Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 18. jul 2018.

Društvo

HERCEGNOVI/PODGORI

CA

–UorganizacijiNVO

„Srpski soko“ sinoć je sve-

štenstvoSrpskepravoslavne

crkve, ispredcrkveSv. Niko-

lenaŽlijebima iznadHerceg

Novog, uzobezbjeđenjepo-

licije, služiloparastos čet-

ničkomgeneraluDragolju-

buDražiMihailoviću, iako je

bilonajavljenoda će služba

biti održanaucrkvi.

Parastos Draži Mihailoviću i

carskoj porodici Romanov, u

prisustvuviše desetina vjerni-

ka, služili su protojerej Nikola

Todorović i sveštenici Živojin

Živković iz Banjaluke i Marko

Kalanj, dugogodišnji iguman

Cetinjskogmanastira.

Skup, koji jeobezbjeđivalapo-

licija iz preventivnih razloga,

protekao jemirno.

„SRPSKI SOKO“

Predsjednik NVO „Srpski so-

ko“ Nebojša Rašo kazao je da

je događaj organizovan povo-

dom 100 godina od smrti car-

ske ruske porodice i 72 godine

odubistva DražeMihailovića.

- Parastos Draži Mihailoviću

organizujemood2005.godine

ineznamzaštojebašovegodi-

neizazvaotolikupažnju.Para-

stos se godinama služi i u dru-

gim gradovima širom Crne

Gore. Mi smo ove godine do-

gađaj čak više posvetili godiš-

njici ubistva carske porodice

Romanov. Tim povodom je

bilapromovisanaknjiga„Boka

i Rusija 1697-1918“ - kazao je

Rašo.

Istakao je da su „sve pokrenu-

li“ prije 13 godina „zbog gaže-

nja prava srpskog naroda u

Crnoj Gori“.

- Četničkompokretu je pripa-

dao veliki dio srpskog naroda,

aMihailović je osuđen i strije-

ljan bez prava na odbranu. U

Srbiji gdje je i osuđen je i reha-

bilitovan. Znamo i da jeMiha-

ilović nosilac najviših save-

zničkih odlikovanja Amerike,

Francuske i Poljske – naveo je

Rašo.

BORCI

Zbog najave parastosa ratnom

zločincu, Udruženje boraca

NOR-a i antifašistaCetinjana-

javilo je protest od kojeg su,

kako je prenio portal Antena

M, odustali nakon što su ih iz

policije uvjerili da će služba

biti obavljena u crkvi i da neće

biti dozvoljena nikakva okup-

ljanja vannje.

Predsjednik ovog udruženja

Stevan Radunović kazao je da

imjenačelnikpolicijeu

Herceg Novom rekao da poli-

cija nema zakonskog osnova

da zabrani skup.

-Ali sunamkazali danećedo-

zvoliti nikakvo činodejstvo

vancrkve. To jenekakvo sred-

njerješenje,kojejenasuvjeri-

lo da ne pravimo protest koji

smoplanirali –kazao je on.

Objasnio jeda senećemiješati

udešavanja unutar crkve.

Nakon najave parastosa rat-

nom zločincu danima su se

nizale oštre reakcije sa raznih

adresa, ali nadležni nijesu za-

branili skup.

Među prvima je reagovao mi-

nistar kulture Aleksandar

Bogdanović, uz ocjenu da se

radi o nedopustivom činu sa

istorijskog i sa kulturološkog

aspekta - i oprovokaciji.

Parastos Draži Mihailoviću,

za predstavnike UBNOR-a i

antifašiste Herceg Novog

predstavlja nedopustiv čin.

REAKCIJE

- Činjenica da je vjerska orga-

nizacija odlučila da stane iza

događajakojidirektnonaruša-

va neprolazne antifašističke

vrijednosti ugrađene u teme-

lje današnje, slobodne i neza-

visne Crne Gore, zabrinjava i

govori o jasnoj spremnosti da

se falsifikuju istorijske činje-

nice. Najavljeni događaj

usmjeren je protiv ideja koji-

ma su u svojim borbama bili

vođeni naši preci, protiv slo-

bode i antifašizma koji su ne-

zaobilaznecivilizacijske teko-

vine. Slavljenje četničkog

pokreta i njihovog vođe u Cr-

noj Gori, u našemHerceg No-

vomnedopustivo je i za svaku

osudu – saopštili su iz herce-

gnovskogUBNOR-a i poručili

da se nikada neće saglasiti sa

falsifikovanjem istorijskih či-

njenica, izjednačavanjem i

„pomirenjem“ žrtava i džela-

ta, niti će zaboraviti nečasnu

ulogu onih koji su na današ-

njem trgu Nikole Đurkovića

igralikrvavokolookoubijenih

rodoljuba.

Potpredsjednik Savjeta Mi-

tropolije Crnogorske pravo-

slavne crkve Stevo Vučinić

poručio je da je „svako ko po-

kušavadarehabilituječetnički

pokret saučesnik u zločinu i

izdaji protiv sopstvenog naro-

da“. Takve mračne simbole,

kao što je Draža Mihailović,

rehabilitovati bilo sudski, bilo

politički, bilo parastosom,

upozorio je Vučinić, svojevr-

Na Žlijebima iznad Herceg Novog Srpska crkva u Crnoj Gori služila parastos Draži

Uzpolicijskoobezbje

slavili ratnog zločinc

Odricanjemod ideologije

učije ime ječiniozločine

Mihailovićpokušaoda

izbjegne smrtnukaznu

Pomoćnica direktora Državnog arhiva Jadranka Selhanović

dostavila je Pobjedi faksimil pisma kojimseDražaMihailović,

nakon što jeosuđenna smrt, odrekao ideologijeu imekoje je

činiozločine i zatražiooprostuzamjenuzazatvorskukaznu.

-Kaoiprethodnihgodina,iovog17.julanijeizostaopokušajda

seovaj datum iskoristi za rehabilitacijuMihailovića. Djelatnici

tog pokušaja ne znaju, ili neće da znaju, da se samDragoljub

Draža Mihailović zvanično odricao svoje ideologije tražeći

oprost zasvojepočinjenezločine–navela jeona.

Mihailović je 15. jula 1946. godine uputio pismo Prezidijumu

NarodneSkupštineFNRJugoslavije.

-Skrhan izičkiiduševno,nedaćamakojesumepratilekrozceo

mojživot,molimPrezidijumNa-

rodne skupštine Federativne

NarodneRepublikeJugoslavije

dami kaznu smrti streljanjem

zameni putem svoje milosti,

kaznomlišenjaslobode.

Molimda se ovamojamolba

uzme kao moje iskreno po-

kajanje i da mi Prezidijum

olakša tešku kaznu na koju

samosuđen.

Uveravam Prezidijum da

ću za vreme izdržavanja

kazne lišenja slobode, svo-

jimpredanim i požrtvova-

nim radom uložiti sve da

doprinesemkoristi našoj

novoj državi, kao što sam

već pokazao pre i u toku

procesauvišemahova.

Smolbomdami putem

najvišemilostiPrezidiju-

ma Narodne skupštine

Federativne Narodne

Republike Jugoslavije

dade pomilovanje –

napisao jeMihailović.

Batrićević:

Još jednademonstracija

nemoći crnogorskevlasti protivSPC

Parastos osuđenom ratnomzločin-

cuDražiMihailovićunedvosmisleno

je, kako je za Pobjedu ocijenio istori-

čar Boban Batrićević, zlouoptreba

hrišćanskoga obreda u dnevnopoli-

tičkesvrhe.

- Jedanplemeniti čin (kakav jemogao

biti) – śećanje na zvjerski pobijene članove di-

nastije Romanov s kojima je Crna Gora imala

duboke veze - umrljan je nastavkom, a čini se i

suštinomovogaskupa–pokušajemrehabilita-

cijeratnogazločincaDragoljubaMihailovića.U

duhučetničkihnota,ličnobihovajdogađajna-

zvao: „Moremplovi jednamalavar-

ka“ – rekao jeon.

Batrićević podsjeća da antro-

pološkinja Ruth Harris „ova-

kve vidove izvođenja javnih

ritualanazivaperformansima

i premetajući ihupolitički kon-

tekstiščitavakaopokušajkohe-

ziranja određene grupe oko jed-

ne ideje, nećenambiti teškodana

njenim postavkama zaključi-

mo da je performans iz

Novoga nastavak sa-

biranja neprijatelja

antifašizma i rui-

niranja građan-

skih temelja cr-

nogorsko-

gadruštva“.

- Na skandalozno saopštenje duhovnih po-

krovitelja događaja povodomnjegovog odr-

žavanja, odličan osvrt napravio je srpski isto-

ričar Milivoj Bešlin nazvavši ga istorijom

beščašća, zatoćuga radocitirati: „ParastosD.

Mihailoviću je slavljenje: izdaje zemlje, kola-

boracije, idejeVelikeSrbije, istrebljenjamusli-

manskognaroda,nestankaCrneGoreinepo-

stojanja Crnogoraca“. To što je bez obzira ne

nekolikooštrihreakcija„parastos“održan,još

jedna je demonstracija nemoći crnogorske

vlasti protiv SPC, koja je poslije Rumije, podi-

zanja tzv. hramova u Podgorici i Baru, deva-

stacije crnogorskoga crkvenog nasljeđa,

sprečavanja donošenja zakona koji bi rije-

šio pitanje crkve, zabila još jedan gol u io-

nako nejaku crnogorsku mrežu. Iako

njena doktrina i slika o prošlompoči-

vaju namitovima i manipulacijama,

toneometauspješnost SPCprakse–

istakao jeBatrićević.

Ocijeniojeidaje„obezbjeđenjeskupaod

strane crnogorske policije vidan napre-

dakuemancipacijiSrpskepravo-

slavnecrkveuCrnojGori“.

-Nekadsuještitili„Arka-

novi tigrovi“, sad je

pod zaštitomdržav-

ne uniforme Crne

Gore.Čudnisupu-

tevi gospodnji –

zaključio jeon.

Predsjednik NVO „Srpski

soko“ Nebojša Rašo kazao je

da parastos Draži Mihailoviću

organizuju od 2005. godine

i da ne zna zašto je baš ove

godine izazvao toliku pažnju

BobanBatrićević

ParastosMihailovićuorganizuju jošod2005. godine

Sveštenici Srpskecrkveodržali parastosDražiMihailoviću