Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 18. jul 2018.

Politika

PODGORICA

-Radna gru-

pa za reformu izbornog za-

konodavstva trebalobi da

bude formirana tokomjese-

njeg zasijedanja, kazao je

predsjednikparlamenta

IvanBrajovićnakonzavrše-

nog zasijedanjaPOSP, poru-

čujući da sedijalogo tome

moževoditi isključivoupar-

lamentu. Poslanici Evrop-

skogparlamentapozdravili

supovratakdijelaopozicije

uparlament i pozvali i osta-

leda toučine.

Brajović je, nakon drugog da-

na sastanka Parlamentarnog

odbora Evropske unije i Crne

Gore za stabilizaciju i pridru-

živanje (POSP), rekao da je i u

zajedničkojdeklaraciji,kojaje

jučeusvojena, pohvaljenofor-

miranje skupštinskog odbora

uparlamentu.

-Ali, to je radnagrupauparla-

mentu. Mi poštujemo institu-

cije ove države i samo uparla-

mentu se može voditi taj

dijalog. Otome ćemo sedogo-

voriti nakolegijumu, saposla-

nicima, i prije svega ću voditi

računa štao tomemisleposla-

nici koji aktivno rade, a želio

bihda se i ostali štoprijevrate,

naveojeBrajovićnakonferen-

ciji zamedije.

Ranije juče, tokom sjednice

POSP, poslanici su nakon

dvodnevnog zasijedanja

usvojili Deklaraciju koju su

podržali predstavnici Evrop-

skog i crnogorskogparlamen-

ta uz prisustvo samo jednog

člana opozicije, lidera SDP

Ranka Krivokapića, dok čla-

novi POSP iz DF Milan Kne-

žević i Andrija Mandić nisu

prisustvovalijučerašnjojsjed-

nici.

U Deklaraciji je pozdravljen

povratakvećegdijelaopozici-

je u Skupštinu, ali poslanici u

dokumentupozivaju i ostatak

opozicije da se vrati u parla-

ment.

- Uvjeravamo sve političke

snageopotrebidaseangažuju

u sadržajnom i inkluzivnom

političkom dijalogu, kako bi

obavljali svoje parlamentarne

dužnosti prema glasačima i

jačali parlamentarni nadzor

nad izvršnom vlašću, i u tom

kontekstu pozdravljamo pla-

nove o osnivanju radne grupe

u parlamentu, navodi se u

usvojenoj deklaraciji.

Dodaje se i da se prepoznaje

stalni napredak Crne Gore ka

EU, i ohrabruje se crnogorska

vlast da dodatno ojača rad na

sprovođenju osnova procesa

pristupanja, vladavini prava,

ekonomskomupravljanjuire-

formi javne uprave.

Utomdokumentu se izražava

zabrinutost zbog stanja me-

dijskih sloboda i nedostatka

kvalitetnog novinarstva, kon-

statuje nedostatak napretka u

toj oblasti, osuđujeneprihvat-

ljivi politički i urednički priti-

sak na novinare i medijske or-

ganizacije i nedavni slučajevi

verbalnih i fizičkih napada na

novinare, uključujući i oruža-

ni napad na novinarku Vijesti

OliveruLakić.

Naglašava se da javni servisi

uvijek trebada ostanunezavi-

sni i zaštićeni od neprimjere-

nog uticaja i političkog priti-

ska sa bilo koje strane.

UDeklaracijiseapostrofirada

jeidaljeodsuštinskogznačaja

zaukupnudinamikupregova-

račkog procesa da reforma si-

stema vladavine prava proi-

zvede konkretnije rezultate

na terenu, uključujući pobolj-

šanje kapaciteta i nezavisnost

ključnih institucija.

Brajović je ocijenio da je 15.

POSP pokazao važnost inten-

zivnog dijaloga sa evropskim

partnerima. Kako je kazao,

razmatrane su teme koje su

vrlo značajne za budućnost

Crne Gore, sa akcentom na

pristupni put i napredak u

svimoblastima od interesa za

crnogorskodruštvo.

Šef delegacije Evropskog par-

lamenta Peter Kurumbašev

kazaojedajetainstitucijačvr-

sto opredijeljena da pomaže

Crnoj Gori na njenom evrop-

skom putu, sa posebnim ak-

centom na vladavinu prava i

ostvarenju rezultataupoglav-

ljima 23 i 24. On je rekao da su

članovi delegacije oba parla-

mentavodili otvoreni dijalog i

konstruktivnudiskusiju.

- Snažno podstičemo pred-

stavnike opozicije da se vrate

u parlament, jer nema boljeg

mjesta u kom možete voditi

konstruktivan dijalog nego

što je Skupština, zaključio je

Kurumbašev.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

- Predsjednik

CrneGoreMiloĐukanović

susreo sedanas uPodgorici

sahrvatskimčlanomPred-

sjedništvaBiHDraganom

Čovićem.

Sagovornici su, kako je saop-

šteno iz Đukanovićevog kabi-

neta, razmijenili mišljenje o

situaciji u Crnoj Gori i BiH i

izrazili zadovoljstvo odličnim

odnosima dvije susjedne pri-

jateljske zemlje, kao i spre-

mnost da i dalje doprinose di-

namiziranju saradnje na svim

poljima od zajedničkog inte-

resa.

-Otomenajboljesvjedočispo-

razum o državnoj granici iz-

među Crne Gore i BiH, jedan

odprvihizmeđudržavanasta-

lih na prostoru bivše Jugosla-

vije, piše u saopštenju.

Posebno je bilo riječi o kreta-

njima u regionu, njegovoj

evropskoj perspektivi i odno-

sima sa EU. U tom kontekstu

iskazana je inicijativa za pro-

aktivnijim definisanjem za-

jedničkepolitikezemaljaregi-

ona prema EU, radi bržeg

ostvarivanjaevropskihciljeva,

koje je lakše ostvariti u par-

tnerskomodnosusaEvropom.

Đukanović je potvrdio čvrstu

privrženost Crne Gore evrop-

skomsistemuvrijednosti i do-

stizanju evropskog kvaliteta

života, što je nakon članstva u

NATO najsigurniji put ka

članstvuuEU.

- Nakon što smo balkanskim

stranputicamapotrošilivjeko-

ve, integracija u EU suštinski

znači povratak evropskoj po-

rodici, što je u najboljem inte-

resuiregionaiEvropskeunije,

istakao je Đukanović. On je

naglasioda jezatood izuzetne

važnosti podrška Brisela in-

frastrukturnom povezivanju

unutar regiona, i saevropskim

koridorima, kao i pomoć da-

ljeminstitucionalnomrazvoju

našihzemalja.

Đukanovićjeurazgovoruista-

kaodaseuCrnojGori sposeb-

nom pažnjom odnosimo pre-

ma Bosni i Hercegovini,

imajući u vidu golgotu kroz

koju je prošla i njenu važnost

za stabilnost cijelog regiona.

Čović je rekao da nema nijed-

neotvorene temekojabi opte-

rećivalaodnosenašihzemalja,

štopotvrđuje i činjenica da svi

entiteti u BiH gaje zajednički

pozitivan odnos prema Crnoj

Gori. On je izrazio nadu da će

skori izbori u BiH učvrstiti

stabilnost u zemlji, što je pret-

postavka za dinamiziranje in-

tegracionih procesa, i pravi

doprinos snaženju stabilnosti

regiona.

Đukanović i Čović su dogovo-

rili nastavak saradnje o pita-

njima od bilateralnog i regio-

nalnog značaja.

PODGORICA

- Poglavar Rimokatoličke crkve i šef Svete Stolice

papa Franjo uputio je čestitku predsjedniku Đukanoviću povo-

domDana državnosti Crne Gore.

- Povodomobilježavanja Dana državnosti Crne Gore upućujem

srdačne čestitke Vašoj ekselenciji i Vašim sugrađanima. Molim se

da sve u Crnoj Gori nastavi da se razvija umiru i solidarnosti, i sa

zadovoljstvomprizivamobilne božanske blagoslove vašoj naciji,

navodi se u čestitki.

R.P.

PODGORICA

-CrnaGora je zain-

teresovana zaučvršćivanjeveza sa

Izraelomintenziviranjemsarad-

njeuodbrani, ekonomiji i turizmu,

saopštio jeministar vanjskihpo-

slovaSrđanDarmanović.

Darmanović je, kako je saopšteno iz

Ministarstvavanjskihposlova,uJeru-

salimu razgovarao sa predsjednikom

Vlade i ministrom vanjskih poslova

IzraelaBenjaminomNetanjahuom.

Darmanović je naveo da posjeta

predstavlja želju i interes Crne Gore

da snaži politički dijalog i sveukupnu

saradnju sa Izraelom.

On je informisao sagovornika o aktu-

elnostima i dinamici pregovaračkog

procesa u okviru integracije Crne

Gore u Evropsku uniju (EU), kao i

njenimaktivnostimaunutarAlijanse.

Netanjahu se saglasio da dosadašnje

prijateljstvo dvije države predstavlja

dobru osnovu za dalji razvoj sarad-

nje.

Navodi seda jeposebanakcenat stav-

ljen na razvoj saradnje u nauci i viso-

kim tehnologijama, imajući u vidu

ogromannapredak,iskustvoivodeću

pozicijukoju Izrael ima u toj oblasti.

Sagovornici su razmijenili mišljenja

o regionalnim pitanjima, a istaknuta

je važnost konstruktivnog i odgovor-

nog rješavanja bezbjednosnih izazo-

va.

R.P.

Završeno 15. zasijedanje POSP, predsjednik Skupštine najavio i formiranje radne grupe

Oreformi izbornog

zakonodavstva tokom

jesenjeg zasijedanja

Krivokapićeveamandmane

podržali poslanici EP, odbioDPS

Četiri od sedamamandmanana tekst Deklara-

cije,kolikojejučepodnioliderSDPRankoKrivo-

kapić, podržali su članovi POSP iz Evropskog

parlamenta, dok su ih članovi POSP iz redova

vladajućevećineodbili.Izuzetakjejedinopoda-

mandmankojijeprihvatioiDPSakojiseodnosi

na potrebu konkretnih rezultata iz oblasti vla-

davineprava.

Krivokapić je na konferenciji nakon sjednice

POSP kazao da je napuštena tekovina dosti-

gnućadajecrnogorskiparlamentsvedosadaš-

nje deklaracije usvajao konsenzusomsvih po-

slanikakojiiduuBrisel,ilikadanjihovekolegeiz

EPdolazeuCrnuGoru.

-Toje,naravno,korakunazad,alimogudakon-

statujemsazadovoljstvomda suevropski par-

lamentarci podržali četiri amandmanaucjelini

ijedandjelimično,kojejepredložioSDP,istakao

je Krivokapić. U tim amandmanima se, poja-

snio je on, konstatuje obračun sa nevladinim

sektoromisakritičarimavlasti,atakođesekon-

statuju i nezakonitesmjeneu javnomservisu.

- I, što je nemanje važno, uvažavaju se stavovi

opozicije oko izbora 2016. i pokazuje i poštuje

stav SDP-a o nepovjerenju u Agenciju za spre-

čavanjekorupcije,UstavnisudiDržavnuizbor-

nukomisijukaodioizbornogsistema,dodaoje

Krivokapić.

PredsjednikMilo Đukanović susreo se sa hrvatskim

članomPredsjedništva BiHDraganomČovićem

Povratakevropskoj

porodici u interesu

i regiona i Unije

PapaFranjočestitaoDan

državnosti Đukanoviću

Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović razgovarao sa izraelskimpremijeromBenjaminomNetanjahuom

Intenziviranje saradnje sa Izraelom

Palestinacijeni

prijateljstvo

CrneGore

Ministar vanjskih poslova Srđan

Darmanović boravio je i u zva-

ničnoj posjeti Palestini.

Na sastanku sa predsjednikom

Vlade RamijemHamdalahom,

Darmanović je izrazio zado-

voljstvo boravkomu Ramali,

istakavši uvjerenje da je posjeta

izraz dobrih odnosa Crne Gore i

Države Palestine.

- Država Palestina cijeni prija-

teljstvo Crne Gore, naglasio je

Hamdalah.

SrđanDarmanović i BenjaminNetanjahu

DraganČović iMiloĐukanović

Sa zasijedanjaPOSP