Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 18. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Uprava ca-

rina je zapola godine zapli-

jenilablizupolamiliona eu-

ravrijednosti švercovanih

cigareta, a lani 4,4miliona

eura. Najvišekrijumčarenja

cigareta i drugihakciznih

proizvoda registrovano je

nanajfrekventnijimgranič-

nimprelazima, saopštili su

Pobjedi izUprave carina.

Najfrekventniji prelazi suDo-

brakovo, LukaBar, ŠćepanPo-

lje, Božaj, Kula, Sukobin, Vra-

ćenovići, Ilino brdo, Debeli

brijeg…

Podsjetimo, Vlada je zbog

pada legalne prodaje ciga-

reta za 35 odsto predloži-

la da se od septembra

vratiakcizanaduvanske

proizvode sa 40 na 30

centi popaklici.

KONTROLE

-Uprvoj polovini ovegodi-

ne službenici Uprave carina

spriječilisuu104slučajašverc

i zaplijenili 4.445.550 komada

cigareta u vrijednosti od

454.394 eura. U istom periodu

je u devet slučajeva zaplijenje-

no 444 kilograma rezanog du-

vana. Izdato je 75 prekršajnih

naloga u ukupnom iznosu od

18.000 eura i podneseno 14 kri-

vičnih prijava – naveli su iz

Uprave carina i podsjetili da su

lani zaplijenili 85.909.720 ko-

mada cigareta u vrijednosti 4,3

milionaeura, 252,20kilograma

rezanog duvana vrijednog

2.256eura, izrekli 176prekršaj-

nih naloga u ukupnom iznosu

od35.900eura i podnijeli osam

krivičnihprijava.

U Upravi carina kažu da su

krijumčarenje duvanskih i

drugih akciznih proizvoda

identifikovali kao jedan od

značajnih rizika za pojavu si-

vog tržišta i u tom pravcu fo-

kusirali carinske kontrole.

- Mobilni timovi Odsjeka za

suzbijanje krijumčarenja

sprovode pojačane kontrole

na graničnim prelazima i u

unutrašnjosti carinskog pod-

ručja. Pojačane su kontrole

akciznih obveznika i drugih

učesnika na tržištu s ciljemja-

čanja fiskalne discipline.

Sprovodimo nadzor nad po-

slovanjem privrednih subje-

kata idajemodoprinosuvođe-

nju fiskalne discipline i

poštovanjupropisa - navode u

Upravi carina.

Stižu, međutim, sve glasnije

kritike da država gubi bitku sa

švercerima. Poslanik SDP

Raško Konjević je u ponedje-

ljakna skupštinskomod-

boru za ekonomiju ocije-

nio da je vraćanje akciza na

cigarete kapitulacija države

pred sivim tržištem, jer njene

institucijenijesuustanjudase

sa njim obračunaju, a istu je

konstataciju iznio i poslanik

LPAndrijaPopović.

HRONIČNO

UMinistarstvu finansijakažu

dasesamimsmanjenjemakci-

ze nemože suzbiti sivo tržište

idatrebadaseuborbuuključe

svi raspoloživi instrumenti.

- Potreban je sistemski kon-

cept borbe protiv sive ekono-

mije, a njega nije jednostavno

kreirati i još ga je teže sprove-

sti. Zbog toga je siva ekonomi-

ja, umanjem ili većemobimu,

prisutna u svimekonomijama

na svijetu. Na primjeru akciza

naduvanskeproizvode vidjeli

smo kako se siva ekonomija,

poput vode, razliva u sve pu-

kotine, pa i u one koje nastaju

akoseporeskapolitikaposma-

traseparatno, anekaokompo-

zitni element ukupne eko-

nomske politike, uz efikasnu

primjenumehanizamapravne

države - kazali su izMinistar-

stvafinansijaidodalidajebor-

ba protiv ove, sada već hronič-

ne pojave, prioritet Vlade.

- Formirana je komisija na či-

jem je čelu potpredsjednik

Vlade, a koja treba da koordi-

nira rad različitihorgana kako

bi njihovi resursi, organizova-

no i po jedinstvenom planu,

bili u funkciji ograničavanja i

neutralisanja sivog poslova-

nja.No

,trebaimatiuvidudase

ne radi samo o represivnom

obračunu sa nezakonitošću,

nego i o sistemskomstvaranju

prostora za prelazak sive u re-

gularnu ekonomiju - objasnili

su izministarstva.

M.P.M.

KUMBOR/PODGORICA

Očekujemoda će završet-

komrizortaPortonovi biti

otvorenoviše stotina radnih

mjesta i da ćete imati najek-

skluzivnijuklijentelukoja će

Crnoj Gori donositi ne samo

novac, nego i novuvrijed-

nost upogleduznanja i spo-

sobnosti upravljanja resur-

sima i potencijalima, rekao

jepremijerDuškoMarković

nakonobilaskakompleksa

Portonovi uKumboru.

-Nemamriječi kojemoguopi-

sati ono što smo vidjeli i nema

riječi kojima se može iskazati

poštovanje za viziju razvoja.

Ovo je ono što želimo da bude

Crna Gora u budućnosti – re-

kao je premijer.

Predsjednik upravnog odbora

Azmonta Ahmet Erentok ka-

zao je da će kompleks kad bu-

de radio punim kapacitetom

zapošljavati 700 ljudi, uglav-

nom iz Crne Gore i najavio da

ćeprvegosteprimitidogodine

u julu. Inicijalna investicija od

258milionaeura je, kakojena-

veo, udvostručena i do kraja

godine dostići će pola milijar-

de, a dogodine će premašiti

milijardu eura.

Obojica su se saglasili da je

ovaj projekat odličan primjer

saradnjeVlade i investitora.

- Vlada stoji na raspolaganju

da pruži svu neophodnu po-

dršku kako bismo ovaj jedin-

stveni rizort i ovu jedinstvenu

lokaciju na Mediteranu pre-

tvorili u opšte dobro ne samo

zaCrnuGoruveć i šire– rekao

jepremijer, aErentokjenagla-

sio da otkako su u Kumboru

nijesu imali nijedan problem i

pozvao investitore da ulažu u

CrnuGoru.

Sa premijerom u posjeti Por-

tonovombilisuministrifinan-

sija, turizma, saobraćaja i

MUP-a Darko Radunović,

Pavle Radulović, Osman Nur-

ković iMevludinNuhodžić.

R.E.

PODGORICA

- Odbor

direktora CEDIS-a je juče na

prvoj konstitutivnoj sjednici

izabrao Miodraga Čanovića

za predsjednika. U novom

sazivu odbora direktora

mandat je obnovljen Zoranu

Đukanoviću i Draganu Lake-

tića, a novi članovi su Ivan

Mitrović i Emil Đokić.

R. E.

PODGORICA

– Elektroprivreda je u prvoj polovini godine ostva-

rila pro it od 42,8miliona eura, saopšteno je iz kompanije.

Dobit prije odbijanja kamate, poreza na prihod i troškova depre-

sijacije i amortizacije (EBITDA) od 49,3 miliona eura u prvoj

polovini godine je 58 odsto veća u odnosu na planiranu. EPCG je

prihodovala 154,4miliona eura, odnosno 11 odsto više od plana i

26 odsto više u odnosu na isti period lani.

M.M.P.

TIVAT

– U Tivtu je podneseno 1.600

zahtjeva za legalizaciju objekata,

izjavila je sekretarka Sekretarijata za

uređenje prostora i izgradnju objekata

Tamara Furtula.

Za nepunih osammjeseci, od 6.

novembra prošle do 29. juna ove godi-

ne, predato je 308 zahtjeva, a 1.292

u julu. Rok za legalizaciju bespravno

podignutih objekata istekao je u pone-

djeljak, a prema podacima iz Uprave za

nekretnine u tivatskoj opštini je 2.226

nelegalnih objekata.

S.K.

Duvan se krijumčari preko najfrekventnijih graničnih prelaza

Stopeu regionu

Kada se akciza na cigarete vrati u septembru, crnogorska

stopaod30eurana 1000komadabićenižaodsvihdrža-

va regiona, osimu Srbiji, gdje je 29,6 eura. Hrvatska ima

41,3, BiH37,6, Bugarska55eura.

- OsimMakedonije u kojoj je ponderisana cijena paklice

1,4 eura, u svimdrugimdržavama regiona se kreće od

dvado2,3eura - objašnjavaju izministarstva.

Premijer posjetio kompleks u Kumboru

Portonovi otvara

700radnihmjesta

UTivtu 2.226 objekata bez građevinske dozvole

Podnijeto je 1.600

zahtjeva za

legalizaciju

TamaraFurtula

Profit 43miliona

Elektroprivreda za pola godine premašila planove

Čanović

ponovo

predsjednik

Konstitutivna sjednica

borda CEDIS-a

DuškoMarković jučeu Portonovom

Zaplijenjene

cigarete

vrijedne

4,7miliona

Drecun:

Represijanijenajefikasnija

Ekonomski analitičar Predrag

Drecun Pobjedi je kazao da se

sivaekonomijanemožesuzbiti

samorepresijom,akosurazlike

ucijenamacigaretavelike.

-Jedininačindasivotržištene-

stane je da razlika u cijeni le-

galnihiilegalnihcigaretabude

takva da ne motiviše na kri-

jumčarenje - objašnjava Dre-

cun i predlaže da se razmisli o

dodatnomsmanjenju

akciza, konstatujući da je upit-

no da li treba podsticati po-

trošnju cigareta sa aspekta

zdravljapopulacije.

-Postojeelementisivogtržišta

kojesvedržavetolerišu,jerbiu

slučaju eliminacije dara bila

veća negomjera, pošto veliki

broj ljudi živi od toga - objaš-

njava on i podsjeća da 30 od-

sto svjetskog BDP dolazi sa si-

vogtržišta.

UMinistarstvu

nansija kažu da je

šverc cigareta postao

hroničan, da se samim

smanjenjemakcize

nemože suzbiti i da

treba da se uključe

svi raspoloživi

instrumenti