Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Društvo

Utorak, 17. jul 2018.

Evropska konferencija za civilno vazduhoplovstvo

Preporuke poslodavcima

Đurović još tri godineu

koordinacionomkomitetu

Ne raditi naotvorenom

od 11 do 16časova

PODGORICA

Jednaodnaj-

značajnijihevropskihvazdu-

hoplovnih institucija, Evrop-

skakonferencija za civilno

vazduhoplovstvo (ECAC), na

posebnomzasjedanjukoje se

održava svake treće godine

izabrala je članoveKoordina-

cionogkomiteta.

Direktor crnogorske Agencije

za civilno vazduhoplovstvo

Dragan Đurović biće član Ko-

ordinacionog komiteta ECAC-

a unaredne tri godine.

Glavni cilj ECAC-a je kreiranje

sigurnog, bezbjednog, djelo-

tvornogikontinuiranogsistema

evropskogvazdušnogsaobraća-

ja,krozharmonizacijuupravlja-

nja ovim saobraćajem među

članicama. Koordinacioni ko-

mitet upravlja radomECAC-a.

Čine ga 11 direktora civilnog

vazduhoplovstva iz najznačaj-

nih evropskih zemalja, koji

preuzimaju odgovornost za

vođenje specifičnih oblasti iz

ECAC-ovih aktivnosti.

Kako je saopšteno, Đurovićev

ponovni izbor u ovo važno tije-

lo jedne od vodećih vazduho-

plovnih institucija, predstavlja

priznanje kako za ličnu anga-

žovanost,takoiza,uevropskim

okvirima zapažene rezultate

Agencije za civilno vazduho-

plovstvo Crne Gore u razvoju

sigurnosti i bezbjednosti vaz-

dušnog saobraćaja.

R.D.

PODGORICA

Ministarstvo

rada i socijalnog staranja

preporučilo jeposlodavcima

da zaposleni koji suangažo-

vani naposlovimanaotvo-

renomprostorune radeod

11 do 16 sati ukolikoproces

rada todozvoljava.

U preporukama se navodi da

su poslodavci dužni, ako nije

moguće prekinuti rad, da pre-

duzmu sve mjere zaštite i

zdravlja na radu.

Preporučuju da se rad orga-

nizuje po smjenama, da se

uvede dodatna radna snaga,

prave češćepauzeuz obezbje-

đivanje velike količine vode i

bezalkoholnihnapitaka.

Potrebno je, kako se navodi,

osposobiti zaposlene za pru-

žanje prve pomoći, omogućiti

im da tokom pauze mogu ski-

nutisredstvaiopremuzaličnu

zaštituna radu.

Navodisedajepotrebnoobez-

bijediti odgovarajući prostor,

gdje zaposleni mogu da se

sklone od sunca i odmore, kao

i aklimatizovati zaposlene na

uslovepri visokimtemperatu-

rama.

Pored osposobljavanja za be-

zbjedan i zdrav rad, posloda-

vactrebadaupoznazaposlene

o simptomima bolesti prou-

zrokovanih visokim tempera-

turama.

Poslodavac obavezno treba da

daje informacije o rizicima po

zdravlje i život zaposlenih pri

izlaganju visokim temperatu-

rama, upoznaje zaposlene sa

opasnostimauzimanjaljekova

koji onemogućavaju ili uspo-

ravaju aklimatizaciju.

Navodi se da pored sredstava i

opreme za ličnu zaštitu na ra-

du na otvorenom pri visokim

temperaturama, ukoliko je to

moguće, zaposlenima treba

obezbijediti ljetnjaodijela, ka-

pe,marame i slično.

Zaposlenima treba obezbije-

diti da nose laganu, svijetlu i

komfornu odjeću od prirod-

nih materijala, kape, marame

ili lagane šešire širokog oboda

za glavu koji prekriva i vrat,

ukolikonijesuobaveznidano-

se sredstva i opremu za ličnu

zaštitu glave.

U preporukama se navodi da

je, ako fizička aktivnost traje

kraće od 60 minuta dovoljno

piti običnu vodu da se nado-

knadi izgubljena tečnost.

- Kada fizička aktivnost traje

duže od 60 minuta, više nije

dovoljnaobičnavodazanado-

knadu tečnosti, jer su se obil-

nim znojenjem izgubili i elek-

troliti, pa se preporučuju pića

sadodatkomugljenihhidrata i

elektrolita–pišeupreporuka-

ma.

Navodi se da je, da bi se sprije-

čila dehidracija, važno unositi

najmanje dva litra vode na

dan, izbjegavati napitke sa ko-

feinom, alkoholom, gazirana

pića i sportskenapitkesapuno

šećera jer sadrže sastojke koji

izazivajudehidraciju.

Potrebno je, kako se navodi,

unositi svakih 15 – 20 minuta

po jednu čašu rashlađene vo-

de, praviti česte pauze u hla-

dovini ili u rashlađenim pro-

storijama.

Ističe se da je potrebno izbje-

gavatiteškuiobimnuhranu,te

da treba jesti svježe voće i po-

vrće.

Preporučuje se da se u ishrani

prije svega koriste svježe voće

i povrće, mliječni proizvodi sa

niskim sadržajemmasti, hljeb

u manjim količinama i riba i

morski plodovi.

Ne preporučuju se teška i ma-

sna zapržena jela, crveno i su-

šeno meso, konzervirana hra-

na i konzumiranje u većim

količinama slatkiša i namirni-

ca koje sadrže rafinisani šećer

i zasićenemasnoće.

Potrebno je koristiti zaštitnu

kremu za sunce.

N.K.

Potrebnozaštititi radnike

Ministarstvo unutrašnjih poslova ne saopštava da li će biti zab

Rehabilitacijamra

simbolakaošto je

Mihailović jestezl

Bilo kakvo

veličanje toga

razdoblja

evropske

civilizacije

vrijeđa upravo

četničke žrtve

u Crnoj Gori i

žrtve njihovih

ratnih saveznika

- ukupno

40.750 ubijenih

i poginulih –

upozorio je

Stevo Vučinić

PODGORICA

Ministar-

stvounutrašnjihposlova

jučenijeodgovorilonapi-

tanjePobjedehoće li,mož-

da, zabraniti Srpskoj pra-

voslavnoj crkvi, odnosno

njenoj „ekspozituri“una-

šoj zemlji -Mitropoliji cr-

nogorsko-primorskoj, da

danas uHercegNovom

služi parastos četničkom

vođi i ratnomzločincu

DražiMihailoviću.

SPCjetonajavilajošprijene-

kolikodana, a izMinistarstva

kulture ocijenili su tada da je

organizovanje parastosa ne-

kadašnjem vođi četničkog

pokreta nedopustiv čin - i sa

istorijskog i sa kulturološkog

aspekta, te da se radi o činu

provokacije.

MRAČNE SILE

Parastos formalnoorganizu-

je Nnevladina organizacija

„Srpski soko“, a izSPCsuna-

veli da se on služi „povodom

100 godina od mučeničke

končine ruske carske poro-

dice i 72 godine od ubistva

đenerala Dragoljuba Mihai-

lovića“.

Potpredsjednik Savjeta Mi-

tropolije Crnogorske pravo-

slavne crkve Stevo Vučinić

poručio je juče da je „svako

ko pokušava da rehabilituje

četnički pokret, saučesnik u

zločinu i izdaji protiv sop-

stvenog naroda“.

-Parastososuđenome ratno-

me zločincu jeste rehabilita-

cija vjernog saveznika faši-

stičkihdržava, kojesutokom

genocidnoga pohoda na Ru-

sijuizasebeostavile20milo-

na ruskih grobova. Podrža-

valisunacističkirežimkojije

imao logore za istrebljenje

narodaukojima je trebaloda

završi i naš narod, samo zato

što je slovenski. Zato je sušti-

na bića Draže Mihailovića

bila zločinačka i on sam je

zločinačko obilježje vreme-

na ukojemu je djelovao s po-

zicije komandanta četničkih

jedinica, koje je pretvorio u

zločinačku organizaciju,

zbog čega i jeste zločinac –

istakao jeVučinić.

On je naglasio da su kolašin-

ski zatvor, pokolji muslimana

uFočiiučešćeubicinaNeretvi

s Italijanima protiv partizana,

nepremostive prepreke da se,

na bilo koji način, pa i moli-

tvom, rehabilitujeMihailović.

-Savremeničetniciradeprotiv

slobode sopstvenoga naroda i

veličajunajmračnijerazdoblje

evropskecivilizacije,činećita-

ko najveći mogući zločin. A

bilo kakvo veličanje toga raz-

doblja evropske civilizacije

vrijeđaupravočetničkežrtveu

CrnojGori i žrtvenjihovihrat-

nih saveznika - ukupno40.750

ubijenih i poginulih – istakao

jeVučinić.

Takvemračne simbole, kaošto

je Draža Mihailović, rehabili-

tovati bilo sudski, bilo politič-

ki, bilo parastosom, upozorio

je Vučinić, svojevrstan je zlo-

čin koji država, ukoliko je dr-

žava, mora spriječiti, a organi-

zatore sankcionisati.

Iz Opštinskog odbora Demo-

kratske partije socijalista Her-

cegNovi ocijenili suda jenajava

Mitropolije crnogorsko-pri-

Povodomparastosa osuđenom ratnom zločincu, vođi četnič-

kog pokreta Draži Mihailoviću oglasila se i nevladina organiza-

cija Centar za građansko obrazovanje, upozoravajući da „takav

čin ozbiljno šteti, inače ugroženom, antifašističkomduhu Crne

Gore koji je mukotrpno građen i koji svi moramo čuvati“.

- Nesporna je istorijska činjenica da je Draža Mihajlović bio

saradnik fašističkih okupatorskih snaga. Slavljenje njega od

bilo koje organizacije ili institucije je nedopustivo i vrijeđa sve

one koji su hrabro dali živote tokom antifašističke borbe, sve

one koji su pružali otpor zlu koje je predstavljao nacizam i

fašizam, ali i za sve one koji i danas čuvaju antifašističke teko-

vine – naglasili su oni, uz ocjenu da je uloga države da baštini

antifašističke vrijednosti „i da ne dozvoli ni najmanji incident

ovakve vrste, jer mlade generacije moraju znati što je ko činio

tokomDrugog svjetskog rata, ko zaslužuje da se slavi, a ko da

se osudi“.

Okoantifašizma

nemakompromisa

Am lohije

Radović

Ministarstvokulture:

Još jednaprovokacijaMitropolije

- Poistovjećivanje zelenaškog pokreta i

borbe za nezavisnost Crne Gore po nje-

noj okupaciji sa četničkimpokretom - još

je jedna provokacija koju upućuje Mitro-

polija crnogorsko-primorska. Na takav

stav teško je dati komentar koji bi bio u

granicama primjerenog - no, po roman-

siranoj verziji ,,istorije” koju predstavlja

Mitropolija crnogorsko-primorska, ispa-

šće kako je i samDraža Mihailović bio

borac za slobodu Crne Gore. Ne, cijenjeni

predstavnici Mitropolije crnogorsko-pri-

morske, vi obmanjujete - niti je četnički

pokret bio slobodarski, niti je Draža

Mihailović vodio prve antifašističke

ustanke, kaže se u reagovanju Ministar-

stva kulture povodom saopštenja Mitro-

polije crnogorsko-primorske.

Oni navode da je najavljeni događaj sve

osim a irmacija crnogorskog identiteta

i bilo čega što ima veze sa crnogorskim

kulturnimbićem. Četnički pokret niti je

dio crnogorskog identiteta, niti je dio

antifašističkog pokreta.

- U taj je ustanak, prvi, krenuo upravo

crnogorski narod - na datum koji ste

ovog puta pokušali da unizite organizo-

vanjemparastosa ličnostima koje istorija

ne pamti ni po čemu dobrom. Ne želimo

da slušamo vaše verzije istorije, poručuju

iz Ministarstva.

- Jer, vaša tumačenja istorije i mitomani-

ja ovimprostorima nijesu donijeli ništa

dobro. Prema tome, nama ostaje da još

jednompozovemo građane na suzdr-

žanost, da ne odgovaraju na još jednu u

nizu provokacija, jer je Crna Gora uvijek

imala razumijevanja - pa čak i za one

koji u kontinuitetu podrivaju sve što jesu

vrijednosti naše države i društva. A jedna

od ključnih, temeljnih - jeste upravo anti-

fašizam, navodi se u saopštenju.

morske da će služiti parastos

četničkom komandantu i rat-

nom zločincu Draži Mihailovi-

ću još jedna provokacija gra-

đanskog, multietničkog i

antifašističkogHercegNovog.

ŽALOSNATIŠINA

- Uz neograničenu i bezrezer-

vnu podršku lokalne vlasti u

Herceg Novom, ova vjerska

organizacija, sada bez imalo

obzira, staje iza događaja koji

direktnonarušavaantifašistič-

kevrijednosti i životni skladza

kojisusedecenijamazajednič-

ki borili i koji sada baštine gra-

đani HercegNovog i Crne Go-

re – istakli suoni.

Ukazalisudalokalnaupravani

jednomriječju nije osudila čin

parastosa ratnom zločincu,

„niti pokušava da ga spriječi,

niti iznosi bilo kakav stav“.

- Lokalna vlast ne samo da za-

boravlja da je Crna Gora seku-

larna zemlja, nego kopa po ra-

nama prošlosti nanešenim

četničkimkamama sa očigled-

nom namjerom da nastavi

podvajanje građana – ocijenili

suoni.

Smatrajuda jeuručivanjeKra-

ljevskog ordena Svetog Save

„koji jemitropolit crnogorsko-

primorski neki danuručioOp-

štiniHercegNovi, samopotvr-