Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Ponedjeljak, 16. jul 2018.

Politika

PODGORICA

– Rad parla-

menta u punom kapacitetu

ponovo je ugrožen nakon no-

vih najava krivičnog gonjenja

NebojšeMedojevićazbognje-

govih diskusija u Skupštini -

kazao je u intervjuu Pobjedi

Milan Knežević, predsjednik

DNP i jedanod lideraDF-a.

Knežević je, napitanjekadaće

zvanično predložiti parla-

mentu da se redovno skup-

štinsko tijelo bavi izbornim

zakonima, umjesto ad hok

radna grupa koju predlaže

Ura, rekao da DF, ukoliko se

nastaviprogonnjegovihlidera

zbog saopštenih stavova, ne bi

trebalo da učestvuje u radu ni

redovnog, niti ad hok parla-

mentarnog tijela.

- Lično sammišljenja, ako se

nastaviovajneprimjerenipro-

gon lidera i funkcionera DF-a,

i to zbog saopštenog stava koji

namUstav garantuje, da ne bi

trebalodaučestvujemouradu

bilo kakve parlamentarne ili

ad hok radne grupe koja bi se

bavila izmjenama izbornog

zakonodavstva. Ako neko mi-

sli danas institucionalno tero-

rišenadnevnomnivou, ada sa

druge strane dobije konstruk-

tivnost i mirno prihvatanje

uloge vječite žrtve, onda je u

grdnoj zabludi. Nedavno

sam saopštio u Skupštini da

će svaki novi napad na DF

prouzrokovatinašukontrao-

fanzivu, a toznači daćemoko-

ristiti sva raspoloživa demo-

kratska sredstva za odbranu

naših ljudskih i političkih

uvjerenja – rekao jeKnežević.

POBJEDA:

DF jenajavio

mogućnost organizovanja

protestana jesen.Hoćete li

ovogaputapozivati opozici-

ju, s obziromna toda sura-

niji pozivi bili uzaludni?

KNEŽEVIĆ:

Demokratski

front intenzivno razmišlja o

organizovanju protesta na je-

sen. Svako ko istinski želi da

učestvujeudemokratskimak-

cijama protiv režima dobro je

došao i nijemupotrebnanika-

kva posebna pozivnica.

POBJEDA:

Koji jeključni

razlog zbogkojegDFpono-

vo razmišljaoprotestima?

KNEŽEVIĆ:

Posljednja aktiv-

nost SDT-a da nakon njegove

diskusije u Skupštini pokrene

postupak protiv Nebojše Me-

dojevića, osim što predstavlja

brutalno gaženje Ustava, isto-

vremeno je i najava novog

obračunasaposlanicimaDF-a

zbogsaopštenogstavauparla-

mentu ili javnosti. Pošto je do-

živio klasični politički nokaut

u raspravi sa poslanicima DF-

a, Milivoje Katnić nakon bu-

đenja iz kome ponovo kreće u

obračun sa liderima Fronta, i

to po jasnim instrukcijama

Mila Đukanovića i Duška

Markovića. Zbog toga se u

Predsjedništvu DF-a, ali i or-

ganima konstituenata ovog

saveza, intenzivno razmišlja i

o organizovanju novih prote-

sta na jesen, kao jednog od od-

govora na najnoviji napad kri-

mi na l i z ovan i h d j e l ova

pravosuđa i režima.

Ako nekomisli damože, gaze-

ći Ustav, ućutkati poslanike i

lidere DF-a da građanima sa-

opštavaju istinu, i na taj način

uvesti opštu cenzuru kao jedi-

ni obrazac ponašanja, onda se

mora pripremiti na dugu poli-

tičkuborbusanašimsavezom,

u kojoj nećemo ni za pedalj

odstupiti.

POBJEDA:

Raniji protesti

nijesudonijeli rezultatekoje

steočekivali. Naosnovuče-

gavjerujeteda ćeovogaputa

uspjeti?

KNEŽEVIĆ:

I prošli protesti

supokazali dapostoji narodna

energijakojanepristajenapo-

koravanje i galopirajući faši-

zamkoji ulazi usvepore crno-

gorskihinstitucija.Danijebilo

opozicione izdaje i ulaska u

Vladu Mila Đukanovića, da-

nas bismo imali demokratsku

vladu posvećenu interesima

crnogorskihgrađana.

POBJEDA:

Kakokomenta-

rišeteocjeneNeđeljkaRu-

dovićada jepolitikaUre i

Demokrata imala ,,prevas-

hodni cilj dananese štetu

opoziciji“?

KNEŽEVIĆ:

Stav Neđeljka

Rudovića predstavlja samo

potvrdu da je koalicija ,,Za

21.vijek“ isključivo formirana

kako bi nanijela štetu ostalim

opozicionim subjektima, tako

dadanas imamoporažavajuće

činjenice: DPS je sa najma-

njim procentom izlaznosti

osvojilanajvećibrojodbornič-

kihmandata od svog formira-

nja, dok seopozicija, posvađa-

na i razjedinjena, jasno

diferencirala na patriotsku

koju predvodi DF, i sorošev-

sku, podijeljenu na nekoliko

suprotstavljenih tzv. građan-

skih strančica koje se utrkuju

za naklonost američke amba-

sadorke.

POBJEDA:

Je li, poVašem

mišljenju, ikadapostojala

tzv. građanskakoalicija, ka-

ko su sebenazivaliDemo-

krate, Ura, Demos, SDP i

SNP?

KNEŽEVIĆ:

Ako je ikad i po-

stojala ,,građanska“ opozicija,

nakon završenih lokalnih iz-

bora i najnovijih dešavanja u

Uri, mogu da primijetim da je

od nje ostao samo opušak koji

jeAleksaBečić ugasionogom.

Akopažljivopogledatehrono-

logiju odnosa unutar građan-

skeopozicije, lakoćetedoćido

zaključka da ko god je imao

kontakt saDemokratamapro-

šao je gore nego da je pojeo ki-

logram novičoka za doručak.

Prvo je SNP odstranjena iz

,,građanskog“ bloka, zatim

Ujedinjena Crna Gora, onda

SDP i Demos, da bi Neđeljko

Rudović svojim priznanjem u

stvari održao političko opelo

Uri i građanskoj opoziciji. I ta-

ko su se oni kojima je bio pri-

maranciljdauništeDF, uništi-

li međusobno da bi im i braća

Karamazovi pozavidjeli na

trilerskoj završnici.

POBJEDA:

DFsevratiou

parlament početkomgodi-

ne.Mislite li da jebojkot od

startabiopogrešanpotez?

KNEŽEVIĆ:

DFjegotovodvi-

je godine predmet institucio-

nalne hajke, medijske satani-

zacije i izolacije, koja se

neminovno morala odraziti i

na naš rezultat na lokalnimiz-

borima. Pošto je izostalo akci-

ono jedinstvo opozicije, naš

povratak u parlament bio je

jedini moguć potez kako bi

građanima, u direktnom tele-

vizijskomprenosu saopštavali

istinuna svevažnedruštveno-

političke teme.

I. KOPRIVICA

INTERVJU:

Milan Knežević, predsjednik DNP i jedan od lidera DF-a

Intenzivno

razmišljamo

oprotestima

na jesen

POBJEDA:

Ko će biti kandi-

dat DF-a za potpredsjedni-

ka Skupštine i kako komen-

tarišete stavDPS-a da neće

podržati kandidata protiv

kojeg se vodi bilo kakav

sudski postupak?

KNEŽEVIĆ:

DF u ovom tre-

nutku ima mnogo ozbiljnijih

i važnijih tema nego što je

eventualno predlaganje kan-

didata za potpredsjednika

Skupštine ili predsjednika

nekog odbora. Ipak, želim

saopštiti ličnomišljenje povo-

dom stava DPS-a da posla-

nici DF-a protiv kojih se vodi

sudski postupak ne mogu

biti kandidati za bilo koju

funkciju u Skupštini. Lično

nijesam zainteresovan ni za

jednu funkciju koja pripada

DF-u shodno procentualnoj

zastupljenosti u parlamentu,

ali nikako neću prihvatiti

da nam krivično političku

podobnost određuju posla-

nici DPS-a od kojih značajan

broj njih zaslužuje višegodiš-

nje robije.

Tako dolazimo do jednog

kosmičkog paradoksa, da

oni koji su odavno trebalo da

budu u zatvoru zbogmilion-

skih pronevjera i štete koju su

nanijeli ovoj državi, određuju

moralno političku podobnost

onima koji se bore protiv

sprege ma ije i režima. Prista-

ti na takvu vrstu ucjenjivanja

značilo bi prihvatiti izopačeni

sistem vrijednosti nastao na

organizovanom kriminalu i

korupciji kao jedinom stan-

dardu i pravilu ponašanja.

Neprihvatamdanamkrivično-političku

podobnostodređujeDPS

jak

novembra 2001. godine. To se

nije desilo ni u roku od 30 dana

nakon upozorenja Vlade. Kvo-

rum za sjednicu uskraćivali su

odbornici SNP, SNS, LSCGiNS.

Noviizborizalokalniparlament

održani su 6. oktobra 2002. go-

dine.

Krizavlastinijemimoišlaniviše

drugih opština, ali - iako su bile

blizuupozorenjaVladeiuvođe-

nja prinudne uprave - do toga

nijedošlo.

Tako je bilo, recimo, u Andrije-

vici nakonmajskih izbora 2010.

godine, kada je tadašnji pred-

sjednik SDP-a Veselin Radeno-

vić odbornički mandat „poklo-

nio“ SNP-u, odnosno koaliciji

„Bolja Andrijevica“ što joj je

omogućilo da formira vlast. U

februaru 2011. godine odbornik

PZP Uroš Čukić priključio se

klubu DPS-a. Prijevremeni iz-

bori raspisani su za mart 2013.

godine.

BERANEIHERCEGNOVI

Beranskiparlamenttokom2017.

godine nije zasijedao pola godi-

ne. Na sjednici u aprilu prošle

godinenezavisniodbornikVeli-

mir Đurišić, koji je bio na listi

DF-a, prilikom usvajanja važ-

nih razvojnih planova ostao je

uzdržan, pa je time uskratio ve-

ćinu za usvajanje prijedloga.

Đurišić jenajavioda će takopo-

stupati i po ostalim tačkama

dnevnogredasvedokpredsjed-

nik opštine Berane Dragoslav

Šćekić ne podnese ostavku. Ta-

da je data pauza, nakon koje se

lokalni političari nijesu vratili u

odborničke klupe. Nova sjedni-

cabila jeuseptembru.

Kriza vlasti u Herceg Novom

počela je u aprilu 2014. godine,

nakon isteka drugog petogodiš-

njeg mandata dotadašnjem

predsjedniku opštine Dejanu

Mandiću. Došlo je do žestokih

sukoba unutar SNP-a kaonajja-

čečlanicekoalicijenavlastikoju

su činile i PZP, NSD i NS, zbog

kandidature Obrada Gojkovića

zapredsjednikaopštine.

Tojeuzrokovaloraskolupartiji,

asukobisuseprenijeliinafunk-

cionisanje koalicije koja nije vi-

še imala potrebnu većinu u lo-

k a l nom p a r l ame n t u . U

septembrujedonijetaodlukada

se skrati mandat Skupštini i

omogući građanima da biraju

nove predstavnike dvije godine

prije redovnih izbora.

Ni formiranje vlasti u Nikšiću,

nakon izbora 2012. godine, nije

išlo „glatko“. Koalicija DPS-

SDP-LP osvojila je 20mandata,

DF 12, Pozitivna pet, SNPčetiri,

azavećinuugradskoj Skupštini

bio je neophodan 21 odbornik.

Opozicijavišemjesecinijeuspi-

jevalada sedogovori oprincipi-

ma za konstituisanje vlasti u

tom gradu. DPS i SDP su, ipak,

uspjele da formiraju vlast za-

hvaljujući odborniku Pozitivne

Dragu Đuroviću koji je svojim

glasom„presudio“unjihovuko-

rist. Nakon toga izglasano je

skraćenje mandata SO, a novi

izbori bili suumartu2013. godi-

ne.

I.K.

štine o političkoj situaciji

Katić: Koalicija

nikad jača,

pričeokrizi

suspekulacija

ma , j er sve funkc i on i še

besprijekorno– tvrdiKatić.

Na vanrednim izborima, koji su

održani 7. maja prošle godine,

Demokrate su osvojile devet

mandata,DFčetiri,Novska lista

tri mandata, SNP dva i koalicija

SDP-Ura jedanmandat. Nakon

petnaestakdana između tihpo-

litičkihsubjekatadogovorenaje

koalicija,a26.majazapredsjed-

nika SOHercegNovi izabran je

Miloš Bigović iz DF-a. Stevan

Katić, predsjednik novskihDe-

mokrata, imenovan je za pred-

sjednikaopštine8. juna.

U lokalnom parlamentu DPS

ima 12odbornika, SD, Grupabi-

rača Izbor i Građanska lista za

Herceg Novi -Mišo Škobalj po

jednog odbornika. Koaliciji na

vlasti prišla je i Građanska lista

zaHercegNovi–MišoŠkobalj,a

odbornik te liste Aleksandar

Škobalj je nedavno potvrdio da

saNovskomlistompregovaraju

opotpisivanju sporazuma opo-

litičkoj saradnji.

Ž.K.

StevanKatić

Svako ko istinski želi da učestvuje

u demokratskimakcijama protiv

režima dobro je došao i nije

mu potrebna nikakva posebna

pozivnica – kazao jeMilan Knežević

MilanKnežević

Demokratski front

intenzivno razmišlja

o organizovanju

protesta na jesen.

Svako ko istinski

želi da učestvuje u

demokratskimakci-

jama protiv režima

dobro je došao i nije

mupotrebna nikakva

posebna pozivnica

Ako je ikad i postojala

,,građanska“ opoz-

icija, nakon završenih

lokalnih izbora i

najnovijihdešavanja

uUri, moguda primi-

jetimda je odnje

ostao samo opušak

koji jeAleksa Bečić

ugasionogom

vala

dine