Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 16. jul 2018.

Društvo

PODGORICA

–Uvođenje

upravnogodborauRadio-

TelevizijuCrneGore, što je

predviđenoposljednjomiz-

mjenomNacrta zakonaona-

cionalnomjavnomemiteru,

dovelobi dodvovlašća i pre-

uzelobi značajnenadležno-

sti SavjetaJavnog servisa, a

to jekoncept koji jenekada

postojao i nije funkcionisao,

pa gane trebaponovouvodi-

ti –ocijenio je zaPobjedu

predsjednikSavjetaRTCG

IvanJovetić.

S druge strane, direktor NVO

Media centar i bivši član Sa-

vjeta Goran Đurović kazao je

da je organizacija na čijem je

čelu predložila da se upravni

odboruvedekakobi sepobolj-

šalo funkcionisanje te kuće u

programskom i finansijskom

smislu. Smatra da se „koncept

Javnog servisa narušava poli-

tičkim uticajem vladajuće

partije na Savjet RTCG, kao

štojesadaslučaj,anikakouvo-

đenjem novog upravljačkog

organa“.

Nacrtom zakona, u koji je Po-

bjeda imala uvid, članom 48a

definiše se da upravni odbor,

između ostalog, usvaja plano-

ve rada, izvještaje o radu i pe-

riodične i godišnje obračune

RTCG, kao i investicione i fi-

nansijske planove. Usvaja i fi-

nansijski izvještaj RTCG za

prethodnu godinu, kao i izvje-

štaj ovlašćenog revizora, a da-

je i saglasnost na odluke gene-

ralnog direktora i ugovore

kojim se RTCG obavezuje da

izvrši plaćanje u ukupnom

iznosu većem od iznosa utvr-

đenog S t a t u t om RTCG

(100.000 eura).

Procjenanovca

Jovetić, koji je član radne gru-

pe za izradu Nacrta zakona,

kaže da nije dobro da se dva

tijela usaglašavaju oko jednog

dokumenta.

- Diskutabilno je kakav bi bio

odnos između Savjeta i uprav-

nog odbora RTCG. Ukoliko

uvodimo upravni odbor, bilo

bi dobro ukinuti Savjet ili ga

preformulisati kao „program-

ski savjet“ . Dva upravljačka

tijela ne treba da postoje, ubi-

jeđen samu to. Ja samza to da

ostane Savjet - rekao je Jove-

tić.

Predložiojedasepojačajukri-

terijumi za izbor članova Sa-

vjeta i naveo da treba jačati

strukturuovog tijela.

Uvođenju upravnog odbora

onse, kakoističe, protivi i zbog

finansija.

- Sve to će da košta Javni ser-

vis. Ako utvrdimo upravni od-

bor sa tri člana to će da košta

RTCG više od 30.000 eura na

godišnjem nivou. Ukoliko

uvedemopet članova to će biti

višeod50.000euraitonijedo-

bra ideja, jerRTCG finansijski

nestoji dobro. Svi znamodasu

pali prihodi od marketinga, a

tu su i drugi troškovi, ali i oba-

veze koje imamopremaRadio

difuznomcentru-podsjetio je

Jovetić.

Interesantnomuje, kakokaže,

štoMinistarstvo kulture iMe-

dia centar na čijem je Đurović

čelu, nude ista rješenja.

-Čudno jedapostoji takvosa-

glasje, a da niko ne pita zapo-

slene u Javnom servisu.

Upravni odbor je nekada po-

stojao i zaposleni koji taj peri-

od pamte kažu da je to bilo

loše rješenje i da je izbor ljudi

u njemu bio loš. Ukoliko smo

već imali loše iskustvo, ne ra-

zumijemzaštogaponavljamo

- naveo jepredsjednikSavjeta

RTCG.

oPorezivanje

Media centar je predložio i da

građani plaćaju pretplatu

RTCG,štojeJovetićoštroosu-

dio i kazao da je protiv „dvo-

strukog oporezivanja građa-

na“.

- O tome nijesmo razgovarali

na posljednjem sastanku, ali

ukoliko bi ta pretplata bila je-

dini izvor finansija ona ne bi

bila dovoljna, a ukoliko bi bila

dodatni izvor onda je to nedo-

pustivo, jer je to dvostruko

oporezivanje građana. Nije

pravedno da plaćaju dva puta

za jednote isto. Postavljasepi-

tanje da li bi postojali proble-

mi unaplati kao što je to neka-

da bio slučaj - rekao je on.

Smatra i da nije dobro da

Agencijazaelektronskemedi-

jenadzireugovor izmeđuVla-

de i RTCG, kako je to predlo-

žioMedia centar.

-Sporno je i da seAEMuklju-

čuje u izbor članova Savjeta

što je jedna od ideja. To radi

Skupština i smatramda treba

tako da ostane. Možda bi va-

ljalo da se može više skup-

štinskih odbora, a ne samo

Administrativni, uključiti u

postupakprikupljanjakandi-

datura za članove Savjeta -

naveo jeJovetić i zaključioda

u zakonu treba bolje da bude

precizirana odgovornost čla-

novaSavjeta,štosadanijeslu-

čaj.

Korist zagrađane

Smijenjeni član SavjetaGoran

Đurović, koji je sada na čelu

nevladine organizacijeMedia

centar i koji je predložio ove

izmjene, ima potpuno supro-

tan stav – smatra da je ključna

prednost toga da AEM bira

članove Savjeta „primjena

pravila upravnog postupka,

odnosnoboljazaštitaučesnika

u postupku koja do sada oči-

glednonije postojala“.

- Radna grupa tonije prihvati-

la, kao ni prijedlog da se broj

članova Savjeta RTCG poveća

zadva članaodkojihbi jednog

predlagala nacionalna vijeća

manjinskih naroda, a drugog

nevladine organizacije iz

oblasti ljudskih prava - naveo

jeĐurović.

On smatrada jeupravni odbor

potreban Javnom servisu jer

bi usastavu imao stručnjake iz

oblasti prava, ekonomije, no-

vinarstva,marketinga...

- Upravni odbor mora uticati

naizborgeneralnogdirektora

i njegovu smjenu, jer bez tog

uticaja ne može natjerati ge-

neralnog direktora da rea-

lizuje planove i programe ko-

je upravo ovo tijelo usvaja i

treba da realizuje. Koncept

Javnog servisa narušava se

političkimuticajemvladajuće

partije na Savjet RTCG kao

što je sada slučaj, a nikako

uvođenjem novog upravljač-

kogorgana -naglasio jeĐuro-

vić zaPobjedu.

On nije saglasan sa Jovetićem

da bi to bio dodatni, veliki tro-

šak za Javni servis.

-Ukoliko seposlujeodgovorno,

nije veliko opterećenje, a korist

za građane može biti velika

ukoliko se zakon primijeni do-

sljedno i izaberusposobni ljudi,

anečinovnici vladajućepolitič-

ke stranke - smatraĐurović.

Da koncept Javnog servisa ne

može biti narušen, niti ugro-

žen uvođenjem upravnog od-

bora smatra i predsjednik Sa-

vjeta AEM-a Ranko Vujović,

ali dodaje i da o tome, ipak,

treba razmisliti jer se pokazao

kao nefunkcionalno rješenje

još 2003.

- Još nije završen Nacrt zako-

na o nacionalnom javnom

emiteru,takodajepriličnone-

zahvalno komentarisati rješe-

nja koja još nijesu dobila ni

status nacrta. Upravni odbor

je postojao u Javnom servisu

neposredno po njegovom

osnivanju 2003. godine. Pita-

njeUpravnogodbora je isklju-

čivo vezano za menadžersko

upravljanje Javnim servisom.

Ideja jedaovo tijeloolakša rad

Savjetu RTCG na taj način što

bisvapitanjakojaseodnosena

finansije prešla u nadležnost

upravnogodbora - rekao jeon.

rasterećenje

Pojasnio jedabi sena taj način

rasteretio Savjet od „usko

stručnih ekonomskih pitanja,

a sa druge strane bi se doveli

ljudi odekonomske strukeko-

ji bi se bavili timpitanjima“.

- Ovo je posebno važno zbog

povećanja budžeta Javnog

servisa koji sada upravlja sa

oko 14 miliona eura. Iako na

papiru ova ideja izgleda logič-

no, ona izaziva dosta dilema i

straha od preklapanja nadlež-

nosti Savjeta, upravnog odbo-

ra i generalnogdirektora. Iako

bi Savjet birao upravni odbor i

bio njemu nadređen postoji

opravdan strah da bi se zadu-

ženja ova dva tijela sa poslovi-

ma generalnog direktora mo-

gla pomiješati i dovesti do

nefunkcionalnog menad-

žmenta RTCG-a. Oko ovog

rješenja će morati dobro da se

razmisli, jer se prethodno rje-

šenje sa upravnim odborom

pokazalo kao nefunkcionalno

upraksi - zaključio jeVujović.

IčlanSavjetaRTCGMilanRa-

dović skeptičan je o ideji

upravnog odbora, podsjećaju-

ćidanijebioefikasanidatreba

biti „oprezan sa uvođenjem

novih tijela“.

- Detaljniju analizu teksta

predloženih promjena mogu

dati teknakon što radna grupa

završi rad i definiše finalnu

verziju. Generalno i kada pri-

čamo o principima protiv sam

povećavanja birokratije. Kada

je u pitanju upravni odbor, tu

treba biti oprezan da se bez

potrebe ne bi uvodila nova ti-

jelakojabi značila i veće izdat-

ke,aivećsmoimaliiskustvada

Oprečnamišljenja o novinama predloženimu Nacrtu zakona o nacionalnom javnom

Jovetić: Upravni odb

bi dodvovlašćauR

Iako na

papiru ideja

uvođenja novog

upravljačkog

organa izgleda

logično, ona

izaziva dosta

dilema i straha

od preklapanja

nadležnosti

Savjeta,

upravnog odbora

i generalnog

direktora –

upozorio je

predsjednik

Savjeta Agencije

za elektronske

medije Ranko

Vujović

RankoVujović

MilanRadović

IvanJovetić

GoranĐurović

ĆetkovićpodržavaĐurovićevprijedlog

KristinaĆetković

Upravni odbor i Savjet sudvije

karike,kojezajednosamenad-

žmentom treba da rukovode

RTCG,ocijenilaječlanicaradne

grupezaizraduNacrtazakona

o nacionalnom javnomemite-

rukojapredstavljaNVO35mm

Kristina Ćetković, ističući da je

tou javnomi interesugrađana

i građanki koji i koje izdvajaju

novaczaJavni servis.

-Kriterijumizaizbortihtijelasu

korigovani i postavljeni tako

daunjima radenajkvalifikova-

niji predstavnici našeg druš-

tva, u odnosu na njihovo zna-

nje, iskustvo, lični kredibilitet,

ali i kredibilitet institucija i or-

ganizacijakojezanjihgarantu-

ju - rekla jeona.

Ćetković smatra da je dobar

prvobitni naziv „Odbor za fi-

nansijski nadzor RTCG“ koji

„može samo da pomogne bo-

ljemfunkcionisanjuRTCG“.

- Nacrtom je predviđeno da se

Upravni odbor RTCG u intere-

su javnosti stara da se javna

sredstva za radRTCGkoristeu

skladu sa zakonom i ugovo-

rom. Ovo tijelo jedužnodado-

stavi Savjetu planove rada, iz-

vještaje o radu, periodične i

godišnje obračune RTCG, iz-

vještaje o finansijskomposlo-

vanju RTCG za prethodnu go-

dinu, investicione i finansijske

planove, finansijski izvještaj za

prethodnu godinu, kao i izvje-

štaj ovlašćenog revizora. Ova-

kvim definisanjem funkcija

uvodi se nova komponenta

kontrole novca koji se izdvaja

iz budžeta, a Savjetu RTCG

ostavlja prostor da izvršava i

sprovodi ulogu koja je takođe

definisana Nacrtom zakona -

rekla jeona.