Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 18. jul 2018.

Hronika

PODGORICA–

Glavni spe-

cijalni tužilacMilivojeKat-

nićkazao jeda seosjeća si-

gurnimi poručioda ćeoni

koji supočinili nekokrivič-

nodjelobiti privedeni pred

licepravde.

Katnić je to rekao za Pobjedu

nakon što smo objavili detalje

proširene naredbe za sprovo-

đenje istrage, ukojoj senavodi

da su pojedini članovi krimi-

nalneorganizacijepratili glav-

nog specijalnog tužioca s na-

mjeromda ga ubiju.

Budući da se radi o predmetu

koji nosi oznaku tajnosti, Kat-

nićnijemogaodakomentariše

navode iz istrage.

- Jedino štomogu da kažem je

da se osjećam sigurnim, te da

sve činimo, kako ja kao glavni

specijalni tužilac, tako i Speci-

jalno policijsko odjeljenje i

Specijalnodržavno tužilaštvo,

a koje je dio samostalnog i je-

dinstvenog državnog tužilaš-

tvaCrneGore, da sesigurnimi

bezbjednim osjećaju i svi gra-

đani Crne Gore, a da nasuprot

tome počinioci krivičnihdjela

nemaju mira dok ne budu ot-

kriveni i dovedeni pred sud

pravde - saopštio nam je Kat-

nić. Specijalni tužilac je istu

ocjenu o vlastitoj sigurnosti

dao juče i za Javni servis.

Do sumnji u planiranje likvi-

dacije Katnića istražitelji su

došli na osnovu iskaza, ali i

drugihdokaza.

Kakosenavodi,uhapšenagru-

pa jepripremalaubistva i poli-

cijskih inspektora i nekoliko

bivših službenika Agencije za

nacionalnubezbjednost.

Članovi grupe koji su bili za-

duženi za praćenje Katnića

znali su njegove navike, deta-

lje iz privatnog života. Za pra-

ćenje Katnića bilo je angažo-

vano više osoba koje su

prikupile informacije o tome

kada glavni specijalni tužilac

ustaje, izlazi iz kuće, kuda se

kreće pri povratku.

M.Ž.

Glavni specijalni tužilac saopštio da se osjeća sigurnim i nakon

što je objelodanjeno da je pripremana njegova likvidacija

Katnić: Počinioci krivičnih

djelaneće imatimira

PODGORICA–

Odbjegli Va-

silijeRafailović, koji slovi za

organizatora i direktnog iz-

vršioca likvidacijeĐorđa

Borete i slučajne žrtve ljeka-

raDraganaZečevića, bora-

vio jeukući u jednomod sela

iznadBudve, aukojoj jepoli-

cijapronašla raketnimino-

bacač, automatskupušku i

municiju.

SvjedokBožidarĆetković juče

je u podgoričkomVišem sudu

kazao da je u njegovu kuću u

selukojujenaslijedioodstrica,

Rafailovićdolaziokaoprijatelj

njegovog sina, sada pokojnog

MiroslavaĆetkovića.

OKUPLJANJA

Miroslav Ćetković ubijen je 4.

januara2016.godineispredre-

storana ,,Poko“ u Budvi, mje-

sec nakon likvidacije Đorđa

Borete koji je ubijen 7. decem-

bra 2016. godine ispred lokala

,,Trofej“ u Bečićima. Tada je u

njegaispaljeno14hitacaodko-

jih je stradao i doktor u penziji

DraganZečević.

Interesantno je da se nakon

ubistva Ćetkovića, Ilija Pavlo-

vić obratio policiji iz straha za

svojubezbjednost,alijeposlije

jednogodišnje istrage završio

na optuženičkoj klupi zbog

stava Tužilaštva da je učestvo-

vao u organizaciji ubistva Bo-

rete.

VasilijeRafailović, koji slovi za

organizatora ove kriminalne

grupe, i članovi Ratko Vušović

iz Budve i Bjelopoljac Ivan

Cicmil suubjekstvu, dok suna

optuženičkoj klupi srpski dr-

žavljanin Miljan Bulatović i

VladimirŠmanjaizBanjalukei

braća Boško i Ilija Pavlović iz

Budve.

SvjedokĆetković je jučekazao

da su osimRafailovića u kuću

na selu dolazila i braća Ilija i

BoškoPavlović,VladimirMar-

janović i JocoMušikić. Povodi

za okupljanja, kako tvrdi svje-

dok, bila su druženja i roštilja-

nje.

Ćetković nije mogao da preci-

zirakadajeposljednjiputbiou

kući na selu, ali se sjeća da je

bilohladno vrijeme.

ŠTOJEPRONAĐENO

- U grmlju iza kuće sam vidio

zelenu cijev koja je ličila na ra-

ketnibacač.Ispredkućesubile

limenke za koje sam pretpo-

stavioda su ihostavili lovci ko-

ji su tuda prolazili – ispričao je

BožidarĆetković.

Drugu cijev raketnog bacača,

kakotvrdi svjedok, vidio jepri-

likompolicijskog pretresa ku-

će na selu.

- Policija jedrugu cijev izvukla

izkućicezapse, koja jebilapo-

krivena limom a preko nje je

bilo šipražje – ispričao je svje-

dok.

Onjekazaodajeprilikomrani-

jih obilazaka kuće primijetio i

zelenukutijuukojoj jepolicija

prilikompretresapronašlane-

koliko šaržeramunicije.

- Nijesam otvarao tu kutiju.

Moj pokojni stric je bio lovac i

pretpostavljaosamdajepripa-

dalanjemu.Ovooružjejemož-

da bilo i odmog sina, ne znam,

djeca dosta stvari kriju od svo-

jih roditelja – kazao je Ćetko-

vić.

Istakao je i da jenjegov sinMi-

roslav uvijek sa njim i druš-

tvomišaoukućuna selu.

- Ilija Pavlović je na krovu za-

krpio jednu rupu, Marjanović

jemiješaomalter, aneki supri-

premali roštilj - ispričao je on.

POZNANSTVO

U nastavku suđenja svjedočio

je Vladimir Marjanović koji je

ispričao da je sa VasilijemRa-

failovićem, Miroslavom Ćet-

kovićem i braćomPavlović bio

prijatelj iz školskihdana.

ARHIVAPOBJEDE

SvjedočenjemBožidara Ćetkovića nastavljeno suđenje za ubistvo Đorđa Borete i Dragana Zečevića

Rafailović roštiljaoukući gdje

jepronađen raketni bacač

Članica krivičnog vijeća,

sutkinja Ana Vuković,

juče je nakon svjedočenja

upitala Vladimira Marja-

novića da li ga je strah od

nekog, na što je on odgo-

vorio odrečno.

- Primijetila samda su

vam se ruke tresle tokom

izlaganja u sudnici. Zato

samVas to i pitala – poja-

snila je sutkinja Vuković.

Marjanović je odgovorio

da je to što je pred sudom

sama po sebi neprijatna

situacija.

Marjanović

tvrdidaga

nijestrah

Istakaojedaseposljednječeti-

ri godine nije intenzivno dru-

žio sa njima zbog svakodnev-

n i h o b av e z a , a i z b o g

preseljenja u Budvu gdje živi

sa djevojkom.

Marjanović je juče kazao i da

mujebilopoznatoda jeĆetko-

vić nosio oružje iz bezbjedno-

snih razloga.

-Nijemi pričaoništa. A imene

nije interesovalo ništa iz tog

kriminogenog svijeta - kazao

je on.

Svjedok je kazao i da se optu-

ženi Ilija Pavlović nakon smrti

Ćetkovića zatvorioukuću i ni-

je izlazio.

Likvidacija Borete je, kako se

navodi u aktima Tužilaštva,

planiranapolagodine.Nalogo-

davci, izvršilac i pomagači su

šest mjeseci pravili detaljan

plan kako da nabave oružje i

motorzaubicu,tenakojinačin

i na kojemmjestu da se oni sa-

kriju.

Policija je nakon intenzivne i

opsežne istrage utvrdila da su

Bulatović i Šmanja višemjese-

ci pratili Boretu; imali su ga-

ražni prostor u jednoj zgradi u

Podkošljunu, gdje su napravili

specijalni bunker i skrivali

predmete korišćene u krivič-

nimdjelima.

B.R.

SamjestaubistvaBorete i Zečevića

„kavačkom“ klanu

ovićevog

Nikšiću

nike bezbjednosnih službi: D.

G, Z. L,D. K, kao i S. K, sinapo-

licijskog funkcionera.

Nameti ove grupe bili su, pre-

ma nalazima istražitelja, i čla-

novi suprotstavljene grupe D.

J, R. V, te dvojica braće, koji su

takođe članovi klana.

U proširenoj naredbi za spro-

vođenje istrage se navodi da je

Radulović planirao da ubije

dvojicu Nikšićana, sinoveMi-

lana Leza Vilotijevića, osuđe-

nogna 20godina zatvora zbog

ubistva SlavkaRađulovića, ro-

đenogbratauhapšenogRanka

Radulovića.

Uloga Radulovića bila je da sa

umišljajempodstaknečlanove

kriminalneorganizacije,nači-

jem je bio čelu, da počine ova

ubistva.

Egzekutori bi za ubistvo služ-

benika ANB dobili polamilio-

na eura, dok su glave ostalih

bile ucijenjene na po 200.000

eura.

Ova petnaestočlana grupa iz

Nikšića, Kotora i Albanije te-

reti se za učešće u ubistvima

Miloša Šakovića, Dražena Ča-

đenovića, Gorana Lenca, Đor-

đa Sekulovića i Nika Rogano-

vića, kao i u pokušajima

ubistva Novljanina Duška Ro-

ganovića i Podgoričanina Vje-

koslava Lambulića, te u iznu-

dama, bombaškim napadima,

zelenašenju…

A.G.

PLAV–

Protiv Plavljanina D. Đ. (35) podnijeta je krivična prijava

jer je iz manastira Svete Trojice u Brezojevicama iz Plava ukrao

novac. U saopštenju policije navodi se da je osumnjičeni krivična

djela počinio od 24. juna do 13. jula.

On je koristeći odsustvo sveštenika prvi put ukrao 130 eura, zatim

neodređeni iznos novca i treći put 160 eura.

C. H.

Prijava protiv Plavljanina

Izmanastirau tri

navrataukraonovac

PODGORICA–

Suđenje Savu Đurišiću zbog ubistva Beće Lika-

ja, na kojeg je potegao pištolj kada ga je zatekao u stanu svoje

djevojke Mirnese Divljanović, juče je u podgoričkomVišem sudu

odgođeno za 25. septembar.

Sutkinja Vesna Pean koja vodi postupak pojasnila je da sudu još

uvijek nije dostavljen izvod iz kaznene evidencije optuženog,

zbog čega je prije mjesec umjesto izricanja presude postupak

preotvoren. Đurišić je na prethodnom ročištu prilikom iznošenja

završnih riječi kazao da iskreno žali i kaje se zbog ubistva Likaja.

Ustvrdio je da motiv ubistva nije ljubomora kako to Tužilaštvo

tvrdi, napominjući da ne bi ulazio u stan Divljanović da je znao

da tamo ima nekog. Sa druge strane, tužilac Grujo Radonjić ista-

kao je da se hladnokrvnost i bezosjećajnost optuženog Đurišića

ogleda u činjenici da se sa prijateljima dovezao do zgrade u kojoj

je živjela njegova bivša djevojka, ubio Likaja, a potom se vratio u

automobil ne govoreći saputnicima.

B. R.

Odgođeno suđenje Đurišiću zbog ubistva Likaja

Čekase izvod izkaznene

evidencijeoptuženog

Viši sud

MilivojeKatnić