Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 16. jul 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Ugovor o

izvođenjuradovauokviru

projektaprimjenemjera

energetske efikasnosti u

Osnovnoj školi „AleksaĐi-

lasBećo“, Srednjojmješovi-

toj školi „VuksanĐukić“u

Mojkovcu i JUZavod„Ko-

manskimost“uPodgorici,

vrijedan2,8miliona eura, bi-

ćepotpisandokrajaove sed-

mice, najavljujuuMinistar-

stvuekonomije.

EFEKTI

Generalni direktorzaenerget-

sku efikasnost u ovom Vladi-

nom resoruMarko Radulović

kazao je za Pobjedu da će ugo-

vor, nakon što je prošle sedmi-

ce usvojen na sjednici Vlade,

ministarkaekonomijeDragica

Sekulić i predstavnik kompa-

nije odabrane na tenderu JV

Roaming Montenegro, potpi-

sati upetakuMojkovcu.

- Odmah nakon potpisivanja

ugovora, rekonstrukcija

objekta će moći da počne, a

predviđeno trajanje radova je

pet mjeseci. Glavni radovi u

unutrašnjosti škola će biti za-

vršeni do septembra, kako bi

školska godina nesmetano

mogla da počne, dok će dima-

nika ostalih spoljnih radova

biti prilagođena raduškole i ni

na koji način neće ometati

održavanje nastave - kazao je

Radulović.

Prema njegovim riječima, ra-

dovi na primjeni mjera ener-

getskeefikasnostipodrazumi-

jevaju zamjenu krovnih

pokrivača postavljanjem ter-

moizolacije, zatim izolacijom

na fasadi, zamjenu fasadne

stolarije, rekonstrukciju siste-

ma grijanja, zamjenu kotlova

na ugalj sa kotlovima na pelet,

zamjenu svjetiljki, rekon-

strukciju sanitarnih čvorova i

ostale prateće radove.

- Nakon završetka radova

ostvariće se optimizacija po-

trošnje električne energije u

objektima,povećatinivokom-

foraipoboljšatiuslovizabora-

vak i rad. To potvrđuju podaci

iz do sada rekonstruisanih

objekata, koji pokazuju da je

potrošnja energije u prosjeku

smanjena 60,74 odsto u odno-

sunaprijerekonstrukcije-ka-

zao jeRadulović.

SREDSTVA

On je objasnio da se rekon-

strukcija dvije škole u Moj-

kovcuiJU„Komanskimost“u

Podgorici realizuje u okviru

„Programa energetske efika-

snosti u javnimzgradama“, na

osnovu ugovora sa KfW ban-

komvrijednih31,5milionaeu-

ra i donacije u vrijednosti od

4,68miliona eura.

- Uokviru pomenutog progra-

ma, pored ova tri objekta, tre-

nutno se izvode radovi na

objektima Resursnog centra

„1. jun“, Resursnog centra za

djecuimlade„Podgorica“ iGi-

mnaziji„SlobodanŠkerović“u

Podgorici. Ugovorena vrijed-

nost radova na ova tri objekta

iznosi 2,8milionaeura, a rado-

vi će takođe biti završeni na

jesen - kazao jeRadulović.

Do sada je, dodaje Radulović,

u okviru Programa izvršena

primjena mjera energetske

efikasnosti u 28 obrazovnih

ustanova, aukupna vrijednost

uloženihsredstava iznosi 20,9

miliona eura.

- Završetak ovog programa

predviđen je 2020. godine, ta-

ko da, nakon rekonstrukcije

šest objekata u ovoj, sa aktiv-

nostima nastavljamo i u na-

rednomperiodu - zaključio je

Radulović.

S. P.

PODGORICA

-Građani još danasmogu

dapredajuzahtjevza legalizaciju, a izMi-

nistarstvaodrživog razvoja i turizma su

saopštili da suzadovoljni njihovimdosa-

dašnjimodzivom.

Apelovali su,međutim, nagrađaneda iskori-

ste i današnji dan i dostave prijave za legali-

zaciju.Benefitisu,kakotvrde,mnogovećiod

kazni sa kojima će se suočiti ukoliko to ne

učine.

Marko Čanović iz MORT-a istakao je da su

svakimdanomsve zadovoljniji, te da očeku-

juda će ta suma sigurnoprimaći broju izme-

đu 35.000 i 40.000 vlasnika nelegalnihobje-

kata koji će ući uproces legalizacije.

-Mislimda su shvatili da trebadauđuupro-

ces i iskoriste benefite - rekao je onza nacio-

nalni Javni servis.

Kazne za građane koji ne uđu u proces lega-

lizacije biće rigorozne.

-Onemogudaiduzaobjekatod100kvadrata

od 340 eura do 1200 eura godišnje, do mo-

menta kada nastane potreba da se objekat

uklanja. PolitikaMORT-a je da neće biti ru-

šenjaobjekataukolikonijeneophodno, uko-

liko se ne nalazi na nekoj putnoj infrastruk-

turi i ukoliko ne smeta prostoru - istakao je

Čanović.

N.Đ.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma pozvalo

građane da legalizuju objekte

Rok ističedanas,

kazne rigorozne

Najava generalnog direktora za energetsku e kasnost Marka Radulovića

Za rekonstrukciju tri

ustanove2,8miliona

MarkoRadulović

tavanje sezone

ca,

tom

braćajnih gužvi na Jadranskoj

magistrali ne manjka, a sa još

većimprilivom turista za oče-

kivati je da se ponove slike od

prošlih godina, kada je od ko-

torske raskrscnice do centra

grada trebalo „utrošiti“ sat i

više vremena.

Na području tivatske opštine,

na svihdevet kupališta voda je

prve klase, a plava zastavica se

vijori na tri plaže: Almara bič,

Plavi horizont i Kalardovo.

Plaža Pijavica u Lepetanima

nedovoljno je „prihranjena“,

pa su se mještani požalili

Skupštini, očekujući da lokal-

na uprava obezbijedi dodatne

količine pjeska.

KULTURNI PROGRAM

Tivćani i gosti grada uživaju u

brojnim kulturno- zabavnim

programima,koje su im pri-

premili Centar za kulturu i

Turistička organizacija uz po-

dršku opštine i nevladinog

sektora. Nezadovoljnih nema,

nitimožebiti jer jekvalitetpo-

nudevrhunski.Sajmovi,izlož-

be, pozorišne predstave i

spektakularni koncerti, od ro-

ka do klasike, plijene pažnju i

onih koji se odmaraju i u dru-

gim gradovima na našem Pri-

morju. Još da se doda da je Ti-

vat ovog ljeta, zahvaljujući

nevladinomudruženju „Maš-

karada“, postao i karnevalski

grad i da je prvi karneval odr-

žan početkom juna propratilo

desetakhiljada ljudi.

Dokrajaovogmjeseca turistič-

ka ponuda Tivta biće bogatija

za još jedan hotel sa pet zvjez-

dica. UkompleksuLuštica Bej,

kako su najavili iz kompanije

„Luštica Development“, prve

goste će primiti hotel „Čedi“,

koji raspolaže sa 111 soba. To-

komove sezone trebao bi da se

otvoriihotel„Sofija“,sagrađen

na mjestu gdje je nekada bio

objekat stare škole, sagrađene

davne 1898. godine.

-Dobro je, a trebalobi da bude

jošbolje.Jučemezvalodvade-

setak starih gostiju. Svi su če-

kali da se završi Svjetsko pr-

venstvo u fudbalu i svi bi da

dođu20.jula.Vratasuimotvo-

rena, bićezasvemjesta-poru-

ka je, uz komentar početka se-

zone, jednog dugogodišnjeg

izdavaoca smještaja.

MEDITERANSKI DRAGULJ

Sve jeviše turistauKotoruko-

ji dolaze sopstvenim automo-

bilima, avionima preko tivat-

skog aerodroma, autobusima i

u režiji brojnih turističkih

agencija. Po podacima iz TO

Kotor, trenutno ih je preko

4000, što je za 15 odsto više u

odnosuna prošlu godinu.

Od početka godine Kotor je

posjetilo nešto preko 230.000

izletnika.Kotorjenajpoznatiji

izletnički centar i kada se uz-

me u obzir da preko 500 kru-

zera doveze više odmilion tu-

rista, onda je jasno da ovaj

mediteranski dragulj nema

konkurenta.

Kada jeupitanjunautički turi-

zam, nešto jemanje jahti, ali je

broj putnika na njima gotovo

identičan kao i prethodne go-

dine.

Lokalitet Rimski mozaici bi-

lježi zadva odstoboljuposjetu

uodnosuna prošlu godinu.

Kada jeupitanjucjenovnapo-

litika, u hotelima u kotorskoj

opštini cijene smještaja su

slične prošlogodišnjim.

Usezoninoćenjesadoručkom

u hotelima sa tri zvjezdice u

jednokrevetnoj sobi košta 50,

a udvokrevetnoj 70 eura.

U hotelima sa četiri zvjezdice,

cijene u sezoni su u svim veo-

ma slične i u jednokrevetnoj

sobi se kreću od 110 do 195 eu-

ra,dokjezadvijeosobepotreb-

no izdvojiti od 120do255 eura.

Apartmanisuneštoskupljiiza

njih je potrebno izdvojiti od

190 do 255 eura, a u hotelima

sa pet zvjezdica cijene po oso-

bi se kreću od 150 do 350 eura

u sezoni, odnosno od 300 do

700eurapoosobi, uzavisnosti

od kategorije sobe, trenutne

popunjenosti i sl.

Za određivanje cijena u privat-

nom smještaju ne postoji stan-

dard.Međutim,usezonisecije-

ne apartmana kreću od 40 do

130 eura, u zavisnosti od kate-

gorije, lokacije i dužine borav-

ka, kazala nam je Dragana Sa-

mardžić, savjetnica za promo-

ciju i propagandu u kotorskoj

Turističkoj organizaciji.

Kotorjenedavnodobioi,,Allu-

re Palazzi Bay“ hotel, pravi

dragulj uhotelijerstvu, učijem

se menadžmentu nalazi me-

đunarodna hotelska grupacija

Karisma. Riječ je o prvom ho-

telu sa pet zvjezdica u tom di-

jelu zaliva. Hotel je sagrađen

ponajvišimsvjetskimstandar-

dima, a građen je uz poštova-

nje tradicionalnog izgleda u

priobalnom nizu palata duž

obale kapetanskeDobrote.

I.T- Ž.K. –S.K. -S.M.

Ulcinj:

Više turista sa

,,dubokim“ džepom

ULCINJ

-Ovogvikendanaulcinjskojrivijeribiloje21.310gostiju

ili pet odsto više nego lani. Riječ je o evidentiranim turistima,

dok je broj onih koji se nijesu prijavili veći. Oko 92 odsto čine

gosti iz inostranstva, od kojih je značajan broj turista veće pla-

težnemoći–kazaojezaPobjedudirektorTurističkeorganizaci-

jeUlcinj FatmirĐeka.

On dodaje da nekoliko hiljada od ukupnog broja turista su po-

sjetilaci koji dnevnodolazenakupanje i odmor naVelikoj plaži,

Adi Bojani i drugimpopularnim lokacijama u Ulcinju. Oko 70

odstoonihkoji ostajudužeboravi uprivatnomsmještaju.

- Gostiju je svakako najviše iz regiona, ali se trendovi ubrzano

mijenjaju. Sa rekonstrukcijom i otvaranjemniza velikih hotela,

imamoznačajnopovećanjebrojaturistaizZapadneEvrope.To

će, što jenajvažnije, značiti produženjesezone i većeprihode –

istakao jeĐeka.

Iako su kasno počeli sa pripremama za sezonu zbog lokalnih

izboraikonstituisanjavlasti,smatradasuključnestvariobavili.

- Problema, naravno, uvijek ima i oni seuhodurješavaju.Najvi-

šeprimjedbiimalismonakašnjenjerekonstrukcijeputaprema

graničnomprijelazu Sukobin, preko kojeg na ulcinjsku rivijeru

dolazivelikibrojgostiju.Itoje,nasreću,sadavećbolje–istakao

jeĐeka.

SagovornikPobjedeističedajeUlcinjušaounovufazuturistič-

kog i sveukupnog razvoja, što jedobar put ka ,,vraćanjunjego-

vogstarogsjaja“.

- Ne zaboravimo da prije tri decenije u Ulcinju je ostvarivano

oko 40odsto prihoda od ukupnog crnogorskog turizma. Ove

sezone imamokvalitativno i kvantitativnopoboljšanjeusluga i

promjenustrukturegostiju. Izvjesno jedaćemoodmahnakon

sezone imati nove, velike investicije u turizam i ulaganja u ka-

drove–najavio jeĐeka.

I. T.

Prema podacima

budvanske turističke

organizacije, posjeta

umaju i junu i

najave za nastavak

sezone anuliraće

„julsku rupu“. Prema

podacima TOna

Primorju, sve je više

gostiju iz Francuske,

Norveške, Njemačke,

Švedske, Češke,

Velike Britanije, SAD...

Detalj sabarske rivijere

ARHIVAPOBJEDE

Velikaplaža