Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 18. jul 2018.

CrnomGorom

BERANE

-Nagrada „21. jul“

najvećeopštinskopriznanje

ove godinedodijeljeno jede-

fektološkinjiDragoslavki

Đokić i drDragoljubuKa-

stratoviću, specijalisti opšte

hirurgije - kazala je zaPobje-

dupredsjednicaovogodiš-

njeg žirijaMirosavaBojović.

Ona jepodsjetila da sukandida-

ti za tu nagradu bili: glumac

Dragan Račić, dr Goran Čukić,

vajarLukaRadojević, drDrago-

ljub Kastratović, bivši bokser

Vukašin Dobrašinović, zatim

Dragoslavka Đokić, književnik

Đorđije Ojdanić, KUD „Kolo“

StojanKukalj, Ranko Bukumira

i Sanja Simonović-Delević.

Bojović je istakla da je Drago-

slavka Mika Đokić, radni vijek

započela i završila u OŠ „Vuk

Karadžić“, kao defektol u odje-

ljenju za djecu sa posebnimpo-

trebama.

Humanost, kojanekadapreska-

če granice mogućeg, pokazuje i

volonterskimradomuNVOKo-

raknade izBerana, NVOLjepša

budućnost i NVO Oaza iz Bije-

logPolja.

Radom sa ovom populacijom

doprinijela je podizanju svijesti

da osobe ometene u razvoju ne

treba da budu prepreka i balast,

već trebada imajuprava i dabu-

duprihvaćene bez predrasuda.

Drugi dobitnik najvišeg prizna-

nja opštine mr sci dr Dragoljub

Dragan Kastratović, sa nepune

23 godine završio jeMedicinski

fakultet u Beogradu, iza sebe

imavišeod15.000zahvata, apr-

vi je u Crnoj Gori uradio resek-

ciju jetre.

Da je zaslužiomjestomeđunaj-

boljima, govori i to da je 2016.

godine dobio plaketu koja nosi

ime čuvenog hirurga iz našeg

kraja dr Branka Zogovića, koju

mu je dodijelila Ljekarska ko-

moraCrneGore.

Proglašenjezanajboljegljekara

Kliničkog centra u Podgorici

1998. godine. Dobitnik je Orde-

na rada sa srebrnim vijencem i

17. julske nagrade opštine An-

drijevica.

Nagrada se dodjeljuje kaopose-

ban oblik priznanja za najbolje

ostvarenerezultateusvimobla-

stima rada i stvaralaštva, koji su

izuzetno značajni za razvoj op-

štine. Biće uručene u subotu, na

svečanoj sjednici skupštine op-

štineBerane.

V. J.

HERCEGNOVI

- Zaposleni u

privatnoj zdravstvenoj usta-

noviOpštabolnica „Melji-

ne“ juče sunastavili polusat-

ni štrajkupozorenjakojim

tražeda sepohitnompo-

stupku trajno riješi status

bolnice i da se ta zdravstve-

naustanovauključi u sistem

javnog zdravstva.

PredsjednicaSindikalneorga-

nizacijeSlavicaDrobnjakkaže

da im se do sada niko od zva-

ničnika nije obratio, premda

su o protestu koji je započeo u

ponedjeljak obavijestili pre-

mijera DuškaMarkovića, Vla-

du Crne Gore i resorna mini-

starstva.Zahtijevalisuiprijem

kodpremijeraMarkovića.

ODGOVORI

Drobnjak kaže i da su iz sred-

stava informisanja saznali da

,,Ministarstvo zdravlja ispu-

njava sve obaveze prema bol-

nici kroz ugovorni odnos sa

Fondom za zdravstveno osi-

guranje“.

- Sve usluge koje se pružaju

građanima Herceg Novog se

plaćaju na vrijeme i u roku.

Zaradezaposlenih,kaoimate-

rijalni troškovi su obaveza

onoga ko upravlja bolnicomtj.

vlasnika, ukonkretnomsluča-

juAtlasgrupe. Pitanje imovin-

sko-pravnihodnosaustanovei

pitanje njenog statusa pred-

met je sudskog spora sa Atlas

grupomkojuu imeVlade vodi

Ministarstvo finansija – citira

Drobnjak ministarstvo zdrav-

lja.

Vlada Crne Gore prije godinu

i po pokrenula je sudski spor

zaraskidugovorasaAtlasgru-

pom koja je vlasnik bolnice,

nakon inicijative SO Herceg

Novi, jer su od ugovorom

predviđenih 119 miliona, u

Bolnicuuložili samo trimilio-

na eura.

KADROVI

U Opštoj bolnici ,,Meljine“ je

144zaposlenih,zajednosarad-

nicima angažovanim tokom

turističkesezone.Većnekoliko

godina njihov položaj je sve te-

ži, a kadar se osipa. Duguju im

četiri plate, dvije i po godine

nijesu imuplaćeni doprinosi...

Juče supotvrdili daćedo ispu-

njenjazahtjevanastavitištrajk,

ali da neće ugrožavati proces

rada, te da će pružati sve uslu-

ge pacijentima. No, s obzirom

na činjenicu da tu ustanovu

napuštajukadrovi, strahujuda

broje posljednje dane.

- Bolnica funkcioniše sa mini-

mumomkadra. Rade po jedan

radiolog, ginekolog i anestezi-

olog, troje internista i to je ne-

održivostanje.Desetkliničara

treba da zbrine pacijente iz

čitavog grada, a samo 10 je

ostalo–kazali su ljekari.

- U prvom planu im je dosto-

janstvo profesije i budućnost

ustanove pa tek onda zarade -

poručili su sa protesta.

Ž.K.

NIKŠIĆ

–Na tvrđavi Bedem

u toku jemeđunarodnako-

linija „SvebojeCrneGore“

posvećena tradicionalnim

načinimabojenjavunebilj-

nimbojama. Učesnici kori-

stekoprivu, crni jasen, ku-

pus, orah, kantarion i druge

biljke, kakobi dobili željenu

boju.

Realizacija takvih projekata,

prema riječima direktorice

JU Muzeji i galerije Jelene

Đukanović, doprinosi očuva-

nju tradicionalnih tehnika i

receptura.

- Naši preci su od najstarijih

vremena za sopstvene potre-

be bojenja tekstilnihproizvo-

da pronalazili u prirodi biljni

materijal koji im je bio lako

dostupan i imao jednostavnu

primjenu.Industrijskompro-

izvodnjom sintetičkih boja,

sredinom 20. vijeka u potpu-

nosti prestaje primjena pri-

rodnih boja, osim u zabače-

nim selima, a danas je ta

praksa skoro sasvim pala u

zaborav. Usljed česte poveza-

nosti pojave alergijskih reak-

cija i toksičnosti sintetičkih

boja, primjetno je ponovno

zanimanje za prirodne boje.

Interesovanje raste zbog sa-

vremenihzahtjevavezanihza

zaštitu životne sredine i ljud-

skog zdravlja, a boje nose

oznaku „ekološke“ – kazala je

Đukanovićkoja jeujedno i or-

ganizator kolonije.

U projektu učestvuju brojni

umjetnici, profesori sa sarad-

nicima i studentima sa Fakul-

tetaprimenjenihumetnostiiz

Beograda, Fakulteta likovnih

umjetnosti iz Trebinja i Fa-

kultet za modni i grafički di-

zajnUniverzitetaDonjaGori-

ca iz Podgorice, dok je

saradnik na projektu dr Nada

Bubanja, botaničar, savjetnik

u Prirodnjačkommuzeju Cr-

neGore.

Kolonija ,,Sve boje Crne Go-

re“ otvorena je za posjetioce

na tvrđavi Bedemdo 20. juna

od 7 do 11 i od 17 do 20 časova.

Projekat je podržalo Mini-

starstvo kulture Crne Gore

kroz Program zaštite kultur-

nih dobara 2018. godine, dok

je organizator događaja je JU

Muzeji i galerije Nikšić, a u

okviruNikšićkekulturnesce-

ne 2018.

S.D.

KOTOR

– Na rivi ispredulazauStari gradoznačen jepro-

stor zaparkiranjemotora. Vozači dvotočkaša ćevozilamo-

rati daparkirajuuograđenomdijelu ispodpalmi.

Iz lokalne uprave objasnili su da su to učinili zbog ogromnog

prostora koji su prethodno u kontakt zoni zauzimali motori,

parkirani često i na samodesetmetara odulaza u grad.

Vlasnici dvotočkaša skeptični su da li će biti dovoljnomjesta za

sve. Međutim, drugog parkinga za motore nema, a ko prekši

praviloplatiće kaznuod20do 50 eura.

S.M.

Berane

Priznanje

gradaza

Đokić i

Kastratović

HercegNovi:

Zaposleni uOB „Meljine“ nastavili protest, nezadovoljni ćutanjemzvaničnika

Stavovenadležnih

dobijaju izmedija

Atlas grupa:

Uložili smovišeod32milionaeura

- Bolnica je pravno lice koje je osnovala

kompanija „Meljine kompleks“ Herceg

Novi od dijela imovine koja je bila pred-

met privatizacionog ugovora. Platili smo

25miliona eura zaobjekte i zemljište i do

sada kroz investicije i održavanje redov-

nog funkcionisanja bolnice uložili preko

32 miliona eura – saopšteno je juče iz

Atlas grupe povodomprotesta zaposle-

nihutoj zdravstvenoj ustanovi.

Onipodsjećajudajebolnica,,Meljine“,po-

štoHercegNovi nema drugu bolnicu, je-

dinomjesto gdje građani HercegNovog

mogudobiti punumedicinskuzaštitu.

- Kada je Atlas grupa kupila zemljište i

objekte te nekadašnje vojne bolnice, pri-

hvatili smo da potpišemo socijalni pro-

gram za zaposlene i ugovor sa Fondom

za zdravstvo o pružanju zdravstvenih

uslugazagrađaneHercegNovog.Tosmo

uradili iako taj ugovor nije podmirivao ni

50odsto troškova za isplatuplata ljekari-

ma i ostalommedicinskom osoblju. Da

bismo održali bolnicu, pokrivamo deficit

većdesetgodina,računajućinarazumije-

vanjeodgovornihudržavi – kažuu saop-

štenju.

Kako su objasnili, nakon preuzimanja

imovinecentra ,,Meljine“bili suprinuđeni

da traže izmjenuplanskedokumentacije.

-Tadašnjalokalnaadministracijadvijego-

dine je odugovlačila usvajanje planskog

dokumenta za „Meljine“, zbog čega je iz

projekta izašaonaš tadašnji strateški par-

tner –naglasili su izAtlasgrupe.

U saopštenju navode da bolnica za sve

uslugegrađanimaFonduzdravstva ispo-

stavlja računekoji suniži odonihkojedo-

bijaju izDomazdravlja.

- Vjerujemo da je svima jasno da je neop-

hodna saradnja između vlasnika, Vlade i

opštine, kao i ulazak u strateško partner-

stvosanekomodrenomiranihinostranih

zdravstvenihinstitucijakakobismobolni-

cu ,,Meljine“podiglinanajvišinivoiodnje

napravili moderan zdravstveni centar –

poručili su izAtlasgrupe.

Kadajeozaradamazaposlenihriječ,obja-

snili su da je dug od četiri zarade nastao

zbogokolnosti nakojesuukazivali Vladi i

Fonduzdravstva.

ISTRAJAĆEUZAHTJEVIMA:

Zaposleni ispred ,,Meljina“

Kotor

Parking zamotore

ograđenna rivi

Nikšić:

Na tvrđavi Bedemu tokumeđunarodna kolonija „Sve boje Crne Gore“

Vunu farbajukoprivom,

kupusom, kantarionom

OŽIVJELI ZABORAVLJENE

TEHNIKE:

JučenaBedemu

Do sada nam

se niko od

zvaničnika nije

obratio, premda

smo o protestu

koji smo započeli

u ponedjeljak

obavijestili

premijera Duška

Markovića,

Vladu i resorna

ministarstva.

Zahtijevali smo

i prijemkod

premijera – navodi

predsjednica

Sindikalne

organizacije

Slavica Drobnjak