Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Ponedjeljak, 16. jul 2018.

U fokusu

nata kao samostalna država i na 1941, kada je počeo narodni ustanak protiv fašizma

tifašizam

rvi uslov

ostojanja

opstanka

rneGore

NIKŠIĆ

–Dandržavnosti,

13. jul uNikšiću jeobilježen

ozvaničenjemzavršetka

radovana rekonstrukciji

Trga slobode i otkrivanjem

spomenikanarodnomhe-

rojuČedomiruLjubuČupi-

ću. Svečanosti su, pored

brojnihgrađana, prisustvo-

vali predsjednikdržaveMi-

loĐukanović, članovi Vla-

de, prvi čovjekSkupštine

CrneGore IvanBrajović...

Nijesu Nikšićani skrivali

zadovoljstvo izgledom cen-

tralnog gradskog trga, čija je

rekonstrukcija koštala oko 1,5

miliona eura, kao ni činjeni-

comda se na korzo „vratio“

heroj, poznat po prkosnom

osmijehu.

ISTORIJA

Predsjednik opštine Veselin

Grbović je na svečanosti

kazao da postoji mnogo datu-

ma kojima se ponosi Crna

Gora, ali da je Trinaesti jul naj-

dublje urezan u njenu istoriju.

- Zato danas, 13. jula, slavimo

Dan državnosti Crne Gore

otvarajući rekonstruisani

Trg slobode koji predstav-

lja simbol vjekovne borbe

crnogorskog naroda za svoju

slobodu. Naš trg je na poziv

kralja Nikole 1883. godine pro-

jektovao hrvatski arhitekta

Josip Slade, koji je osim toga

uradio i prvi regulacioni plan

Nikšića. Opština Nikšić je ulo-

žila značajna sredstva da se

stari trg uredi u duhu evrop-

skih trgova i danas smo ovdje

da to potvrdimo i proslavimo

- kazao je Grbović nakon što

je zajedno sa predsjednikom

Đukanovićemotkrio spome-

nik.

On je podsjetio da je osmijeh

koji je Ljubo uputio zločinci-

ma koji su izvršavali smrtnu

presudu nezabilježen u svjet-

skoj istoriji.

- Poslije smrtne presude koju

su izrekli Čupiću, odmah su ga

poveli preko Trga slobode na

gubilište. Ljubo je dostojan-

stveno prošao pored prisutnih

Nikšićana, poručujući i svojim

osmijehomda će fašizambiti

pobijeđen. To se desilo 1945,

a Ljubo će im se sa nikšićkog

trga vječno smijati jer to je

znak pobjede nad fašizmom

i podstrek za sve antifašiste

svijeta - istakao je prvi čovjek

Nikšića, zahvalivši se donato-

ru Dušanu Đuroviću.

Zahvalnost je uputio i pozna-

tom vajaru Zlatku Glamočaku

koji je spomenik radio u svom

ateljeu u Parizu.

RADOVI

Grbović je podsjetio koji su

sve radovi prethodili današ-

njem izgledu najužeg jezgra

Nikšića. Trotoari i saobraćaj-

nice oko centralnog dijela

Trga urađene su uz pomoć

kineske Vlade. Na centralnom

dijelu Trga nalazi se fontana,

a na uglovima su prostori

predviđeni za ugostiteljsku

djelatnost, kao i četiri rekon-

struisane česme. Radove na

Trgu izvele su irme „Mehani-

zacija i programat“ i „Progres“

iz Nikšića“.

Svečanost na Trgu slobode

upotpunio je bogat umjetnički

programCrnogorskog simfo-

nijskog orkestra, koncertom

pod dirigentskompalicom

Grigorija Kraska.

Ra. P.

Dan državnosti pod Trebjesomobilježen otkrivanjem

spomenika Ljubu Čupiću na rekonstruisanomTrgu slobode

Nikšiććebiti po

herojuprepoznat

TIVAT

- Povodom 13. jula, Dana državnosti, delega-

cija opštine Tivat, Mornarice Vojske Crne Gore i NVO

„Udruženje boraca NOR-a i antifašista Tivta“ položila

je vijenac na spomenik palim rodoljubima. U dele-

gaciji su bili predsjednik opštine dr Siniša Kusovac,

kapetan bojnog broda Darko Vuković i član UBNOR-

a Tomo Petković.

Turistička organizacija je povodompraznika organi-

zovala na gradskoj rivi Pine koncert Kikija Lesandri-

ća i grupe „Piloti“.

S. K.

naodnajodsudnijihbitakacrno-

gorskih i jugoslovenskih antifa-

šista–naNeretvi i naSutjesci.

U toj epopeji 1943. glavnina par-

tizanskihsnagasaVrhovnimšta-

bom, pod borbenimmaršemod

Bosanske krajine do klisuraPive

i visova Durmitora –u neravno-

pravnom odnosu: jedan prema

šest neprijateljskih vojnika –

pregrmljela je pakao fašističkih

obruča Neretve i Sutjeske. ,,Ni

jedan čovjek sposoban za vojnu

službu ne smije živ da napusti

obruč“–glasilajejedinanjemač-

kakomanda.

NEUSTRAŠIVI GERILCI

Da bi se, najzad, ,,ovi neustrašivi

gerilci“,kakoihjeimenovaoVin-

stonČerčil,iporedteškihgubita-

ka, probili natrag u Bosansku

krajinu…

Idabi29.novembra1943.uJajcu

trijumfalno proglasili jugoslo-

vensku federalnu republiku i le-

gitimisali svoju antifašističku

vladu.

Učestvujući u tompodvigu Ne-

retve i Sutjeske, sa oko 3500 bo-

raca, Crnogorci su ispoljili fana-

tično junaštvo – na svimkotama

na kojima nije bilo komande

osim ,,Ni koraka nazad“! Crno-

gorci su dali doprinos za ponos i

istorijskuslavu,branećitradicio-

nalnu čast crnogorskog oružja,

čast Grahovca i Vučjeg dola. Na

pobjedama u timbitkama, osim

junaštva i ratnihvještina, snažan

je i pečat crnogorskog umijeća

komandovanja.Odčetvoriceko-

mandanata divizija na Neretvi,

dvojica su bili Crnogorci – Peko

Dapčević i Pero Ćetković, koji je

poginuo kod Nevesinja. Na Su-

tjesci takođe, od četvorice – dva

Crnogorca:PekoDapčevićiSava

Kovačević, koji je poginuo na

Ozrenu-podsjetiojeĐukanović.

Navršavasei75godinaodzasije-

danja Zemaljskog antifašistič-

kogvijećanarodnogoslobođenja

uKolašinunakojemsuoviheroj-

ski podvizi dobili državni potpis

nove ravnopravne Crne Gore u

budućoj jugoslovenskoj federa-

ciji.

Isto tako, i 70godinaod formira-

nja boračke organizacije koja

njeguje revolucionarne tradicije

ičuvaodzaboravaherojskadjela

našihpartizana,baštinećiantifa-

šizam kao istorijsku državnu

vertikalukoddanašnjihigenera-

cijakojedolaze.

-Ovegodinenavršilo se 75godi-

na i odnajveće bitke u istoriji ra-

tovanja – Bitke za Staljingrad.

Bitke kojanije bila samobitka za

sovjetsku Rusiju, već posljednja

odbrana čovječanstva. Poslije

200 dana njemačke opsade Sta-

ljingrada, početkom februara

1943, uz dotad nezapamćeni he-

roizam i žrtvu Crvene armije i

ruskog naroda, na Volgi je slo-

mljenakičma fašističkoj zvijeri.

Antifašizamje, ocijenio jeĐuka-

nović, ona istorijska poluga ili

poluga istorijebezkojenebi bilo

ni društvenog preporoda, ni dr-

žavne obnove Crne Gore u 20. i

21. vijeku. Antifašizam je prvi,

fundamentalniuslovipostojanja

i opstankaCrneGore.

Crna Gora će, najavljuje Đuka-

nović, sa još snažnijom ambici-

jom i obogaćenom energijom

produbljivati reformske i evrop-

ske pristupne procese. Ne da bi

timeugodilabilokome,negopri-

je svega u svomdržavnom inte-

resu, u interesu svojih građana i

svojebudućnosti.

CRNAGORAŽIVI VIZIJU

- Utoliko prije što se Crna Gora

više ne nalazi pred vizijom. Ona

većuvelikoživi svojuviziju, iako

još nedovoljno opredmećenu.

Crna Gora prvi put živi viziju

moderne i demokratske, seku-

larneigrađanske,mediteranskei

evropske države. Niko je geo-

grafski ne može izmjestiti, tako

da ni Crna Gora neće nigdje sa

turbulentnog Balkana: ali hoće

crnogorskudržavnu i društvenu

egzistenciju na – nebalkanski

način. Čvrsto uvjeren u taj epo-

halni preobražaj i rezultat naše

evropske CrneGore, sa ovog an-

tifašističkog biljega, s najvišim

pijetetom klanjam se sjenima

trinaestojulskih besmrtnika, he-

rojaineznanihjunaka,podvižni-

kaNeretve i Sutjeske, i svih dru-

gih crnogorskih odsudnih

bitaka, ali i crnogorskimgradite-

ljima, prosvetiteljima i državni-

cima, svim pregaocima koji su

CrnuGoru branili, čuvali i uzdi-

zali –poručio jeĐukanović.

PredsjednikUdruženja boraca i

antifašista Crne Gore Zuvdija

Hodžić kazao je da je CrnaGora

zemlja sa manjkom geografije i

viškomistorije.

- Nije, kaže, Crna Gora bila prva

zatoštojevelika,većjevelikaza-

toštojebilaprva.Doksusedrugi

borili za slobodu, Crna Gora je

svojubranila - kazao jeHodžić.

R.P.

BAR:

Tekovine

semoraju

čuvati

TIVAT:

Sjećanje

na rodoljube

PLJEVLJA

–Povodom13.

jula, Danadržavnosti iDana

ustanka, položeni suvijenci

na spomenkosturnicuna

Stražici. Predsjednikplje-

valjskeOrganizacijeboraca

VidojeDespotović istakao je

značaj datuma.

- Ustanak u Crnoj Gori je bio

masovan, dobro organizovan ,

to je i okupatora iznenadilo. Sa

52 partizanske jedinice u Cr-

noj Gori u kojima je bilo oko

32.000 partizanskih boraca,

za sedam dana jula oslobođe-

na su skoro svamjesta uCrnoj

Gori, izuzev pet gradova u ko-

jima su bile jake okupatorske

snage - kazao jeDespotović.

Predsjednik opštine Mirko

Đačić podsjetio je da je Crna

Gora na ovaj datum prije 140

godinanaBerlinskomkongre-

su, kao stara država, doživjela

svoje formalnomeđunarodno

pravno priznanje. Takođe,

podsjetio je na antifašizam

kao civilizacijsku baštinu na-

šeg naroda.

- Antifašistički ustanak i 13. jul

je trajna istorijska i civilizacij-

ska baština našeg naroda. U

tadašnjoj malobrojnoj Crnoj

Gori pod oružjem je bilo više

od 45.000 ljudi. Bilo je više od

18.500 žrtava, 253 borca pro-

glašeno je narodnimherojem.

U oslobodilačkim borbama

učestvovalo je preko 7.000

Pljevljaka, poginuo je veliki

broj boraca i civila. Naša je

dužnostdaihnikadnezabora-

vimo–kazao jeĐačić.

Vijence na spomenik na Stra-

žici su položili predstavnici

boračkihorganizacija, opštine

Pljevlja, kao i političkih parti-

ja.

A.S.

PLJEVLJA:

Trajna istorijska i

civilizacijskabaštinanaroda

da „krvljubrani svojuslobodu“.

PotpredsjednicaopštineSanelaLičina izrazi-

la jepoštovanjeza885rodoljuba izovogakra-

ja stradalih na ratištima i stratištima širom

Evrope, čiji slobodarski duh i borba za ideale,

kako jenavela, „i danas izazivajudivljenje“.

-Moralnajeobavezadasvimžrtvamainastra-

dalimazadobroovogkrajaidržaveCrneGore

ubližojidaljojprošlostiodamopočastinjegu-

jemo svoje vrijedne tradicije, kao i da svi za-

jedno budemo posvećeni prosperitetu svih

građana i našedržave -poručila jeLičina.

Delegacijajecvijećepoložilainaspomenikeu

Mišićima i uVirpazaru.

V.K.V.

PolaganjevijencanaStražici