Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 18. jul 2018.

Politika

BUDVA

– Nakon duže od pola

godine bezuspješnih pokušaja

obezbjeđivanja kvoruma, sjed-

nica Skupštine opštine Budva

juče je konačno održana, čime

je izbjegnuto da Vlada, u skladu

sa upozorenjem koje je ranije

uputila, 20. jula uvede prinudnu

upravu u tomgradu.

Sjednici je prisustvovalo 20

odbornika Demokrata, DF,

SNP, SDP, Demosa, Ure, bivših

liberala, Crnogorske i nezavisni

odbornik Stevan Džaković, dok

na zasijedanje nijesu došli opo-

zicioni odbornici Demokratske

partije socijalista i Socijalde-

mokrata. Održavanje sjednice

SO uslijedilo je nakon što su

predstavnici Crnogorske i vlasti

u Budvi juče ujutru, u skladu sa

dogovorom koji su ranije posti-

gli, potpisali sporazumo postiz-

bornoj koalicionoj saradnji.

Prema tom sporazumu, Crno-

gorskoj su unutar lokalne

uprave pripale pozicije prvog

potpredsjednika opštine, pot-

predsjednika Skupštine opštine

i direktora Turističke organiza-

cije Budva.

Odbornik Crnogorske Dragan

Purko Ivančević kazao je na

sjednici SO kako je sporazum

o zajedničkompolitičkomdje-

lovanju sa aktuelnom vlašću

u Budvi potpisan sa cijemda

Budva:

Crnogorska ušla u vlast, održana sjednica parlamenta i izbjegnuto uvođenje prinudne uprave

Ivančević: Budva

liči navašarište

Sporazumo postizbornoj koalicionoj saradnji, koji je u ime

Crnogorske sa koalicijomu Budvi juče potpisao predsjednik

budvanskog odbora te partije Miodrag Čučka, ima sedam čla-

nova. Opštinski funkcioneri su se obavezali da se uzdržavaju

od javnog komentarisanja tema i učestvovanja u događajima

čija bi posljedica mogla da bude povreda nacionalnih, etnič-

kih i vjerskih osjećaja građana Budve i Crne Gore, a organi

i tijela lokalne uprave da će da djeluju u punom saglasju sa

državnim institucijama.

Takođe su se obavezali da će rukovoditi načelima depoliti-

zacije, profesionalizacije i transparentnosti lokalne uprave,

te da će najkasnije do kraja mandata ovog saziva SO uticati

na nadležne opštinske službe da sačine registar nepokretne

i pokretne imovine opštine Budva. Obavezali su se da će se

u razumnom roku izvršiti transformacija TO i da će na prvoj

narednoj sjednici izabrati prvog potpredsjednika opštine kan-

didata Crnogorske, a za drugog potpredsjednika Demokrata.

Sporazumusedamtačaka

Predsjednik Opštinskog odbora Crnogorske u Nikšiću Dražen

Tadić podnio je juče ostavku zbog političkog dogovora te par-

tije sa vladajućom koalicijomu Budvi.

- Moja misija u Crnogorskoj je završena. Napori koje samuložio

da se moj glas čuje u vrhu stranke - kritika odluke o koalicija-

ma sa neprirodnimpartnerima - nijesu urodili plodom. Nakon

ulaska u dilove sa DPS-om, sada se ulazi i u vlast sa strankama

koje su ideološki udaljene od onog što je izvorna Crnogorska

bila. U ovoj novoj, orijentisanoj ka dnevnopolitičkom interesu,

za mene više nema mjesta - saopštio je Tadić.

Predsjedniknikšićkogogranka

Crnogorskepodnioostavku

se riješi kriza i profunkcioniše

grad.

- Mi ovo nismo uradili da bismo

bili dio izvršne vlasti, već zato

što želimo depolitizaciju i profe-

sionalizaciju uprave. Ovu vlast

smomnogo puta s pravom

kritikovali. Turistička sezona je

ove godine loše pripremljena.

Vašarska ponuda koja je neka-

da krasila Sutomore sada krasi

Budvu, a naši turisti su se prese-

lili u Tivat – rekao je Ivančević.

Pozvao je sve koji će sa njima

da rade da poštuju državu Crnu

Goru i njene institucije.

Predsjednik opštine Dragan

Krapović očekuje da će, kako

je rekao, stvari u Budvi sa Crno-

gorskom ići brže i bolje.

- Na pragu smo špica turističke

sezone i na nama je sada da se

zajedno što bolje pripremimo i

budemo apsolutno spremni za

to. Ne bih rekao da je ova turi-

stička sezona lošije pripremana

od prethodnih – naveo je Krapo-

vić. On je podsjetio da je tokom

2017. godine opština isplatila

oko sedammiliona eura duga,

a da se nije zadužila ni za jedan

euro. Pomenuo je i sporni ugo-

vor o poravnanju duga od šest

miliona eura, koji je sklopio sa

njemačkom kompanijomWTE.

- WTE je zasigurno najveći

problemovog grada. Mi smo

se apsolutno i maksimalno

posvetili tomproblemu i vjeru-

jemda smo na domak njego-

vog rješenja. To je riješeno na

najbolji mogući način na koji je

moglo biti riješeno – istakao je

Krapović. Nezavisni odbornik

Stevan Džaković je istakao da

mu nije jasno šta je u slučaju

WTE urađeno dobro, osim što

je predsjednik opštine na sebe

preuzeo ingerencije suda.

- Dobili ste poruku od šefova iz

Podgorice da uradite sve samo

da ostanete na vlasti. Što se tiče

Crnogorske, oni imajumoju

podršku – rekao je Džaković.

Džaković se u više navrata žalio

da mu predsjednik SO Budva

Đorđe Vujović ne da da govori.

- Ja vas, gospodine Džakoviću,

potpuno razumijem. Vi ste

danas došli u situaciju da se

više ne pitate za kvorum –

odgovorio je Vujović.

Sporazumo postizbornoj koa-

licionoj saradnji Crnogorske

i vlasti iz budvanskih odbora

DPS-a i SD-a okarakterisan je

kao „definicija političke korup-

cije“ i „politički cirkus“. Reagu-

jući na ove navode, Demokrate

su pozvale DPS da, ukoliko ima

bilo kakve dokaze o tome na

koji je način sklopljen dogovor

sa Crnogorskomu Budvi, to

prezentuje tužiocu.

Đ. Ć.

SjednicaSkupštineopštineBudva