Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 16. jul 2018.

Ekonomija

CRNOGORSKOPRIMORJE

–Umetropoli crnogorskog

turizma, Budvi, trenutnobo-

ravi 48.006gostiju, odčega je

47.802 iz inostranstva, što je

za 15odstomanjeuodnosu

naprošlugodinu. Najbrojniji

suposjetioci izRusije, apo-

tomizSrbije, Bosne iHerce-

govine, Ukrajine i Francuske

–kazala je zaPobjeduport-

parolkaTurističkeorganiza-

cijeBudvaTijanaKotarac.

Premanjenimriječima, najve-

ći broj turista se opredijelio za

privatnismještaj33.983osobe,

što predstavlja osjetan pad u

odnosu na prethodnu godinu.

Boravakuhotelskomsmješta-

ju jenanivouprošlogodišnjeg,

a u njemu sada ima više od

13.000 turista.

-Manjibroj gostijuuovompe-

riodugodinevjerovatno jepo-

sljedica loših vremenskih

uslova, za razliku od prošle

godine. Osim toga razlog je i

održavanje Svjetskog prven-

stva u fudbalu. Poslije njego-

vog završetka očekujemo da

prevaziđemo ovu poznatu

,,julsku rupu“ i konačno zako-

račimo u turističku sezonu sa

visokompopunjenošću – ista-

kla jeKotarac.

OPTIMISTI

Bez obzira na manju posjeće-

nostuovomperiodu,onasma-

tra da će ova sezona biti bolja

odprošle.

-Sobziromnatoda jeposjeće-

nost tokommaja bila 50 odsto

veća u odnosu na prošlu godi-

nu, au junu i do20odsto, pret-

postavljamo da ćemo do kraja

godine uspjeti da anuliramo

sve razlikekoje su sadaprisut-

ne, ali i prevaziđemo prošlo-

godišnjibrojgostiju–ocijenila

jeKotarac.

Što se tiče primjedbi turista,

ona smatra da će ihuvijek biti,

ali da će sve nedostatke rješa-

vati u hodu kroz kontinuirane

sastanke gradskog koordina-

cionog centra.

- U skladu sa tim što u gradu

od 20.000 stanovnika tokom

ljeta boravi dnevno i više od

100.000 gostiju, mi smo spre-

mni za sezonu. Sve gradske

službe su maksimalno anga-

žovane na održavanju reda i

čistoće, ove godine smo ospo-

sobili i veći broj parking povr-

šina, cijene su na prošlogodiš-

njem nivou – poručila je

Kotarac.

DOBRAPOPUNJENOST

UHerceg Novom, prema zva-

ničnim podacima Turističke

organizacije, boravi 26.395 tu-

rista, što je za pet odsto više

nego u isto vrijeme lani. Sezo-

na se tek zahuktava, kako ljeto

odmiče, pune se smještajni

kapaciteti u hotelima i doma-

ćinstvima, a prema posljed-

njembiltenuhotelski smještaj

koristi 6.140 gostiju, dok je u

privatnim apartmanima i so-

bama 20.152 gosta.

Gosti Herceg Novog su uglav-

nom iz Srbije, Bosne i Herce-

govine,Rusije,asvevišeihjeiz

Francuske, Norveške, Nje-

mačke, Švedske, Velike Brita-

nije, SAD...

Značajno povećanje broja go-

stiju je u skladu sa trendom

permanentnog porasta posje-

te koja se bilježi iz vikenda u

vikend od početka godine, a

rezultat je, kako navode u TO,

pojačanog marketinga cjelo-

kupne destinacije.

Da je posjeta Herceg Novom

znatnoboljanegoprošle godi-

ne, potvrđuju i podaci da je u

predsezoni, aprilu i maju u

gradu boravilo oko 25 odsto, a

u junu i 30 odsto više turista.

Bolja je i naplata boravišne

takse, istakao jePavleObrado-

vić, direktor Turističke orga-

nizacijeHercegNovi.

- U junu bilježimo za 30 odsto

bolju posjetu i oko 70 odsto

naplatu boravišne takse. Od

početka godine do 6. jula na-

plaćenojeoko210.000eurapo

tom osnovu, što je za oko 37

odsto više nego lani u istom

periodu.

HOTELI

Na područjuopštine otvoreno

je 40-ak hotela, a u većini je

prodato 85 odsto kapaciteta

do kraja oktobra. Hotelijeri su

zadovoljni jer jesezonapočela

dosta ranije nego prethodnih

godina, a od kraja marta se

smjenjujuturisti sazapadnoe-

vropskog tržišta.

Ovoga ljeta grad je bogatiji za

nove smještajnekapacitete jer

su vrata nakon renoviranja

otvorili hoteli „Ibero starHer-

cegNovi“ uNjivicama i „Play“

koga jenaupravljanjepreuzeo

Sportski centar Igalo.Dokraja

mjeseca prve goste, prema na-

javama, primiće i hotel „Lazu-

re“ uMeljinama.

Turistička organizacija podr-

žala je ovog ljeta brojne kul-

turno-umjetničke programe

duž hercegnovske rivijere.

Ljetnje fešte počele su 30. ju-

na, a program uz nastupe lo-

kalnih klapa, KUD-ova, ple-

snihgrupa,rokidžezbendova,

gradske i mjesne muzike, će

trajati do 21. septembra od

Igala do Kamenara. Počeli su i

ljetnji festivali sa Danimamu-

zike, aNovljane injihovegoste

očekuju i Trg od knjige, Film-

ski festival, Gitar art samer fe-

stival, Džez i Strip festival, te

ćeuzbrojnedruge, gradponu-

diti bogat kulturni i zabavni

život imještanima i turistima.

Uoči glavne turističke sezone

lokalnauprava jezavršilabroj-

ne infrastrukturne projekte,

asfaltirane su ulice u četiri

mjesne zajednice, izgrađen

trotoar kroz Igalo, sanirana

javna rasvjeta, a najveći pro-

blemiovogaljetajenedostatak

parkingprostora.Gužveusao-

braćaju su evidentne, a oko

1000 parkingmjesta sa kojima

raspolaže preduzeće „Parking

servis“ i nekoliko privatnih

parkinga nedovoljno je da op-

služiutrostručenbrojautomo-

bila na novskimulicama. Her-

ceg Novom je obezbijeđeno

kontinualno snabdijevanje

vodomumaksimalnoj količini

dotoka sa Plata, sa izvorišta

Opačica kao i iz regionalnog

sistemanaosnovuugovorako-

jijenovski„Vodovod“potpisao

sa Regionalnim vodovodom o

preuzimanju dodatnih količi-

na od 1. jula do 31. decembra.

ČEKASE ŠPIC

Prema podacima iz Tivta, naj-

više gostiju stiže iz Srbije i Ru-

sije,ašetajućiDonjomLastvom

stičeseutisakdaseutomdijelu

grada samo ruski govori.

Od 1. juna, kada je u Tivtu evi-

dentiran 1.991 gost, statistički

podaci, koje svakog petka

objavljuje Turistička organi-

zacija, pokazuju da je broj go-

stiju u stalnom porastu, a i

uporedni podaci ove sa proš-

lom godinom pokazuju da je

početaktekućesezoneboljiod

minule. Bolja je, statistika i to

kazuje, i prva polovina tekuće

godine u poređenju sa prvih

šestmjeseci 2017: broj posjeti-

laca je veći za 31 odsto, a broj

noćenja za 12.

U posljednjem izvještaju Tu-

rističke organizacije, saopšte-

nom 12. jula, navedeno je da u

svim vidovima smještaja na

tivatskoj rivijeri boravi 6.198

gostiju, što je 17 odsto više ne-

go u istom periodu prošle go-

dine. Među turistima je 6.101

iz inostranstva i 97 izCrneGo-

re. Najviše turista, 5.182, od-

marauprivatnomsmještaju, u

hotelima ih je839, uodmarali-

štima 127, a u kampovima od-

mara 50gostiju.

Problem sa asfaltiranjemdio-

nice puta od kružnog toka na

Jadranskoj magistrali do Soli-

la konačno se privodi kraju.

Jedna traka jeasfaltirana, dru-

ga treba u narednih nekoliko

dana. Sa čistoćom grada pro-

blema nema, sem onih koje

stvaraju nesavjesni vlasnici

automobila, koji, bez obzira i

na saobraćajna pravila i silne

apele iz Komunalnog predu-

zeća, parkiraju svoje ljubimce

takodauuskimulicamabloki-

raju prolaz komunalcima ili

ispred samih kontejnera. Sao-

Loše vrijeme tokom juna uticalo na broj gostiju, turistički poslenici tek očekuju zahu

UBudvimanje stran

ostali zadovoljni posj

Sezonadobrokrenula

uBaru, očekuju

15kruzera tokomsezone

BAR

–Naplažamabarske rivijere jekaoukošnici. Restorani su

puni, apunašetališta tokomvečernjihsati pokazujuda jesezo-

na dobro krenula. No, koliko ima turista u gradu podRumijom

nijepoznatojersuuTurističkojorganizacijitekdobilidirektora.

ProšlesedmiceIOTOBarnatomjestoimenovaojeEmilaKuka-

lja.OnjenamjestodirektorazamijenioSanjuSimović,kojajena

poziciji v.d. TOBarbilaod4.majado11. jula.

Sa druge strane, kruzing sezona je odlična. Otvorio ju je brod

,,MarellaCelebration“britanskekompanijeMarellakojijedove-

zao1.300turista izVelikeBritanije.

TanjaNovović iz Službe za odnose sa javnošću ,,Port of Adrije“

najavljujedolazak još 15kruzera tokomsezone.

- Značajan porast u odnosu na prethodnu godinu, kada smo

imali devet brodova i 11.000 putnika, ukazuje da Global ports

holdingkonstantnoradidapoveća,,vidljivost“Barakaokruzing

destinacijenaMediteranu,pričemuznačajnuuloguimaištoje

PortofAdrijasada ISPSserti ikovana luka - istakla jeNovović.

Zboggrađevinskih radovana rivijeri

negoduju imještani i turisti

HERCEGNOVI

- I ovoga ljeta nemiruju građe-

vinskemašinenahercegnovskojrivijeri.Mješta-

ni jednog dijela Kumbora negoduju zbog rado-

vaukompleksuPortonovi i, kakokažu, „oblaka“

prašine koji se šire mjestom. Dnevno, navode

oni, kroz Kumbor prođe i 40kamiona sa građe-

vinskimmaterijalom, sa kojih seprosipapijesak

i dižeprašina. Ogorčeni su i najavamadaćepre-

duzeće „Carine“ otvoriti još jedno gradilište na

samoj obali, ali poručujudaćepreduzeti svešto

jeunjihovoj nadležnosti da do toga nedođedo

okončanja turističke sezone. I mještani Đenovi-

ća tvrde da gosti prijete odlaskomzbog radova

koji se odvijaju na saobraćajnici uz samomore.

Izlokalneupravesuobrazložilidajeriječozavrš-

nojfaziizgradnjekolektoraipripremezatehnič-

ki prijem, a uslov za to je ispitivanje šahtova i

pumpnihstanicakojesadaobavlja izvođač.

Bečićkaplaža

Turisti uHercegNovom