Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 17. jul 2018.

Politika

PODGORICA

-CrnaGora

predvodi proces proširenja, i

nemožebiti govoraopaket

pristupuEvropskoj uniji jer

nemate sakimda seupakuje-

te, rekao jena 15. sjednici Par-

lamentarnogodboraEUi Cr-

neGore za stabilizaciju i

pridruživanje (POSP) Peter

Kurumbašev, šef delegacije

Evropskogparlamenta i ko-

predsjedavajući POSP.

Kurumbašev je kazao da mu je

žao što Makedonija i Albanija

nijesu počele pristupne prego-

vore, jeru tomslučajuCrnaGo-

ra ne bi morala da se takmiči

sama sa sobom. Ističe i da jeCr-

na Gora predvodnik ovog pro-

cesa, te da ne može biti riječi o

paket pristupima.

- Crna Gora predvodi ovaj pro-

ces kaEU, ali gdje suostali?Ako

se zaista bude primjenjivalo

pravilo da se otvaraju dva po-

glavlja za pola godine, onda do-

lazimodo togadaSrbijazaosta-

je za CrnomGorompet godina.

Prvo se govorilo o principu re-

gate, a potom o paket principu.

Ali sa kimCrna Gora da bude u

paketu? Ako je upakujete sa Sr-

bijom, Srbija ideupaketusane-

riješenim pitanjemKosova. Ili

sa Makedonijom i Albanijom

koje nisu ni otpočele pregovo-

re?Dakle,nemožemogovoritio

paket pristupu, već samo o pri-

stupu prema zaslugama, rekao

je bugarski diplomata.

Otvarajući sjednicu POSP, šef

delegacije EU u Podgorici Aivo

Orav pozdravio je povratak di-

jela opozicije uparlament.

- Vi jeste lider u ovomprocesu,

ali da bi se održao taj status po-

trebno je da prioritet budu vla-

davina prava, reforme pravosu-

đa koje su preporuka za

pristupanjeEU,poručiojeOrav.

Orav je istakao da Skupština u

punom sastavu treba da se

uključi u dijalog, jer je parla-

ment forum gdje treba da bude

postignut konsenzus.

Predsjednik Skupštine Ivan

Brajović otvarajući jučerašnju

sjednicu kazao je da je POSP

prilikadaposlanicisakolegama

iz EP zajednički razmotre pro-

gres koji naša zemlja ostvaruje.

- Crna Gora je kandidat koji je

ostvario najveći napredak na

putu ka EU. Više puta smo svo-

jimstavovima pokazali daCrna

Gora njeguje evropske vrijed-

nosti, kao i da smo najagilniji

promoter tih vrijednosti na Za-

padnom Balkanu, istakao je

Brajović,dodajućidajepolitiku

proširenja potrebno snažno

promovisati,jeronapredstavlja

investiciju u dugoročnu stabil-

nost. Brajović se zahvalio Bu-

garskoj na politici proširenja

koja je obilježila njihovo šesto-

mjesečno predsjedavanje EU i

dodaodaočekujeda će iAustri-

ja u svoju agendu uključiti pro-

širenje naZapadni Balkan.

Da će biti nastavka iste strategi-

je, potvrdila je ambasadorka

Austrije u Crnoj Gori Ana Jan-

ković, koja je istakla da je zva-

nični Beč posvećen sprovođe-

njupolitike proširenja.

- Mi primjećujemo stalni na-

predak Crne Gore i zato ćemo

se i zalagati za politiku prošire-

nja ka EU, a Crnoj Gori upuću-

jemtoplepohvalenadosljednoj

i potpunoj usaglašenosti sa po-

litikom EU, poručila je Janko-

vić.

Crna Gora je, pored svih izazo-

va, zadržala lidersku poziciju u

pregovorima sa Evropskom

unijom i realizacija obaveza iz

evropske agende ostaće priori-

tet crnogorske administracije,

poručio je glavni pregovarač

AleksandarDrljević.

OnjekazaodajeCrnaGoratre-

nutno najnaprednija zemlja

regiona u pregovaračkom pro-

cesu, sa otvorenih 31 od 33 po-

glavlja i privremeno zaključe-

n im p r e g ovo r ima u t r i

poglavlja, koja se u pristupanju

EU rukovodi kvalitetom refor-

mi,anebrzinom,uzočekivanje

da će njen napredak biti vred-

novan shodno rezultatima.

Šef delegacije EP se juče sastao

i sa predsjednikom Crne Gore

MilomĐukanovićem i čestitao

mu pobjedu na izborima u pr-

vomkrugu, ističući da sunanji-

ma generalno ispoštovane fun-

damentalne slobode, kao i da

postoji prostor za poboljšanje

povjerenja u izborni proces, u

skladu sa preporukama ODI-

HR, koje POSP podržava, uz

očekivanje da će u radnoj grupi

koja radi na njihovoj imple-

mentaciji učestvovati i pred-

stavnici opozicije.

Delegacija Evropskog parla-

menta sastala se juče i sa lideri-

maUre i Demokrata koji bojko-

tujuradparlamenta.

J.ĐURIŠIĆ

Sjednica Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje

Kurumbašev:

CrnaGora je lider

i nema s kimda

budeupaketu

Ko je ,,mitraljezac“, ko je ,,diskriminator“

Sjednici POSP-a prisustvovali su i opozicioni po-

slanici, osimUre i Demokrata. Bilo je žustrih ra-

sprava,odtogakojezakoganavijaoufinalusvjet-

skogprvenstva, dopoložajaSrbauCrnojGori.

Tako jeposlanikDFMilanKnežević rekaoda je,

zbog uloge Administrativnog odbora u smje-

nama članova Savjeta RTCG i prijedloga za ski-

danje imuniteta poslanicima DF, predsjednik

togskupštinskogtijelaLuiđŠkrelja„glavni poli-

tički mitraljezac“ u borbi protiv neistomišljeni-

ka vlasti. Poručio je da će DF najvjerovatnije

napustitiparlamentipočetiprotesteukolikose

zatraži ukidanje imunitetaNebojšiMedojeviću

pokrivičnojprijavispecijalnogdržavnogtužio-

caMilivojaKatnića.

Luiđ Škrelja je kratko odgovorio Kneževiću da

jeAdministrativni odbor radio isključivopoza-

konu te da se, kada je u pitanju sankcionisanje

neregularnog ponašanja, ne može govoriti o

bilokakvompolitičkomprogonu.

Predsjednik SDP-a Krivokapić je kazao da je

Skupština izgubila važnu, kontrolnu funkciju,

kojujeimalakadajeonbionačeluparlamenta.

Obrad Mišo Stanišić, poslanik DPS, replicirao

mujetvrdećidaparlamentnijeizgubiokontrol-

nufunkciju.

-Bilojenizkontrolnihsaslušanja,alivasnijebilo

uparlamentu, kazao jeStanišić.

AndrijaMandić,liderNovesrpskedemokratije,

iskoristio je jučerašnjusjednicukakobi ukazao

na „diskriminaciju Srba u Crnoj Gori, srpskog

jezika i Srpskepavoslavnecrkve“.