Pokušavate da nas zavadite sa

našimprijateljima Lamburići-

ma, Čađenovićima i ostalima,

iako znate da vam je to uzalud.

No, vi tako najbolje funkcioni-

šete, sa podmetanjem i lažima.

Morate ispunjavati zadatke

okorjelih kriminalaca koji vas

debelo plaćaju.

Zato vas, gospodo, najljuba-

znije molimda se skinete sa

grbače naše familije, moje

đece i njihovih prijatelja, iako

sam svjestan da ni oni nijesu

akademski građani. Mi niko-

me ne dajemo novac niti za

informacije niti za likvidacije

ljudi, a vrijeme će pokazati ko

je bio čestit a ko fukara, špijun

i kriminalac.

Mogu sa sigurnošću da tvrdim,

jer mi to godine dozvoljavaju,

a to zna i čitava crnogorska

javnost, da ste preko službe

ANB-a stvorili sve crnogorske

kriminalce.

Pojedine ste koristili za jedno-

kratne upotrebe, a druge lojal-

nije za duži vremenski period.

No, došlo je vrijeme da se

zbog njihovog ćutanja polako

i njih odričete i sve prepisujete

obračunu između njih samih.

Ovi što vam sada debelo

trebaju jer je ogroman novac

u igri još će malo trajati, a

kasnije će nestati sa lica zemlje

od vaše strane a da toga još

uvijek nijesu svjesni. Za to na

ovaj način pripremate teren,

a sve ćete pripisati obračunu

između njih samih. Neće proći

dug period, istina mora izaći

na vidjelo.“

C. H.

Reagovanje Veselina Vukotića na tekst „Mjesecima pratili Katnića i pripremali likvidaciju“

„Pojedinci hoćedanasposvađajusadržavom“

Advokat Piperović sa

Obradovićemi Ivanovićem

Velikaplaža