Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 18. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

- Isplatama-

terijalnihdavanja iz socijal-

ne i dječije zaštitepočeće

danas, saopšteno je izMini-

starstva rada i socijalnog

staranja.

Za korisnike materijalnog

obezbjeđenja boraca i ličnu i

porodičnu invalidninu izdvo-

jeno je 497.764,80 eura, a za

korisnike materijalnog obe-

zbjeđenja917.279,90eura, dok

je za korisnike dodatka za dje-

cu izdvojeno 389.601,91 euro.

Za troškove ishrane djece u

predškolskim ustanovama

opredijeljeno je112.094,29eu-

ra, a za korisnike refundacije

za porodiljsko odsustvo

1.312.144,16 eura.

Za naknada po osnovu rođe-

nja troje ili više djece u skladu

sazakonomiizvršenjuOdluke

Ustavnog suda Crne Gore

opredijeljeno je 574.443,29

eura,azauplatudoprinosako-

risnicama nakande po osnovu

rođenja troje ili više djece

108.214,35 eura. Za povlastice

naputovanje licasa invalidite-

tom izdvojeno je 169.750,70

eura.

-Zapravonadodatakzanjegu

i p omo ć i z d v o j e n o j e

1.057.598,31eura,azapravona

ličnu invalidninu 454.962,09

eura.Naknadaroditeljuilista-

ratelju licakoje jekorisnik lič-

ne invalidnine 424.593,25 eu-

ra. Za smještaj u ustanovama

socijalne i dječje zaštite obez-

bijeđeno je 160.128,15 eura, a

za smještaj u ustanovama van

C r n e Go r e i z d v o j e n o

20.312,25 eura, za korisnike

p o r o d i č n o g sm j e š t a j a

130.617,87 eura - saopšteno je

izMinistarstva rada.

R.D.

Evropski sud za ljudska prava donio još jednu presudu u korist Crne Gore

Domaći sudovi

nijesupovrijedili

konvencijskaprava

Evropski sud za ljudska prava je, kako je napisano u saopštenju, navodnu

povredu koja se odnosi na zaštitu imovine odbacio i utvrdio većinom

glasova, četiri prema tri, da nije bilo povrede prava na obrazloženu presudu

PODGORICA

–Našadržava

jedobila još jednupresudu

predEvropskimsudomza

ljudskaprava i toupredme-

tu„Petrović i drugi protiv

CrneGore“, saopštila je juče

zastupnicaCrneGorepred

sudomuStrazburuValenti-

naPavličić.

Podnosioci predstavke, četiri

člana porodice Petrović, obra-

tili su se sudu u Strazburu tra-

žeći da im se prizna pravo svo-

jine na naslijeđenu parcelu u

zoni morskog dobra u Tivtu

(član 1 Protokola 1 Konvenci-

je), a žalili su se i na arbitrarno

obrazloženje domaćih sudova

(član6Konvencije).

Sud u Strazburu je, kako je re-

kla Pavličić, navodnu povredu

kojaseodnosinazaštituimovi-

ne odbacio i utvrdio većinom

glasova, četiri prema tri, danije

bilo povrede prava na obrazlo-

ženu presudu. Povodom pre-

sude oglasili su se i iz NVOAk-

cija za ljudska prava, ističući

kako je među troje sudija koji

nijesu bili saglasni sa ovim sta-

vombio i NebojšaVučinić.

OBRAZLOŽENJE

- Podnosioci predstavke su u

septembru2009. podnijeli tuž-

bu Osnovnom sudu u Kotoru

zautvrđivanjeprava svojinepo

osnovu nasljeđa, tvrdeći da je

sporno zemljište bilouzakoni-

tomposjedu njihovih predaka,

ValentinaPavličić

odnosno njihovog oca i djeda,

ali da se država neosnovano

upisala kao vlasnik u katastru

– navedeno je u saopštenju Pa-

vličić.

U martu 2010. Uprava za ne-

kretninepodručnejediniceTi-

vat je, kako je precizirano, po

zahtjevu podnosilaca pred-

stavke izdala rješenje kojim je

dozvoljena podjela zemljišta

na dvije susjedne parcele, šu-

me u zoni morskog dobra, čiji

je registrovani vlasnik u to vri-

jeme bila opština.

- Opština je ostala upisana kao

vlasnik jednog dijela, dok je

drugidioupisannapretkepod-

nosilacapredstavke (ocaprvog

i drugog podnosioca predstav-

ke i djeda drugog i trećeg pod-

nosiocapredstavke).Unovem-

bru 2011. godine, Osnovni sud

uKotoru je presudio protiv pr-

vog i drugog podnosioca pred-

stavke i oca drugog i trećeg

podnosioca predstavke i našao

da je sporno zemljište zaista

pripadalo precima podnosila-

ca predstavke, odnosno ocu,

djedu i pradjedu, ali da ga tuži-

telji nijesu naslijedili nakon

smrti njihovog pretka 1997. go-

dine, s obzirom na to da nave-

dena zemlja nije bila u vlasniš-

tvu njihovog pretka u trenutku

njegove smrti – napisano je u

saopštenju.

Tokompostupka je, kako je na-

vedeno, utvrđeno da je pred-

metno zemljište nacionalizo-

vano 1990. godine, što je

proizilazilo iz izvoda upisnika

SOTivat.

SuDOvi

- Pored toga, utvrđeno je da je

predmetnozemljištenesporno

šumauzonimorskogdobra, da

je bilo državno vlasništvo na

osnovu člana 13 Zakona o dr-

žavnoj svojini, kao idanaosno-

vutogatužiteljinemogutražiti

zemljište. Presudu su potvrdili

Viši sud u Podgorici i Vrhovni

sud. Odlučujući i po ustavnoj

žalbi, Ustavni sud našao je da u

konkretnom slučaju nije bilo

povrede prava na pravično su-

đenje i pravana imovinu– ista-

kla jePavličić.

Ova presuda je, prema njenim

riječima, od posebnog značaja

zbog činjenice da u konkret-

nompredmetu Evropski sud u

dijeluispitivanjapovredečlana

6Konvencijenijeodbaciopod-

nijetu predstavku po osnovu

procesnih uslova neprihvatlji-

vosti.

- Već je ušao u meritum pred-

meta i ustanovio da naša drža-

va nije povrijedila pravo pod-

nosilaca predstavke – istakla je

Pavličić.

J.B.

Iz CALIMS-a poručuju da ne postoji sumnja u ispravnost medikamenata u našoj zemlji

Pacijentimogudakoriste

ljekoveza regulacijupritiska

PODGORICA

–Pacijenti koji

koriste ljekovekoji sadrže

aktivnu supstancuvalsartan,

akoji suregistrovani uCrnoj

Gori,mogudanastave sapri-

mjenomove terapije, jerna

našemtržištunema spornih

medikamenataproizvođača

ZhejiangHuahai Pharmace-

utical Co. Ltd, čiji je lijekza

kontrolukrvnogpritiska i

prevencijuzastoja rada srca

„valsartanAPI“povučen iz

prodajeu22 zemlje.

Ovo je Pobjedi saopšteno iz

Agencije za ljekove i medicin-

ska sredstva (CALIMS) uz po-

jašnjenjeda aktivnusupstancu

valsartan, koja je sastavni dio

tih ljekova, proizvode drugi

proizvođači.

CNN je objavio da je iz 22 ze-

mlje povučen lijek za kontrolu

krvnogpritiskaiprevencijuza-

stoja rada srca „valsartanAPI“,

jer sadrži hemijsku supstancu

N-Nitrosodimethylamine

(NDMA) koja potencijalno

uzrokuje rak.

-Agencijaza ljekove imedicin-

ska sredstva (CALIMS) jeupo-

znata sa odlukom Evropske

agencijeza ljekove (EMA) i na-

cionalnih nadležnih tijela ze-

maljaEUzaduženih za ljekove

o povlačenju iz prometa ljeko-

vakoji sadrže aktivnu supstan-

cu valsartan proizvođača Zhe-

jiang Huahai Pharmaceutical

Co. Ltd, ali s obziromna toda u

Crnoj Gori nijesu registrovani

(nijesu dobili dozvolu za stav-

ljanje u promet) i nijesu u pro-

metu ljekovi koji sadrže aktiv-

nu sups t ancu va l s a r t an

navedenog proizvođača, CA-

LIMSnijepreduzimalaregula-

torne mjere. Stoga, ljekovi koji

su registrovani u Crnoj Gori

ostaju dostupni pacijentima,

jerkodnjihnepostoji sumnjau

ispravnost –naveli suoni.

Rekli su nam da je odluka

Evropske agencije za ljekove i

nacionalnih nadležnih tijela

zemalja EU zaduženih za lje-

kove donijeta na osnovu prija-

ve sumnje u neispravnost kva-

liteta aktivne supstance

proizvođača Zhejiang Huahai

PharmaceuticalCo. Ltdukojoj

je otkriveno prisustvo tragova

nečistoće N-nitrosodimetila-

mina, koja je potencijalni kan-

cerogen, dok sama aktivna

supstanca valsartan nije kan-

cerogena.

CNN je prije nekoliko dana

objavio da su povučene 2.300

pošiljke ljekova koje su poslate

u Bosnu i Hercegovinu, Nje-

mačku, Norvešku, Finsku,

Švedsku, Mađarsku, Holandi-

ju, Austriju, Irsku, Bugarsku,

Italiju, Španiju, Portugal, Bel-

giju,Francusku,Poljsku,Litva-

niju, Grčku, Kanadu, Hrvat-

sku, Bahrein iMaltu.

Evropska agencija za ljekove

objavila jedaoni proizvedeni u

Kini sadrže nečistoće.

K.J.

Ljekovi sigurni zaupotrebu

Pojačane kontrole inspektora na terenu

Svahrana

izuvoza se

kontroliše

BiljanaBlečić

PODGORICA

- Zbogvećeg

prometa i potražnjehrane

tokomturističke sezone,

Uprava zabezbjednost hra-

ne, veterinu i fitosanitarne

poslovepojačala jekontrolu

kakobi spriječiladadopo-

trošačadođuneispravni

proizvodi.

Pomoćnica direktora Uprave

Biljana Blečić kazala je da se

svaka pošiljka hrane iz uvoza

kontroliše.

-Ukoliko inspektor na osnovu

pregleda dokumentacije, fi-

zičke i vizuelne provjere po-

sumnja u ispravnost proizvo-

da, odlučuje se za uzimanje

uzoraka koji se u laboratoriji

testiraju.Ta

ispitivanjaserade

namikrobiološke kriterijume,

ali inaprisustvodrugihkonta-

minenatapoputteškihmetala,

mikotoksina i slično - rekla je

Blečić zaRadioCrneGore.

U prethodnom periodu, kon-

trolom više od stotinu proi-

zvoda iz uvoza utvrđeno je da

ne zadovoljavaju standarde.

-Najčešćeseradiloovoćuipo-

vrćuzbogprisustvapesticidau

granicama iznad onih dozvo-

ljenih,aliiodrugimproizvodi-

ma, prije svega konditorskim i

pićima, kao i raznim vrstama

prerađevina od voća i povrća

zbogprisustva određenihne-

dozvoljenih konzervanasa i

boja - istakla jeBlečić.

Ona jenavelada sekontrolišu

i domaći proizvodi.

Radio Crne Gore prenosi da

suotkriveniiproizvodikojise

prodaju pod etiketom doma-

ćeg crnogorskog proizvoda, a

čiji sastav i kvalitet ne odgo-

varaju tom standardu. Blečić

je navela da je u toku akcija

protiv prodaje takvih proi-

zvoda.

- Ti proizvodi, prije svega

med i maslinovo ulje, bili su

sve samo ne ono kako su nu-

đeni i prodavani –rekla jeona

i poručiladaće inspektori eli-

minisati ovupojavu.

U predsezoni je, kako je ista-

kla, urađena i kontrola svih

objekata u kojima se prodaju

prehrambeni proizvodi.

K.J.

Inspektori zabranili promet opasnih proizvoda

Povučene

naočare

za sunce

PODGORICA

–Tržišni in-

spektori zabranili suproda-

jupet vrstadječjihnaočara

jer suutvrdili damoguda

izazovuoštećenjevida.

Na sajtu

potrošač.me

piše da

suinspektoripronašlinaočare

bezobaveznihoznaka, izrađe-

ne odplastike, nepoznate rob-

nemarke i zemlje porijekla.

- Proizvodi su dostupni u više

boja. Na osnovu izloženog

konstatuje se da su navedene

dječje naočare za sunce stav-

ljene u promet iako ne ispu-

njavaju zahtjeve bezbjednosti

iz člana 4 Zakona o opštoj be-

zbjednosti proizvoda (Sl. list

CG br. 45/14) a koji se odnosi

na karakteristike proizvoda,

označavanje, upozorenja,

uputstva - prema posebno

osjetljivojkategorijipotrošača

– djeci, koja su usljed korišće-

nja najviše izložena riziku -

precizirano je na sajtu.

Pored naočara, pronašli su i

dvije vrste šortseva za dječake

koje su povukli jer ne zadovo-

ljavaju standarde. Radi se o

robnim markama iz Srbije –

Intex i Elpida.

Inspektori su naveli da ovi

proizvodi ne zadovoljavaju

standarde, jer u struku imaju

duge vezice sa slobodnimkra-

jevimakojenijesupričvršćene

za odjevni predmet, te se mo-

gu izvući.

K.J.

Isplatamaterijalnihdavanja