Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ekonomija

Utorak, 17. jul 2018.

Odbor za ekonomiju podržao drugi rebalans budžeta i smanjenje akcize na cigarete

Radunović:

Vraćanje

akcizanijeporazdržave

Sa rastomekonomije postižemo dobre

pretpostavke da držimo javne nansije

pod kontrolom, rekao jeministar nansija

i najavio da tek predstoji svođenje broja

zaposlenih u javnoj upravi

PODGORICA

Ministar fi-

nansijaDarkoRadunovićka-

zao je jučedaprijedlogVlade

da seod septembra smanje

akcizenaduvannijeporaz

državenegoprilagođavanje

akciznepolitike tržištu, kako

bi sepovećali prihodi budže-

ta. On jena sjednici skupštin-

skogodbora za ekonomiju

objasnioda jebudžet zdrav-

stvaprijedlogomrebalansa

povećanza 16miliona, jer su

zaboravili daukalkulišudo-

spjeleobaveze izprošle godi-

ne zanabavku ljekova. Au

uvećanjebudžetaprosvjete

za 13,4miliona, kako jekazao

odgovarajući naprimjedbe

RaškaKonjevića (SDP), ulazi

dug izprethodnogperioda

od3,3miliona, novi dug zbog

zamjenanastavnika trimili-

ona i nedostajuća sredstva za

plate 7,5miliona eura.

Odbor je podržaoprijedlog re-

balansa i izmjene zakona o ak-

cizama.

Konjević, koji je prvi od opozi-

cionih poslanika nakon bojko-

ta došao na sjednicu odbora,

ocijeniojedajevraćanjeakciza

kapitulacija države pred sivim

tržištem, jer nije u stanju da se

s njimobračuna.

- Opasno je kad država prizna

ovakvu vrstu poraza. Nas 15 da

Ministar inansija Darko

Radunović kazao je da će

se promijeniti i projekcije

su icita iz Fiskalne strategi-

je za 2020.

- Tačno je da usporavamo

zbog odstupanja u 2019.

i 2020. Više u planovima

nećemo imati su icit u

2020. od 202 miliona, već

nominalno sto i neštomilio-

na. Neće su icit biti, kako je

projektovano, 4,4 nego 2,8

odsto - kazao je ministar i

ocijenio da se rastom eko-

nomije javne inansije drže

pod kontrolom. Podsjetio

je da su našu strategiju za

upravljanje javnimdugom

visoko ocijenile sve inansij-

ske instucije.

Suficit

padasa4,2

na2,8odsto

Na konkurs za imenovanje predsjednika i dva člana savjeta

Agencije za elektronske komunikacije prijavilo se devet kan-

didata - Šaleta Đurović, Zoran Sekulić, Amir Malazećirović,

Predrag Boljević, Igor Vujačić, Branko Kovijanić, Nikola Radu-

nović, Vladan Đukanović i Srđan Mihaljević.

Konkurs je objavljen 26. juna, a rok za podnošenje prijava je

bio 15 dana. Predrag Sekulić je pojasnio da postoji mogućnost

da stigne još prijava poštom, a najavio je da treba da se dogo-

vore da li je neophodno da se održi konsultativno saslušanje

prijavljenih kandidata.

DevetkandidatazaEKIP

pođe ustanovili bi gdje su skla-

dišta švercovanih cigareta, a

država sepovlači - kazao jeKo-

njević i dodao da bi bilo fer da

sevrateiakcizenagorivo.Upo-

zorio je na „probijene“ cifre iz

fiskalnestrategijekoja jedone-

senaprošle godine i koja bi tre-

balo da bude „sveto pismo“ za

državu i upitao zašto su reba-

lansom značajno povećani

budžeti za zarade prosvjete,

zdravstva i MUP-a. On je po-

hvalio povećanje prihoda

budžeta, uz ocjenu da dva re-

balansazapolagodinepokazu-

judavlastnemožepodkontro-

lomda drži potrošnju.

Radunović se nije složio sa

ocjenomda se potrošnja ne dr-

ži podkontrolom.

- Sa rastomBDP od 4,5 odsto u

prvom kvartalu imamo dobre

pretpostavke da držimo javne

finansije pod kontrolom. Tač-

no je da u Strategiji fiskalne

konsolidacije imamo jednepo-

datke, a sada nastupamo sa

drugim, ali su oni sačuvali od-

nos, razmjeru i održivost. Po-

kazuju izvjesno odstupanje za

2019. i 2020. ali nanivouodrži-

vog - objasnio jeministar.

Na Konjevićevu opasku da će

pozicija države u pregovorima

sa MMF i Svjetskom bankom

biti znatno slabija zbog pove-

ćanjabudžetazazarade,Radu-

novićjekazaodasuodtihorga-

nizacija dobili neku vrstu

saglasnosti, uz rezervu i skre-

tanje pažnje.

- Sad ulazimo u težak posao

strukturnih reformi javne

uprave i svođenje broja izvrši-

laca i ako to dobro uradimo,

možemoda ispunimosvešto je

planirano - ocijenio jeministar

i priznao da rebalans pokazuje

određene slabosti, ali i dodao

daimajošdostaprostorazapo-

većanje prihoda budžeta.

- Slažemseda se samo smanje-

njem akcize ne može smanjiti

sivo tržište. Mora se boriti i

svim drugim instrumentima

kojima država raspolaže - ista-

kao jeRadunović.

PredsjednikodboradrPredrag

Sekulić (DPS) je kazao da je

bitno da se ne troši više nego

što jezarađeno i da jebilje ima-

tiičetirirebalansa,padaseima

pravo stanje finansija.

M.P.M.

Struka

potcijenjena

Prosječna starost diplo-

miranih inžinjera šumar-

stva i stručnjaka iz oblasti

drvne industrije je 52

godine. Od toga je četvr-

tina starija od 60 godina.

Inžinjera starosti 51 60

godina ima 39 odsto,

41 50 godina 21 odsto,

31 40 godina ima 13

odsto, a trojica sumlađa

od 30 godina.

Ovi podaci, iz nedavno

objavljene monogra ije

,,Inžinjeri šumarstva i

drvne industrije“, autora

Dragana Markovića i

Milana Spasojevića, uz

činjenicu da se posljed-

njih godina malo ko iz

Crne Gore odlučuje za

studije šumarstva (još

manje ih se vrati po diplo-

miranju) možda i najbolje

pokazuju pred koliko

ozbiljnimproblemom se

nalazi šumarstvo Crne

Gore.

Stigle

godine

blem se ne može lako niti pre-

konoći riješiti.

- Posebno zabrinjava činjeni-

ca, da ponovim, da se veoma

mali broj ljudi odlučuje za stu-

diješumarstva.Uz

to, upojedi-

nim opštinama koje baziraju

svoj privredni razvoj na šu-

marstvu i drvopreradi, niko se

ne odlučuje za taj fakultet –

istakao jeKalač i naglasioda bi

u javnosti trebalo više raditi na

promociji potrebe za tim ka-

drom i na taj način stimulisati

mlade da upisuju fakultete šu-

marstva, uz moguće obezbje-

đivanjepodrškekrozstipendi-

je i pokriće drugih troškova

studiranja.

- Takva podrška bi bila vrlo

značajna, jer u Crnoj Gori ne-

mamo studijski program tog

tipa, već bi se studenti morali

opredjeljivati za fakultete u

nekoj od zemalja okruženja.

Vjerujemdabismonatajnačin

uspjeli da riješimo problem

nedostatka stručnjaka potreb-

nih šumarstvu - zaključio je

Kalač.

RankoĆETKOVIĆ

Sječa suvih

stabalana

Ljubišnji

Premijer DuškoMarković primio rukovodstvo CEDIS-a

Uložiće80milionaubolje

snabdijevanje strujom

PODGORICA

Revitalizaci-

janisko i srednjenaponske

elektromrežepočećeu fe-

bruarunaredne godine i bi-

ćevrijedna80miliona eura,

najavili supredstavnici CE-

DIS-ana jučerašnjemsa-

stanku sapremijeromDuš-

komMarkovićem.

Program treba da omogući,

posebnousjevernomregionu,

kvalitetno i pouzdano snabdi-

jevanje strujom u roku od tri

godine.

- Sačekaćemo izjašnjenje

RAE. Vlada će podržati ovaj

programi postarati se, kaove-

ćinski vlasnik EPCG, da pri-

mjenabudekvalitetna - rekao

PODGORICA

Vrijednost mini-

malne potrošačke korpe u junu je

iznosila 636,4 eura, što je 0,2 odsto

više u odnosu na maj, pokazuju

preliminarni podaci Monstata,

- Izdaci za hranu i bezalkoholna

pića su iznosili 261 eur, što je 0,2

odsto više u odnosu na maj. Izdaci

za neprehrambene proizvode i

usluge iznosili su 375,4 eura, što je

rast od 0,1 odsto u odnosu na maj –

pokazuju podaci statistike.

M.P.M.

PODGORICA

Ministarstvo

ekonomije raspisalo je juče

javnu raspravu o izmjenama

Zakona o stečaju, koja će tra-

jati do 7. septembra.

Okrugli sto u okviru javne

rasprave biće održan 6.

septembra u prostorijama

Privredne komore Crne Gore,

od 10 časova.

Ministarstvo poziva sve zain-

teresovane da učestvuju u

javnoj raspravi i da impošalju

komentare, mišljenja, pri-

mjedbe i sugestije.

Novine koje nudi nacrt izmje-

na zakona se odnose na uvo-

đenje stručnog ispita, licence

i ispita provjere znanja za

stečajne upravnike. Preci-

ziraju se određene norme i

obezbjeđuje njihova e ikasna

primjena. Uvedena je lista

stečajnih upravnika i precizi-

ran kriterijum za imenovanje

stečajnih upravnika. Nacrt

izmjena zakona dostupan

je na internet stranici Mini-

starstva ekonomije i portalu

e-uprave.

R.E.

Počela javna rasprava

o izmjenama zakona

o stečaju

Licenceza

stečajne

upravnike

Smjena na čelu Koka-kola

HBS Srbija i Crna Gora

Direktor

Svetoslav

Atanasov

Junski podaci Monstata

Potrošačkakorpa636eura

Sa sjednice

odbora

je Marković na sastanku sa

predsjednikom borda CE-

DIS-a Miodragom Čanovi-

ćem i izvršnim direktorom

Zoranom Đukanovićem. Sa-

stankujeprisustvovalaimini-

starka ekonomijeDragica Se-

kulić.

M.P.M.

Sa sastanka

PODGORICA/BEOGRAD

Svetoslav Atanasov imenovan

je za generalnog direktora

kompanije Koka-kola HBC

Srbija i Crna Gora.

- Prilika da vodimnajuspješ-

niji timu okviru Koka-kola

HBC grupe je veliki izazov

za mene, ali imajući u vidu

snagu i posvećenost tima u

Srbiji i Crnoj Gori koji je razvio

Aleksandar Ružević, vjerujem

u zajedničke uspjehe i održivi

razvoj ove kompanije – rekao

je Atanasov.

R.E.

novimsadržajimaza sveuzra-

ste.

Dio nove ponude čini dječiji

akva parkna 500kvadrata po-

vršine, a stariji mogu uživati u

vožnji džet skijemsaprofesio-

nalnim instruktorima, uz po-

moć kojih za sedamdana mo-

gudobiti licencu.

Izhotelskogkompleksanajav-

ljeno je da će uskoro biti otvo-

renibarpodnazivom„Sabbia“

što znači pijesak i uz pristu-

pačnecijene ležaljkibarćebiti

na raspolaganju svimUlcinja-

nima.

Hotelska grupa Karisma po-

sluje u Crnoj Gori, Hrvatskoj,

Srbiji, Meksiku, Dominikan-

skoj Republici, Jamajci i Ko-

lumbiji. Nedavno je Latino

američki institut za kvalitet

proglasio meksičkom kompa-

nijomgodine.

N.K.

- Nedostatak stručnjaka u

šumarstvu i nezaintereso-

vanost mladih za te nekad

prestižne studije, direktna

su posljedica podcjenjivanja

struke - tvrdi penzionisani

inžinjer šumarstva Dragan

Marković.

On podjeća da je 1989. godi-

ne u Crnoj Gori u struci radilo

217 inžinjera šumarstva i

drvne industije.

- Danas je radno angažovano

128 inžinjera šumarstva i 47

drvne industrije. Van struke

radi 38 inžinjera – rekao je

Marković i naglasio da je stru-

ka potcijenjena.

- Posao u struci je naporan,

traži dosta terenskog rada,

a plate su niske. Zapravo,

svedene su na one koje imaju

državni činovnici, što nekad

nije bilo i zbog toga veliki

broj njih radi van struke, pa

se Uprava za šume suočava

sa alarmantnimmanjkom

stručnjaka – ocijenio je Mar-

ković i objasnio da mladi

danas razmišljaju „zašto bih

se lomio po šumama kad istu

platumogu zaraditi sjedeći u

kancelariji?“

- Zbog toga se mladi ne odlu-

čuju kao nekad za studije

šumarstva – rekao je Marko-

vić, autor monogra ije o inži-

njerima šumarstva i drvne

industrije, koji su nekad radili

ili još rade u Crnoj Gori.

Dragan

Marković