Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Srijeda, 18. jul 2018.

Hronika

PODGORICA

Specijalna tu-

žiteljkaStojankaRadović

predložiće sududa jednogod

lideraDemokratskog fron-

ta,MilanaKneževića, kazni

sa još dvamjeseca zatvora.

Razlog je štonijeotkrioko je

sudijaVišeg sudakojimu je

predložioda sa 10.000eura

poništi osuđujućupresudu

kojamu jedosuđena zbogna-

padanapolicajca.

To je nakon saslušanja pred

specijalnomtužiteljkomzaPo-

bjedu saopštioKnežević.

-Poštosamuapriluvećkažnjen

sa 1.000eura, danas jeStojanka

Radović saopštilada će tužilaš-

tvo pokrenuti novi postupak

protiv mene, odnosno zatraži-

će od sudije za istrage da mi

odredi zatvor od dva mjeseca.

Ja samsepozvaona članove 111

i 120 ZKP - da mi je ugrožena

bezbjednost i da bihmogao se-

be izložiti krivičnom gonjenju

ukolikobih saopštio ime tog vi-

sokopozicioniranog sudije, ali

sam ponudio i jedan kompro-

misan prijedlog. UkolikoMili-

voje Katnić i njegova supruga

saopšte ko joj je dao 4.000 eura

zapakovanih u čokoladi i saop-

šti imena policajaca i svih ljudi

koji su učestvovali u tomdava-

njumita,spremansamdasaop-

štimime sudijeVišeg suda–re-

kao jeKnežević.

On je saopštio da je dobio pri-

jedlog od jednog sudije Višeg

suda da razmisli o mogućnosti

da sa deset hiljada eura ukine

osuđujuću presudu i vrati

predmet na ponovno odlučiva-

nje.

- Odbio sam taj prijedlog i na-

kon što je stigla pravosnažna

sudska presuda upoznao sam

javnost o svemu. Nakon toga su

krenule procesne radnje. Prvo

sam kažnjen sa hiljadu eura, a

danas mi je saopšteno da će

SDTtražitiidvamjesecazatvo-

ra zbog toga što sam odbio da

saopštim ime sudije - rekao

jeKnežević.

Dodao je i da tokom ponovnog

saslušanjanijesaopštioimeniti

jednog sudijena kog sumnja da

je mogao da učestvuje u tom

preuzimanjunovca.

- Samo sam ponovio prijedlog

koji jebiozasnovanna tome, po

tvrdnjama tog mog sagovorni-

ka, u Višem sudu postoje odre-

đene tarife za određene sluča-

jeve kod određenih sudija.

Stvarno ne znam ko se prepo-

znao u svemu tome, ali mislim

da je Tužilaštvo trebalo da sa-

sluša i određeni broj sudija, ako

već ovoliko mjeseci istražuje

mene i saslušava me svakod-

nevno - istakao jeKnežević.

C.H.

ARHIVAPOBJEDE

Lider DF-a saslušan u Tužilaštvu povodom

tvrdnji o korumpiranosti pojedinih sudija

TužiteljkaRadović

traži dvamjeseca

zatvorazaKneževića

Knežević ispredTužilaštva

PODGORICA

Bivši načelnik

beranskog katastra Darko Mali-

šić juče je u dopisu zatražio izu-

zeće predsjednika Višeg suda

Borisa Savića koji je trebalo

da ocijeni zakonitost optuž-

nice podignute protiv Darka i

Vučete Mališića, zatimbivšeg

predsjednika beranske opštine

Vuke Golubovića, Milana Golu-

bovića, preduzeća ,,Tehnostar“

i njenog vlasnika Žarka Barjak-

tarovića.

O prijedlogu za izuzeće Savića

odlučivaće Apelacioni sud

kome će prethodno biti prosli-

jeđeni spisi predmeta.

Mališić se juče zbog bolesti nije

pojavio u sudnici Višeg suda, a

zahtjev za izuzeće je zatražio

preko svog branioca, advokata

Lazara Akovića.

- Više je nego očigledno da

optuženi na ovaj način odu-

govlače postupak, ali sačeka-

ćemo da o ovom zahtjevu za

izuzeće odluči Apelacioni sud

– kazao je sudija Savić.

Prije Mališića, zahtjev za izuze-

će vanraspravnog vijeća Višeg

suda kojimpredsjedava sudija

Savić tražio je optuženi Mom-

čilo Saičić, ali njegovom zahtje-

vu nije udovoljeno. Prema

navodima naredbe za istragu,

Vuka Golubović se tereti da je

opštinski budžet oštetio za više

hiljada eura. Provjerom inan-

sijske dokumentacije beranske

opštine Tužilaštvo je pronašlo

da je Golubović 2011. godine,

bez pravnog osnova, investi-

tora kompaniju ,,Tehnostar

izgradnja“ iz Berana oslobodio

plaćanja naknade za uređiva-

nje građevinskog zemljišta.

Golubović je, prema navodima

iz istrage, po istom scenariju

kompaniju ,,Tehnostar izgrad-

nja“ u dva navrata oslobodio

plaćanja naknade za uređiva-

nje građevinskog zemljišta, a

sve na štetu beranske opštine.

B. R.

Odgođeno razmatranje optužnica za ,,slučaj Berane“

Optuženi zahtijeva

izuzeće sudijeSavića

PODGORICA

Eksplozivna

napravakoja je aktivirana is-

podautomobilaNovljanina

DuškaRoganovićapostav-

ljena jedok jebiouNikšiću–

pokazali surezultati istrage.

KakosaznajePobjeda, udoka-

zni materijal uvršten je iskaz

svjedoka koji potvrđuje da je

Roganović prije toga praćen.

Po nalogu „škaljaraca“, Nikši-

ćanin Ranko Radulović je, ka-

ko se osnovano sumnja, anga-

žovao članove svoje grupe da

nabave eksploziv i postave is-

pod Roganovićevog vozila.

Oni su napravu postavili u

Nikšiću, pratili ga do Herceg

Novog i aktivirali jekada jevo-

zilo bilo nadomak autobuske

stanice.

Roganović je povrijeđen 25.

aprila prošle godine, na magi-

stralnom putu, kada su nepo-

znate osobe daljinskimuprav-

ljačem aktivirale eksplozivnu

napravu postavljenu ispod

njegovog automobila.

Roganović je bio osam godina

u zatvoru zbog ubistva vođe

navijača „Delija“ Marka Ve-

snića i ranjavanja Ivana Mar-

kovića u Igalu 2009. godine. U

tom postupku sudilo se i nje-

govom bratu od strica Vladi-

miru, teDraženuČađenoviću,

koji supravosnažnooslobođe-

ni optužbi.

Vladimir Roganović uhapšen

je 5.maja prošle godineuBeo-

gradu zbog sumnje da je poči-

nio krivična djela falsifikova-

nje isprave i navođenje na

ovjeravanje neistinitog sadr-

žaja.

Njemu se sudilo zbog sumnji

da je29. aprilaprošlegodine iz

Beograda prijavio da je u pod-

goričkoj diskoteci „Bigl“ po-

stavljena bomba, ali je optuž-

nica protivnjega odbačena.

U policijskim evidencijama,

Duško i Vladimir Roganović

sevodekaobliskiprijatelji čla-

nova „kavačkog klana“, koji je

u sukobu sa „škaljarcima“.

Nedavno je po nalogu Speci-

jalnog tužilaštva uhapšena

petnaestočlana grupa za koju

se sumnjiči da je oformljena

radi likvidacija.

Kako je Pobjedi potvrđeno,

ova kriminalna grupa, prema

navodimaiznaredbe,formira-

na je prije godinu s ciljem vr-

šenja višekrivičnihdjelaudo-

govoru sa Kotoraninom

Igorom Vukotićem, koji pre-

ma policijskim evidencijama

slovi za jednog od vođa „ška-

ljarskog“ klana.

Istražitelji utvrdili kako je pripremana likvidacija Novljanina blisko

Bomba ispodRoga

vozilapostavljena

Prema sumnjama istražitelja,

Vukotić je stupio u kontakt sa

NikšićaninomRankomRadu-

lovićemkoji je angažovao više

osoba koje su namjeravale da

ubiju bivše i sadašnje službe-

PODGORICA

Četiri svjedoka saslu-

šana su jučeuVišemdržavnomtuži-

laštvuu istrazi ubistvaUkrajinkeAna-

stasijeLašmanove (30) koja je 11.maja

pronađenamrtvau svomstanuuKo-

toru - potvrdio je zaPobjeduadvokat

ZoranPiperović.

Tužilaštvozaovaj zločinsumnjičidvade-

setdvogodišnjeg Arsenija Stanovića koji

je sa žrtvombiou emotivnoj vezi.

Stanovićse tereti zaubistvopočinjenona

svirepnačin i iz koristoljublja.

Prema riječima advokata Piperovića, u

Tužilaštvusu juče saslušanedjevojkeko-

je su radile za Lašmanovu, kao i njen vo-

zač.

-Svjedocinijesurekliništaodznačajaka-

da je upitanjukrivičnodjelo koje se stav-

lja na teret mom branjeniku – kazao je

advokat Piperović ističući da ne može

govoriti o detaljima svjedočenja jer je

proces u fazi istrage.

PremanezvaničnimsaznanjimaPobjede,

svjedokinje su opisale kakav je bio odnos

Lašmanove i Stanovića.

Arsenije Stanović uhapšen je 18. juna u

Tirani, poslije jednomjesečnog skrivanja

u susjednoj Albaniji.

Prilikomhapšenjaosumnjičenog,sanjim

je bio i njegov otac Zoran Stanović, inače

smijenjeni šef ispostavegraničnepolicije

na tivatskomaerodromu.

Mlađi Stanović je odmah nakon zločina

ilegalnoprešaouAlbaniju i krio se uSka-

dru i Tirani.

Kod Arsenija Stanovića su nakon hapše-

nja pronađene falsifikovane putne ispra-

ve koje je, kako se pretpostavlja, trebalo

da iskoristi za bijeg u SjedinjeneAmerič-

keDržave.

Stanović do sada nije želio da iznese od-

branu, koristeći zakonsko pravo da se

brani ćutanjem.

Arsenije Stanović je prije nekoliko godi-

na bio u emotivnoj vezi sa ukrajinskom

državljankom.

Samo dan nakon što je pronađeno tijelo

sa više ubodnih rana na tijelu i glavi, in-

spektori su imali saznanja koja su ukazi-

valada jeArsenije Stanovićmogući poči-

nilac.Uprilog timtvrdnjamaprikupili su

brojne dokaze – snimke sa video-nadzo-

ra, DNK tragove...

B.R.

Saslušana četiri svjedoka u istrazi ubistva ukrajinske državljanke

Pričali kakav jebioodnos

Lašmanove i Stanovića

PODGORICA

Policija traga za M. R. (43) iz Pod-

gorice zbog sumnje da je juče ujutro pretukao

suprugu u stanu u Ulici Steva Boljevića, u lamelama

na Zabjelu.

Žena je zbog povreda završila u Urgentnom cen-

tru, a do zaključenja lista policija je pokušavala da

osumnjičenom za nasilje u porodici uđe u trag.

C. H.

Potraga zamuškarcemzbog nasilja u porodici

Osumnjičenda je

pretukaosuprugu

Samjestaeksplozije