Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 17. jul 2018.

CrnomGorom

ROŽAJE

–Gradski trgodne-

davnokrasi fontana (sebilj)

koju jeAlijaKošuta, darovao

uznak sjećanjana stradalog

sinaDamiraKošutu. Otvara-

jući je, predsjednikopštine,

EjupNurković je rekao jeda

je česmaurađenau skladu

planskihdokumenta lokalne

upravekoja seodnosena re-

konstrukciju i uređenje trga.

- Danas na simboličan način

puštamo u rad sebilj koji je iz-

građen zahvaljujući donaciji

porodice Košuta. Ova investi-

cijajevrijednaoko30.000eura

i u ime lokalne uprave i građa-

na zahvaljujemo donatorima –

rekao jeNurković.

EmotivnimgovoromKošuta je

podsjetiona život svoga sina.

- Ispunjen sam osjećajem ne-

prolazne žalosti, ali i ponosom

i olakšanjem zbog današnjeg

događaja. Tražim razumijeva-

nje za bol koji nosim zbog gu-

bitka moga Damira, koji je tek

bio zakoračio u život, a koji je

stradaonagrbaljskojmagistra-

li 3. oktobra prošle godine u

stravičnoj saobraćajnoj nesre-

ći.Nadamsedaćeovoubuduće

biti mjesto okupljanjamladih i

podsjećati namogDaku, koji je

za vrijeme svog kratkog života

znao da okuplja mlade. Opšti-

na je ovaj projekat pripremila

prije tri godine i isto tolikovre-

mena je tražila investitora. Na-

kon pogibije moga sina došao

samna idejuda ga samfinansi-

ram. Iskreno se nadam da je

naš grad ovim objektomdobio

ljepši izgled koji je pritomi ko-

ristan.Užuboruvodesanjego-

vihčesama,većčujemglassvo-

ga sina, a u duborezima na

drvenim površinama njegov

nasmijanilik–kazaojeKošuta.

Otvaranju objekta, prisustvo-

vali su predstavnici državne i

lokalne vlasti, Islamske zajed-

nice, brojni građani kao i ruko-

vodstvo i ekipaFKPetrovac, za

koji jeDamir nastupao. Uznak

sjećanja na njega Petrovac je

odigrao prijateljsku utakmicu

sa ekipomIbra.

F.K.

TIVAT

–Danas i sjutra, zbog završnog izvođenja radova as-

faltiranja, obustavljaće se saobraćaj uoba smjeranadionici

putaodkružnog tokanaJadranskojmagistrali doprirodnog

rezervataSolilaudužini od2,2kilometra. Izopštine su sa-

opštili da će sedanas saobraćaj zaustaviti u terminuod9do

12 časova, a sjutraod9do 12 i od 16.30do20časova.

SinišaKusovac, predsjednikopštine, najavio jedaćeasfaltiranje

druge trakena saobraćajnici odkružnog tokadoSolila biti zavr-

šeno do 20. jula, a da će u narednih sedamdo 10 dana početi as-

faltiranje druge trake puta odObale Đuraševića prema Radovi-

ćima udužini od 3, 2 kilometra.

S.K.

ANDRIJEVICA

-Odna-

šegprošlogodišnjegviđe-

njauAndrijevici sedogađaju

samopozitivne stvari. Vi ste

jednaodopštinakoja seod-

govornoodnosi prema svom

i državnomnovcu. Zatoće

svakavaša inicijativabiti u

Vladi pažljivo razmotrena, a

svaki održivi projekat na sje-

verubićepodržan– rekao je

premijerDuškoMarković

tokomrazgovora sa ruko-

vodstvomteopštine.

Sastanak jeupriličenpovodom

danaAndrijevice, 17. jula.

Predsjednik opštine Srđan

Mašović, predsjednik Skupšti-

ne opštine Slavko Stijović i

glavni menadžerMiodrag Iva-

nović informisali su predsjed-

nikaVladeoradulokalneupra-

venaglasivšidaseuAndrijevici

sve obaveze izvršavaju pravo-

vremeno i u skladu sa propisi-

ma.

- Fokus rukovodstva je na ra-

zvojnimprojektima i to poseb-

no u oblastima energetike, tu-

rizma,drvopreradeivoćarstva.

Završeni su radovi na tri mini

hidroelektrane,utokusurado-

vi i projekti na još šest, odkojih

je jednaopštinskakojabi lokal-

noj zajednici trebalo da donosi

oko 300.000 eura godišnje –

kazao jeMašović.

Premijer Duško Marković je

ponovio da Vlada podržava ra-

zvoj sjevernogregiona, kaopo-

zitivan primjer izdvojivši An-

drijevicu čije rukovodstvo već

iniciraprojekteturističkevalo-

rizacije resursa kada bude na-

stavljena gradnja autoputa ka

sjeveru.

Građanima i rukovodstvu An-

drijevice dan opštine čestitao

je predsjednik Skupštine Crne

Gore IvanBrajović.

-Gradna terasi iznadLima koji

je odvajkada mamio divljenje

prolaznika i dobronamjernika,

bio je i ostao kolijevka sloboda-

ra koji ponosno i dostojanstve-

nobaštineantifašističkonaslje-

đe. U naručju najljepših

crnogorskih planina, Andrije-

vica egzistira zahvaljujući pri-

vrednim, poljoprivrednim i tu-

rističkimpotencijalima kojima

je priroda nesebično obdarila.

Uz tijesnu saradnju lokalne i

državne uprave, ulaganjem u

ljudsku i privrednu infrastruk-

turu, podrškom projektima iz

energetike, šumarstva i poljo-

privrede, a time otvaranjem

novihradnihmjesta,gradigra-

đaniAndrijevicećevalorizova-

ti izdašne potencijale, ostati na

svojim ognjištima, i obezbije-

diti miran život i sigurnu egzi-

stenciju – naveo je uBrajović u

čestitki.

C.G.

ROŽAJE

-Kosidba livada

kojaprestavlja jedanodnaj-

važnijihposlovaurožajskoj

opštini, kasni skoromjesec i

veliko jepitanje, sudeći po

prognozamameteorologa

koji najavljujunestabilne

vremenskeprilike, kada će

početi i koliko semožekvali-

tetnouraditi.

Tomožeda imapogubneposl-

jedice za stočni fond, glavni

resurs ovdašnjih poljop-

rivrednika.

ĆerimMuković,poljoprivred-

nik i predsjednik Mjesne za-

jednice Biševo kaže da, kako

stvari stoje, od poljoprivredne

sezone ove godine neće biti

ništa.

– Već je polovina jula, a do

ovog perioda ranijih godina,

kosidba i sakupljanje trave je

već bila završena. Trava je

većim dijelom uništena jer

truli zbog ogromnih kiša koje

konstantno padaju na ovom

području. U više navrata pad-

ao je grad koji nije uništio sa-

mo travu, već i poljoprivredne

kulture. Ove nepogode će još

više umanjiti stočni fond koji

je ionakobiomali naovompo-

dručju – konstatovao je Mu-

ković.

On je uputio apel resornom

ministarstvu da pruži pomoć

poljoprivrednicima, kako se

posljedice loših vremenskih

prilika, koje su poprimile

razmjere elementarne nepo-

gode, ne bi pogubno odrazile

na poljoprivrednu proizvodn-

ju.

- Na gubitku nijesu samo pol-

joprivredni proizvođači, već i

pčelari koji četvrtu godinu

zaredom nemaju prinos, što

može biti pogubno za razvoj

pčelarstva koje je naročito

posljednjihdeset godina post-

alo ozbiljna poljoprivredna

djelatnost u rožajskom kraju

–kazao jeMuković.

F.KALIĆ

KOTOR

- Objekat bivšeg Autoremonta u Škaljarima srušen je, a

prostor očišćen. Na njegovommjestu, kaže sekretar Sekretarijata

za preduzetništvo, saobraćaj i komunalne poslove Vladimir Bujišić

biće izgrađen parking za motorna vozila.

Ovimparkingom, kako nam je kazao, upravljaće preduzeće „Pri-

morje“ iz Tivta.

S.M.

Rožaje:

Novi ukras na gradskom trgu

USJEĆANJENADADAMIRAKOŠUTU:

Sobilj na rožajskomtrgu

Tivat:

Asfaltiranje puta do Solila pri kraju

Obustave saobraćaja

premaKrtolima

Rožaje:

Varljivo vrijeme nanosi štetu poljoprivrednicima

Kosidbakasni čitavmjesec

UOVOVRIJEMESVEJETREBALODABUDEZAVRŠENO:

KosidbauRožajama

Kotor:

Srušen objekat Autoremonta

Planirana

izgradnja

parkinga

Premijer DuškoMarković razgovarao sa rukovodstvomopštine Andrijevica

Marković: Primjer kako

seodgovorno rukovodi

Košutegradu

poklonilečesmu

VLADANASTAVLJADAPODRŽAVASJEVER:

Mašović iMarković

Fokus je na razvojnimprojektima i to posebno u oblastima energetike,

turizma, drvoprerade i voćarstva. Završeni su radovi na tri mini

hidroelektrane, u toku su radovi i projekti na još šest – kazao je SrđanMašović

300

hiljada eura prihoda

godišnje donijeće jedna

hidroelektrana lokalnoj

zajednici