Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 18. jul 2018.

Ekonomija

USD

1.17200

JPY 131.65000

GBP 0.88270

CHF

1.16960

AUD

1.57730

CAD

1.53990

Kursna lista

PODGORICA

UBajicama

kodCetinja jučeujutro je in-

tervenisalapolicija, jer jeĐ.

B., suvlasnik imanjapreko

kojeg trebadapređe trasa

dalekovodaodprimorjado

Pljevalja, blokiraoulazna

parcelu.

Riječ je o dalekovodu 400 kw

sa optičkim kablom od Lastve

Grbaljske do Pljevalja, koji je

diodržavnogprojektaenerget-

skog povezivanja Crne Gore i

Italije podvodnimkablom. Di-

rektor Uprave za nekretnine

DraganKovačević rekao je Po-

bjedi da se radi o prinudnom

izvršenju rješenja PJ katastra

Cetinje, radi uspostavljanja

prava prolaska, radnika i me-

hanizacije CGES-a, a na osno-

vu zakona o eksproprijaciji.

-Pozvali smoupomoćpoliciju,

predstavnike Službe zaštite i

spašavanja i Zavoda za hitnu

medicinsku pomoć, tako da je

sve prošlo mirno i nastavljeni

su radovi CGES-a - kazao je

Kovačević i dodaoda je izgrad-

nja definisana rokovima, da je

rok za prvu fazu je 1. avgust, a

za svako kašnjenje država mo-

ra da plaća žestoke penale par-

tneru.

Voditelj postupka eksproprija-

cijeuUpravizanekretnineMr-

đan Kovačević je kazao da je

CGES već upisan kao vlasnik

parcele, jer je sa Đ. B. već sklo-

pio dio sporazuma o kupovini

parcela za dva dalekovoda.

-Međutim, on traži da se otku-

pi cijelo imanje i time uslovlja-

va prolaz do prodatih parcela i

već je pokrenuo tužbu pred

Upravnimsudom,madaonane

odlaže rješenje ovog postupka

–naveojeKovačevićidodaoda

suĐ.B.pozvaliuUpravuzane-

kretninedadanas pokušada se

dogovori sa predstavnicima

CGES-a. U suprotnom, ima

mogućnost da svoja prava

ostvari sudskimputem.

CGESiitalijanskaTernaprivo-

de kraju izgradnju podmor-

skog kabla koji povezuje Crnu

Goru i Italije, koji predstavlja

najnaprednije i ujedno naj-

kompleksnije povezivanje ove

vrste u evropskim granicama.

Vrijednost podmorskog kabla

dužine 830 kilometara je mili-

jardu eura, a dalekovoda od

primorja do Pljevalja 127 mili-

ona.

N.K.

U Bajicama juče intervenisala policija na gradilištu dalekovoda

Vlasnici blokirali

ulazna imanje

Pozvali smo u

pomoć policiju,

predstavnike

Službe zaštite

i spašavanja i

Zavoda za hitnu

medicinsku

pomoć, tako da je

sve prošlomirno

i nastavljeni su

radovi CGES-a,

kaže Dragan

Kovačević,

direktor Uprave

za nekretnine

PODGORICA

CrnaGora je

zaštitila još dvaproizvoda -

crnogorskugoveđupršutu i

crnogorsku stelju, saopšteno

je izMinistarstvapoljopri-

vrede. Ovi proizvodi su se

pridružili njeguškoj pršuti i

pljevaljskomsiruna listi za-

štićenihoznakamakvaliteta

nanacionalnomnivou.

- Crnogorska goveđa pršuta je

suvomesnati proizvod od go-

veđeg mesa ekstra, prve i dru-

ge kategorije, soljen i dimljen

na bukovom ili grabovom dr-

vetu. Crnogorska stelja je su-

vomesnati proizvod od otko-

štenog dimljenog i sušenog

ovčijeg mesa, soljen i dimljen

na bukovom ili grabovom dr-

vetu - objasnili su iz ministar-

stva.

Ovi proizvodi zaštićeni su

oznakom porijekla koja pred-

stavljanajviši oblikzaštite, aza

to je potrebno da se sve faze

proizvodnje, od sirovine do

prerade, moraju odvijati u

određenom geografskom po-

dručju.

Proizvodnja goveđe pršute i

steljeograničenajena13opšti-

nasjevernogregiona-Plužine,

Šavnik,Žabljak,Pljevlja,Bijelo

Polje, Mojkovac, Kolašin, Be-

rane, Andrijevica, Petnjica,

Rožaje, Plav i Gusinje. Proce-

duruzaštitepokrenula jeNVO

Udruženje za kvalitet mesa

sjeveraCrneGore.

M.P.M.

Još dva proizvoda dobila oznaku geografskog porijekla

Goveđapršuta

i stelja zaštićeni

BAR

Barska plovidba uplatila je u ponedjeljak kineskoj Eksim

banci prvu ratu od 2,01 miliona dolara glavnice i kamate po osno-

vu kredita za kupovinu brodova „Bar“ i „Budva“.

Taj iznos je, kako je saopšteno iz kompanije, obezbijeđen iz sred-

stava preduzeća, a uplata je realizovana sa računa NLB i Hipote-

karne banke. Time je Barska plovidba izmirila sve ovogodišnje

obaveze Eksimbanci, jer je u januaru platila kamatu od 474.000

dolara. Sljedeća rata dospijeva 21. januara naredne godine.

- Ovomuplatom je počela otplata glavnice kredita od 46,4miliona

dolara. Kredit je uzet po povoljnimuslovima od dva odsto kamate,

pet godina grejs perioda i 15 godina otplate – navodi se u saopšte-

nju i podsjeća da su za taj novac kupili dva teretna broda za rasute

terete, koje je odmah po izlasku iz brodogradilišta u septembru,

odnosno oktobru 2014. godine unajmila kompanija Sea Pioneer iz

Londona. Barska plovidba najveći dio prihoda ostvaruje od najma

ta dva broda, a manji dio od ugovora po kojem riječka Jadrolinija

održava liniju Bar - Bari brodom „Dubrovnik“, kao i od izdavanja

poslovnih prostora.

R.E.

Brodarska kompanija redovno izmiruje

obaveze prema kineskoj Eksimbanci

Barskaplovidba

platiladvamiliona

ratezabrodove

PODGORICA

Rebalansom

budžeta zaovugodinu

budžetska rezerva jepoveća-

na sa 13na 29miliona eura

zbogneplaniranih troškova,

objasnila je jučedržavna se-

kretarkauMinistarstvu fi-

nansijadrNinaVujošević

članovimaZakonodavnog

odboraSkupštine.

Drugim rebalansomu ovoj go-

dini, o kojem će uskoro ra-

spravljati parlament, kako je

navela, izdaci tekućeg budžeta

se umanjuju za 43 miliona eu-

ra, državnih fondova se uveća-

vaju za 24,6miliona, rezervi za

16,6 miliona, a kapitalnog

budžeta suumanjeni za2,6mi-

liona, dok se deficit budžeta

zadržava na 3,2 odsto. Dodala

je da se tekuća budžetska po-

trošnja u potpunosti finansira

iz izvornihprihoda.

Odbor je podržao izmjene za-

konaobudžetuiakciznepoliti-

ke i ocijenio da su u skladu sa

zakonomi Ustavom.

- Povećana rezerva se odnosi

na troškovekofinansiranjaIPA

projekata koji nijesu planirani

na drugim pozicijama. U taj

iznos su ušli i neplanirani troš-

kovi sudskih presuda i drugi

nepredvidivi i nedovoljno pla-

nirani troškovi do kraja godine

– rekla je Vujošević odgovara-

jući na pitanje Andrije Popovi-

ća (LP).

Na pitanje Jovanke Laličić

(DPS) na uštrb kojeg projekta

se smanjuje novac iz kapital-

nog budžeta za 2,6miliona eu-

ra, Vujošević je odgovorila da

se radi o dijelu konsultantskih

usluga koje su bile planirane u

kapitalnom budžetu, a sada je

već izvjesnodanećebiti iskori-

šćen, pa će biti prenesen u na-

rednu fiskalnu godinu.

Zakonodavni odbor podržao prijedlog rebalansa budžeta

Zbogneplaniranih troškova

rezerveuvećane 16miliona

Parlamentarni odbor za stabili-

zaciju i pridruživanje EU i Crne

Gore (POSP) pozvao je Vladu

da napravi rebalans strukture

budžeta u pravcu potrošnje

koja podstiče rast i nastavi

iskalnu konsolidaciju. U dekla-

raciji, koja je juče usvojena,

pozdravili su četvrti program

ekonomskih reformi, koji je

usvojen u januaru, pohvalili

jak ekonomski rast od 4,4

odsto BDP u prošloj godini i

konstatovali visok budžetski

de icit i rastući javni dug.

Pozitivno su ocijenili strože

iskalne politike za rješavanje

problema koji se odnose na

dug i ohrabrili unapređenje

poslovnog i investicionog

okruženja.

POSP:Nastaviti

safiskalnom

konsolidacijom

PODGORICA

Od 1. decembra 2011. do sada preneseno je 40.000

telefonskih brojeva, saopšteno je iz Agencije za elektronske medije.

Ova usluga korisnicima omogućava da pri promjeni operatora zadr-

že postojeći telefonski broj. Broj se može prenositi iz iksne u iksnu,

odnosno iz mobilne umobilnumrežu. Izmeđumobilnihmreža

preneseno je 29.980 brojeva. Umobilnumrežu M-tela preneseno je

12.009 brojeva ( 40 odsto), Crnogorskog Telekoma 11.532 brojeva

(39 odsto) i Telenora 6.439 brojeva (21 odsto). Između iksnihmreža

izvršeno je 10.020 prenosa telefonskih brojeva, od čega najviše u

mrežu M-tela, 5.294 broja, Telemaha 2.909 brojeva, Telenora 1.788

brojeva i Crnogorskog Telekoma 29 brojeva.

R.E.

Agencija za elektronske komunikacije

Prenijeto40.000

telefonskihbrojeva

Sa sjedniceZakonodavnogodbora

Prijedlog rebalansa i izmjena

akciznog kalendara dobio je

odrškuOdbora za ekonomiju.

M.P.M.

Goveđi pršut

Dogovor ouklanjanjublokade