Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Društvo

Utorak, 17. jul 2018.

PODGORICA

Na Klinici

za onkologiju i radiotera-

piju od nedjelje je u kvaru

aparat za spoljašnje zra-

čenje.

Kako je saopšteno iz Kli-

ničkog centra, nadležna

služba te zdravstvene

ustanove preduzela je

neophodne aktivnosti i

obavijestila ovlašćene ser-

visere kako bi se što prije

otklonio kvar.

Iz Kliničkog centra su

apelovali na pacijente da

imaju strpljenja i razumije-

vanja dok aparat ne bude

popravljen.

Sl. R.

Ukvaruaparat za

spoljašnjezračenje

Institut za javno zdravlje objavio izvještaj o zaraznimbolestima

Počeo drugi upisni rok za studente prve godine osnovnih studija

Varičeludobilo 163, a

maleboginje 16osoba

Mjestaza još 773brucoša

PODGORICA

Odzaraznih

bolesti koje seobaveznopri-

javljuju, uključujući akutne

respiratorne infekcije i grip,

prošlogmjesecaoboljelo je

10.683osoba, što je za 38,1

odstomanjavrijednost uod-

nosunamaj.

Prema podacima Instituta za

javno zdravlje, prošlog mjese-

canijeprijavljennijedansmrt-

ni slučaj.

- Najveći broj oboljelih regi-

strovan je od akutnih respira-

tornihinfekcija,10.338,odčega

diferencirani i nediferencirani

oblik grip 18. Prijavljeno je 327

osoba oboljelih od zaraznih

bolesti, od čega je varičelu do-

bilo 163, streptokokni tonzilo-

faringitis23,skabijes22,akutni

enterokolitis 21 i infektivnu

mononukleozu odnosno bo-

lest poljupca 21. Od šarlaha su

oboljele četiri osobe, a salmo-

nelu je dobilo njih 15 – piše, iz-

među ostalog, u izvještaju In-

stituta.

U junu su, u odnosu na put

prenosa (ne uzimajući u obzir

akutne respiratorne infekcije,

nediferenciraniidiferencirani

oblik gripa), dominirale respi-

ratorne zaraznebolesti sa 70,3

odsto, zatim crijevne zarazne

bolesti sa 16,5 procenata i pa-

razitarne bolesti sa 9,8 odsto.

Kakosenavodiuizvještajuko-

ji jeobjavljennasajtuInstituta

za javnozdravlje, u junu suza-

bilježena i tri slučaja polno

prenosivih bolesti, od čega je

dvoje imalo aktivni hepatitis

B, a jednaosoba genitalnebra-

davice.

Sl.R.

Institut za javnozdravlje

PODGORICA

Prijavena

konkurs zaupis brucošau

drugomupisnomrokuna

UniverzitetuCrneGorepri-

maju seod juče, amjesta ima

za 773 studentakoji će se

školovati besplatno.

Na Biotehničkom fakultetu

imamjestazajoš47studenata,

na Ekonomskom za njih

osmoro, Elektrotehničkom

45,Fakultetudramskihumjet-

nosti 23, Fakultetu likovnih

umjetnosti 16, Pomorskom fa-

kultetu 36, dok će Fakultet za

sport i fizičko vaspitanje pri-

miti još25brucoša. InaFakul-

tetu za turizam i hotelijerstvo

ima mjesta za 60 brucoša, na

Filološkom 146, Filozofskom

73, Mašinskom 117, Metalur-

ško-tehnološkom 49, Muzič-

kojakademiji27,anaPravnom

25 i na Prirodno-matematič-

komfakultetu 76.

Kako je ranije saopšeno sa

Univerziteta Crne Gore, uku-

pan broj mjesta na svakom

studijskomprogramupoveća-

va se za po jedan odsto po

principu afirmativne akcije.

Pravo prijave na konkurs za

upis na studije ima crnogorski

državljanin i stranac, u skladu

sa zakonom, koji je stekao od-

govarajuću kvalifikaciju IV-1

podnivoa Nacionalnog okvira

kvalifikacija. Uz prijavu za

upis, kandidat prilaže sljedeća

dokumenta: originalnu diplo-

mu o položenom eksternom

maturskom, odnosno struč-

nom ispitu; originalna svjedo-

čanstva o završenim pojedi-

načnim razredima srednjeg

obrazovanja; diplomu Luča ili

ekvivalentnu diplomu; kopiju

biometrijske lične karte, a za

strance odgovarajuću ličnu

ispravu koja se izdaje u skladu

sa posebnimpropisom; diplo-

mu (ili ekvivalentni doku-

ment) o osvojenoj prvoj ili

drugoj nagradi na državnom

ili međunarodnom takmiče-

njuizpredmetakoji suodzna-

čaja za nastavak školovanja.

Stranac podnosi i dokaz o po-

znavanja jezika na kome se

izvode studije, izuzev u sluča-

ju kada je završio srednju ško-

lu na jednom od jezika koji su

u službenoj upotrebi u Crnoj

Gori.

Prijemni ispiti za fakultete i

akademije koji ih organizuju, a

koji su dodatni uslovi za upis,

polažuseprema rasporeduko-

ji će biti istaknut na oglasnim

tablama univerzitetskih jedi-

nica,uperioduod18.do19.jula.

Upis kandidata i izdavanje

uvjerenja završiće se 20. ju-

la.

N.Đ.

ZgradaTehničkih fakulteta

Klinički centar

anjen skup u slavu osuđenog ratnog zločinca

nih

raža

čin

nom zločincu i vjernom save-

zniku okupacionih snaga,

predstavlja,kakosusaopštiliiz

URA-e, vrijeđanje zdravog ra-

zuma i vulgarno gaženje po

svima koji su kroz antifašistič-

ku borbu, svoje živote dali za

ideje slobode i jednakosti.

- Najavljeni parastos Draži Mi-

hailoviću ne može se sakrivati

iza relativizovanja bilo čijih

zločina, jer je njegova sramna

uloga tokom rata jasno prika-

zana svim relevantnim istorij-

skimfaktima-ukazalisuuGra-

đanskompokretuURA.

CRNOGORSKI POKRET

Crnogorski pokret jeupozorio

da „oni koji manipulišu i hoće

da zamažu oči nekakvim pri-

čamaopomirenjuneradetosa

namjerom da pomire mrtve i

oslobode potomke tog naslje-

đa, već da ožive zločinačku,

marodersku, anticrnogorsku

ideologiju Ravnogorskog po-

kreta u čijoj homogenoj Srbiji

nema mjesta za Crnu Goru i

Crnogorce,ukojojmoranesta-

tivišeod2.500.000pripadnika

nesrpskog stanovništva“.

Upozorili su da poglavar Srp-

skecrkveuCrnojGoriAmfilo-

hije Radović „pravi kontinui-

tet“ sa ideologijomSPCkoja je

„postala baštinik najmračnijih

recidiva prošlosti“, pritom

„okupljajućimnogemlade lju-

de, nesvjesne zla koje im se

usađuje unezrele duše“.

- Treba li da podśećamo sve

onekojikoketirajusaideologi-

jom četništva na one depeše

Mihailovića u kojima se kaže:

„Što se tiče Turaka, Pavle (Đu-

rišić, primj. CP) izveštava da

Turci skoro ne daju nikakav

otpor. Tetkići (Talijani, primj.

CP)mole i preklinju da se pre-

stane“. Umjesto da se

održi pomen

onima koji su stradali odzlo-

činačke ruke Mihailovića,

rugaju se činjenicama koje

sadrže dokumenti iz arhive,

zaplijenjene od Ravnogor-

skog pokreta –navode oni.

Iz Crnogorskog pokreta su

upozorili da „sa ideologijom

koju slavi Amfilohije Rado-

vićnemainesmijebitipomi-

renja“.

MITROPOLIJA

Nakon reakcijeministra kul-

ture Aleksandra Bogdanovi-

ća i OO DPS Herceg Novi

povodomparastosa, jučepo-

podneoglasilaseiMitropoli-

ja crnogorsko-primorska

SPC, uz ocjenu da je u njiho-

vim saopštenjima upakova-

no „desetine floskula“.

- Ne očekujemo bolji odnos.

Ministar, dok je bio grado-

načelnik Cetinja, imao je

ignorantski ili otvoreno ne-

prijateljski odnos prema

Mitropoliji, kao i mnogi

funkcioneri te partije – na-

veli suoni.

Ističu kako „ministar i ostali

kritičari previđaju da je ovo

parastos prvenstveno car-

skoj porodici Romanov nad

kojom je izvršen najsuroviji

zločin od boljševika uXXvi-

jeku“.

-Pritome,trebalobidaznaju

da ličnost generalaMihailo-

vića i njegovo djelovanje u

Drugom svjetskom ratu do

danas nije do kraja rasvijet-

ljeno i oko njega ne postoje

jednoznačna i jednodušna

mišljenja. No, nešto se zasi-

gurno zna: ubijen je od Bro-

zovih vlasti poslije komuni-

stičkogsudskogprocesa,koji

ne bi izdržao ni najblaže

pravno preispitivanje, kako

tadašnjeg, a osobito današ-

njegpravnogporetka.Njego-

vi egzekutori su sakrili nje-

gov grob–pišuoni.

Pravdajući čin koji planiraju

ukazuju kako „nijednommi-

nistru ili partiji uSAD, Kana-

di, Velikoj Britaniji, Francu-

skoj ili Australiji nije palo na

pamet da ocijeni parastos

Mihailoviću kao ‘provokaci-

ju’ niti nešto što ‘narušava

kult antifašizma’“.

U svoju odbranu su naveli i

da oni nijesu organizatori

parastosa,većdasuihpozva-

li izudruženja„Srpski soko“.

Poručilisuidanetrebamini-

star i ostali branioci da brane

Crnu Goru od Mitropolije,

jer na to nemaju prava niti

autoriteta, praveći, pored

ostalog, paralelu izmeđuMi-

hailovića i Sekule Drljevića i

Krsta Zrnovog Popovića kao

ratnihzločinaca.

K.KRSMANOVIĆ

Beogradski popovi, s Am i-

lohijemna čelu, istakao je

Stevo Vučinić, demokratiju

doživljavaju kao neograni-

čenu vlast popova s pravom

rehabilitacije četništva i sva-

koga oblika mračnjaštva.

- Takvu politiku, mimo cijele

Evrope, u Srbiji su ozako-

nili i moralno uzdigli kao

najveći stepen patriotizma.

Crnogorce i njihovu zemlju

oglasili su antisrpskom

tvorevinomprotiv koje je

dozvoljena upotreba svih

nečasnih sredstava. To

je doseglo karikaturalne

razmjere i izmetnulo se u

praksu koja nema primjera

u Evropi, da se saradnici

okupatora oglašavaju

antifašistima, izdajnici Crne

Gore patriotama, a učesnici

NOR-a zlikovcima – upozo-

rio je Vučinić.

Vlastpopova

DražaMihailović

Osuđenom ratnom zlo-

čincu Draži Mihailoviću u

dnevnimnovinama Dan

objavljena je čitulja i poziv

građanima da dođu na

parastos koji se organizuje

u Herceg Novom?!

Čitulju je potpisalo „Zahval-

no potomstvo vojnika kra-

ljeve vojske u otadžbini“.

Čitulja

uDanu?!

da pozicije lokalne vlasti“.

- Lokalna vlast bi morala da

ima trunkuosjećanja časti i pi-

jetetapremažrtvama, ali i pre-

ma pojmovima slobode, anti-

fašizma, herojstva istinskog

istorijskog i civilizacijskog na-

sljeđa – naveli su iz OO DPS

HercegNovi.

I Liberalna partija osudila je

najavljeni parastos, ocjenjuju-

ći da taj događaj „dokazuje da

aveti prošlosti uvijek prijete

otvorenom društvu, skladu,

toleranciji i mirumeđu građa-

nima i državama“.

- Crna Gora se mora oštrije su-

očiti sa problemom klerikaliz-

ma, političkog upliva vjerskih

zajednica i konačno, ne okoli-

šući, zakonski regulisati ovaj

problemimjestotakvihorgani-

zacija, kao sekularna i građan-

ska država - poručili su izLP.

Najavljeni parastos četničkom

komandantu Draži Mihai-

loviću, kao rat-

ZgradaMinistarstva

unutrašnjihposlova