Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 48 Next Page
Page Background

18

Pobjeda

Kultura

Utorak, 17. jul 2018.

Na Cetinju otvorena prva stalna postavka Etnografskogmuzeja

Bez obzira na brojne izazove koji su se nalazili pred

Etnografskimmuzejom, danas imamo priliku da

prisustvujemo otvaranju izložbe kojomse želi prikazati

kulturna istorija i narodna tradicija Crne Gore i svih

njenih građana – kazao jeministar Bogdanović

CETINJE

Prva stalnapo-

stavkaEtnografskogmuze-

ja, odnjegovogosnivanja

1951. godine, otvorena je si-

noćnaCetinju, uokvirupro-

slaveDanadržavnosti. Auto-

ri postavke, koja je

predstavljenapodnazivom

„Iz etnografskognasljeđa

CrneGore“, bili suLjiljana

Đurišić, TatjanaRajković,

BlažoMarkuš, Aleksandra

Blagojević iMajaDragiće-

vić-Roganović.

Izložbu je zvanično otvorio

ministar kulture Aleksandar

Bogdanović, koji je istakao da

postavka podsjeća na bogat-

stvo materijalnih tragova na-

rodnog života i nematerijalne

baštine stanovništva koje je

nekadaživjelonaovimprosto-

rima.

- Znamo da kulturna istorija

Crne Gore počiva na slojevi-

tomcivilizacijskomietničkom

postamentu, što se u njenom

razvoju odrazilo osobenom

multikulturalnošćukojaiuna-

šoj savremenosti predstavlja

dobar primjer međuetničkog

sklada i razumijevanja. Takvi

su uslovi iznjedrili bogato i

kompleksno materijalno i du-

hovno nasljeđe, čije čuvanje i

zaštita predstavljaju jednu od

najvažnijih obaveza cijelog si-

stema naših kulturnih institu-

cija –kazao jeBogdanović.

DUHOVNATRADICIJA

Prema njegovim riječima,

brojnedokazeotradiciji,iden-

titetu i osobenostima naroda

kojisuživjelinaprostoruCrne

Gore, danas možemo vi-

djetiuEtnografskommu-

Prema riječima ministra Aleksandra Bog-

danovića, odjeća i nakit, uz reprezentativne

primjerke oružja, uz nezaobilazne stare

škrinje, svih tipova i motiva, slikovito govore

o bogatstvu različitosti koje karakteriše cio

prostor Crne Gore. Govore, takođe, o zajed-

ničkoj težnji u nastavljanju tradicije harmo-

ničnog suživota različitih kultura.

- Materijalno nasljeđe, o čemu svjedoče izloženi muzejski

predmeti, prate bogati autentični sadržaji nematerijalne

kulturne baštine, što sve zajedno čini jednu impozantnu

zalihu kulturnih vrijednosti prema kojoj se moramo odno-

siti kao prema nečemu od čega zavisi i naše trajanje u

vremenu. U Narodnommuzeju posebno, jer sve ovo što

se čuva pod tim imenomdio je zajedničke kulturne istorije

građana Crne Gore, ono što određuje kolektivno pamćenje

i pripadnost, i čime se dokazuje identitet – kazao je Bogda-

nović.

Impozantna

zalihakulturnih

vrijednosti

Riznica života

sačuvana

odzaborava

zeju.Unjemuse,kakojerekao,

čuvajumuzejskipredmeti koji

su nekada bili dio narodnog

života, kulture i duhovne tra-

dicije stanovništva, otrgnuti

od zaborava, dokumentujući

istorijskeprilike i vrijemeXIX

i XXvijeka.

-Bezobziranabrojne izazove,

koji su se od osnivanja do da-

nas, nalazili pred Etnograf-

skimmuzejom, danas imamo

prilikudaprisustvujemootva-

ranju prve muzejske izložbe

stalnog tipa, kojom se želi pri-

kazati kulturna istorija i na-

rodna tradicija Crne Gore i

svih njenih građana. Ljepotu

različitosti i njihov sklad, pra-

timo kroz izložene predmete

iz svih segmenata tradicional-

nogprivređivanja,starihzana-

ta,pokućstva,kulturestanova-

nja, odijevanja, ratničke

tradicije, porodične zaostav-

štine i drugih oblika tradicije

– rekao je ministar Bogdano-

vić.

DirektoricaNarodnogmuzeja

AnastazijaMiranović ukazala

je na identitetski značaj etno-

grafskog nasljeđa u utemelje-

nju i viševjekovnom trajanju

crnogorske države.

- Ono što smo danas ne bismo

bili bez iskreuognjištu, presli-

ce, struke, gusala i jatagana...

Ono što ćemo sjutra biti odre-

đuje naš odnos prema materi-

jalnom i nematerijalnom na-

sljeđu koje u amanet i sjećanje

ostavljamo generacijama koje

dolaze –kazala jeMiranović.

Premanjenimriječima,zvucii

mirisiCrneGore,ambijentlju-

tog krša, posne zemlje, mor-

skih praskozorja, rađali su

istovremeni zor i prkos, ponos

i skromnost u podvizima, do-

stojanstvo u porazima i siro-

maštvu, ljepotu življenja ubo-

gatstvu i jedinstvu različitosti

naroda koji determinišu naše

kulturno i identitetsko biće.

- Koret, zubun, džubeleta,

kovčeg,baul,šrinja,puce,toka,

botun – sinonimi su i stigmati

što neraskidivo vežu i tvore

specifikum karakternog lica

CrneGore.

Priča je ovo o „malom“/ve-

likom, običnom čovjeku

što obitava tu, naspram

dvora Petrovića, vlastele i

gospodara, u blizini Ivana

Crnojevića, Ćipura, Manasti-

ra, a nedaleko ih zaštitnički

nadvisuje stameni Lovćen... I

sveonoštosnjegovogvrhapo-

gled hvata, zapravo je muzej

stalne postavke ovdašnjeg ži-

vota, čiji smo djelić smjestili u

vitrine skromnog zdanja, za

pamćenje i sjećanje, ko smo,

štosmo, gdjepripadamo, jer to

ponekad zaboravljamo... – ka-

zala jeMiranović.

NADARENOST I ZNANJE

Upravnica Etnografskog mu-

zejaMajaDragićević-Rogano-

vićkazalajedastalnapostavka

iz etnografskog nasljeđa na

sublimiran i sažet načinprika-

zuje sve aspekte tradicional-

nog narodnog života u Crnoj

Gori.

- Za potrebe postavke iz boga-

togiraznovrsnogfon-

da koji broji oko

4.500 predmeta,

zbog skučenosti

prostora izdvojeno je oko400,

kojimaseželidočaratinarodni

život i kultura etnički i vjerski

heterogenog stanovništva Cr-

neGore–kazalajeDragićević-

Roganović.

Materijal koji je predstavljen

datirauglavnomizdrugepolo-

vineXIX i izXXvijeka.

- U prizemlju su prezentirane

važne tradicionalne privredne

djelatnosti, kao i dio pokućstva

i posuđa iz ruralnog i urbanog

enterijera. S obzirom na ogra-

ničenost prostora, nijesmo bili

u mogućnosti da prikažemo

sve privredne djelatnosti na

cjelovit način, ali izloženim

predmetima stavljena je u fo-

kus važnost privredne djelat-

nostinanašimprostorima–ka-

zala jeDragićević-Roganović.

Raspoloživim materijalom,

prema njenim riječima, pred-

stavljenojestočarstvo,zemljo-

radnja, lov i ribolov, pčelarstvo

i segment iz domena domaće

radinosti koji se odnosi na

predmete za proizvodnju tek-

stila.

- Na spratu su izloženi najka-

rakterističniji tipovi narodnih

nošnji koje zauzimaju značaj-

nomjesto u bogatoj riznici na-

rodnog stvaralaštva. Svojom

pitoresknošću, bogatstvom

kolorita i detalja zlatoveza, ra-

znolikošćumaterijalanarodne

nošnje jasno pokazuju inven-

tivnost, nadarenost, znanje i

vještinunarodnog stvaraoca.

Uz nošnje, kao njihov sastavni

dio, izloženi su atraktivni pri-

mjerci nakita i oružja, veći-

nom izrađivani u poznatim

bokokotorskim radionicama.

U vitrinama su reprezentativ-

ni primjerci oružja – kratke

puške, jatagani, noževi, nakit

za glavu i grudi, ogrlice, broše-

vi, narukvice, pojasevi i ostalo

– kazala je Dragićević-Roga-

nović.

J.N.

Postavka iz etno-

grafskog nasljeđa na

sublimiran i sažet

načinprikazuje sve

aspekte tradicional-

nog narodnog života

uCrnoj Gori

Iz zbirke

etnografskog

nasljeđa

CrneGore

Saotvaranja stalnepostavkeEtnografskogmuzeja