Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 17. jul 2018.

Hronika

PODGORICA

–Razmatra-

njeoptužniceprotivdeve-

točlane grupekoja jeuhap-

šenaupolicijskoj akciji

„Barba“ odgođeno je za 20.

jul, jer optuženi nijesupri-

vedeni izZIKS-a.

Budući da je u istom terminu

bilozakazanosuđenjeza tero-

rizam, nije bilo slobodnih vo-

zila da optužene za šverc dro-

ge priveduuViši sud.

Optužnim aktom obuhvaćeni

su Nikola Đokić, Srđan Dani-

lović, VladoČubrilo,Marijana

Vuljaj, Marko Todorović, An-

tonVuklaj,ĐonJunčaj,Nikola

Gjetja i Žaklina Globarević.

Oni se terete za međunarodni

šverc droge i za stvaranje kri-

minalne organizacije.

Prema navodima optužnice,

Gjetja se tereti da je početkom

marta prošle godine osnovao

kriminalnu grupu čiji članovi

su postali Đokić, Danilović,

Čubrilo, Todorović, Vuljaj i

Globarević.

On je, kako se sumnja, osmi-

slio plan kako da se u Albaniji

nabavimarihuanakoja ješver-

covana uCrnuGoru.

Droga je trebalo da se prodaje

uCrnojGori, Bosni iHercego-

vini i Srbiji.

Zadatak Đokića, prema navo-

dima Tužilaštva, bio je da or-

ganizuje preuzimanje droge

od „kurira“ iz Albanije i pre-

voz krozCrnuGoru.

-Danilovićje,takođe,pronala-

zio kupce i kurire, a Čubrilo je

biozaduženzaprodajuuSrbi-

ji. Todorović je trebalodauče-

stvujeu finansiranjuprenosa i

nabavke izCrneGoreuSrbiju.

Vuljaj je imaozadatakdaupo-

graničnom dijelu sa Albani-

jomuzmedrogu i skladišti jeu

Tuzima – ovako su opisane

uloge optuženih u aktu Tuži-

laštva. Crnogorskapolicija ak-

ciju „Barba“ započela je u julu

2016. godine sa kolegama iz

inostranstva.Odpočetkaakci-

je zaplijenjeno je 375 kilogra-

ma marihuane i oko 3,5 kilo-

grama heroina.

C.H.

BERANE

- U saobraćajnoj nesreći koja

se juče dogodila na putu prema plani-

nini Vuča, umjestu Crni vrh, poginula je

Miloratka Šekularac (55) iz Berana. Njen

suprug Miladin Šekularac (57) lakše je

povrijeđen. Nesreća se desila dok su se

kretali putempreko sela Crni vrh, gdje su

u nepreglednoj krivini, iz za sada nepo-

znatih razloga, sletjeli sa puta u provaliju.

Šekularci su bili u teretnom vojnom vozi-

lu „pinzgauer“ i istragom će biti utvrđeno

kako je došlo do nesreće. Miloratka je na

putu do beranske Opšte bolnice premi-

nula, a njen suprug je zadržan u bolnici.

V. J.

PODGORICA

–Predsjednik

Višeg sudauPodgorici Boris

Savić zakazao je za4. sep-

tembar saslušanjeStanka

Subotića i ZoranaMugoše,

naokolnosti pozajmljivanja

novcaSvetozaruMaroviću,

protivkojeg sevodi postu-

pakzaoduzimanje imovine,

ana zahtjevSpecijalnog tu-

žilaštva.

Sadugestrane,braniociSveto-

zaraMarovićausprotivilisuse

odluci suda, navodeći da sa-

slušanje ovih svjedoka vodi

odugovlačenjupostupka.

Ipak, 4. septembra, Subotić će,

ukoliko se pojavi u podgorič-

komVišem sudu, morati da se

izjasni o okolnostima davanja

pozajmiceIsatuBoljeviću, ko-

ji je, kako je tvrdio, uzeo od

njega milion i po eura, kako bi

ih dao Radojici Krstoviću za

kupovinu Marovićeve vile.

Mugoša će morati da objelo-

dani koliko je novca dao na

zajamSvetozaru, ali i da obja-

sni kada i kakomu je optuženi

vratiodug.

Za Marovićeve advokate sa-

slušanje Mugoše i Subotića

utiče na odugovlačenje po-

stupka anaveli su i razlog za te

tvrdnje.

- Postoje materijalni dokazi,

odnosno dokumentacija koja

potkrepljujesvenašetvrdnjeo

toku transakcije novca – ista-

kli su branioci Marovića, na-

vodeći da im saslušanje Subo-

tića i Mugoše ne smeta jer će

onidatiinformacijekojeseveć

nalaze u spisima predmeta.

Odbrana Marovića je kazala i

daćeseonovcuustranimban-

kama svojih klijenata izjasniti

tek nakon uvida u potvrdu iz

švajcarske banke da je Đorđi-

naMarovićnaračunuHA-ES-

BE-CE-a u periodu od 2006.

do 2007. godine imala tri mili-

ona dolara.

Na prethodnom suđenju Đor-

đinaMarović je, odgovarajući

napitanjaspecijalnetužiteljke

LidijeVukčević, tvrdiladaona

kao i članovi njene porodice

nijesu imali žiro račune u ino-

stranstvu, pa ni uŠvajcarskoj.

Advokat optuženog Svetozara

Marovića Dimitrije Dapčević

kazao je da je tu informaciju

saznao izmedija.

Na samom početku suđenja

jedanodMarovićevihbranila-

ca, advokat Zdravko Begović,

kratko je kazao da Svetozar,

zbog teškog zdravstvenog sta-

nja ne može da se posveti

ovompostupku.

Njegova navodna bolest i lije-

čenje u Beogradu traje više od

dvije godine koliko je prošlo

od raspisivanja potjernice za

njim zbog izdržavanja četvo-

rogodišnjezatvorskekaznena

koju je osuđen kao šef krimi-

nalne grupe.

B.R.

BERANE/ROŽAJE

-De-

vetnaestogodišnji S. B. iz

Beranauhapšen je zbog

sumnjeda jepočiniodvije

teškekrađeu tomgradu.

Policija je i uRožajama ra-

svijetliladvijekrađe zako-

je sumnjičiM.M. (20) i A.

N. (19).

U saopštenju policije se na-

vodi da je, kakosesumnja, 14.

jula S. B. iz kuće sugrađanina

ukrao lovački karabin,muni-

ciju i čaršav. Ukradene stvari

prodao je za 50 eura.

S. B. se sumnjiči i da je8. juna

iz podruma Ž. R. ukrao elek-

troinstalacione kablove i

druge elektromaterijale, a

zatimihprodao za 150 eura.

KakododajuuUpravi polici-

je, dvije krađe su rasvijetlje-

ne uRožajama.

M. M. iz tog grada je uhap-

šen, a protiv njegovog sugra-

đaninaA. N. podnijeta je pri-

java jer su sa vozila S. K.

ukrali dva akumulatora i di-

zel gorivo - vrijednosti 600

eura. Oni su, sumnja se, i sa

vozilaF. P. ukrali dvaakumu-

latora, vrijednaoko300eura.

C.H.

BERANE:

Saobraćajni udes umjestu Crni vrh

Ženapodlegla

povredama,

njensuprug

lakšepovrijeđen

SUĐENJE ZAODUZIMANJE IMOVINEMAROVIĆIMA:

Stanko Subotić i ZoranMugoša biće saslušani u svojstvu svjedoka 4. septembra

Odbranaće se izjasniti o tri

milionadolarakaddobije

potvrdu iz Švajcarske

Krali akumulatore,

karabin, čaršav….

Hipotekana

nepokretnost

Ročište za trajno oduzi-

manje imovine od Miloša

Marovića, sina Svetozara

Marovića, odloženo je za

4. septembar, jer se čeka

izjašnjenje specijalne

tužiteljke Lidije Vukčević,

u vezi sa dva umješača

- Petra Miloša i Opštine

Budve.

Advokat Dapčević je

pojasnio da se pravno lice

Opština Budva pojavljuje

kao umješač jer je zainte-

resovana strana.

- Umješač je lice koje ima

određeni pravni interes,

a njihov interes je u kon-

kretnom slučaju Petra

Miloša, jer ima upisanu

hipoteku na nepokret-

nost koja se oduzima

u ovompostupku od

Miloša Marovića. On traži

da bude umješač u ovom

postupku, jer je savjesno

treće lice koje je pozaj-

milo novac i uspostavilo

hipoteku. Opština Budva

je hipotekarni povjerilac

imovine u Mrčevom

polju, odnosno katastar-

ska opština Prijevor, koja

je predmet oduzimanja

imovine od Svetozara

Marovića. Opština želi da

zadrži status savjesnog

hipotekarnog povjerioca,

a ne da se oduzima što im

je dala država - pojasnio

je Dapčević.

U Beranama i Rožajama rasvijetljene četiri krađe

Odgođeno razmatranje optužnog akta

protiv devetočlane grupe

Optuženi zameđunarodni

šverc droge 20. jula u sudnici

Viši sud

ĐorđinaMarović saadvokatom

koja je pripremala više ubistava

suglaveostalihbileucijenjene

na po 200.000 eura. Ukupna

suma koja je bila određena za

likvidacijebila je-petmiliona

eura.

Ova petnaestočlana grupa

iz Nikšića, Kotora i Albanije

tereti se zaučešćeuubistvima

Miloša Šakovića, Dražena Ča-

đenovića, Gorana Lenca, Đor-

đa Sekulovića i Nika Rogano-

vića, kao i u pokušajima

ubistva – Novljanina Duška

Roganovića i Podgoričanina

Vjekoslava Lambulića, te u

iznudama, bombaškim napa-

dima, zelenašenju...

U proširenoj naredbi za spro-

vođenje istrage jasno su ozna-

čeneuloge i zadaci svihosum-

njičenih, a vođe kriminalne

organizacije, prema sumnja-

ma istražitelja, su Nikšićanin

Ranko Radulović, Kotoranin

Igor Vukotić i albanski držav-

ljaninErogenBrajović.

Grupe su formirane u Skadru,

Kotoru i Nikšiću, a njihov pri-

marni cilj bio je likvidacija

osoba iz bezbjednosnog sek-

tora.

KLJUČNOSVJEDOČENJE

Značajan obrt u istrazi dogodio

se svjedočenjem jednog od

osumnjičenih,DejanaVujovića,

koji je kasnije dobio status svje-

doka saradnika, kada je ispričao

detaljekoji suupotpunilimoza-

ik zločinačkihnamjera.

Vujović jeponudiodokazeko-

ji, prema nalazu istražitelja,

nesporno potvrđuju namjere

ove grupe.

Tajnaakcija istražiteljapočela

je na osnovu operativnih po-

dataka da se pripremaju likvi-

dacije istaknutih policijskih i

službanika ANB i da se opera-

cija organizuje na međuna-

rodnom nivou. U opsežnoj

istrazi došli su do albanskog

državljaninaErogenaBrajovi-

ća, što je potvrdilo prvobitne

sumnje da kriminalna akcija

ima šire razmjere.

Na spisku osumnjičenih, osim

Radulovića, Brajovića i Vuko-

tića su Radoš Petrušić, Stefan

Radulović (22), Luka Radulo-

vić (24), Ratko Martinović

(38), Darko Vicković (38), Ni-

kola Mandić (20), državljani

Bosne i Hercegovine Nenad

Lubura (52), Radoje Prerado-

vić (54),MiladinDedović. Na-

redbom su obuhvaćeni i Zlat-

ko Matanović iz Skadra i

NikšićaninStefanPerović.

Prvahapšenjauslijedila suna-

kon operativnih saznanja da

su Zlatko Matanović, Stefan

Perović i Dejan Vujović plani-

rali likvidaciju bezbjednosno

interesantneosobe. Ubrzona-

kon toga uhapšena je i druga

grupa, koja je, kako se sumnja,

pripremala likvidacijupolicij-

skih službenika.

D.Đ. -M.Ž.

Za praćenje Katnića

bilo je angažovano

više osoba koje

su prikupile

informacije kada

glavni specijalni

tužilac ustaje, izlazi

iz kuće, kuda se

kreće pri povratku.

Da je Katnić bio na

meti ove kriminalne

grupe ukazuju

detaljna svjedočenja

i kasnije prikupljeni

dokazi o vezama

članova kriminalne

grupe

Berane