Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 18. jul 2018.

Politika

PODGORICA–

Dosadašnji

selektivni bojkot parlamen-

tapokazao sekaoneuspje-

šanpolitičkimanevar svim

opozicionimsubjektima, a

naročitoDemokratskom

frontu, teu tomkontekstu

nevidimsmisaoponovnog

napuštanjaSkupštine–ka-

zao je zaPobjeduMilošNi-

kolić, poslanikDPS-a, ko-

mentarišući najavuDF-ao

mogućemponovnombojko-

tuparlamenta.

PredsjednikDNP i jedan od li-

dera DF-aMilanKnežević na-

javio je da će Demokratski

front,najvjerovatnije,napusti-

ti parlament i izaći na proteste

ukoliko se zatraži oduzimanje

poslaničkogimunitetaNebojši

Medojeviću zbog diskusije u

Skupštini. Nikolić nije želio da

komentariše, kako je rekao,

„potencijalne potezeDF-a“.

- Ne bih, u ovoj fazi, prejudici-

rao eventualne zahtjeve koji

mogu biti dostavljeni Skupšti-

ni, te samim tim ne bih ni ko-

mentarisao potencijalne dalje

poteze Demokratskog fronta

– rekao jeKnežević.

On je, ipak, iskazao nadu da će

FrontučestvovatiuraduSkup-

štine upunomkapacitetu.

-Nadamsedaćekolege izDF

popuniti skupštinske odbore

i učestvovati u radu parla-

menta u punomkapacitetu –

dodao jeNikolić.

Knežević jeuponedjeljakka-

zao da je Medojević prije tri

sedmice u parlamentu saop-

štio sumnje o povezanosti

glavnog specijalnog tužioca

MilivojaKatnića sa farmace-

utskommafijom i nezakoni-

tim sticanjem imovine. Kako

je naveo, Medojeviću je na-

kon sedmicu stigao poziv za

saslušanje u svojstvu osum-

njičenog po krivičnoj prijavi

koju je podnioKatnić.

- DF će, ukoliko se zatraži

ukidanje imuniteta Medoje-

viću zbog izgovorene riječi u

Skupštini, prekinuti svaku

konstruktivnost uparlamen-

tu, odbiti da učestvuje u radu

bilokogodbora i najvjerovat-

nijenapustitiparlamentiiza-

ći na proteste – poručio je

Knežević.

DF je bojkot prekinuo počet-

komgodine, ali jeuaprilupo-

novo napustio parlament do

Kneževićevog izlaska iz

spuškog zatvora. Sada uče-

stvujeu raduplenuma, ali još

nema predstavnike u skup-

štinskim odborima, niti je

predložio kandidata za pot-

predsjednika parlamenta.

I.K.

DPS ocijenio da je bojkot Skupštine bio „neuspješan

politički manevar“ kompletne opozicije

Nikolić: Nevidim

smisaodaDFponovo

bojkotujeparlament

PODGORICA–

Predsjed-

nikVladeDuškoMarković

odgovaraćedanas napita-

njeposlaničkihklubova, u

okvirupremijerskog satau

Skupštini.

MiodragVuković (DPS) pita-

će Markovića o rezultatima

posljednjeg susreta sapremi-

jerima Zapadnog Balkana,

koji je bio prije desetak dana

uLondonu.

- Šta su očekivanja Vlade od

Berlinskog procesa, posebno

imajući u vidu pitanja stabil-

nosti, ekonomije, poveziva-

nja nauke i novih prilika za

mlade - pitaćeVuković.

Andrija Mandić (DF) pitaće

premijera da li su nadležni

organipreduzelineštoprotiv,

kako je naveo, „ostrašćenih

pripadnika drugih konfesija

koji su se okupili da fizički

spriječe pravoslavnog mitro-

polita da služi liturgiju na te-

meljimaHrama Svetog Jova-

naKrstitelja uSvaču“.

- Zašto je Vlada onemogućila

mitropolita crnogorsko-pri-

morskog Amfilohija da čino-

dejstvuje u hrišćanskomhra-

mu koji je pod njegovom

duhovnom jurisdikcijom –

pitaćeMandić.

Genci Nimanbegu će, u ime

Kluba manjinskih partija, pi-

tati Markovića kako Vlada i

on ocjenjuju rezultate ostva-

reneimplementacijomZako-

na o planiranju prostora i iz-

gradnji objekata.

- Koji su preliminarni zahtje-

vi koji suupućeni za legaliza-

ciju objekata do roka, 15. jula

- pitaćeNimanbegu.

MićaOrlandića(klubSD-LP)

zanima šta Vlada preduzima

ili će preduzeti da se „konač-

no učini izvjesnim izdavanje

enciklopedijeCrneGore“.

Ranko Krivokapić (SDP) pi-

taćeMarkovića da li je Vlada

sposobna da se suoči sa „ubr-

zanim pogoršanjem života

građana i strukturalno neo-

drživim stanjem ekonomije

ili da bude voljno ili nevoljno

dio poharane ekonomije Cr-

neGore“.

Na dnevnom redu biće i po-

slanička pitanjaministrima.

I.K.

Danas premijerski sat u Skupštini

Markovićpred

poslanicima

PODGORICA–

Skupština

CrneGore isplatila jeposla-

nicima za junskenetozarade

ukupno 116.146eura, odčega

je 13.949 izdvojenozaplate

poslanikaDemokrata iUre,

koji i daljebojkotujuparla-

ment.

Predsjedniku demokrata Alek-

si Bečiću isplaćeno je za jun

1.397 eura, a njegovim kolega-

ma izposlaničkogklubaBorisu

Bogdanoviću - 1.423, Danilu

Šaranoviću - 1.391, Momu Ko-

privici - 1.348 eura, Miomiru

Pejoviću 1.355, Valentini Minić

–1.361,DženanuKoliću1.368, a

Zdenki Popović 1.377 eura.

Predsjedniku Ure Dritanu

Abazoviću isplaćeno je 1.401, a

njegovom partijskom kolegi

NeđeljkuRudoviću 1.522 eura.

Dio junske plate, od 16. do 30

juna, koji iznosi 117 eura ispla-

ćen je Milanu Kneževiću, jed-

nom od lidera Demokratskog

fronta, koji u aprilu i maju nije

bio na platnom spisku, jer su

mu, zbog izdržavanja četvoro-

mjesečne kazne u spuškomza-

tvoru,mirovalaprava i obaveze

na radu, shodno odluci Admi-

nistrativnog odbora.

Najvećuzaraduprimio jepred-

sjednik Skupštine Ivan Brajo-

vić, i to 1.900 eura. Slijede po-

slanici DPS-a Branko Čavor i

Marija Ćatović, koji su primili

1.838 odnosno 1.881 euro. Po-

slanici DPS-a koji su primili vi-

še od 1.700 eura su Branimir

Gvozdenović, Miodrag Vuko-

vić, Obrad Mišo Stanišić, Jo-

vanka Laličić, Filip Vuković i

Milorad Vuletić. Mićo Orlan-

dić iz Socijaldemokrata primio

je zaradu od 1.723 eura. Više od

1.600 zarada je poslanika DPS-

aLuiđa Škrelje, BrankeTanasi-

jević, Ane Nikolić, Suada Nu-

manovića, Petra Ivanovića,

Zvonka Vukovića i Predraga

Sekulića.

Opozicioni poslanik koji prima

najveću zaradu, i to 1.811 eura,

je Branko Radulović iz DF-a.

Višeod1.700euraprimilisu,od

poslanika DF-a, Predrag Bula-

tović i Marina Jočić. Miodrag

Lekić iz Demosa za jun je pri-

mio zaraduod 1.732 eura.

Više od 1.600 eura primili su

Ranko Krivokapić (SDP), Dža-

vidŠabović(SDP),VeraBulato-

vić (DF), Nebojša Medojević

(DF), Strahinja Bulajić (DF),

SlavenRadunović (DF) i Ljilja-

naĐurašković (DF).

Poslanici Bošnjačke stranke

Nedžad Drešević i Ervin Ibra-

himović primili su za jun 1.562

odnosno 1.512 eura. Genci Ni-

manbegu iz Force primio je

1.504 eura.

Na platnom spisku je 79 posla-

nika od ukupno 81. TarzanMi-

lošević i Željko Aprcović iz

DPS-a ranije su se odrekli po-

slaničkihzarada.

Skupština je ukupno 8.683 eura

isplatila za nadoknade zarade

po prestanku funkcije Husniji

Šaboviću, Velizaru Kaluđerovi-

ću, Radojici Živkoviću, Maidi

BešlićiVukuRoćenu.Generalni

sekretar Aleksandar Jovićević

za jun je primio zaradu od 1.579

eura, a njegovi zamjenici Mer-

sudin Gredić i Marija Mirjačić

1.458 odnosno 1.452 eura. Jun-

ske zarade pomoćnika general-

nog sekretara Jelene Radonjić i

Nataše Komnenić iznosile su

1.248 odnosno 1.043 eura.

Za junske zarade savjetnika

predsjednika Skupštine izdvo-

jeno je8.923eura, dok je savjet-

nicima potpredsjednika parla-

menta isplaćeno ukupno 3.197

eura.

I.K.

Junske zarade crnogorskih poslanika ukupno iznosile 116.146 eura

Bojkotašima izDemokrata i Ure

isplaćenoblizučetrnaest hiljada

PODGORICA–

Civilnodruš-

tvoveoma je značajnozapro-

ces pristupanjaCrneGore

Evropskoj uniji i zbog toga je

potrebnounaprijediti direktni

dijalogVlade i civilnog sekto-

ra, ocijenio je glavni pregova-

rač saEU, AleksandarDrljević.

On smatra da civilno društvo,

pored kritičkog viđenja stvari,

treba da ima i konkretne kon-

struktivne prijedloge za zajed-

ničke aktivnosti saVladom.

Saradnja saVladom, kako je ka-

zao, posebno je ojačana kroz

učešće predstavnika civilnog

društva u radnim grupama za

pripremupregovora.

-Oničinegotovotrećinuprego-

varačkestrukturekojabrojioko

1.400 članova, rekao je Drljević

na jedanaestom sastanku Za-

jedničkog konsultativnog od-

bora(ZKO)civilnogdruštvaEU

i CrneGore.

ŠefDelegacijeEUuCrnoj Gori,

Aivo Orav, ocijenio je da pri-

ključivanje EU nije samo stvar

briselske birokratije, Vlade i

njenihslužbenika, većneštošto

može da promijeni živote ljudi

uCrnoj Gori.

- Proces evropskih integracija

nije i ne treba da bude projekat

samo za elite, to je nešto što je

važno za sve građane Crne Go-

re, kao i za sve građane EU, ka-

zao jeOrav.

Kopredsjedavajuća ZKO sa

straneEU,LidijaPavić-Rogošić,

podsjetila je da su na održanim

sastancima usaglašene prepo-

ruke radi poboljšanja i ubrzanja

procesa pristupanjaEU.

- Vide se pomaci u tom pravcu,

ali važno je ukazati na ono što

treba poboljšati, a kroz ovaj od-

bor čuje se glas organizacija ci-

vilnog društva, udruženja po-

slodavaca i sindikata i ostalih

nevladinihorganizacija“,doda-

la jePavić-Rogošić.

Kopredsjedavajući ZKO, Pavle

D. Radovanović, kazao je da

ZKOzasvojeaktivnostiimapo-

drškuEUi Evropskog ekonom-

skog i socijalnog komiteta.

-Gledajućirealizacijuzaključa-

ka koje smo usvajali na pret-

hodnih deset sastanaka i odre-

đenu dinamiku kojom se

primjenjuju u Crnoj Gori, mo-

žemo reći da imamo podršku

crnogorskihinstitucija,rekaoje

Radovanović.

Na sastanku je razmatrano sta-

njepregovoraopristupanjuCr-

ne Gore EU u poglavljima koja

seodnosenasocijalnupolitiku i

zapošljavanje, sa posebnimna-

glaskomna socijalnaprava, slo-

bodno kretanje radnika i stanje

civilnog društva u Crnoj Gori.

Zajednička deklaracija, koja će

biti dostavljena relevantnim ti-

jelimaEUiCrneGore,usvojena

je na kraju jučerašnjeg sastan-

ka.

J.Đ.

Sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora

(ZKO) civilnog društva EU i Crne Gore

Saradnja svihaktera

udruštvuključna za

evropsku integraciju

MilošNikolić

SazasijedanjaSkupštine

DuškoMarković