Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 16. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

-Ministar

kultureAleksandarBogda-

novićoštro je reagovaona

najavuMitropolije crnogor-

sko- primorskeda će 17. jula

uHercegNovomslužiti pa-

rastos četničkomvođiDraži

Mihailoviću, ističući da je

slavljenje četničkogpokreta

i njihovihvođauCrnoj Gori,

posebnokadavjerske insti-

tucije stoje iza toga, nedo-

pustivo i za svakuosudu.

Bogdanović je istakao da na-

javljeni parastos predstavlja

nedopustivčin- sa istorijskog i

kulturološkog aspekta.

- Zanimljivo i paradoksalnoda

se sve dešava u danima tokom

kojih Crna Gora slavi najzna-

čajniji datum iz svoje snažne i

dugovječne antifašističke tra-

dicije - rekao je on.

Prema njegovim riječima, či-

njenica da je neko, a posebno

vjerska organizacija, odlučila

da stane iza događaja koji di-

rektno narušava antifašističke

vrijednosti, ne samo da zabri-

njava, već govori o njihovoj ja-

snoj spremnosti ,,da provoka-

cijama utiču na društveni kurs

i temeljenakojimapočivanaša

država“.

- Najavljeni događaj je čin

usmjeren protiv ideje slobo-

de, protiv ideala kojima su u

svojim borbama bili vođeni

naši preci, protiv antifašizma

kao pravca koji je nezaobila-

zan u globalnim okvirima -

istakao jeBogdanović.

SlavljenjeDražeMihailovića i

pokreta koji je predvodio, ka-

kojedodao,direktnojeusmje-

renoprotivCrneGore.

- Iza toga, jasno je, stoji oči-

gledna namjera da se naruši

kult antifašizma u našoj drža-

vi i da se otvaranjem podjela,

na kraju, utiče na društveni

sklad i građanski karakter Cr-

neGore - navodi Bogdanović.

Ministarstvokulture, kažeon,

najoštrije osuđuje održavanje

najavljenog skupa i istovre-

meno apeluje na građane da

ne nasijedaju na provokaciju

- što taj čin, bez sumnje, jeste.

Iz Mitropolije crnogorsko-

primorske saopšteno je da će

,,povodom 100 godina od

mučeničke končine ruske

carske porodice i 72 godine

od ubistva đenerala Drago-

ljuba Mihailovića, u crkvi

Svetog Nikole na Žlijebima

kodHercegNovog17. julabiti

služen parastos carevima i

caricama iz dinastije Roma-

nov i komandantu Jugoslo-

venske kraljevske vojske u

Otadžbini“. Nakon parastosa

bićepredstavljenaknjigaNe-

bojše Raša „Rusija i Boka

1697 – 1918“, a skup, kako se

navodi na sajtu Mitropolije,

organizuje „Srpski soko“ iz

HercegNovog.

R.P.

PODGORICA

-NaDandr-

žavnosti CrneGore, 13. jula,

potomci narodnogheroja i di-

plomateVeljkaMićunovića,

njegov sinMladenMićuno-

vić, akademski slikar, i sestrić

DragišaMandić, legendarni

fudbaler „Lovćena“ saCeti-

nja, uručili suznačajanbroj

knjigaCrnogorskoj biblioteci

i čitaonici uLovćencu i tako

ispunili želju svoje skoropre-

minule sestre, saopšteno je iz

pres službe ,,Krstaša“.

Knjižni fond, kako dodaju, te

jedinstvene institucije kultu-

reCrnogoracauRepublici Sr-

biji obogaćen je savišeod600

knjiga crnogorske i jugoslo-

venske književnosti ,,iz pri-

vatne biblioteke Zoraide

Mandić iz Beograda, školske

drugarice iz gimnazijskih da-

na i velike prijateljice Danila

Kiša“.

-Uprisustvupublicisteiistra-

živača crnogorske dijaspore

Nenada Stevovića knjige su

simbolično uručene u Zorai-

dinom stanu, u Beogradu u

Palmotićevoj ulici, u kojem je

jedno vrijeme stanovao veliki

književnik Danilo Kiš - saop-

štili suoni.

R. P.

Lijep gest potomaka narodnog heroja VeljkaMićunovića

Poklonili 600knjigaCrnogorskoj

biblioteci uLovćencu

Ministar kulture oštro reagovao na najavuMitropolije crnogorsko-primorske

SPC da će sjutra služiti parastos četničkomvođi Draži Mihailoviću

Bogdanović: Slavljenje

četničkogvođe je

ataknaCrnuGoru

Crnogorski pokret podnosi krivičnuprijavu

Crnogorski pokret podnijeće danas Vrhov-

nom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu

protiv nevladine organizacije ,,Srpski soko“ iz

HercegNovog zbog, kako su saopštili, krivič-

nog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjer-

skemržnje.

-Predlažemodaovotužilaštvo,kodnadležnih,

inicirapostupakzabraneodržavanjeparasto-

sa ratnome zločincuDragoljubuDraži Mihai-

loviću i pokrenepostupakprotivNVO ,,Srpski

soko“izHercegNovogazbogizlaganjaporuzi

države, uvrede nacionalnoga imena i raspiri-

vanja međunacionalne mržnje i odredi mu

kaznu koja odgovara težini djela - saopšteno

jeizCrnogorskogpokreta.

Zanjih jenedopustivoštoćeovaNVOsjutrau

crkvi SvetogaNikole uŽlijebima organizovati

parastos Dragoljubu Draži Mihailoviću, ko-

mandantu četničkih jedinica i saradniku faši-

stičkih sila Trojnoga pakta, koji je tokomDru-

goga svjetskoga rata utvrđivao okupacioni

poredak.

- Jedinice pod njegovomvrhovnomkoman-

dom izvršile su teške i brojne zločine nad pri-

padnicimabošnjačkoga imuslimanskogana-

roda i borcima NOR-a koji su se borili protiv

okupacionoga poretka, zavedenoga od nje-

govih ratnih saveznika - Njemačke i Italije. Taj

čin, dakle, parastos osuđenome ratnome zlo-

čincu, jedna je vrsta rehabilitacije, duhovne

naravi, vjernoga saveznika fašističkih država,

kojesutokomgenocidnogapohodanaRusiju

iza sebe ostavile 20miliona ruskih grobova,

što su četnici zdušno podržavali - saopšteno

je.

Zato je, kako dodaju, suština ,,njegovoga bića

bilazločinačkaionsamjezločinačkoobilježje

vremena u kojemu je djelovao s pozicije ko-

mandantačetničkihjedinica,kojejepretvorio

u zločinačku i šovinističku organizaciju, zbog

čegajestezločinac“.

- Namjeravanimparastosom se podstiče na

djeloizazivanjanacionalnemržnjepremagru-

pi ili članu grupe koja je određena na osnovu

rase, boje kože, religije, porijekla, državne ili

nacionalne pripadnosti, iz člana 370. stav 1,

istoga Zakonika. U ovom slučaju, mržnja se

indirektno raspiruje prema Crnogorcima,

Bošnjacima, Muslimanima, Hrvatima i Alban-

cima,kojisubilimetazločinačkihpohodačet-

ničkih jedinica Dragoljuba DražeMihailovića

u toku Drugoga svjetskoga rata – istakli su iz

Crnogorskogpokreta.

Ovokrivičnodjelo,kakopojašnjavaju,jeune-

posrednojvezisakrivičnimdjelomugrožava-

njanezavisnosti,izčlana357KZCG,jerpledira

dasavremenečetničkeistomišljenikepodsta-

knenaprotivustavnodovođenjeCrneGoreu

položajpotčinjenostiizavisnostipremaSrbiji.

- Indirektno, NVO ,,Srpski soko“ poziva i nana-

silnu promjenu ustavnoga uređenje zemlje,

štojekažnjivopočlanu362,stav1,KZCG.Ova

kaznena djela ne čine se prvi put, već u konti-

nuitetu, s krajnje zlim i zadnjim namjerama

dovođenjazemljeustanjehaosa,dabiunere-

dovnimprilikama, strane sile, podržane iznu-

tra, srušile ustavni poredak i zavele kolonijal-

nuupravuuinteresuSrbijeiRepublikeSrpske

-saopštilisuoni.

emiteru

r doveo

CG

je postojao upravni odbor i da

se nije pokazao efikasnim. Ne

vidim da problemi u funkcio-

nisanju sadašnjih zakonskih

rješenja zahtijevaju uvođenje

novih tijela i potrebe za da-

ljom birokratizacijom. Ako

upravljanjenijebilodobroon-

da treba precizirati odgovor-

nost kako Savjeta, tako i direk-

tora, kao i kriterijume za

njihov izbor - smatraRadović.

Članovi radne grupe za izradu

Nacrta zakona o nacionalnom

javnom emiteru su Ivan Jove-

tić,AnetaSpaić, IbrahimSma-

ilović, Božidar Šundić, Kristi-

na Ćetković, Ranko Vujović,

Željko Rutović, Filip Obado-

vić, Abaz Džafić, dok savjeto-

davnu podršku Agenciji za

elektronske medije daje Ja-

drankaVojvodić.

Predviđeno je da se zakon o

nacionalnom javnom emiteru

predVladomnađe u četvrtom

kvartaluove godine.

K. JANKOVIĆ

Kontrolomka

profesionalnijem

Javnomservisu

Odvajanje nadležnosti u dijelu programske i inansijske kon-

trole, smatra član Savjeta Javnog servisa Mimo Drašković,

korak jenaprijeduprofesionalnomsmislu.

On jezaPobjedu rekaoda sekontrolom inansijakojubi radili

inansijski stručnjci dodatno unapređuje

ukupnofunkcionisanjeJavnogservisa.

- Naravno, pretpostavljam da će se i to-

komjavne raspravedodatno iskristalisati

određenarješenjainaćinajboljimodeliza

njihovu primjenu, kao i da će ko-

načni efekat izmjena zakon-

skogtekstabitikvalitetniji,pro-

fesionalniji i nezavisan Javni

servis, koji će biti jedan od

stubova medijske etike, a

sve za dobrobit građana

CrneGore i podizanjaop-

šteg nivoa medijske,

identitetskeipolitičkekul-

ture - naveo jeDrašković.

ZgradaRTCG

Aleksandar Bogdanović

MimoDrašković

ZoraidaMandić