Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 17. jul 2018.

Hronika

PODGORICA

-Crnogorska

policija jeuokviruakcije

„Radnedozvole“podnijela

krivičnuprijavuprotivpre-

duzećaNivedad.o.o.Herceg

Novi i njegovog izvršnogdi-

rektoraN. Č. zbog sumnjeda

suutajili porez i doprinos i

pričinili 31.500eura štete

budžetuCrneGore.

Usaopštenjupolicije senavodi

sumnja da su od 2016. do 2018.

godine, shodno Zakonu o

strancima, od Ministarstva

unutrašnjih poslova pribavili

dozvolezaprivremeniboravak

i rad stranih državljana, koji su

biliangažovaniutojfirmi,aliih

nijesu prijavili na osiguranje,

niti za njihuplatili poreze i do-

prinose,shodnoZakonuopen-

zijsko-invalidskom osigura-

nju.

Pojašnjeno je da je N. Č. u na-

mjeri da izbjegne plaćanje po-

reza, doprinosa i drugih propi-

sanih dažbina dao lažne

podatke o zakonito stečenim

prihodima, odnosno nije prija-

vioprihodekojisuoduticajana

utvrđivanje poreskihobaveza.

-Naovaj načinsupričinili štetu

budžetuCrneGoreu iznosuod

31.533eura-dodalisuupoliciji.

U sklopu akcije „Radne dozvo-

le“ do sada je podnijeto osam

krivičnih prijava protiv deset

fizičkih i deset pravnih lica

zbog sumnje da su počinili kri-

vičnadjelautajaporezaidopri-

nosa, u najmanjem iznosu od

oko 730.000 eura.

C.H.

PODGORICA

–Podgoričkapolicijauhapsila je tridesetsed-

mogodišnjegD. U. jer jeunjegovomvoziluBMWpronađen

pištolj 7,65milimetara sapetmetakau ilegalnomposjedu.

Osumnjičenomse na teret stavlja da je počinio krivično djelo ne-

dozvoljenodržanje oružja i eksplozivnihmaterija. On će biti pri-

vedenna saslušanje uOsnovnodržavno tužilaštvouPodgorici.

Usaopštenju policije navodi se i da je tokomvikenda kontrolisan

devetnaestogodišnji E.Ć.kojije,kadjeugledaopolicajce,odbacio

zamotuljakukojemje bilo oko40gramamarihuane.

Odogađaju je obaviješten tužilac uVišemdržavnomtužilaštvu u

Podgorici koji ćesenakonvještačenjauForenzičkomcentruizja-

sniti o kvalifikaciji djela.

C.H.

BAR

–Srpski državljani R.

L. (54) iM. S. (61) uhapšeni

su 12. jula zbog sumnjeda su

počinili 11 krađa i četiri kri-

vičnadjela falsifikovanje i

zloupotrebakreditnihkarti-

ca i kartica zabezgotovinsko

plaćanje.

Kako je saopšteno iz Uprave

policije, došli su do saznanja

da suR. L. iM. S. poredovih 15

krivičnih djela počinjenih na

teritoriji opštine Bar, počinili

još45krivičnihdjela,štoznači

da suoni na teritorijiCrneGo-

re počinili ukupno 60 krivič-

nihdjela.

Sumnja se da su od ljeta 2016.

godine pa do 12. jula ove godi-

ne, po unaprijed utvrđenim

ulogama, predstavljajući se

kao stranke dolazili u javne

ustanove i koristeći nepažnju

zaposlenihulazili ukancelari-

je i krali novčanikeukojima se

nalazio novac i kreditne karti-

ce.

-Provjeramakojesuobavljene

preko službenika Republike

Srbije, a koji su kao ispomoć

tokom ljetnje turističke sezo-

neupućeni uCrnuGoru, utvr-

đeno jeda suzaR. L. raspisane

četiri lokalne potjernice u Sr-

biji – navodi se u saopštenju

policije.

O događaju je obaviješten

osnovnidržavnitužilacuBaru

koji jenaložioda seR. L. iM. S.

uhapse. Nakon saslušanja, tu-

žilac jedonio rješenjeo njiho-

vom zadržavanju do privođe-

n j a sud i j i za i s t ragu u

Osnovnom sudu u Baru, na-

kon čega su sprovedeni u

ZIKS.

C.H.

PODGORICA

-Osnovni sudpotvrdio jeoptužnicuprotiv I.

R. izPodgorice zbogproduženogkrivičnogdjelaprevara.

Premanavodimaoptužnice, I. R. se tereti da je tokomnovembra

i decembra 2017. godine, uPodgorici, u devet navrata, unamjeri

dasebipribaviprotivpravnuimovinskukoristuiznosuvišemod

3.000 eura, lažnim prikazivanjem činjenica, doveo u zabludu

privrednadruštvaDOO,,S“,DOO,,B“,DOO,,E“,DOO,,T“,DOO

,,G“ i DOO ,,K“.

- Sumnja se da se lažno predstavljao kao lice ovlašćeno za poru-

čivanje robe, pa ih jena taj načinnaveoda izdajunaloge za ispo-

ruku robe, koju je nakon toga preuzimao izmagacina. Na taj na-

činjepribavioprotivpravnuimovinskukoristuukupnomiznosu

od 19.685 eura. Ovim iznosom je privrednim društvima nanio

štetu–navodi se uoptužnici.

C.H.

PODGORICA

– Ujednom

od tajnosnimljenihrazgovo-

ra juče seu sudnici Višeg su-

da, na suđenjuoptuženima

zapokušaj terorizma,moglo

čuti kako srpski državljanin

Aleksandar SašaSinđelić

traži od sunarodnikaNema-

njeRistićadaorganizuje što

veći broj ljudi zaprotesteu

Podgorici.

U tom razgovoru Ristić mu

bez zadrške saopštava da iza

dešavanja u Crnoj Gori stoje

strane službe i da, ukoliko do-

đe do problema, to će riješiti

pripadnici specijalnih jedini-

ca.

U sudnici su preslušani i raz-

govori koje je Sinđelić imao sa

novinarima 18. oktobra 2016.

godine,dvadananakonštojeu

Crnoj Gori uhapšena grupa za

planiranje terorističkih napa-

da.

On za hapšenje bivšeg šefa

srpske žandarmerije Bratisla-

va Dikića i nekoliko srpskih

državljana koji su došli da po-

držeprotestekoji je trebaloda

organizuju opozicione partije

optužuje „Mila Đukanovića i

njegove korumpirane policaj-

ce“.

Na poziv novinarke 18. okto-

bra 2016. godine Sinđelić po-

jašnjava kako je iznenađen

dešavanjima uCrnoj Gori, ali i

informacijom koja se pojavila

umedijima da je ubjekstvu.

- I ja se pitam šta se to dešava.

Baš sam sinoć pročitao na in-

ternetu i baš sam se smijao.

Radim sa majicama i ne znam

ništao tome. Čuo samda se ta-

mo nešto desilo i da su izmon-

tirani neki naši ljudi - kazao je

Sinđelić.

Uslijedilo je pitanje vezano za

poznanstvo sa generalomDi-

kićem.

Sinđelić je novinarki u prvom

navratu kazao da ne poznaje

Dikića, da bi potom objasnio

da srpskog generala zna iz ne-

kih sureta, ali je negirao da sa

njim ima neke posebne odno-

se. Govoreći o ostalimoptuže-

nima, Sinđelić navodi da su to

ljudi koji su uCrnuGoru pošli

da podrže braću a ne da prave

probleme.

Osim tajno snimljenih razgo-

vora, juče su predstavljene i

analitičke kartice, izvod iz

bankovnih računa DNP-a i

NSD, kao i avio karte koje su

kupovali lideri ovih partija

Milan Knežević i Andrija

Mandić.

Tužilac Saša Čađenović pri-

mijetio je da u 2015. godini za

MilanaKneževićanijekuplje-

na nijedna karta za Moskvu

dok je u 2016. i 2017. godini vi-

še puta išao u prestonicu Ru-

skeFederacije.

Prema riječima tužioca, Ana-

nijeNikić je u više navrata ku-

povao karte za Mandića, iako

nije imao dovoljno prihoda za

to.

- Kupovao je karte iako nije

imaoregistrovaneprihodeko-

jima bi to pokrio odnosno evi-

dencije su pokazale da ga niko

iz Demokratskog fronta nije

platio za usluge prevođenja -

naglasio je tužilacČađenović.

Sa druge strane, advokat Mi-

roje Jovanović rekao je da je

prikazivanjem ove dokumen-

tacije dokazano da se lideri

opozicije konstantno prate i

da imse narušava privatnost.

Advokat Dušan Radosavljević

smatradabi svrhaprezentaci-

je analize kupovine avionskih

karata čelnika DF-a bila ispu-

njena da su oni tvrdili da nika-

da nijesubili uMoskvi.

- Tužilaštvo bi imalo informa-

ciju da je Milan tvrdio da ni-

kadnije bio uMoskvi a ovi do-

kazi pokazujusuprotno. Sve je

bilo javno i transparentno. Da

li je njemu neko drugi platio

kartu ne može se podvesti ni

pod prekršaj, a kamoli krivič-

no djelo. Milan Knežević je

čak objašnjavao zašto ideMo-

skvu–pojasnio je on.

Advokat DraženMedojević je

primijetio da je uvid u ove do-

kazeogoljeniuviduputovanje

lidera političkihpartija.

-Ovosenemožeuvezati ukri-

vičnu odgovornost bilo kojeg

od okrivljenih, jedino da kori-

stimo metode fikcija i kon-

strukcija. U konkretnom kri-

vičnom postupku ovi dokazi

su neupotrebljivi i nemaju ve-

ze sa djelom za koje se terete

okrivljeni – kazao je on. Suđe-

nje se nastavlja 18. jula.

B.R.

Akcija „Radna dozvola“:

Krivične prijave protiv

„Niveda“ i izvršnog direktora preduzeća

Nanijeli 31.500eura štete

državnombudžetu

Pretresene dvije osobe u Podgorici

Uhapšena dvojica srpskih državljana za kojima

su raspisane četiri potjernice

Pronađenpištolj

imarihuana

Osumnjičeni za

60krivičnihdjela

Potvrđena optužnica protiv Podgoričanina

Uskoro suđenje zbog prevare

Na suđenju za pokušaj terorizma preslušani tajno snimljeni razgovori

Sinđelić tražioodRistića

daokupi veliki broj ljudi

NemanjaRistićusredini

PODGORICA

–Članovi kri-

minalne grupekoji se terete

zaplaniranjeviše likvidacija

pratili suglavnog specijal-

nog tužiocaMilivojaKatni-

ćakakobi naosnovunjego-

vogkretanja i navika

„uhvatili“pogodanmome-

nat i izvršili likvidaciju–na-

vodi seuproširenoj naredbi

za sprovođenje istrage, po-

tvrđeno jePobjedi iz izvora

bliskih istrazi.

Doovihsaznanjaistražiteljisu

došli posredstvom svjedoče-

nja,kojasukasnijeprovjerava-

li i potkrijepili dokazima.

PRAĆENJE TUŽIOCA

Članovi grupe koji su bili za-

duženi za praćenje Katnića

znali su njegove navike, deta-

lje iz privatnog života za koje

je kasnije utvrđeno da su ih

mogli znati jedino kroz nepo-

sredan, kontinuiran uvid u

privatni život specijalnog tu-

žioca.

ZapraćenjeKatnićabilo jean-

gažovano više osoba koje su

prikupile informacije kada

glavnispecijalnitužilacustaje,

izlaziizkuće,kudasekrećepri

povratku. Da je Katnić bio na

meti ove kriminalne grupe

ukazuju detaljna svjedočenja,

ali i kasnije prikupljeni dokazi

o vezama članova kriminalne

grupe.

Kako saznajemo, ova krimi-

nalna grupa, prema navodima

iz naredbe, formirana je prije

godinu s ciljem vršenja više

krivičnih djela u dogovoru sa

Kotoraninom IgoromVukoti-

ćem, koji prema policijskim

evidencijama slovi za jednog

od vođa „škaljarskog“ klana.

Prema sumnjama istražitelja,

Vukotić je stupio u kontakt sa

NikšićaninomRankomRadu-

lovićemkoji je angažovao više

osoba koje su namjeravale da

ubiju bivše i sadašnje službe-

nike bezbjednosnih službi: D.

G, Z. L, D. K, kao i S.K, sina po-

licijskog funkcionera.

Na meti ove

grupe bili su,

prama nalazi-

ma sitražitelja, i

članovi suprot-

stavljene grupe – „kavačani“:

D. J, R. V, te dvojica braće, koji

su takođe članovi klana.

U proširenoj naredbi za spro-

vođenje istrage senavodi da je

Radulović planirao da ubije

dvojicuNikšićana-sinoveMi-

lana Leza Vilotijevića, osuđe-

nogna20godinazatvorazbog

ubistva Slavka Radulovića,

rođenog brata uhapšenog

RankaRadulovića.

SPISAK

Uloga Radulovića bila je da sa

umišljajem podstakne člano-

vekriminalneorganizacije, na

čijemjebiočelu,dapočineova

ubistva.

Istražitelji imajupodatakiko-

liko je novca opredijeljeno za

pojedina ubistva. Egzekutori

bi za ubistvo službenika ANB

dobili pola miliona eura, dok

Šokantni detalji iz proširene naredbe o sprovođenju istrage protiv grup

MilivojeKatnić

Mjesecima

pratili Katnića

i pripremali

likvidaciju!

ILUSTRACIJA