Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Politika

Utorak, 17. jul 2018.

Lepejdž:

Crna

Gora jepouzdan

saveznikNATO

PODGORICA

Guverner

SaveznedržaveMejnPol Le-

pejdžocijenio jeda jeuCr-

noj Gori Alijansadobila još

jednogpouzdanog i kredi-

bilnog saveznika. On jedo-

daoda ćeNacionalna garda

Mejnanastaviti da snažno

podržavabudući razvoj Voj-

skeCrneGorekakobi bilau

stanjudaodgovori savreme-

nimbezbjednosnimizazovi-

ma.

Sa Lepejdžom i komandan-

tomNacionalne gardeMejna,

generalom Daglasom Farne-

mom, koji borave u zvaničnoj

posjetiCrnojGori, sastali suse

predsjednik države Milo Đu-

kanović, predsjednik parla-

menta IvanBrajović iministar

odbranePredragBošković.

-CrnaGorakaočlanicaNATO

je odgovoran činilac međuna-

rodnih snaga, spremna za da-

lju saradnju i podršku u podi-

zanjunivoaobučenostivojske,

ali i osposobljavanju vojnih

struktura za civilne aktivnosti

iizazovesavremenogdoba,re-

kao jeĐukanović.

Guverner Lepejdž je izrazio

zadovoljstvozbogmogućnosti

da njegova država pomogne

crnogorskoj vojsci da unapri-

jedi svoje sposobnosti i znanja

u vojnim aktivnostima, ali i si-

tuacijama vanrednih nepogo-

da iprekograničnihaktivnosti.

Na sastanku sa ministrom

Boškovićem Lepejdž je izra-

zio zadovoljstvo uspjehom u

okviru Državnog programa

partnerstva, i dodao da su Na-

cionalna gardaMejna i Vojska

Crne Gore, kroz razmjenu

iskustava i organizacijuzajed-

ničkih vježbi i aktivnosti, us-

postavile neraskidivu sponu

kojaobavezujedvijezemljeda

jačajusveobuhvatnubilateral-

nu saradnju.

Bošković je istakao da Crna

Gora i Sjedinjene Američke

Države, u svojstvu NATO sa-

veznica, održavajukvalitetne i

sadržajne bilateralne odnose

uoblasti odbrane.

Sagovornici su se, napominju,

usaglasilidajeuokviruDržav-

nog programa partnerstva ne-

ophodno dalje unaprijediti

bilateralnu saradnju i u civil-

nomdomenu.

Nakrajusastanka,razmijenje-

ne suuniforme.

Sa guvernerom američke sa-

veznedržaveMejn, PolomLe-

pejdžom, sastao se i predsjed-

nikSkupštineCrneGore, Ivan

Brajović.

R.P.

Guverner Savezne državeMejn u posjeti našoj zemlji

Izvještaj britanskog Komiteta za spoljne poslove

PODGORICA

Rusija je spre-

mna da uradi što godmože

da destabilizuje Zapadni

Balkan. To se vidi u ruskoj

podršci državnomudaru u

Crnoj Gori 2016, navodi se

u izvještaju sa sjednice bri-

tanskogKomiteta za spoljne

poslove, koja je održana uoči

upravo završenog samita o

ZapadnomBalkanu u Lon-

donu.

Rusija je spremna da uradi

što godmože da destabilizuje

Zapadni Balkan, jedna je od

glavnih poruka izvještaja.

U izvještaju se dalje navodi da

je Evropska unija zapostavila

Zapadni Balkan u posljednjih

deset godina i da su to iskori-

stili spoljni akteri poput Rusije,

Kine i Turske, koji su popunili

nastalu prazninu.

Izvještaj, koji se bavi situaci-

jomu šest zemalja Zapadnog

Balakana koje teže da posta-

nu članice EU, ali i britanskom

pozicijomna Balkanu poslije

Bregzita, konstatuje da jednu

od najvećih opasnosti pred-

stavlja ruski uticaj. Za njega

navode da je „relativno slab,

zbog slabog ekonomskog pri-

sustva, u odnosu na kineski i

turski“, ali istovremeno nagla-

šavaju da je i najveća prijetnja

jer su ,,Rusi spremni na sve“.

- Rusija je spremna da uradi

što godmože da destabilizuje

Zapadni Balkan i njegov put

ka stabilnosti i demokratiji. To

se vidi u ruskoj podršci držav-

nomudaru u Crnog Gori 2016.

Takođe, postoji bojazan da

će Rusija pokušati da ometa

potpisivanje dogovora Grčke i

Makedonije o promjeni imena

Makedonije. Konkretno, Rusi-

ja možda podrži održavanje

referenduma u Makedoniji o

navedenomdogovoru, navo-

di se u izvještaju.

Govoreći o upletenosti

Moskve u dešavanja u Crnoj

Gori, Britanci lakonski konsta-

tuju u izvještaju da je to ,,lukav

primjer ruskog apetita za rizi-

kom i spremnost za stvaranje

smetnji“.

Na sjednici, na kojoj su

saslušani stavovi političkih

predstavnika i stručnjaka na

temu situacije na Zapadnom

Balkanu, Robert Kuper je iznio

mišljenje da su Rusi „veoma

dobri u pogoršavanju loših

situacija“.

R. P.

Prijempovodom

praznikaFrancuske

PODGORICA

Ambasada Francuske organizovala je sinoć u

Podgorici svečani prijempovodomnacionalnog praznika, Dana

pada Bastilje. Prijemu je prisustvovao predsjednik Vlade Duško

Marković.

R.P.

Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta uputio pismo predsjedniku Srbije

Vuksanović traži daVučić riješi srpskopitanjeuCrnoj Gori

PODGORICA

PredsjednikSrp-

skognacionalnog savjetaMomči-

loVuksanovićuputio jepismo

predsjednikuSrbijeAleksandru

Vučićuukojemse žalionapoložaj

srpskognarodauCrnoj Gori i od-

nos aktuelne crnogorskevlasti

premanjemu.

Onsmatrada je„položaj srpskogna-

rodauCrnojGori veomasložen i go-

tovo nepodnošljiv“, te da nema rije-

šenustavno-pravni status.

-Uskraćenasumumnogadavnoste-

čena prava. UCrnoj Gori Srba nema

udržavniminstitucijama,odmjesne

zajednicedodiplomatije, a javnode-

klarisani Srbi po pravilu nemaju ni-

kakvumogućnost da svoju perspek-

tivu i perspektivu svojih porodica

planiraju uCrnoj Gori, tvrdi Vuksa-

nović u pismu Vučiću i dodaje da je

isti slučaj i u privatnom sektoru, pa

čak i udržavnimfirmamaRepublike

Srbije.

Predsjednik Srpskog nacionalnog

savjeta tvrdi i da su u ,,obrazovnim

programima, odpredškolskogdovi-

sokoškolskog obrazovanja, elimini-

sani sadržaji vezani za srpsku knji-

ževnost, kulturu, istoriju i istoriju

umjetnosti“.

Vuksanović navodi i da je srpski je-

zik u potpunosti preimenovan, a ći-

rilično pismo ima status samo do-

zvoljenog pisma, te da se iskazuje

netrpeljivost prema SPC u Crnoj

Gori.

Vuksanović zamjera Vučiću što ga u

Crnoj Gori nema i pita da li je to slu-

čajno ili misli „da je srpsko pitanje u

Crnoj Gori riješeno“.

- Od Republike Srbije, kao matične

države, koja jeUstavomuređenakao

država srpskog naroda, tražimo bri-

gu i podršku da uCrnoj Gori dobije-

mo ono što nam po Ustavu, pozitiv-

nom zakonodavstvu i poznatim

standardima pripada, zahtijeva

Vuksanović u pismuVučiću da bi se,

kako kaže, spriječila similacija srp-

skog naroda u nacionalne Crnogor-

ce.

„Srpska kuća“ koja je napravljena

sredstvimaVladeSrbijezaVuksano-

vićanijeopravdalaočekivanja, jer ni

nakon dvije godine nije privedena

namjeni.

- Republika Srbija ima i pravo i oba-

vezu da ozbiljno vodi računa o više

od dvije stotine hiljada svojih suna-

rodnika, štodo sadanijebio slučaj ni

unaznakama.StogaVasmolimo,bez

obzira naVaše brojne obaveze i pro-

bleme, da pitanje statusa i opstanka

srpskog naroda uCrnoj Gori u što je

moguće kraćem vremenu uzmete u

razmatranje, navodi se u pismu

Momčila Vuksanovića Aleksandru

Vučiću.

R.P.

BUDVA

Nakon trosatnog

zasijedanja, članoviOpštin-

skogodboraCrnogorske

Budvaodlučili su sinoćda se

tapartijapridruži vladaju-

ćoj koaliciji uBudvi i time

omogući nastavak rada lo-

kalnogparlamenta.

Crnogorskoj su, prema sazna-

njima Pobjede, u skladu sa do-

govoromkoji su ranijepostigli

sa koalicijomna vlasti, unutar

lokalne uprave pripale pozici-

je prvog potpredsjednika op-

štine, potpredsjednika Skup-

štine opštine i direktora

Turističke organizacije Bud-

va.

Kao jedan od uslova za ulazak

u vladajuću koaliciju, koju u

Budvi trenutno čine Demo-

krate, DF, SNP, SDP, Demos,

Ura i bivši Liberali, Crnogor-

ska je tražila i da opštinska

vlast prestane sa političkim

zloupotrebama lokalne upra-

ve, kao što je to bilo sa nedav-

nim postavljanjem spornih

bilbordauslavu ,,srpskihoslo-

bodilaca“ Budve koji su iza-

zvali žestoke reakcije javnosti.

U skladu sa ovim dogovorom,

u Budvi se formira široka koa-

licija sa 19odbornika i omogu-

ćava rad lokalnog parlamenta

koji, zbog nedolaska nezavi-

snog odbornika Stevana Dža-

kovića, nije zasijedao duže od

pola godine.

Prvozasijedanje lokalnogpar-

lamenta u izmijenjenom sa-

stavuodržaćesedanas,kakoje

ranije najavio predsjednik SO

ĐorđeVujović.

Crnogorska je do sada bila dio

budvanske opozicije i ima dva

mandata u SOBudva. Ranije je

Predsjedništvo Crnogorske

odlučilodapodržiodlukubud-

vanskogodbora,makakvabila.

OdbornikStevanDžakovićot-

kazao je podršku vladajućoj

koaliciji, bojkotujući rad lo-

kalnog parlamenta, zbog čega

duže od pola godine nije bilo

kvoruma za održavanja sjed-

nice Skupštine.

Vlada je u međuvremenu dala

rok do 21. jula da bude riješena

kriza vlasti ili će uvesti prinud-

nuupravu.

Đ. Ć.

Imaćepotpredsjednikaopštine i

direktora turističkeorganizacije

BUDVA:

Crnogorska odlučila da uđe u vlast

Rusija spremala

državni udar

unašoj zemlji

Zgrada

Opštine

Budva

Kremlj

Guverner Pol Lepejdž

u razgovorusa

MilomĐukanovićem

DuškoMarković i

ambasadorkaFrancuske

uCrnoj Gori KristinTudik